Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2010 z dne 24. 9. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2010 z dne 24. 9. 2010

Kazalo

Ob-5932/10 , Stran 2484
1. Vsebina razpisa: I. Pridobitev naziva Predavatelj višje šole za izobraževalni program Naravovarstvo na podlagi Pravilnika o sprejemu višješolskega študijskega programa Naravovarstvo (Uradni list RS, št. 16/10), za predmete: 1. Poslovno sporazumevanje in vodenje 2. Ekonomika in menedžment podjetij 3. Strokovna terminologija v tujem jeziku – angleški jezik 4. Strokovna terminologija v tujem jeziku – nemški jezik 5. Strokovna informatika in statistične metode vrednotenja 6. Trajnostni razvoj z izbranimi poglavji iz biologije 7. Zakonodaja in etika s področja narave, okolja in prostora 8. Vrednotenje biotske raznovrstnosti 9. Varstvo narave in urejanje prostora 10. Podjetništvo in trženje 11. Organizacija in poslovanje 12. Ravnovesja ekosistemov 13. Gojenje in uporaba koristnih organizmov 14. Abiotični dejavniki okolja in ekotoksikologija 15. Načrtovanje dejavnosti v prostoru 16. Nadzor v zavarovanem okolju 17. Informiranje in svetovanje o pomenu zavarovanega območja 18. Gospodarjenje z naravnimi in obnovljivimi viri energije 19. Tehnologije obnovljivih virov energije 20. Energetske in okoljske perspektive. II. Pridobitev naziva predavatelj višje šole za izobraževalni program upravljenje podeželja in krajine na podlagi Pravilnika o smeri in stopnji izobrazbe predavateljev višje strokovne šole in drugih strokovnih delavcev v višješolskem študijskem programu višjega strokovnega izobraževanja Upravljanje podeželja in krajine (Uradni list RS, št. 91/07), za predmete: 1. Ekonomika in menedžment podjetij 2. Gospodarjenje v sadjarstvu in vinogradništvu 3. Gospodarjenje v živinoreji 4. Zdravstveno varstvo domačih živali 5. Rastlinska pridelava in reja živali 6. Treniranje konj in učenje jahanja 7. Terapevtska in socialna dejavnost na podeželju III. Pridobitev naziva Predavatelj višje šole za izobraževalni program Gostinstvo in turizem na podlagi Pravilnika o smeri in stopnji izobrazbe predavateljev višje strokovne šole in drugih strokovnih delavcev v višješolskem študijskem programu višjega strokovnega izobraževanja Gostinstvo in turizem (Uradni list RS, št. 99/08) za predmete: 1. Strokovna terminologija v tujem jeziku – nemški jezik 2. Strokovna terminologija v tujem jeziku – italijanski jezik 3. Ekonomika podjetja 4. Kuharstvo z organizacijo dela 1 5. Kuharstvo z organizacijo dela 2 6. Poslovanje hotelov in turističnih agencij 7. Gastronomija 8. Hrana in pijače 9. Barmanstvo 10. Harmonija okusov 11. Dopolnilne turistične dejavnosti 12. Osnove kongresne dejavnosti 13. Tehnični standardi v kongresnem turizmu 14. Organizacija kongresov 15. Kulinarika za vitalnost. 2. Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati: – najmanj univerzitetna izobrazba ustrezne smeri, oziroma izobrazba ustrezne smeri, pridobljena po podiplomskih študijskih programih za pridobitev specializacije, magisterija oziroma doktorata znanosti, oziroma visoka strokovna izobrazba in dodatni pogoji, kjer je to posebej predpisano, – pridobljena pedagoško-andragoška izobrazba oziroma dokazila o pridobljenem pedagoško-andragoškem znanju (če gre za prvo imenovanje), – najmanj tri leta ustreznih delovnih izkušenj in – doseženi vidni dosežki na svojem strokovnem področju (v skladu z Merili za določitev vidnih dosežkov na strokovnem področju – pridobitev naziva predavatelj višje šole, objavljenimi v Uradnem listu RS, št. 20/06). 