Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2010 z dne 6. 9. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2010 z dne 6. 9. 2010

Kazalo

3849. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obrazcih, vrstah izvršb in poteku avtomatiziranega izvršilnega postopka, stran 10490.

Na podlagi drugega odstavka 29. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 93/07, 37/08 – ZST-1, 45/08 – ZArbit, 28/09 in 51/10) izdaja minister za pravosodje
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obrazcih, vrstah izvršb in poteku avtomatiziranega izvršilnega postopka
1. člen
V Pravilniku o obrazcih, vrstah izvršb in poteku avtomatiziranega izvršilnega postopka (Uradni list RS, št. 121/07) se v drugem odstavku 1. člena besedilo »drugi odstavek 29. člena zakona o izvršbi in zavarovanju« nadomesti z besedilom »četrti odstavek 29. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju«.
2. člen
2. člen spremeni tako, da se glasi:
»2. člen
(vrste izvršb, v katerih se predlogi za izvršbo in predlogi za nasprotno izvršbo pošljejo na predpisanih obrazcih)
Na obrazcih, predpisanih s tem pravilnikom, se pošljejo predlogi za izvršbo za izterjavo denarne terjatve na podlagi verodostojne listine, razen predlogov za izvršbo na podlagi priložene menice (41.a člen Zakona o izvršbi in zavarovanju), predlogi za nasprotno izvršbo pa v primeru nasprotne izvršbe zaradi vrnitve denarne terjatve.«
2. člen
V 3. členu se na koncu pika nadomesti z vejico in doda besedilo »razen predlogov za izvršbo na podlagi priložene menice (41.a člen Zakona o izvršbi in zavarovanju).«
3. člen
Za drugim odstavkom 6. člena se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Če želi upnik v predlogu za izvršbo kot identifikacijski podatek o upniku ali dolžniku namesto davčne številke, EMŠO ali datuma rojstva navesti drug isti povezovalni znak ali drug ustrezen identifikacijski podatek, lahko vloži predlog za izvršbo le v papirni obliki tako, da predlogu za izvršbo priloži prilogo na posebnem belem listu, formata A4, na katerem navede ta podatek ter ime in priimek oziroma naziv dolžnika, na katerega se priloga nanaša.«
4. člen
V prvem odstavku 11. člena se prva alineja črta.
5. člen
Prvi odstavek 12. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Pred vložitvijo predloga za izvršbo po elektronski poti prek spletnega portala upnik na spletni strani Vrhovnega sodišča Republike Slovenije predhodno pridobi uporabniško geslo za vstop in vlaganje predlogov za izvršbo v elektronski obliki. Pogoj za pridobitev uporabniškega gesla je, da ima upnik elektronski naslov, na katerega mu informacijski sistem pošlje uporabniško geslo.«
V tretjem odstavku se črtata besedi »imenom in«.
6. člen
V prvem odstavku 14. člena se črta besedilo », ki ga po izdanem dovoljenju pošlje na CIF«.
V drugem odstavku se za besedo »odložišče« doda beseda »lahko«, za besedo »vstopa« pa beseda »tudi«.
7. člen
V prvem odstavku 15. člena se besedilo »določene v v drugi« nadomesti z besedilom »določene v drugi«.
8. člen
V prvem odstavku 16. člena se črta besedilo », ki ga po izdanem dovoljenju pošlje na CIF«.
9. člen
Navodilo za izpolnjevanje obrazca za predlog za izvršbo se nadomesti z novim Navodilom za izpolnjevanje obrazca za predlog za izvršbo, ki je sestavni del tega pravilnika in je objavljeno skupaj z njim.
10. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-231/2010
Ljubljana, dne 31. avgusta 2010
EVA 2010-2011-0049
Aleš Zalar l.r.
Minister
za pravosodje

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti