Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2010 z dne 24. 9. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2010 z dne 24. 9. 2010

Kazalo

4088. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Divača za leto 2009, stran 10930.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in spremembe), 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in 16. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99, 77/06, 115/07) je Občinski svet Občine Divača na 33. seji dne 8. 9. 2010 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Divača za leto 2009
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Divača za leto 2009.
2. člen
Proračun Občine Divača za leto 2009 je bil realiziran v naslednjih zneskih:
-----------------------------------------------------------
                        Znesek v EUR
-----------------------------------------------------------
     A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
-----------------------------------------------------------
     I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)   4.807.488
       TEKOČI PRIHODKI (70+71)       3.527.413
70      DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)  2.567.314
700     DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK     2.186.136
703     DAVKI NA PREMOŽENJE          297.396
704     DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE    83.782
706     DRUGI DAVKI
71      NEDAVČNI PRIHODKI           960.099
       (710+711+712+713+714)
710     UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD   699.794
       PREMOŽENJA
711     TAKSE IN PRISTOJBINE           1.536
712     DENARNE KAZNI              1.145
713     PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN      16.998
       STORITEV
714     DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI        240.625
72      KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)   437.963
720     PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH       1.754
       SREDSTEV
721     PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
722     PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN    436.210
       NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA
73      PREJETE DONACIJE (730+731)        1.000
730     PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV    1.000
731     PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
74      TRANSFERNI PRIHODKI          841.112
740     TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH     841.112
       JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
    II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)     5.647.605
40      TEKOČI ODHODKI             956.230
       (400+401+402+403+409)
400     PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM   259.013
401     PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA        41.115
       SOCIALNO VARNOST
402     IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE      650.763
403     PLAČILA DOMAČIH OBRESTI         5.340
409     SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE         0
41      TEKOČI TRANSFERI           1.790.886
       (410+411+412+413)
410     SUBVENCIJE               111.227
411     TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN       622.830
       GOSPODINJSTVOM
412     TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC.    206.752
       IN USTANOVAM
413     DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI     850.077
42      INVESTICIJSKI ODHODKI (420)     2.557.484
420     NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH      2.557.484
       SREDSTEV
43      INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)     343.006
430     INVESTICIJSKI TRANSFER
431     INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM    183.073
       IN FIZ. OSEBAM
432     INVESTICIJSKI TRANSFERI        159.933
       PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
    III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK         –840.117
       (PRIMANJKLJAJ) (I. – II.) (SKUPAJ
       PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI)
-----------------------------------------------------------
     B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN
-----------------------------------------------------------
       NALOŽB
75   IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN       0
       PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
       (750+751)
750     PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
751     PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
44    V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE          0
       KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
440     DANA POSOJILA
441     POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
    VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN        0
       SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
       (IV. – V.)
    VII. SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)    –840.117
       PRIHODKI MINUS ODHODKI TER SALDO
       PREJETIH IN DANIH POSOJIL (I. +
       IV.) – (II. + V.)
-----------------------------------------------------------
     C. RAČUN FINANCIRANJA
-----------------------------------------------------------
50   VIII. ZADOLŽEVANJE (500)          1.323.918
500     DOMAČE ZADOLŽEVANJE         1.323.918
55   IX. ODPLAČILA DOLGA (550)         712.744
550     ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA        712.744
     X. NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.)     611.174
    XI. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV    –228.943
       NA RAČUNIH (III.+VI.+X) =
       (I.+IV.+VIII.) – (II.+V.+IX.)
-----------------------------------------------------------
Stanje sredstev na računih na dan 31. 12. 2009 (Splošni sklad za drugo) 81.482 EUR.
3. člen
Zmanjšanje sredstev na računu po zaključnem računu proračuna za leto 2009 zmanjšuje stanje sredstev iz preteklih let.
4. člen
Denarna sredstva rezervnega sklada Občine Divača izkazujejo po zaključnem računu za leto 2009 naslednje stanje:
--------------------------------------------------------------
                     v EUR brez stotinov
--------------------------------------------------------------
1. Prenos iz leta 2008                 17.355
2. Prilivi v letu 2009                   0
3. Odlivi v letu 2009                    0
4. Stanje na dan 31. 12. 2009             17.355
--------------------------------------------------------------
Denarna sredstva rezervnega sklada na dan 31. 12. 2009 se prenesejo v rezervni sklad Občine Divača za leto 2009.
5. člen
Splošni in posebni del zaključnega računa ter obrazložitev zaključnega računa so sestavni del tega odloka in so objavi na spletni strani Občine Divača.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0032-0013-2010-02
Divača, dne 8. septembra 2010
Župan
Občine Divača
Matija Potokar l.r.

AAA Zlata odličnost