Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2010 z dne 10. 9. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2010 z dne 10. 9. 2010

Kazalo

3923. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Vaskularni inštitut Slovenije, stran 10606.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 - ZVO-1B in 108/09) ter 30. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/08 - uradno prečiščeno besedilo) je župan Mestne občine Novo mesto dne 25. 8. 2010 sprejel
S K L E P
o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Vaskularni inštitut Slovenije
1. člen
(Ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta)
(1) Z Občinskim prostorskim načrtom Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 101/99, 37/10 - tehnični popravek; v nadaljevanju tudi OPN) je za območje z oznako enote urejanja prostora OTO/2-OPPN (v nadaljevanju: EUP OTO/2-OPPN) predvideno urejanje z občinskim podrobnim prostorskim načrtom (v nadaljevanju tudi OPPN). OPN določa, da se za območja, ki se urejajo z OPPN, pripravi po en OPPN ali več OPPN, pri čemer je treba zagotoviti, da posamezen OPPN vključuje prostorsko in funkcionalno smiselno zaključeno enoto, vključno s predvidenimi zelenimi površinami in GJI ter da bo dinamika priprave posameznih OPPN zagotavljala smiselno faznost prostorskih ureditev.
(2) Skladno z zgornjimi določili je za SZ del EUP OTO/2-OPPN gospodarska družba Avelana d.o.o. podala investicijsko namero in pobudo za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta Vaskularni inštitut Slovenije (v nadaljevanju tudi: OPPN). Izdelava delnega OPPN je smiselna, ker gre za funkcionalno zaključeno ureditev manjšega obsega znanega investitorja, z ustrezno dejavnostjo na neproblematični lokaciji, kar zagotavlja hitrejši postopek izdelave prostorskega akta.
(3) Območje urejanja, za katerega se na podlagi pobude pripravi OPPN, predstavlja del območja EUP OTO/2-OPPN. Območje se nahaja SZ od starega jedra naselja Otočec, na območju trikotnika med R2 448 (bivša hitra cesta H1) in LZ 298031 (Šolska cesta). Območje zajema nepozidano zemljišče, ki je v naravi travnik. Južni robu območja urejanja meji na območje, ki se ureja z OPPN za jedro naselja Otočec, na severovzhodu območje omejuje zbirna mestna cesta LZ 298031 (Šolska cesta), na zahodu pa ga obdajajo kmetijska zemljišča z mešanico travnikov in njiv.
2. člen
(Okvirno območje občinskega podrobnega prostorskega načrta)
(1) Meja območja predvidenega OPPN sledi meji zemljiške parcele s parc. št. 121, k.o. Šentpeter, zajema pa tudi del zbirne mestne ceste LZ 298031 (Šolska cesta), s parc. št. 160/269, k.o. Šentpeter.
(2) Območje urejanja OPPN je določeno na podlagi pobude. Na osnovi izdelanih strokovnih podlag in izraženih interesov pobudnika priprave OPPN ali pripravljavca OPPN se območje OPPN lahko tudi zmanjša in/ali na podlagi smernic nosilcev urejanja prostora poveča z namenom, da se zagotovijo celovite urbanistične, funkcionalne in prometne ureditve, v skladu s prostorsko zakonodajo in določili odloka o OPN.
3. člen
(Način pridobitve strokovnih rešitev)
(1) Strokovne rešitve se ob upoštevanju določil odloka o OPN izdelajo na osnovi strokovnih podlag, analize prostora in programskih izhodišč ter ob smiselni uporabi določil iz predpisov, ki obravnavajo variantne rešitve, v skladu z zakonodajo v variantah.
(2) Strokovne rešitve se izdelajo v obsegu, vsebini in obliki, ki so potrebne za določitev sestavin vsebine OPPN, določene v prvem odstavku 3. člena Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07).
4. člen
(Roki za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta in njegovih posameznih faz)
(1) Priprava OPPN bo potekala po naslednjih fazah:
1. faza: izdelava podrobnejših strokovnih podlag - 30 dni po podpisu pogodbe;
- pri izdelavi podrobnejših strokovnih podlag izdelovalec preveri obstoječe informacije o stanju prostora z informacijami o stanju gospodarske infrastrukture ter planih nosilcev gospodarske javne infrastrukture, obstoječe strokovne podlage in veljavne prostorske akte ter izdana dovoljenja za gradnjo,
- na podlagi strokovnih podlag pripravi urbanistično arhitekturne rešitve v variantah,
- MONM kot pripravljavec dokumenta potrdi izbor najustreznejše variante.
2. faza: izdelava osnutka OPPN - 30 dni po potrditvi variante;
- izdelava osnutka OPPN na podlagi strokovnih podlag ter izbrane variantne rešitve,
- pridobitev smernic NUP - 45 dni,
- pridobitev odločbe o ne/potrebnosti izvedbe celovite presoje vplivov na okolje.
3. faza: izdelava dopolnjenega osnutka OPPN - 30 dni po sprejetju smernic NUP;
- pregled in analiza smernic,
- izdelava dopolnjenega osnutka OPPN,
- priprava gradiva in obrazložitve za javno razgrnitev na sedežu pripravljavca, za javno obravnavo in obravnavo na odborih občinskega sveta ter občinskem svetu MO Novo mesto.
