Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2010 z dne 10. 9. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2010 z dne 10. 9. 2010

Kazalo

Št. 300-4/2010 Ob-5578/10 , Stran 2354
I. 1.1 Javni razpis »Razvojni centri slovenskega gospodarstva« Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana, je dne 30. 7. 2010 objavilo javni razpis za pridobitev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj – ESSR »Razvojni centri slovenskega gospodarstva« (v nadaljevanju: razpis ministrstva), in katerega namen je spodbuditi vzpostavitev in delovanje razvojnih centrov slovenskega gospodarstva za dolgoročen razvoj na vsebinskih področjih – torej podpora projektom, ki vključujejo tako razvojno delo kot potrebno opremo in ostalo infrastrukturo, ki omogoča razvoj podjetij, njihovih kompetenc in dolgoročnih temeljev za rast in razvoj gospodarstva in bodo omogočili tehnološki preboj na področjih, kjer v Sloveniji že obstaja kritična masa znanj. Okvirna višina nepovratnih sredstev po tem razpisu znaša 185.274.533,00 EUR, in sicer: – namenska sredstva EU – ESRR v višini 157.483.353,09 EUR, – slovenska udeležba v višini 27.791.179,91 EUR. Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih programov za obdobje 2007–2013 razvojne prioritete Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost, prednostne usmeritve 1.1 Izboljšanje konkurenčnih sposobnosti podjetij in raziskovalna odličnost. 1.2 Namen razpisa za sestavo konzorcija Mestna občina Slovenj Gradec želi na podlagi javnega razpisa sestaviti konzorcij partnerjev, ki bo podal prijavo na razpis ministrstva in s tem vzpostaviti delovanje razvojnega centra gospodarstva za dolgoročen razvoj na posameznih področjih. Na ta način bi se z razvojnim delom, opremo in ostalo potrebno infrastrukturo vzpodbudilo podjetja, da bi se razvijala. Predmet razpisa ministrstva je sofinanciranje stroškov projektov vzpostavitve in delovanja razvojnih centrov, ki predstavljajo infrastrukturo v najširšem pomenu besede za razvoj novih produktov. Novi produkti se lahko komercializirajo v novonastalih podjetjih, v podjetjih, ki so člani konzorcija ali drugih podjetjih, ki sodelujejo v razvojnem centru ter na trgu. 1.3 Pogoji javnega razpisa Ministrstva za gospodarstvo Sredstva na razpisu ministrstva se bodo dodeljevala glede na število doseženih točk (regije, ki najbolj zaostajajo v razvoju; industrijski sektorji in regionalna središča na regionalni ravni). Višina sofinanciranja upravičenih stroškov po skupinah aktivnosti (SA) je sledeča: – SA1: Razvojno raziskovalni projekti vključno z vodenjem projektov (do 40% za velika podjetja, do 50% za srednje velika in do 60% za mala podjetja), – SA2: Investicije v razvojno dejavnost (do 30% za velika podjetja, do 40% za srednje velika in do 50% za mala podjetja), – SA3: Proizvodna dejavnost (do 20%). Višina sofinanciranja stroškov za sklop aktivnosti SA1 lahko znaša do 5.000.000 EUR, pri čemer lahko višina skupnih stroškov aktivnosti SA1 v okviru operacije znaša do 25.000.000 EUR. Maksimalna višina sofinanciranja operacije SA2 znaša 20.000.000 EUR, pri čemer lahko višina skupnih stroškov operacije znaša do 45.000.000 EUR. 1.4 Upravičeni stroški Upravičeni stroški po skupinah aktivnosti so: Upravičeni stroški za SA1: – stroški osebja (raziskovalci, tehniki in drugo podporno osebje v obsegu, kot so zaposleni na raziskovalnem projektu); – stroški instrumentov in opreme v obsegu in za obdobje uporabe v raziskovalnem projektu; – stroški stavb in zemljišča v obsegu in za obdobje, kot se uporabljajo za raziskovalni projekt; – stroški pogodbenih raziskav, tehnično znanje in patenti, ki so bili kupljeni ali je bilo za njih pridobljeno licenčno dovoljenje od zunanjih virov po tržni