3. Specifični pogoji – zahtevana izobrazba, vezana na posamezen predmet, ki jih morajo izpolnjevati kandidati: K I. točki razpisa Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! K II. točki razpisa Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! K III. točki razpisa Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 4. Način in rok prijave Prijava na razpis za pridobitev naziva predavatelj višje šole mora vsebovati: – življenjepis kandidata (priporočena oblika Europass življenjepis), – dokazilo o pridobljeni izobrazbi, – dokazilo o najmanj treh letih ustreznih delovnih izkušenj (kopija delovne knjižice), – dokazila o vidnih dosežkih na svojem strokovnem področju v skladu z Merili za določitev vidnih dosežkov na strokovnem področju – pridobitev naziva predavatelj višje šole (Uradni list RS, št. 20/06), in sicer minimalno, a) dve dokazili o dosežkih na področju izobraževanja in b) dve dokazili o dosežkih na področju strokovnega dela, – podpisano izjavo na predpisanem obrazcu (Obrazec 1), v kateri navede predmete, za katere želi biti imenovan (kandidat lahko izbere do tri predmete istega ali različnih študijskih programov šole, ki so predmet tega razpisa, pri čemer morajo predložena potrdila izkazovati strokovno usposobljenost za vsa izbrana predmetna področja) – Obrazec 1 je na voljo na spletni strani Ministrstva za šolstvo in šport http://www.mss.gov.si/si/delovna_podrocja/strokovni_sveti/strokovni_svet_rs_za_poklicno_in_strokovno_izobrazevanje/postopek_za_imenovanje_predavateljev_visjih_strokovnih_sol/ Vloge se naslovijo na naslov šole: Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma Višja strokovna šola, Sevno 13, 8000 Novo mesto, z oznako na ovojnici »Razpis za predavatelje«. 5. Rok prijave: 1. Za pridobitev naziva Predavatelj višje šole za izobraževalni program Naravovarstvo (I.) za predmete pod zaporednimi točkami od 1. do 9. je rok prijave 8 dni po objavi v Uradnem listu RS, za predmete pod zaporednimi točkami od 10. do 20. pa je rok prijave do vključno 1. 12. 2010. 2. Za pridobitev naziva Predavatelj višje šole za izobraževalni program Upravljanje podeželja in krajine (II.) za vse navedene predmete je rok prijave do 31. 1. 2011. 3. Za pridobitev naziva Predavatelj višje šole za izobraževalni program Gostinstvo in turizem (III.) za vse navedene predmete je rok prijave do 30. 10. 2010. 6. Druga določila: – vse prispele vloge bo pregledala tričlanska komisija, ki jo imenuje ravnatelj šole, – kandidat, ki bo izpolnjeval pogoje za imenovanje in ne bo predložil popolne vloge, jo mora dopolniti v roku 8 dni po prejemu poziva, sicer se vloga s sklepom zavrže in skupaj z vso priloženo dokumentacijo vrne kandidatu, – vsi kandidati, ki bodo izpolnjevali pogoje za imenovanje po tem razpisu in se bodo javili za pridobitev naziva Predavatelj višje šole za izobraževalni program Naravovarstvo (I.) za predmete pod zaporednimi točkami od 1. do 9. bodo vabljeni na razgovor k ravnatelju šole v roku 15 dni po prejemu popolne vloge, izbrane vloge pa bodo najkasneje v roku 30 dni po prejemu popolne vloge poslane Strokovnemu svetu Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje v podelitev naziva Predavatelj višje šole, – vsi kandidati, ki se bodo javili za pridobitev naziva Predavatelj višje šole za vse ostale predmete, ki so predmet tega razpisa in bodo izpolnjevali pogoje za imenovanje po tem razpisu, bodo vabljeni na razgovor k ravnatelju šole v roku 15 dni po prejemu popolne vloge, njihove vloge z mnenjem ravnatelja pa bo v roku 30 dni od prejema popolne vloge obravnaval predavateljski zbor šole in izbral ter imenoval kandidate, katerih vloge bodo predložene Strokovnemu svetu za obvezno pridobitev soglasja k imenovanju, – kandidate, ki bo bodo na razpisu izbrani in katerih vloge bodo posredovane na Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje z namenom imenovanja ali pridobitve soglasja, bo šola o prejemu naziva Predavatelj višje šole seznanila v roku 8 dni od prejema sklepa Strokovnega sveta Republike Slovenije, za poklicno in strokovno izobraževanje, – naziv predavatelj višje šole bo izbranim kandidatom podeljen za dobo 5 let z možnostjo ponovnega imenovanja. Dodatna pojasnila lahko dobite na tel. 07/393-47-37 ali 07/393-47-34 oziroma jih naslovite na e-naslov: helena.j.rogelj@gmail.com.

AAA Zlata odličnost