Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2010 z dne 20. 9. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2010 z dne 20. 9. 2010, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

4059. Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente

Sklepi

4030. Sklep o spremembah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Študentski domovi v Ljubljani

OBČINE

Braslovče

4031. Odlok o rebalansu proračuna Občine Braslovče za leto 2010

Brežice

4032. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Športne površine ob osnovni šoli Dobova«
4033. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za Center starejših občanov Občine Brežice

Krško

4034. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu dela mesta Krško
4035. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Spodnji Grič II
4036. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za naselje Videm
4037. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu staro mestno jedro Videm
4038. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za naselje Raka
4039. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za naselje Podbočje
4040. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za naselje Dolenja vas
4041. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu Senovo
4042. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje občine Krško
4043. Sklep o ukinitvah javnega dobra št. 1/2010
4044. Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini parc. št. 4357/2, k.o. Raka, o dopolnitvi letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Krško za leto 2010 in o prodaji nepremičnine parc. št. 4357/2, k.o. Raka

Lendava

4045. Odlok o načinu izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave mešanih komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Lendava
4046. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za mesto Lendava

Ljubno

4047. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Ljubno

Mokronog-Trebelno

4048. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za naselje Mokronog

Moravske Toplice

4049. Odlok o načinu opravljanja obveznih gospodarskih javnih služb zbiranje komunalnih odpadkov in prevoz komunalnih odpadkov na območju Občine Moravske Toplice
4050. Sklep o uporabi manjše notranje igralne površine na otroka
4051. Sklep o ukinitvi statusa zemljišč »splošno ljudsko premoženje v splošni rabi, upravni organ: Občina Martjanci«
4052. Sklep o ukinitvi statusa zemljišč splošno ljudsko premoženje v splošni rabi
4053. Sklep o ukinitvi statusa zemljišč v družbeni lastnini

Novo mesto

4054. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2010

Radeče

4055. Odlok o rebalansu proračuna Občine Radeče za leto 2010
4056. Sklep o imenovanju pooblaščencev za dostop do informacij javnega značaja v občinski upravi Občine Radeče

Velika Polana

4057. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Velika Polana za leto 2009
4058. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Velika Polana za leto 2010

MEDNARODNE POGODBE

Vlada Republike Slovenije

105. Uredba o ratifikaciji Dogovora med Upravo Republike Slovenije za jedrsko varnost (URSJV) in Inštitutom za varovanje okolja in raziskave Italijanske republike (ISPRA) o zgodnji izmenjavi informacij ob radiološkem izrednem dogodku in sodelovanju pri jedrski varnosti
106. Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Veliko socialistično ljudsko libijsko arabsko džamahirijo o odpravi vizumske obveznosti za imetnike diplomatskih in službenih potnih listov
107. Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Veliko socialistično ljudsko libijsko arabsko džamahirijo o gospodarskem sodelovanju
108. Sklep o potrditvi Sprememb Priloge 1 k Okvirnemu sporazumu med Vlado Republike Slovenije in Švicarskim zveznim svetom o izvajanju slovensko-švicarskega programa sodelovanja za zmanjševanje gospodarskih in socialnih razlik v razširjeni Evropski uniji

Ministrstvo za zunanje zadeve

109. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma o spremembi Sporazuma med Republiko Slovenijo in Češko republiko o podpori in zaščiti investicij in o njegovem prenehanju in prenehanju veljavnosti Sporazuma med Republiko Slovenijo in Češko republiko o podpori in zaščiti investicij
110. Obvestilo o začetku veljavnosti Statuta Mednarodne agencije za obnovljivo energijo (IRENA)
111. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma o ustanovitvi visokega skupnega odbora za sodelovanje med Vlado Republike Slovenije in Vlado Države Kuvajt
112. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Azerbajdžanske republike o sodelovanju na področju informacijsko-komunikacijskih tehnologij
113. Obvestilo o začetku veljavnosti Konvencije Sveta Evrope o pranju, odkrivanju, zasegu in zaplembi premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem, in o financiranju terorizma
AAA Zlata odličnost