ceni, kadar je bila transakcija opravljena med nepovezanimi strankami in ni temeljila na tajnem dogovoru, kot tudi stroški svetovalnih in drugih ustreznih storitev, uporabljenih izključno za raziskovalne dejavnosti; – dodatni režijski stroški, nastali neposredno kot posledica raziskovalnega projekta; – drugi operativni stroški, vključno s stroški materiala, zalog in podobnih izdelkov, nastali neposredno kot posledica raziskovalne dejavnosti. Sofinancirajo se lahko vse vrste raziskav in razvoja vključno s fazo eksperimentalnega razvoja. Eksperimentalni razvoj pomeni pridobivanje, združevanje, oblikovanje in uporabo obstoječega znanstvenega, tehnološkega, poslovnega ali drugega ustreznega znanja in spretnosti za namene izdelovanja načrtov in ureditev ali oblikovanja za nove, spremenjene ali izboljšane proizvode, procese ali storitve. Ti lahko vključujejo npr. tudi druge dejavnosti, usmerjene v konceptualne opredelitve, načrtovanje in dokumentacijo novih proizvodov, procesov in storitev. Dejavnosti lahko vključujejo proizvodne osnutke, risbe, načrte ali drugo dokumentacijo, če niso namenjeni tržni uporabi. Razvoj prototipov za tržno uporabo in pilotnih projektov je prav tako vključen, pri čemer je prototip nujno končni tržni proizvod in je njegova izdelava predraga, da bi ga uporabili samo za namene predstavitve in vrednotenja. V primeru poznejše tržne uporabe predstavitvenih ali pilotnih projektov se morajo vsi prihodki, ustvarjeni s takšno uporabo, odšteti od upravičenih stroškov. Eksperimentalna proizvodnja in testiranje proizvodov, procesov ali storitev sta prav tako upravičena, če teh ni mogoče uporabiti ali preoblikovati za uporabo v industriji ali tržno uporabo. Upravičeni stroški za SA2 in SA3: – gradnja in/ali obnova ter nakup objektov, – nakup strojev/opreme, ki se smatrajo kot upravičen strošek, – stroški nematerialnih investicij, ki pomenijo prenos tehnologije z nakupom patentiranih pravic, licenc, know-howa in nepatentiranega tehničnega znanja. Kot upravičeni se bodo šteli stroški nastali od datuma izdaje sklepa o dodelitvi sredstev s strani ministrstva do 31. 12. 2014. 1.5 Pogoji za kandidiranje na razpis ministrstva – na razpis se prijavi konzorcij partnerjev, – prejemnik sredstev je podjetje, ki ga najkasneje v roku 6 mesecev po izdaji sklepa ministrstva ustanovijo člani konzorcija, – upravičenec zagotovi vsaj 25% lastnih virov sredstev, – zagotovitev bančne garancije v višini 50% odobrenega zneska sofinanciranja z rokom veljavnosti 31. 12. 2015, – spremljanje rezultatov operacije še 5 let po zaključku operacije … 1.6 Pogoji za oblikovanje konzorcija – Na razpis se prijavi konzorcij partnerjev, ki ima sklenjen pisni dogovor o sodelovanju, iz katerega je razvidno, da so kot partnerji dosegli dogovor o skupnem projektu. – Vlogo na razpis odda v imenu konzorcija prijavitelj, katerega so člani konzorcija izbrali za prijavo na javni razpis. – Konzorcij sestavljata vsaj dve nepovezani gospodarski družbi po 527. členu ZGD-1. – V konzorciju mora sodelovati vsaj eno malo ali srednje veliko podjetje. – Člani konzorcija morajo biti družbeniki podjetja (potencialni upravičenec), katerega dejavnost je skladna z namenom in predmetom razpisa. Podjetje lahko člani konzorcija ustanovijo po odobritvi vloge na javni razpis, lahko pa so skupno podjetje že ustanovili v preteklosti. – Podpisana konzorcijska pogodba ni v nasprotju z Zakonom o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 36/08 – ZPOmK-1). – Konzorcij mora izkazati sposobnost za izvedbo projekta na podlagi preteklih izkušenj na področju razvojnih in investicijskih vlaganj ter dosedanjega sodelovanja. 