Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2010 z dne 10. 9. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2010 z dne 10. 9. 2010

Kazalo

3917. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2010 v Mestni občini Kranj, stran 10603.

Svet Mestne občine Kranj je na podlagi določil 28. člena Zakona o volilni kampanji in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 in 105/08) in 18. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/07) na 39. seji dne 8. 9. 2010 sprejel
S K L E P
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2010 v Mestni občini Kranj
1. člen
S tem sklepom se določa delna povrnitev volilnih stroškov za organizatorje volilne kampanje oziroma kandidate na volitvah za člane Sveta Mestne občine Kranj in župana Mestne občine Kranj.
2. člen
Stroški volilne kampanje za volitve v mestni svet ne smejo preseči 0,40 EUR na posameznega volilnega upravičenca v Mestni občini Kranj.
Stroški volilne kampanje za volitve župana ne smejo preseči 0,25 EUR na posameznega volilnega upravičenca v Mestni občini Kranj. Če pride do ponovitve glasovanja, se stroški volilne kampanje za kandidata, ki na tem glasovanju kandidira, lahko povečajo še za 0,15 EUR na posameznega volilnega upravičenca v Mestni občini Kranj.
3. člen
Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za člane mestnega sveta, katerim listam so pripadli mandati za člane mestnega sveta, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 0,33 EUR za dobljeni glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila mestnemu svetu in računskemu sodišču.
4. člen
Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje so upravičeni tudi organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za župana, za katere je glasovalo najmanj 10% od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, in sicer v višini 0,12 EUR za dobljeni glas.
Če se glasovanje ponovi, sta organizatorja volilne kampanje oziroma kandidata za župana, ki kandidirata na ponovnem glasovanju, upravičena do povrnitve stroškov v višini 0,12 EUR na dobljeni glas le na osnovi dobljenih glasov na vnovičnem glasovanju.
5. člen
Organizatorju volilne kampanje oziroma kandidatu za volitve v mestni svet ali za volitve za župana se na njegovo zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje iz proračuna Mestne občine Kranj 30. dan po predložitvi poročila računskemu sodišču in mestnemu svetu ter obravnavi le-tega na seji mestnega sveta.
6. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema, velja pa za volitve za člane Sveta Mestne občine Kranj in župana Mestne občine Kranj v letu 2010.
Št. 041-2/2010-43/04
Kranj, dne 8. septembra 2010
Župan
Mestne občine Kranj
Damijan Perne l.r.