Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2010 z dne 24. 9. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2010 z dne 24. 9. 2010

Kazalo

Št. 478-0078/2010 Ob-5838/10 , Stran 2489
I. Splošni podatki I.1. Opis Zemljišče, ki je predmet prodaje se nahaja v poslovni coni Poljubinj II, v bližini Tolmina. Urejena je skupna dostopna cesta do poslovne cone in dostopna pot do zemljišča, ki je predmet prodaje. Parcela ima poleg dostopa urejen vodovodni in kanalizacijski priključek ter javno razsvetljavo, za kar bo moral kupec plačati komunalni prispevek pred izdajo gradbenega dovoljenja. Za priključek na omrežje kabelske televizije, telefonsko in električno omrežje bo moral kupec stroške priključka poravnati neposredno upravljalcem teh omrežij. Na gradbenih parcelah je zgrajeno javno omrežje za katerega bo lastnik parcele dolžan omogočiti upravljalcu vzdrževanje in upravljanje. I.2. Funkcija zemljišča Parc. št. 100/19, k.o. Poljubinj, je enako, kot ostale parcele v območju poslovne cone Poljubinj II opredeljena kot stavbno zemljišče za gradnjo objektov proizvodno-servisne dejavnosti tako iz arhitekturno-urbanističnega vidika, kot iz tehnološkega (dostopi, komunala in dr.). Možna je gradnja objekta za opravljanje proizvodnih, obrtnih in servisnih dejavnosti, ter drugih dejavnosti, ki za okolico niso moteče. V okviru dejavnosti ima objekt lahko določene površine neproizvodnega značaja (pisarne, skladišča), ki so v funkciji osnovne dejavnosti. Storitvene dejavnosti (npr. samostojne pisarne, trgovine, gostilne, uslužnostne dejavnosti ipd.) niso predvidene. Na parceli ni dovoljena gradnja prostorov za stalno ali začasno bivanje. I.3. Vrste dovoljenih posegov v prostor: – gradnja objekta proizvodne, obrtne in servisne dejavnosti, – urejanje in vzdrževanje odprtih površin kot so zelenice, povozne in pohodne površine, pešpoti, ploščadi, – gradnja objekta za potrebe komunale, prometa in zvez, – vodnogospodarske ureditve, – urejanje javnih zelenih površin, ureditev zelenja ob objektu, postavitev mikrourbane opreme, postavitev nadstreška za postajališče potniškega prometa v varovalnem pasu ceste, gradnja nujnih komunalno – energetskih in prometnih infrastrukturnih objektov in naprav, postavitev spominskih obeležij, telefonskih govorilnic, klopi, smetnjakov, turističnih oznak, usmerjevalnih tabel, itd. II. Predmet prodaje in izklicna cena: predmet prodaje je parcela št. 100/19, k.o. Poljubinj, v izmeri 1.518 m2, ki se nahaja na južnem delu poslovne cone Poljubinj II, za izklicno ceno 39.000,00 EUR. V izklicni ceni ni zajet DDV. III. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo v torek 12. 10. 2010, ob 10. uri, v mali sejni sobi Občine Tolmin, Ulica padlih borcev 2, Tolmin. IV. Udeležba na javni dražbi in pogoji Na javni dražbi lahko sodelujejo fizične in pravne osebe, ki so lahko kupci nepremičnin v Republiki Sloveniji ter ob uri, ki je določena za pričetek javne dražbe prijavijo svojo udeležbo na dražbi in predložijo: 1. a) samostojni podjetniki: originalno osebno izkaznico ter izpisek oziroma priglasitveni list o registraciji podjetnika iz katerega izhaja firma, sedež, dejavnosti in pooblaščenci za zastopanje oziroma prokuristi, pri čemer ta izpisek ne sme biti starejši od 7 dni, b) gospodarske družbe: izpisek iz sodnega registra, iz katerega izhaja firma, sedež, dejavnosti, osnovni kapital, matična številka in pooblaščenci za zastopanje družbe oziroma prokuristi, pri čemer ta izpisek ne sme biti starejši od 7 dni, c) fizične osebe: originalno osebno izkaznico, 2. pooblastilo za zastopanje na javni dražbi, na katerem mora biti podpis pooblastitelja overjen pri notarju (kolikor posameznega samostojnega podjetnika oziroma gospodarsko družbo na javni dražbi zastopa oseba, ki ni pooblaščena za zastopanje na podlagi zakona oziroma njeno pooblastilo ne izhaja iz vpisa v sodnem registru), 3. obvestilo DURS o davčni številki, 4. originalno dokazilo o pravočasno vplačanem znesku varščine za nepremičnino, in številko transakcijskega računa, na katerega naj se vrne znesek varščine v primeru, da dražitelj na dražbi ne bo uspel. Na javni dražbi ne morejo kot dražitelji sodelovati osebe navedene v 40. členu Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07, 100/09 in 49/10). V. Varščina: varščina, ki jo mora posamezni dražitelj vplačati pred dražbo je 10% od izklicne cene parcele navedene v točki II in znaša 3.900,00 EUR. Dražitelj mora varščino vplačati