Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2010 z dne 6. 9. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2010 z dne 6. 9. 2010

Kazalo

3887. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2010, stran 10539.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 45/94 – odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odločba US, 44/96 – odločba US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 59/99 – odločba US, 70/00, 100/00 – sklep US, 16/02 – sklep US, 51/02), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 109/08) in 7. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 43/08 – UPB) je Svet Mestne občine Slovenj Gradec na 2. izredni seji dne 11. 8. 2010 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2010
1. člen
V Odloku o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2010 (Uradni list RS, št. 110/09 in 54/20) se prvi odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določi v naslednjih zneskih:
+--------+------------------------+--------------+
|A    |BILANCA PRIHODKOV IN  |     v EUR|
|    |ODHODKOV        |       |
+--------+------------------------+--------------+
|KONTO  |NAZIV KONTA       |   REBALANS|
|    |            |    2/2010|
+--------+------------------------+--------------+
|1    |2            |       3|
+--------+------------------------+--------------+
|    |I. SKUPAJ PRIHODKI   | 35.567.102,37|
|    |(70+71+72+73+74)    |       |
+--------+------------------------+--------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71) | 15.470.529,66|
+--------+------------------------+--------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI     | 11.916.147,60|
|    |(700+703+704)      |       |
+--------+------------------------+--------------+
|700   |DAVKI NA DOHODEK    | 9.139.781,00|
|    |IN DOBIČEK       |       |
+--------+------------------------+--------------+
|703   |DAVKI NA PREMOŽENJE   | 1.860.905,60|
+--------+------------------------+--------------+
|704   |DOMAČI DAVKI NA BLAGO  |  915.461,00|
|    |IN STORITVE       |       |
+--------+------------------------+--------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI    | 3.554.382,06|
|    |(710+711+712+713+714)  |       |
+--------+------------------------+--------------+
|710   |UDELEŽBA NA DOBIČKU   | 2.055.676,46|
|    |IN DOHODKI OD      |       |
|    |PREMOŽENJA       |       |
+--------+------------------------+--------------+
|711   |TAKSE IN PRISTOJBINE  |   5.085,00|
+--------+------------------------+--------------+
|712   |GLOBE IN DENARNE KAZNI |   27.457,00|
+--------+------------------------+--------------+
|713   |PRIHODKI OD PRODAJE   |   22.113,60|
|    |BLAGA IN STORITEV    |       |
+--------+------------------------+--------------+
|714   |DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI | 1.444.050,00|
+--------+------------------------+--------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI   | 12.631.794,92|
|    |(720+722)        |       |
+--------+------------------------+--------------+
|720   |PRIHODKI OD PRODAJE   | 12.421.794,92|
|    |OSNOVNIH SREDSTEV    |       |
+--------+------------------------+--------------+
|722   |PRIHODKI OD PRODAJE   |  210.000,00|
|    |ZEMLJIŠČ IN NEMATERIAL. |       |
|    |PREMOŽENJA       |       |
+--------+------------------------+--------------+
|73   |PREJETE DONACIJE (730) |   22.030,00|
+--------+------------------------+--------------+
|730   |PREJETE DONACIJE    |   22.030,00|
|    |IZ DOMAČIH VIROV    |       |
+--------+------------------------+--------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI   | 7.442.747,79|
|    |(740+741)        |       |
+--------+------------------------+--------------+
|740   |TRANSFERNI PRIHODKI   | 4.653.967,83|
|    |IZ DRUGIH        |       |
|    |JAVNOFINANČNIH     |       |
|    |INSTITUCIJ       |       |
+--------+------------------------+--------------+
|741   |PREJETA SREDSTVA    | 2.788.779,96|
|    |IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA |       |
|    |IN SREDSTEV PRORAČUNA  |       |
|    |EU           |       |
+--------+------------------------+--------------+
|    |II. SKUPAJ ODHODKI   | 38.217.237,98|
|    |(40+41+42+43)      |       |
+--------+------------------------+--------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI     | 6.583.512,96|
|    |(400+401+402+403+409)  |       |
