Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2010 z dne 10. 9. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2010 z dne 10. 9. 2010

Kazalo

3918. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za vzhodni del območja Kokrica Ko-M1, stran 10603.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 - ZVO-1B in 108/09) in 44. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/07) je župan Mestne občine Kranj dne 17. 8. 2010 sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za vzhodni del območja Kokrica Ko-M1
I. Predmet sklepa
S tem sklepom se začne priprava občinskega podrobnega prostorskega načrta za vzhodni del območje Kokrica Ko-M1 (v nadaljevanju: OPPN).
II. Ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta
Območje Ko-M1 je po Odloku o prostorskih sestavinah dolgoročnega in družbenega plana za območje Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 76/03, 32/04, 22/06 - popravek in 33/10) namenjeno poslovni coni z oznako MG, C (malo gospodarstvo s centralnimi dejavnostmi). Območje je v naravi razdeljeno na dva dela. Zahodni del območja je komunalno opremljen in je že pozidan s trgovskimi, poslovnimi, obrtnimi in servisnimi stavbami, vzhodni del območja pa je v naravi še gozd.
Zaradi potreb po novih površinah namenjenih malemu gospodarstvu, neprimerne oblike parcel ter potrebe po komunalni opremljenosti zemljišč se za vzhodni del območja Ko-M1 izdela izvedbeni prostorski akt (OPPN), ki bo opredelil prostorsko kakovostna in investicijsko zanimiva izhodišča za ureditev območja v skladu z namensko rabo.
III. Območje OPPN
Območje OPPN v izmeri ca. 3,5 ha obsega gozdne površine severno od varovalnega pasu avtoceste, vzhodno od že obstoječe poslovne cone in bo logično nadaljevanje obstoječe cone. Na severnem in vzhodnem delu območje omejuje potok Rupovščica, ki je opredeljen kot naravna vrednota.
IV. Način pridobitev strokovnih rešitev
Strokovne rešitve prostorskih ureditev načrtovalec izdela na podlagi analize stanja in prostorskih potreb uporabnikov tega prostora ter strokovnih podlag in smernic nosilcev urejanja prostora. Strokovne rešitve se pripravijo v najmanj dveh variantnih.
V. Postopek in roki priprave posameznih faz
Postopek priprave OPPN se vodi v skladu z Zakonom o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08, 108/09). S tem sklepom se določijo naslednji okvirni roki priprave OPPN:
- objava sklepa o pripravi OPPN - avgust 2010,
- izdelava osnutka OPPN - 30 dni po podpisu pogodbe z izbranim načrtovalcem,
- pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora k osnutku OPPN - 30 dni po prejemu osnutka; v navedenem roku Ministrstvo za okolje in prostor tudi sporoči, ali je potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje (CPVO),
- izdelava dopolnjenega osnutka OPPN - 30 dni po pridobitvi smernic, v primeru, da je potrebno izvesti CPVO, se k dopolnjenemu osnutku izdela okoljsko poročilo,
- javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega osnutka OPPN - 30 dni, v primeru izvedbe CPVO se sočasno razgrne on obravnava tudi okoljsko poročilo,
- prva obravnava odloka o OPPN na Svetu Mestne občine Kranj - predvidoma v času javne razgrnitve,
- priprava stališč do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in javne obravnave ter seznanitev lastnikov zemljišč s stališči do pripomb - 30 dni po javni razgrnitvi,
- priprava predloga OPPN - 30 dni po sprejetju stališč do pripomb,
- pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora - 30 dni po prejemu predloga; v primeru izvedbe CPVO Ministrstvo za varstvo okolja, na podlagi mnenj nosilcev urejanja prostora, v 30 dneh odloči o sprejemljivosti vplivov izvedbe OPPN na okolje,
- sprejem usklajenega predloga odloka o OPPN (druga obravnava) na Svetu Mestne občine Kranj,
- objava odloka v Uradnem listu RS.
Sprejet OPPN se po njegovi uveljavitvi pošlje Ministrstvu za okolje in prostor in Upravni enoti Kranj.
Roki so okvirni in se lahko spremenijo.
VI. Nosilci urejanja prostora (NUP)
NUP so ministrstva, organi lokalnih skupnosti, izvajalci javnih služb ter nosilci javnih pooblastil, ki sodelujejo v postopku priprave OPPN in so določeni s tem sklepom.
Mestna občina Kranj osnutek OPPN pošlje NUP ter jih pozove, da ji v roku 30 dni od prejema poziva dajo smernice. V smernicah NUP za obravnavano območje, konkretizirajo določbe predpisov s svojega delovnega področja. Ministrstvo za okolje in prostor v istem roku občini sporoči, ali je za OPPN potrebno izvesti CPVO.
Če NUP v predpisanem roku ne dajo smernic, se šteje, da smernic nimajo, pri čemer pa mora pripravljavec upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje prostorske ureditve določalo veljavni predpisi.
Na poziv občine NUP v 30 dneh od prejema vloge dajo mnenje k predlogu OPPN. Če NUP v predpisanem roku ne predložijo mnenja, občina brez teh mnenj, nadaljuje s postopkom oziroma s sprejemom dokumenta.
Nosilci urejanja prostora, ki v postopku priprave OPPN sodelujejo s posredovanjem smernic, strokovnih podlag ter mnenj so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana;
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za upravljanje z vodami, sektor za vodno območje Donave, Oddelek območja zgornje Save, Ulica Mirka Vadnova, 4000 Kranj;
3. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana;
4. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo, Vojkova 55, 1000 Ljubljana;
5. DARS, Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana;
6. Zavod RS za varstvo narave, OE Kranj, Tomšičeva 9, 4000 Kranj;
7. Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Kranj, Cesta Staneta Žagarja 27b, 4000 Kranj;
8. Domplan d.d., Bleiweisova 14, 4000 Kranj;
9. Komunala Kranj d.o.o., PE Kanalizacija in čistilne naprave, Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj;
10. Komunala Kranj d.o.o., PE Vodovod, Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj;
11. Elektro Gorenjska, d.d., Ulica Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj;
12. Telekom Slovenije, Center za vzdrževanje omrežja Kranj, Ulica Mirka Vadnova 13, 4000 Kranj;
13. Mestna občina Kranj, Oddelek za razvoj in investicije, Slovenski trg 1, 4000 Kranj.
Drugi nosilci urejanja prostora, organi ali organizacije, za katere se v postopku priprave OPPN izkaže, da rešitve posegajo v njihovo delovno področje.
VII. Obveznosti v zvezi s financiranjem
Izdelava OPPN se financira iz proračuna Mestne občine Kranj.
VIII. Objava sklepa
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter svetovnem spletu in začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-5/2010
Kranj, dne 17. avgusta 2010
Župan
Mestne občine Kranj
Damijan Perne l.r.