1.7 Merila za ocenjevanje: – kakovost partnerstva (sestava konzorcija, strategija razvoja dejavnosti oziroma regije, dosedanje sodelovanje), – vpliv projekta na delovna mesta in nastajanje novih podjetij (nova delovna mesta, podjetja …), – vpliv projekta na konkurenčnost (gospodarnost, vpliv na industrijski sektor/regijo), – vpliv projekta na elemente trajnostnega razvoja (narava investicije, horizontalne vsebine), – organiziranje in vodenje projekta, – inovativnost in razvojna dejavnost. Rok za oddajo vlog na Ministrstvo za gospodarstvo: 15. 11. 2010 (odpiranje: 18. 11. 2010) II. 1. Razpis Mestne občine Slovenj Gradec za sestavo konzorcija partnerjev Razpis Mestne občine Slovenj Gradec je namenjen sestavi konzorcija, ki bo podal prijavo na razpis ministrstva in bo po pridobitvi sredstev ustanovil gospodarsko družbo, ki bo nosilec celotne operacije in v kateri bodo družbeniki partnerji konzorcija. 1.1 Pogoji javnega razpisa za sestavo konzorcija Predmet razpisa je iskanje partnerjev iz vrst malih in srednje velikih podjetij za sestavo konzorcija, ki bo kandidiral na javnem razpisu ministrstva. Konzorcij partnerjev bo ustanovil gospodarsko družbo, ki bo nosilec dejavnosti v skladu z namenom in predmetom razpisa. Sestava konzorcija: Konzorcij bo sestavljen iz najmanj 8 partnerjev, od katerih bo najmanj 6 partnerjev predstavnikov malih in srednje velikih podjetij, najmanj 2 partnerja sta predvidena iz vrst negospodarstva, in sicer Mestna občina Slovenj Gradec ter Visoka šola za tehnologijo polimerov. Pogoji za sodelovanje: – podjetje mora delovati v enem od naslednjih industrijskih sektorjih: – avtomobilska industrija, – lesno predelovalna industrija, – podjetje mora imeti sedež na območju koroške regije, – podjetje mora ustrezati merilom za mala oziroma srednje velika podjetja, – podjetje ne sme biti v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali v likvidaciji, – podjetje mora imeti poravnane vse obveznosti do Republike Slovenije, – podjetje ne sme biti v težavah, ne prejema in tudi ni v postopku pridobivanja finančne pomoči države po programu za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah(*1). (*1) Za podjetje se šteje, da je v težavah: – v primeru kapitalskih družb, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže polovico osnovnega kapitala in je tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine osnovnega kapitala, – v primeru osebnih družb, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže polovico kapitala, ki je prikazan v računovodski evidenci in je tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine kapitala, ki je prikazan v računovodskih izkazih. Mala in srednja podjetja, ki delujejo manj kot tri leta od registracije, ne štejejo kot podjetja v težavah v smislu Smernic Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, razen če izpolnjujejo pogoje iz Zakona o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (ZPRPGDT-UPB2). Merila za izbiro(*2): (*2) Uteži za posamezno merilo se bo določilo pred objavo javnega razpisa. – izkušnje podjetja z raziskovalno-razvojnimi projekti v obdobju 2006–2009 (vrednosti projektov), – investicijska dejavnost podjetja v obdobju 2006–2009, – dosedanje sodelovanje podjetja s partnerji iz negospodarstva ter drugimi podjetji iz enakih ali sorodnih industrijskih sektorjev oziroma iz industrijskih sektorjev, ki so vplivala na dodano vrednost proizvodov v obdobju 2006–2009, – izkazano povečevanje deleža vlaganj v raziskovalno-razvojne dejavnosti v skupnih prihodkih podjetja v obdobju 2006–2009, – pozitiven trend zaposlovanja na področju raziskovalno-razvojne dejavnosti v obdobju 2006–2009. Rok za oddajo vlog na sedež Mestne občine Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec je 20. 9. 2010. Vse dodatne informacije lahko dobite na tel. 02/88-121-29 – David Valič.