Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2010 z dne 24. 9. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2010 z dne 24. 9. 2010

Kazalo

4119. Odlok o rebalansu proračuna Občine Komen za leto 2010, stran 11025.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in 16. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 80/09) je Občinski svet Občine Komen na 35. redni seji dne 16. 9. 2010 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Komen za leto 2010
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Komen za leto 2010 (Uradni list RS, št. 7/10) se spremeni 2. člen, tako da se glasi:
»2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
----------------------------------------------------------
A.    BILANCA PRIHODKOV IN            v EUR
     ODHODKOV
----------------------------------------------------------
     Skupina/Podskupina      Proračun  Rebalans
     kontov/Konto/Podkonto      2010    2010
----------------------------------------------------------
I.    SKUPAJ PRIHODKI       6.879.926 4.542.708
     (70+71+72+73+74+78)
     TEKOČI PRIHODKI (70+71)   3.633.817 3.400.464
   70  DAVČNI PRIHODKI       2.576.499 2.626.070
   700 Davki na dohodek in     2.237.781 2.237.781
     dobiček
   703 Davki na premoženje      249.628  303.639
   704 Domači davki na blago in    89.090   84.650
     storitve
   706 Drugi davki             0     0
   71  NEDAVČNI PRIHODKI      1.057.318  774.394
   710 Udeležba na dobičku in    760.048  662.369
     dohodki od premoženja
   711 Takse in pristojbine      2.700   4.200
   712 Globe in druge denarne     4.300   1.000
     kazni
   713 Prihodki od prodaje blaga   26.950   50.447
     in storitev
   714 Drugi nedavčni prihodki    263.320   56.378
   72  KAPITALSKI PRIHODKI      50.600   50.600
   720 Prihodki od prodaje        600    600
     osnovnih sredstev
   721 Prihodki od prodaje zalog      0     0
   722 Prihodki od prodaje      50.000   50.000
     zemljišč in
     neopredmetenih
     dolgoročnih sredstev
   73  PREJETE DONACIJE        6.900   8.572
   730 Prejete donacije iz       1.900   3.572
     domačih virov
   731 Prejete donacije iz       5.000   5.000
     tujine
   74  TRANSFERNI PRIHODKI     3.188.609 1.083.072
   740 Transferni prihodki iz    575.357  312.427
     drugih javnofinančnih
     institucij
   741 Prejeta sredstva iz     2.613.252  770.645
     državnega proračuna iz
     sredstev proračuna
     Evropske unije
II.    SKUPAJ ODHODKI       7.996.709 5.551.422
     (40+41+42+43+45)
   40  TEKOČI ODHODKI       1.483.207 1.381.599
   400 Plače in drugi izdatki    281.814  283.784
     zaposlenim
   401 Prispevki delodajalcev za   43.340   43.340
     socialno varnost
   402 Izdatki za blago in     1.041.053  948.975
     storitve
   403 Plačila domačih obresti    100.000   88.500
   409 Rezerve            17.000   17.000
   41  TEKOČI TRANSFERI      1.616.105 1.582.560
   410 Subvencije           71.494   71.494
   411 Transferi posameznikom in   788.848  766.109
     gospodinjstvom
   412 Transferi neprofitnim     219.913  216.313
     organizacijam in
     ustanovam
   413 Drugi tekoči domači      535.850  528.644
     transferi
   414 Tekoči transferi v tujino      0     0
   42  INVESTICIJSKI ODHODKI    4.419.787 2.231.872
   420 Nakup in gradnja osnovnih  4.419.787 2.231.872
     sredstev
   43  INVESTICIJSKI TRANSFERI    477.610  355.390
   431 Investicijski transferi    237.960  150.690
     pravnim in fizičnim
     osebam, ki niso
     proračunski uporabniki
   432 Investicijski transferi    239.650  204.700
     proračunskim uporabnikom
III.   PRORAČUNSKI PRESEŽEK(I-II)
     (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) –1.116.783 –1.008.714
----------------------------------------------------------
B.    RAČUN FINANČNIH TERJATEV
     IN NALOŽB
----------------------------------------------------------
IV.    PREJETA VRAČILA DANIH        0     0
     POSOJIL IN PRODAJA
     KAPITALSKIH DELEŽEV
     (750+751+752)
   75  PREJETA VRAČILA DANIH        0     0
     POSOJIL
   750 Prejeta vračila danih        0     0
     posojil
   751 Prodaja kapitalskih         0     0
     deležev
   752 Kupnine iz naslova         0     0
     privatizacije
V.    DANA POSOJILA IN          0     0
     POVEČANJE KAPITALSKIH
     DELEŽEV (440+441+442+443)
   44  DANA POSOJILA IN          0     0
     POVEČANJE KAPITALSKIH
     DELEŽEV
   440 Dana posojila            0     0
   441 Povečanje kapitalskih        0     0
     deležev in naložb
   442 Poraba sredstev kupnin iz      0     0
     naslova privatizacije
   443 Povečanje namenskega        0     0
     premoženja v javnih
     skladih in drugih osebah
     javnega prava, ki imajo
     premoženje v svoji lasti
VI.    PREJETA MINUS DANA         0     0
     POSOJILA IN SPREMEMBE
     KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
----------------------------------------------------------
C.    RAČUN FINANCIRANJA
----------------------------------------------------------
VII.   ZADOLŽEVANJE (500+501)    689.060  580.991
   50  ZADOLŽEVANJE         689.060  580.991
   500 Domače zadolževanje      689.060  580.991
VIII.   ODPLAČILO DOLGA (550+551)   168.946  168.946
   55  ODPLAČILA DOLGA        168.946  168.946
   550 Odplačilo domačega dolga   168.946  168.946
IX.    POVEČANJE (ZMANJŠANJE)    –596.669  –596.669
     SREDSTEV NA RAČUNIH
     (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X.    NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-   520.114  412.045
     VIII.)
XI.    NETO FINANCIRANJE (VI.+X-  1.116.783 1.008.714
     IX.)
XII.   STANJE SREDSTEV NA      596.669  596.669
     RAČUNIH NA DAN 31.12.
     PRETEKLEGA LETA
   9009 Splošni sklad za drugo T5
----------------------------------------------------------
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Komen.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-06/2010-4
Komen, dne 16. septembra 2010
Župan
Občine Komen
Uroš Slamič l.r.

AAA Zlata odličnost