Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2010 z dne 10. 9. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2010 z dne 10. 9. 2010

Kazalo

3931. Pravilnik o namestitvi in odstranitvi naprave oziroma lisic, ki prepreči odpeljati vozilo, za blokado nepravilno parkiranega vozila v Občini Rogaška Slatina, stran 10613.

Župan Občine Rogaška Slatina na podlagi 15. in 16. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 56/08 - ZVCP-1-UPB5) in Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 58/09 - ZVCP-1F) ter na podlagi 30. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 115/07) izdaja
P R A V I L N I K
o namestitvi in odstranitvi naprave oziroma lisic, ki prepreči odpeljati vozilo, za blokado nepravilno parkiranega vozila v Občini Rogaška Slatina
1. člen
Ta pravilnik ureja postopek in način namestitve in odstranitve naprave, ki prepreči odpeljati vozilo (v nadaljnjem besedilu: lisice), za blokado nepravilno parkiranega vozila v Občini Rogaška Slatina.
2. člen
Odredbo za namestitev in odstranitev lisic za blokado nepravilno parkiranega vozila (predvsem vozila, ki so parkirana na parkirnih mestih, kjer je parkiranje s prometnim znakom izrecno prepovedano ter za nepravilno parkirana vozila na mestih, rezerviranih za invalide) izda občinski redar pooblaščenemu izvajalcu (v nadaljnjem besedilu: izvajalec) ter jo vroči izvajalcu, kateri izvaja dejavnost poverjeno s koncesijo ali drugo podobno pogodbo (v nadaljnjem besedilu: pooblaščeni delavci).
3. člen
Občinski redarji ali pooblaščeni delavci izvajalca so dolžni opozoriti voznika, da je zaradi nepravilnega parkiranja vozilo priklenjeno z lisicami, ki onemogočajo nadaljnjo vožnjo, ter ga seznaniti o postopku odstranitve, plačila stroškov priklenitve in odstranitve lisic.
Odredba se namesti na vidno mesto na vozilu - nalepljena na bočno stran šipe ali dana za brisalce vetrobranskega stekla.
4. člen
Na kraju samem, ko uradna oseba odreja namestitev lisic, mora pred namestitvijo vozilo fotografirati, v odredbi pa opisati stanje vozila - morebitne poškodbe na zunanjosti vozila in splošno stanje vozila.
5. člen
Lisice se praviloma nameščajo na sprednje levo kolo vozila, s katerim je voznik storil prekršek. Občinski redarji odrejajo namestitev lisic v skladu s pooblastili, ki jih imajo.
6. člen
Če voznik ne zahteva sprostitve vozila in mu ni bil vročen plačilni nalog, mora naslednji delovni dan občinsko redarstvo izvesti nadaljnji prekrškovni postopek.
7. člen
Izvajalec je dolžan najkasneje v roku ene ure po obvestilu občinskega redarja ali pooblaščenega delavca, odstraniti lisice, kolikor stranka predhodno poravna določene stroške po veljavnem ceniku.
8. člen
Zaradi vsakega namernega poškodovanja, uničenja ali odtujitve lisic se storilcu zaračuna odškodnina v višini nabavne vrednosti lisic na dan poškodovanja, uničenja ali odtujitve.
9. člen
Zoper kršitelja prometnega reda, uvede občinski redar po uradni dolžnosti, postopek o prekršku.
10. člen
Če pride voznik k vozilu med postopkom nameščanja lisic se lisice ne namestijo, kolikor voznik plača denarno kazen in poravna 50% pavšalnega zneska po ceniku storitve namestitve lisic.
11. člen
Vozilo je priklenjeno, ko so na vozilu priklenjene lisice zaklenjene.
12. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-4/2010
Rogaška Slatina, dne 1. septembra 2010
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l.r.