+--------+------------------------+--------------+
|400   |PLAČE IN DRUGI IZDATKI | 1.143.167,36|
|    |ZAPOSLENIM       |       |
+--------+------------------------+--------------+
|401   |PRISPEVKI DELODAJALCEV |  148.643,64|
|    |ZA SOC. VARNOST     |       |
+--------+------------------------+--------------+
|402   |IZDATKI ZA BLAGO    | 5.188.807,66|
|    |IN STORITVE       |       |
+--------+------------------------+--------------+
|403   |PLAČILA DOMAČIH OBRESTI |   98.459,30|
+--------+------------------------+--------------+
|409   |REZERVE         |   4.435,00|
+--------+------------------------+--------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI    | 6.194.102,63|
|    |(410+411+412+413+414)  |       |
+--------+------------------------+--------------+
|410   |SUBVENCIJE       |   35.000,00|
+--------+------------------------+--------------+
|411   |TRANSFERI POSAMEZNIKOM, | 2.892.276,00|
|    |GOSPODINJSTVOM     |       |
+--------+------------------------+--------------+
|412   |TRANSFERI NEPROFITNIM  | 1.234.520,63|
|    |ORGANIZACIJAM      |       |
|    |IN USTANOVAM      |       |
+--------+------------------------+--------------+
|413   |DRUGI TEKOČI DOMAČI   | 1.981.131,00|
|    |TRANSFERI        |       |
+--------+------------------------+--------------+
|414   |TEKOČI TRANSFERI V   |   51.175,00|
|    |TUJINO         |       |
+--------+------------------------+--------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI  | 25.439.622,39|
|    |(420)          |       |
+--------+------------------------+--------------+
|420   |NAKUP IN GRADNJA    | 25.439.622,39|
|    |OSNOVNIH SREDSTEV    |       |
+--------+------------------------+--------------+
|    |III. PRORAČUNSKI    | –2.650.135,61|
|    |PRIMANJKLJAJ/PRESEŽEK  |       |
|    |(I – II)        |       |
+--------+------------------------+--------------+
|B    |RAČUN FINANČNIH     |       |
|    |TERJATEV        |       |
|    |IN NALOŽB        |       |
+--------+------------------------+--------------+
|75   |IV. PREJETA VRAČILA   |  671.533,00|
|    |DANIH POSOJIL IN    |       |
|    |PRODAJA         |       |
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV   |       |
|    |(750)          |       |
+--------+------------------------+--------------+
|750   |PREJETA VRAČILA DANIH  |  671.533,00|
|    |POSOJIL         |       |
+--------+------------------------+--------------+
|44   |V. DANA POSOJILA    |  200.000,00|
|    |IN POVEČANJE      |       |
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV   |       |
|    |(440)          |       |
+--------+------------------------+--------------+
|440   |DANA POSOJILA      |  200.000,00|
+--------+------------------------+--------------+
|    |VI. PREJETA MINUS DANA |  471.533,00|
|    |POSOJILA IN SPREMEMBE  |       |
|    |KAPITAL. DELEŽEV (IV.- |       |
|    |V)           |       |
+--------+------------------------+--------------+
|    |VII. SKUPNI       | –2.178.602,61|
|    |PRIMANJKLJAJ/PRESEŽEK  |       |
|    |PRIHODKI MINUS ODHODKI |       |
|    |TER SALDO PREJETIH IN  |       |
|    |DANIH POSOJIL      |       |
|    |(I + IV) – (II + V)   |       |
+--------+------------------------+--------------+
|C    |RAČUN FINANCIRANJA   |       |
+--------+------------------------+--------------+
|50   |VIII. ZADOLŽEVANJE   | 1.477.842,66|
|    |(500)          |       |
+--------+------------------------+--------------+
|500   |DOMAČE ZADOLŽEVANJE   | 1.477.842,66|
+--------+------------------------+--------------+
|55   |IX. ODPLAČILO DOLGA   |  797.495,28|
|    |(550)          |       |
+--------+------------------------+--------------+
|550   |ODPLAČILA DOMAČEGA   |  797.495,28|
|    |DOLGA          |       |
+--------+------------------------+--------------+
|    |X. NETO ZADOLŽEVANJE  |  680.347,38|
|    |(VIII – IX)       |       |
+--------+------------------------+--------------+
|    |XI. POVEČANJE /     | –1.498.255,23|
|    |ZMANJŠANJE SREDSTEV NA |       |
|    |RAČUNIH         |       |
|    |(VII – X)        |       |
+--------+------------------------+--------------+
                         «
2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-99/2010
Slovenj Gradec, dne 18. avgusta 2010
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Matjaž Zanoškar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti