Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2010 z dne 24. 9. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2010 z dne 24. 9. 2010, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

4060. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in nalogah delovnih teles Državnega zbora (OdUNDTDZ-1B)

Sklepi

4061. Sklep o potrditvi poslanskega mandata na podlagi 17. člena Zakona o volitvah v državni zbor
4062. Sklep o potrditvi poslanskega mandata na podlagi 17. člena Zakona o volitvah v državni zbor
4063. Sklep o ugotovitvi prenehanja opravljanja funkcije na podlagi 14. člena Zakona o volitvah poslancev v državni zbor
4064. Sklep o določitvi kandidata, ki v skladu z drugim odstavkom 14. člena Zakona o poslancih opravlja funkcijo poslanca namesto poslanca, ki opravlja funkcijo v Vladi
4065. Sklep o spremembi Sklepa o višini sredstev, ki pripadajo posamezni politični stranki iz sredstev državnega proračuna v letu 2010

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

4066. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

4122. Uredba o dopolnitvah Uredbe o energetski infrastrukturi
4123. Uredba o državnem prostorskem načrtu za odsek avtoceste Draženci–mednarodni mejni prehod Gruškovje
4124. Uredba o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Sklepa o začetku priprave državnega prostorskega načrta za državno cesto od priključka Slovenj Gradec jug do Dravograda z obvoznicami

Sklepi

4067. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Santiagu de Querétaro
4068. Sklep o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v Santiagu de Querétaro
4125. Sklep o opravljanju del in nalog Veterinarske uprave Republike Slovenije med stavko

MINISTRSTVA

4069. Pravilnik o identifikaciji in registraciji drobnice
4070. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ribolovnem režimu v ribolovnih vodah
4071. Sklep o veljavnosti sedme izdaje Evropske farmakopeje ter prvega, drugega in tretjega dodatka k sedmi izdaji Evropske farmakopeje
4072. Sklep o veljavnosti revidiranih monografij Evropske farmakopeje Natrijev heparinat (0333) in Kalcijev heparinat (0332)
4073. Sklep o ukinitvi monografije Galaminijev trietjodid (181) iz Evropske farmakopeje
4074. Seznam o spremembah in dopolnitvah Seznama snovi I, IA in IB

USTAVNO SODIŠČE

4075. Sprememba Razporeda dela Ustavnega sodišča za čas jesenskega zasedanja od 10. 9. 2010 do 20. 12. 2010
4076. Odločba o delni razveljavitvi sodbe Višjega sodišča v Ljubljani in o delni razveljavitvi sodbe Okrožnega sodišča v Ljubljani

SODNI SVET

4077. Spremembe in dopolnitve Akta o določitvi števila sodnikov porotnikov na okrožnih sodiščih v Republiki Sloveniji

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4078. Sklep o spremembi Sklepa o poročanju o posameznih dejstvih in okoliščinah borznoposredniških družb
4126. Akt o spremembi Akta o določitvi omrežnine za prenosno omrežje zemeljskega plina
4127. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, avgust 2010

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4079. Pojasnilo 1 – Končno poročanje o izsledkih posla
4080. Pojasnilo 2 – Olistinjenje informacij - Razvidi o poslu
4081. Pojasnilo 8 – Opredelitev neodvisnega ocenjevalca vrednosti po Mednarodnih standardih ocenjevanja vrednosti (MSOV)

OBČINE

Braslovče

4082. Obvezna razlaga Odloka o Prostorskem redu Občine Braslovče
4083. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu  za del območja PA 5 – Vikend naselje ob Savinji v Malih Braslovčah
4084. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč s komunalno opremo za OPPN Rakovlje Terasa 3 v Občini Braslovče in podlage za odmero komunalnega prispevka

Celje

4085. Cenik daljinskega ogrevanja stanovanjskih prostorov

Črnomelj

4086. Tehnični pravilnik o javni kanalizaciji
4087. Tehnični pravilnik za vodovod

Divača

4088. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Divača za leto 2009
4089. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo
4090. Pravilnik o postopku vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Divača
4091. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Dravograd

4092. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in plačilih za opravljanje funkcije občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
4093. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinu razpolaganja z darili, ki jih sprejme funkcionar

Idrija

4094. Statut Občine Idrija (uradno prečiščeno besedilo)

Ilirska Bistrica

4118. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo

Komen

4119. Odlok o rebalansu proračuna Občine Komen za leto 2010
4120. Odlok o merilih in postopku za določitev nevzdrževanih objektov in za izvedbo vzdrževalnih del na objektih v Občini Komen
4121. Odlok o prodaji blaga zunaj prodajaln na območju Občine Komen

Krško

4095. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture

Lendava

4096. Statut Občine Lendava (uradno prečiščeno besedilo)

Oplotnica

4097. Zaključni račun proračuna Občine Oplotnica za leto 2009
4098. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Oplotnica
4099. Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Oplotnica
4100. Odlok o porabi proračunske rezerve
4101. Pravilnik o sofinanciranju programov ostalih društev in organizacij v Občini Oplotnica
4102. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Oplotnica

Slovenj Gradec

4103. Sklep o dopolnitvi Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Slovenj Gradec za območje Mestne občine Slovenj Gradec v letu 2009

Slovenske Konjice

4104. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Pristava – večstanovanjski objekt
4105. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu podjetniško obrtna cona Pod goro II

Sodražica

4106. Odlok o rebalansu proračuna Občine Sodražica za leto 2010
4107. Odlok o razglasitvi Cerkve Marijinega vnebovzetja na Novi Štifti za kulturni spomenik lokalnega pomena
4108. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole dr. Ivan Prijatelj Sodražica
4109. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Sodražica

Škofja Loka

4110. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za zahodni del vojašnice
4111. Sklep o višini pristojbine za začasni vodovodni priključek po 20. členu Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Škofja Loka

Trebnje

4112. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu »Stari trg – DSO«

Zreče

4113. Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Zreče
4114. Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Zreče
4115. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi
4116. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi

Železniki

4117. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti