Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2010 z dne 10. 9. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2010 z dne 10. 9. 2010

Kazalo

SV 557/2010 Ob-5581/10 , Stran 2373
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa Sporazuma o ustanovitvi hipoteke notarja Andreja Doklerja iz Brežic, Maistrova 2, opr. št. SV 557/2010 z dne 31. 8. 2010, je bila nepremičnina, ki v naravi predstavlja trisobno stanovanje št. 1, v Brežicah, Maistrova ulica 4, v izmeri 68,58 m2, stan. blok z ID št. 169.ES, ki stoji na parc. št. 278/3 in 279/4, vse vpisano v vl. št. 1085, k.o. Brežice, ter s pripadajočimi skupnimi prostori, deli in napravami ter funkcionalnem zemljišču, katerega lastnik je Beševič Dušan, EMŠO 2802958500188, Krška vas 7a, v celoti, na podlagi prodajne pogodbe z dne 10. 1. 1997, sklenjene med Beševič Dušanom kot kupcem in Ministrstvom za obrambo kot prodajalcem, zastavljena v korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, Trg republike 2, Ljubljana, matična številka 5860571 za zavarovanje denarne terjatve: po kreditni pogodbi št. 373-23732002479861 z dne 31. 8. 2010, do dolžnika Beševič Dušana v višini 28.000,00 EUR s pripadki, z zapadlostjo 31. 8. 2025.