Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2010 z dne 10. 9. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2010 z dne 10. 9. 2010

Kazalo

Št. 4500005896 Ob-5566/10 , Stran 2365
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb: Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o, Verovškova 62, Ljubljana, matična številka: 5226406, ID za DDV: SI23034033. 2. Predmet javnega zbiranja ponudb in izhodiščna cena: 2.1. Nezazidano stavbno zemljišče: parc. št. 2112/4, v izmeri 233 m2, vpisano v ZKV 3388, k.o. Vič. Prostorski izvedbeni načrt: Odlok o zazidalnem načrtu za območje urejanja VS6/1 – Dolgi most (Uradni list RS, št. 13/90). Izhodišča cena: 16.339,13 EUR. Izhodiščna cena ne vsebuje DDV. 2.2. Dvosobno stanovanje: številka 9, v 2. nadstropju, ZKV 1820/9, k.o. Ježica, v skupni izmeri 56,40 m2 z ložo, v izmeri 5,25 m2 in kletjo z isto številko v kletni etaži, v izmeri 5,10 m2, ki se nahaja v večstanovanjski stavbi na naslovu, Glinškova ploščad 17, Ljubljana, ki leži na parcelni številki 1225/4, k.o. Ježica, ID stavbe 1235 in solastniški delež na skupnih delih večstanovanjske stavbe na naslovu Glinškova ploščad 17, Ljubljana ter solastniški delež na funkcionalnem zemljišču s parcelnima številkama 1003/5 in 1003/6, oboje k.o. Ježica. Izhodišča cena: 115.349,68 EUR. Izhodiščna cena ne vsebuje davka na promet nepremičnine, ki ga plača kupec. 2.3. Dvosobno stanovanje: številka 12, v 2. nadstropju, ZKV 1468/12, k.o. Moste, skupaj s kletjo, v skupni izmeri 49,34 m2, ki se nahaja v večstanovanjski stavbi na naslovu Ulica bratov Rozman 12, Ljubljana, ki leži na parcelni številki 1356, k.o. Moste, ID stavbe 1105 in solastniški delež na skupnih delih večstanovanjske stavbe na naslovu Ulica bratov Rozman 12, Ljubljana. Izhodišča cena: 68.135,78 EUR. Izhodiščna cena ne vsebuje davka na promet nepremičnine, ki ga plača kupec. Če v postopku javnega zbiranja ponudb ne bo dosežena vsaj izhodiščna cena, se javno zbiranje ponudb šteje za neuspešno. 3. Pogoji prodaje: 3.1. Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno – kupljeno«. 3.2. Nepremičnine bodo prodane ponudniku, za katerega bo imenovana komisija ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo in bo s sklepom izbran za najugodnejšega ponudnika. Kot najugodnejša ponudba šteje ponudba z najvišjo ponujeno ceno. 3.3. Izbrani ponudnik bo moral skleniti prodajno pogodbo za posamezno nepremičnino v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika. V nasprotnem primeru se bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o. pravico zadržati vplačano varščino. 3.4. Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških in dajatvah se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi. 3.5. Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena sestavina pogodbe. 3.6. Davek na dodano vrednost, davek na promet nepremičnin in vse druge stroške v zvezi s prenosom lastninske pravice plača kupec. 4. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb: 4.1. Ponudnik je dolžan plačati varščino v višini 10% izhodiščne cene nepremičnine, ki jo je potrebno plačati na transakcijski račun prodajalca odprt pri NLB d.d., št. 02924-0253764022, s pripisom za zemljišče pod točko 2.1. Varščina za zemljišče Lipahova, za stanovanje pod točko 2.2. Varščina za stanovanje Glinškova ploščad, za stanovanje pod točko 2.3. Varščina za stanovanje Ulica bratov Rozman. Plačana varščina za nepremičnino se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku 15 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika. 4.2. Ponudba mora vsebovati: – podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO oziroma matično številko, davčno številko, številko transakcijskega računa, naziv in naslov banke za vračilo varščine) in navedbo nepremičnine, na katero se ponudba nanaša, – ponujeno ceno v EUR, ki ne sme biti nižja od objavljene izhodiščne cene za posamezno nepremičnino, – priloge iz točke 4.4. teh pogojev za udeležbo na javnem zbiranju ponudb. 4.3. Ponudniki morajo oddati popolno ponudbo z vsemi prilogami v zaprti kuverti z oznako: »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnine Lipahova« ali »Ne odpiraj – ponudba za nakup stanovanja Glinškova ploščad« ali »Ne odpiraj – ponudba za nakup stanovanja Ulica bratov Rozman« do vključno 27. 9. 2010 na naslov: Javno podjetje Energetika Ljubljana, Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana. V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu z določili tega razpisa, je pristojna komisija ne bo upoštevala. 4.4. Ponudniki morajo ponudbi priložiti: – potrdilo o državljanstvu in kopijo osebnega dokumenta (fizične osebe), – priglasitveni list (samostojni podjetniki posamezniki), – originalno potrdilo o plačani varščini, – izjavo o sprejemanju pogojev javne ponudbe, – izjavo o vezanosti na dano ponudbo do 1. 12. 2010. 5. Dodatne informacije Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb, natančnejše podatke o predmetnih nepremičninah in informacije za ogled zemljišča in stanovanj, dobijo interesenti v Javnem podjetju Energetika Ljubljana d.o.o, Verovškova 62, 1000 Ljubljana, tel. 01/58-89-205 ali 041/638-905 vsak dan med 9. in 11. uro. Ogled nepremičnin je na naslovu nepremičnin, in sicer: – dne 15. 9. 2010, ob 9. uri, ogled stanovanja pod številko 2.2. – dne 15. 9. 2010, ob 11. uri, ogled stanovanja pod 2.3. – dne 15. 9. 2010, ob 13. uri, ogled zemljišča pod točko 2.1. 6. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika: 6.1. Komisija bo odpirala prispele ponudbe dne 29. 9. 2010, ob 10. uri, v prostorih Javnega podjetja Energetika Ljubljana d.o.o., Verovškova 62, 1000 Ljubljana. 6.2. V primeru, da bo prispelo več najugodnejših ponudb, bo pristojna komisija ponudnike, ki so ponudili enako visoko kupnino, pozvala k dopolnitvi ponudbe v roku 10 dni. 6.3. Ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 30 dni po preteku roka za javno zbiranje ponudb. 6.4. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno, je izključena. Komisija lahko ustavi začeti postopek razpolaganja do sklenitve pravnega posla. Besedilo javnega zbiranja ponudb bo objavljeno na spletni strani Javnega podjetja Energetika Ljubljana d.o.o.: www.energetika-lj.si.