4. faza: sodelovanje javnosti;
- občina pregleda dopolnjen osnutek OPPN - 7 dni po dostavi gradiva s strani izdelovalca in najmanj 7 dni pred začetkom javne razgrnitve pripravi obvestilo javnosti o javni razgrnitvi in javni obravnavi;
- javna razgrnitev OPPN traja 30 dni;
- 1. obravnava na odborih OS in na seji OS MONM;
- proučitev pripomb iz javne razgrnitve, javne obravnave in obravnave na občinskem svetu ter priprava predloga stališč do podanih pripomb in predlogov - 10 dni po dostavi pripomb in predlogov s strani pripravljavca;
- sprejem stališč do pripomb - 15 dni.
5. faza: izdelava predloga OPPN:
- izdelava predloga OPPN v skladu s sprejetimi stališči do pripomb in predlogov ter poročilom o predhodnih arheoloških raziskavah - 15 dni po potrditvi stališč s strani župana ter pridobitev mnenj NUP - 45 dni;
- dopolnitev prostorskega akta in izdelava usklajenega predloga OPPN - 15 dni po pridobitvi mnenj NUP;
- predstavitev, obravnava in sprejem usklajenega predloga OPPN Občinskemu svetu Mestne občine Novo mesto in njegovim odborom v 2. obravnavi,
- objava v Uradnem listu RS - 10 dni po sprejetju na občinskem svetu;
- priprava končnih elaboratov sprejetega prostorskega akta - 15 dni po objavi v Uradnem listu RS.
(2) V primeru poteka postopka CPVO se aktivnosti s tega področja smiselno vključijo v faze izdelave OPPN ter izvajajo skladno z določili Zakona o varstvu okolja (ZVO-1-UPB1, Uradni list RS, št. 39/06 in 70/08) in Zakona o prostorskem načrtovanju, posledično pa se podaljšajo roki izdelave in sprejema OPPN.
5. člen
(Nosilci urejanja prostora)
(1) Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenja k načrtovanim prostorskim ureditvam s svojega delovnega področja, so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Sektor za vode, Vojkova 1b, Ljubljana;
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Donave, Oddelek območja spodnje Save, Novi trg 9, Novo mesto (v vednost);
3. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, Ljubljana;
4. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Sektor za upravljanje cest, Območje Novo mesto, Ljubljanska 36, Novo mesto;
5. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova ulica 10, Ljubljana;
6. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Novo mesto, Skalickega 1, Novo mesto;
7. Elektro Ljubljana d.d., DE Novo mesto, Ljubljanska cesta 7, Novo mesto;
8. Komunala Novo mesto d.o.o., Podbevškova ulica 12, Novo mesto (za področje odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda, za področje oskrbe z vodo in zbiranja ter odvoza odpadkov);
9. Istrabenz plini d.o.o., PE Zahodna Slovenija, Podbevškova ulica 10, Novo mesto;
10. Telemach d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 21, Ljubljana;
11. Gratel d.o.o., Dunajska cesta 421, 1000 Ljubljana;
12. Telekom Slovenije d.d., Sektor za vzdrževanje omrežja in zagotavljanje storitev, Center za vzdrževanje omrežja Novo mesto, Nov trg 7a, Novo mesto;
13. Mestna občina Novo mesto, Oddelek za komunalne zadeve, krajevne skupnosti in kmetijstvo, Seidlova cesta 1, Novo mesto;
14. drugi nosilci urejanja prostora, če to pogojujejo utemeljene potrebe, ugotovljene v postopku priprave OPPN oziroma bo s prostrskimi ureditvami tangirana tudi infrastruktura, katere upravljavec ni lokalna skupnost.
Osnutek OPPN se skladno s četrtim odstavkom 58. člena ZPNačrt pošlje tudi Ministrstvu za okolje in prostor, Direktoratu za okolje, Sektorju za CPVO, Dunajska 48, 1000 Ljubljana, ki odloči, ali je za predmetni OPPN potrebno izvesti CPVO.
Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z drugim odstavkom 58. člena ZPNačrt podati smernice v 30 dneh od prejema vloge ter v skladu s prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt podati mnenje v 30 dneh od podane vloge. V primeru, če kdo od navedenih nosilcev urejanja prostora v zakonsko določenem roku ne poda smernic, se bo v skladu z 58. členom ZPNačrt štelo, da smernic nima, pri čemer mora načrtovalec upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi. Če kdo od navedenih nosilcev urejanja prostora v zakonsko določenem roku po prejemu zahtevka o izdaji mnenja ne bo podal odgovora, bo občina skladno s prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt nadaljevala s postopkom priprave OPPN.
6. člen
(Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave in izdelave OPPN)
Izdelavo OPPN v celoti financira podjetje AVELANA d.o.o., Dobrava 72, Otočec, ki v postopku priprave in izdelave OPPN nastopa kot naročnik in investitor.
7. člen
(Začetek veljavnosti)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi. Sklep se objavi tudi na spletnih straneh Mestne občine Novo mesto.
Št. 350-41/2010
Novo mesto, dne 25. avgusta 2010
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.