Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2010 z dne 10. 9. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2010 z dne 10. 9. 2010

Kazalo

Št. 1101-6/2010-1 Ob-5607/10 , Stran 2350
1. Predmet razpisa Predmet razpisa je sofinanciranje tujih državljanov na programu mednarodne mature v Republiki Sloveniji. Sofinanciranje se dodeli za pokritje celotnih stroškov bivanja v dijaškem domu ter delnemu sofinanciranju šolnine. Višina sofinanciranja šolnine je odvisna od višine dejanskih stroškov bivanja. 2. Vrednost razpisa: vrednost razpisa znaša 170.000,00 EUR, in sicer za šolski leti 2010/2011 in 2011/2012 do opravljanja mature v spomladanskem izpitnem roku v šolskem letu 2011/2012. 3. Pogoji Na razpis se lahko prijavijo izobraževalne ustanove s sedežem v Republiki Sloveniji, ki izvajajo program mednarodne mature (v nadaljevanju: prijavitelj), za pridobitev sofinanciranja za dijake držav Zahodnega Balkana, ki se bodo v Sloveniji v šolskem letu 2010/2011 vključili v prvi, v naslednjem šolskem letu pa drugi letnik programa mednarodne mature. Dijak, ki ga prijavi prijavitelj, mora izpolnjevati vse sledeče pogoje: – je državljan Republike Hrvaške, Republike Srbije, Republike Črne Gore, Bosne in Hercegovine, Republike Kosovo ali Republike Makedonije in ima v tej državi stalno prebivališče; – ni državljan Republike Slovenije, – je drugi letnik gimnazijskega ali drugega primerljivega programa, ki ga je obiskoval v tujini, zaključil z odličnim oziroma drugim primerljivim šolskim uspehom glede na način ocenjevanja v državi, kjer je ta letnik zaključil, – bo v šolskem letu 2010/2011 redno vpisan v prvi letnik programa priprav na mednarodno maturo in s tem v tretji letnik gimnazijskega programa z namenom zaključka programa priprav na mednarodno maturo v dveh šolskih letih z opravljeno mednarodno maturo, – bo v času programa iz prejšnje alineje bival v dijaškem domu, – se v Sloveniji ne izobražuje na podlagi mednarodne (dvostranske ali večstranske) pogodbe ali druge oblike izmenjave, – njegovi starši oziroma zakoniti zastopniki nimajo ne začasnega ne stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji oziroma niso diplomatski ali konzularni predstavniki tujih držav v Republiki Sloveniji, – v času izobraževanja, ki je predmet prijave, ne bo prejemal katere od štipendij iz zakona, ki ureja štipendiranje oziroma v Republiki Sloveniji ne bo prejemal štipendije oziroma drugih prejemkov za izobraževanje po drugih predpisih, – v času izobraževanja, ki je predmet prijave, ne bo zaposlen ali samozaposlen v Republiki Sloveniji oziroma ne bo prijavljen na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje v evidenci brezposelnih oseb. Pogoje iz prejšnjega odstavka morajo dijaki izpolnjevati celoten čas izobraževanja, ki je predmet sofinanciranja. 4. Dokumentacija Prijavitelj mora oddati v celoti izpolnjeno in podpisano prijavnico. Izpolnjeni in podpisani prijavnici mora predložiti naslednja dokazila o izpolnjevanju pogojev za vsakega za sofinanciranje prijavljenega dijaka: – fotokopijo veljavnega potnega lista, – potrdilo, ki ga izda dijaški dom, o višini stroškov bivanja v dijaškem domu v šolskem letu 2010/2011, – potrdilo o vpisu v 1. letnik programa priprave na mednarodno maturo oziroma 3. letnik gimnazije v šolskem letu 2010/2011, – spričevalo 2. letnika srednješolskega izobraževanja, ki ga je izdala tista izobraževalna institucija v tujini, na kateri je dijak obiskoval 2. letnik, – lastnoročno podpisano izjavo staršev ali zakonitega zastopnika dijaka, da nimajo ne začasnega ne stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji oziroma niso diplomatski ali konzularni predstavniki tujih držav v Sloveniji, – izjavo dijaka, s katero ta soglaša, da ga prijavitelj prijavi na razpis za pridobitev sredstev za sofinanciranje njegovega izobraževanja; če je dijak mladoletna oseba, mora izjavo podpisati tudi zakoniti zastopnik dijaka. Vsi dokumenti razen fotokopije potnega lista morajo biti originali oziroma overjeni prepisi. Originalov in overjenih prepisov sklad ne vrača. 