na transakcijski račun Občine Tolmin št. 01328 – 0100014970, pri čemer mora kot namen vplačila vpisati »varščina za parc. št. 100/19, k.o. Poljubinj«. Dražitelju, ki bo uspel na javni dražbi, se bo varščina vštela v kupnino, neuspešnim dražiteljem pa bo varščina najkasneje v roku 3 delovnih dni od dneva javne dražbe brez obresti vrnjena na njihov transakcijski račun. VI. Kupnina, stroški, plačilni pogoji Nepremičnina bo prodana tistemu ponudniku, ki bo zanjo ponudil najvišjo ceno. Prodajno pogodbo mora kupec podpisati najkasneje v roku 15 dni od dneva javne dražbe, kupnino pa poravnati najkasneje v roku 30 dni od dneva, ko mu bo izdan račun. Plačilo kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. Če kupec ne plača kupnine in ne podpiše prodajne pogodbe v zgoraj navedenem roku, bo prodajni postopek razveljavljen, Občina Tolmin pa je upravičena zadržati vplačani znesek varščine. V kupnino ni vštet davek na promet z nepremičninami po stopnji 20%, ki ga bo Občina Tolmin obračunala kupcu na računu za kupnino. Pred izdajo dovoljenja za graditev bo moral kupec poravnati komunalni prispevek. Kupec nosi stroške overitve svojega podpisa na tej pogodbi in stroške zemljiškoknjižnega prenosa, prodajalec pa nosi stroške overitve svojega podpisa na pogodbi. VII. Drugi pogoji 1. Nakup nepremičnine se opravi po načelu »videno–kupljeno«, kasnejši ugovori glede dejanskega ali pravnega stanja nepremičnine niso mogoči. 2. Občina Tolmin si na nepremičninah pridržuje odkupno pravico, na podlagi katere je upravičena v roku 3 let od sklenitve prodajne pogodbe zahtevati od kupca prodajo nepremičnine, kolikor kupec v navedenem roku na nepremičnini, ki jo je odkupil, ne zgradi poslovnega objekta vsaj do III. gradbene faze. Odkup se izvrši po ceni, doseženi na javni dražbi, revalorizirani za rast življenjskih stroškov v Republiki Sloveniji, ki jo ugotovi Statistični urad Republike Slovenije. Morebitna vlaganja kupca v nepremičnino se mu povrnejo v vrednosti, kot jo bo ugotovil cenilec gradbene stroke, ki ga določi Občina Tolmin. Odkupna pravica se vpiše v zemljiško knjigo, po poteku triletnega roka se Občina Tolmin v primeru, da ne bodo realizirani pogoji za odkup, zaveže kupcu na njegovo zahtevo izdati izbrisno dovoljenje. 3. Prodajalec bo izročil kupcu posamezno nepremičnino v last in posest in predlagal vknjižbo lastninske pravice na ime kupca najkasneje v roku 2 dni po plačilu celotne kupnine, pod pogojem, da kupec v tem času overi tudi svoj podpis na pogodbi pri notarju (zaradi vknjižbe odkupne pravice). 4. Oseba, ki vodi javno dražbo, lahko s soglasjem župana Občine Tolmin postopek prodaje posamezne nepremičnine ustavi do sklenitve prodajne pogodbe. VIII. Pravila dražbe 1. Dražba je ustna in jo vodi oseba, ki jo imenuje župan Občine Tolmin. 2. Dražbe se lahko udeleži le tisti, ki ob uri določeni za javno dražbo posamezne nepremičnine, priglasi svojo udeležbo in osebi, ki vodi javno dražbo, predloži vsa dokazila navedena v točki IV. 3. Posamezna ponujena cena se izkliče trikrat, vsakokrat po preteku trideset sekund od predhodnega izklica. Cena, ki jo ponudi dražitelj, mora biti za najmanj 1.000,00 EUR višja od cene, ki jo je ponudil dražitelj pred njim. Dražitelj je vezan na svojo ponudbo, dokler drug dražitelj ne ponudi višje cene. Dražba za nepremičnino je končana, ko oseba, ki vodi javno dražbo, tretjič izkliče zadnjo ponujeno ceno. Na dražbi uspe dražitelj, ki je ponudil najvišjo ceno. 4. Če na dražbo za posamezno nepremičnino pristopi le en dražitelj se šteje, da ta sprejema izklicno ceno in se nepremičnina proda po tej ceni. 5. Posamezni dražitelj mora ugovor zoper potek postopka podati nemudoma, dokler ni zaključen zapisnik o javni dražbi. O ugovoru oseba, ki vodi javno dražbo, odloči takoj. 6. O javni dražbi se vodi zapisnik, ki ga podpiše oseba, ki vodi dražbo, dražitelj, ki je na dražbi uspel in morebitni drugi dražitelji, ki so prisotni ob zaključku dražbe. 7. Kar ni določeno s temi pravili, se v zvezi z izvedbo javne dražbe uporabljajo določbe Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07, 100/09 in 49/10). IX. Dodatne informacije in ogled nepremičnin: natančnejše informacije glede nepremičnine, ki je predmet prodaje je možno pridobiti na sedežu občinske uprave v Ulici padlih borcev 2, Tolmin, pri Mileni Leban vsak delovnik, do dneva javne dražbe od 8. do 14. ure. Ogled nepremičnin je možen na podlagi predhodnega dogovora.

AAA Zlata odličnost