5. Izbirni postopek Postopek razpisa vodi v skladu z določbami zakona, ki ureja splošni upravni postopek, posebna komisija, ki jo s sklepom imenuje direktor sklada. Med prijavitelji, katerih vloge bodo izpolnjevale pogoje razpisa, bosta za sofinanciranje izbrana največ 2 prijavitelja za skupno največ 10 dijakov. Vloge prijaviteljev, ki ne bodo izpolnjevali pogojev razpisa, bodo z odločbo zavrnjene. Razpisana sredstva se bodo dodelila tako, da bo prijavitelj upravičen do sofinanciranja v enaki višini za vsakega dijaka glede na število sofinanciranih dijakov tega prijavitelja, pri čemer skupna višina ne sme presegati skupnih stroškov bivanja in šolnine vseh sofinanciranih dijakov tega prijavitelja. Prijavitelja bosta izbrana na podlagi daljše tradicije izvajanja programa mednarodne mature. Če bo skupno število prijavljenih dijakov presegalo z razpisom predpisano število dijakov, bodo izbrani tisti dijaki, ki imajo v zadnjih dveh šolskih letih pridobljenih več izvenšolskih dosežkov, pri čemer se predložitev dokazil zahteva naknadno glede na potrebe odločanja. 6. Obravnavanje vlog in sofinanciranje: direktor sklada vsem prijaviteljem izda odločbe o izidu razpisa. Po dokončnosti odločbe sklad z izbranimi prijavitelji sklene pogodbo o sofinanciranju. 7. Pogodbene obveznosti in nakazilo sofinanciranja Pogodba o sofinanciranju se izvršuje za posamezno šolsko leto. Nakazilo sredstev za šolsko leto 2010/2011 se izvrši predvidoma v osmih dneh po sklenitvi pogodbe o sofinanciranju. Nakazilo sredstev za šolsko leto 2011/2012 se bo izvršilo po predložitvi dokazil o napredovanju dijakov v višji letnik v šolskem letu 2011/2012. Prijavitelj je dolžan zagotoviti izvedbo programa mednarodne mature ter skladu predložiti ustrezna dokazila o izpolnjevanju pogodbenih določil v zvezi z napredovanjem dijakov v višji letnik v naslednjem šolskem letu ter zaključkom izobraževanja. S pogodbo se podrobneje uredijo tudi druga določila pogodbenega razmerja. 8. Dostopnost dokumentacije in način prijave: besedilo razpisa, prijavnico in izjavo prijavitelji dobijo na spletni strani www.sklad-kadri.si ter na naslovu Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, Ljubljana, v poslovnem času, in sicer v ponedeljek, torek in četrtek med 9. in 15. uro, v sredo med 9. in 16. uro ter v petek med 9. in 14. uro. 9. Rok in način oddaje prijav Prijavitelji morajo prijavo, in sicer v celoti izpolnjeno in podpisano prijavnico skupaj z dokazili, predložiti Javnemu skladu Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana (s pripisom: za 97. javni razpis). Rok za zbiranje prijav prične teči na dan objave tega razpisa v Uradnem listu RS in traja do izteka zadnjega dne roka za oddajo prijav, ki je četrtek, 30. september 2010. Prijava je vložena pravočasno, če jo sklad prejme najkasneje zadnji dan roka. Če prijavitelj pošlje prijavo priporočeno po pošti, se za dan, ko sklad prejme prijavo, šteje dan oddaje na pošto. Prijave, vložene po poteku prijavnega roka, bodo zavržene. Prijava se šteje za popolno, če je oddana na predpisanem obrazcu prijavnice in vsebuje vse zahtevane priloge. Prijavitelji, ki ne bodo oddali popolne prijave, bodo pozvani k dopolnitvi vloge. Vloge, ki jih prijavitelj ne bo dopolnil v skladu s pozivom k dopolnitvi, bodo zavržene. Vloge, ki ne bodo izpolnjevale pogojev razpisa, bodo zavrnjene. O odstopu od vloge mora prijavitelj pisno obvestiti sklad. 10. Dodatne informacije: dodatne informacije so na voljo na spletni strani sklada www.sklad-kadri.si, osebno ali telefonsko pa v času uradnih ur vsak delovni dan med 9. in 12. uro, ob sredah tudi med 14. in 16. uro, pri Špeli Sušec, e-pošta spela.susec@sklad-kadri.si, tel. 01/434-10-86.