Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2010 z dne 24. 9. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2010 z dne 24. 9. 2010

Kazalo

4083. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu  za del območja PA 5 – Vikend naselje ob Savinji v Malih Braslovčah, stran 10885.

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09) ter 16. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 37/99, 55/00, 16/03) je Občinski svet Občine Braslovče na 27. redni seji dne 15. 9. 2010 sprejel
O D L O K
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja PA 5 – Vikend naselje ob Savinji v Malih Braslovčah
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejme občinski podrobni prostorski načrt za del območja PA 5 – Vikend naselje ob Savinji v Malih Braslovčah v nadaljevanju OPPN, ki ga je izdelal AR projekt d.o.o., Sevnica, pod št. 11/09 in so sestavni del tega odloka. Občinski podrobni prostorski načrt je izdelan v skladu s prostorskimi sestavinami Prostorskega reda Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 16/08)
2. člen
OPPN vsebuje naslednje sestavine:
I. TEKSTUALNI DEL
II. SMERNICE IN MNENJA NOSILCEV UREJANJA PROSTORA
III. PRILOGE
IV. GRAFIČNE PRILOGE.
II. UREDITVENO OBMOČJE OPPN
3. člen
Meja območja urejanja občinskega podrobnega prostorskega načrta meji na južni in zahodni strani z obstoječo stanovanjsko pozidavo ter javno potjo, na severni strani pa z obstoječo nepozidano parcelo. Na vzhodni strani meji na vodotok Savinja.
Velikost območja OPPN znaša 800 m2.
Obravnavano območje parc. št. 449/152 k.o. Male Braslovče je v naravi pašnik.
Občinski podrobni prostorski načrt se pripravi za območje, ki sega na zemljišče parc. št. 449/152 k.o. Male Braslovče.
Izven območja občinskega podrobnega prostorskega načrta poteka izvedba priključitve območja na nekategorizirano občinsko pot parc. št. 449/65 k.o. Male Braslovče in izvedba priključka na javni vodovod PE fi 90 mm iz parcele 449/65 k.o. Male Braslovče preko parcele 449/153 k.o. Male Braslovče.
III. MERILA IN POGOJI ZA IZRABO OBMOČJA IN ZA OBLIKOVANJE POSEGOV V PROSTOR
4. člen
Na območju OPPN so dovoljene naslednje vrste dejavnosti:
– stanovanjska dejavnost
– storitvena dejavnost.
5. člen
Na območju OPPN so dovoljene naslednje vrste gradenj, oziroma drugih del:
– gradnja novega objekta
– redna investicijska in vzdrževalna dela
– spremembe namembnosti in sprememba rabe
– rekonstrukcija objektov
– rušitve in nadomestne gradnje
– dozidave in nadzidave.
6. člen
Na območju OPPN so dovoljene naslednje vrste dopustnih objektov glede na namen:
– stanovanjski objekti
– gradbeno inženirski objekti (prometna, komunalna in energetska infrastruktura)
– gradnja manj zahtevnih in enostavnih objektov na podlagi obstoječih predpisov
– zelene površine.
7. člen
Na območju OPPN pogoji za urbanistično in krajinsko oblikovanje območja ter za arhitektonsko oblikovanje objektov in naprav naslednji:
Stanovanjski objekti
– lega objektov: po geodetsko zazidalni situaciji,
– horizontalni gabariti: po geodetski zazidalni situaciji, so dovoljene tolerance s tem, da se mora ohranjat min. razmerje med stranicami 1:1,2 do 1:1,3. Tloris osnovnega volumna objekta je praviloma podolgovate oblike. Na osnovni volumen je možno dodajati in odvzemati manjše svobodno oblikovane volumne, do skupne max. površine, ki je enaka največ 1/3 osnovnega objekta brez vpliva na bivalne pogoje sosednjih objektov.
– vertikalni gabarit: dovoljena je izvedba K + P + 1 + M, pri čemer se šteje, da posamezna etaža ne presega višine 3,0 m, da je klet v celoti vkopana., kolenčni zid v mansardi pa ne presega višine 0,80 m. V primeru izvedbe kletne etaže se le ta mora izvesti v kesonski izvedbi zaradi bližine vodotoka Savinje,
– konstrukcija: klasična – zidana ali montažna,
– kota pritličja: po geodetsko zazidalni situaciji,
– kolenčni zid: do 0,80 m,
– streha: v osnovi dvokapnica s čopi ali brez. Naklon strešine 30º–45º z minimalnimi napušči, kritina pretežno opečnata, naravna rdeče barve, možno je tudi drugačno oblikovanje streh, ki naj bo skladno s prevladujočimi elementi naselja,
– fasada: finalna obdelava fasad je klasični zaglajeni omet v svetlih, pastelnih barvah, dovoljena izvedba balkonov in lož. Pri fasadah je možna kombinacija več barv,
– oblikovanje odprtin: svobodno,
– osvetlitev mansarde: strešna okna in/ali frčade,
– zunanja ureditev gradbene parcele: dovozni priključek do enodružinske stanovanjske hiše bo izveden iz nekategorizirane občinske poti. Manipulativne površine na gradbeni parceli se asfaltirajo ali tlakujejo. Ostali del parcele se hortikulturno uredi z avtohtono zasaditvijo. Vsi posegi zunanje ureditve ne smejo segati v 15,00 m priobalni pas vodotoka.
8. člen
Enostavni objekti:
Znotraj gradbenih parcel stanovanjskega kompleksa je možna gradnja manj zahtevnih in enostavnih objektov na podlagi obstoječih predpisov. Gradijo se lahko kot prizidek k osnovnemu objektu ali samostojno. Oblikovani morajo biti usklajeno z osnovnim objektom. Objekti so lahko lesene, zidane in kovinske konstrukcije.
9. člen
Infrastrukturni objekti:
Infrastrukturni objekti obsegajo vse objekte in naprave vezane na prometno, komunalno energetsko infrastrukturo (most, cesta, parkirišča in podobno), postavitev cestne in urbane opreme (prometna signalizacija, svetilke) ter objekte zvez in telekomunikacij.
Oblikovanje infrastrukturnih objektov je svobodno, če s tem odlokom ni določeno drugače:
– Cesta se asfaltira, manipulativne površine in parkirišča se asfaltirajo ali tlakujejo.
10. člen
Gradbena parcela:
Parcelacija, oziroma določitev funkcionalnih zemljišč – oziroma gradbenih parcel v OPPN ni predpisana. V grafičnem delu OPPN je v ureditveni situaciji objekt lociran na sedanje lastniško stanje parc. št. 449/152 k.o. Male Braslovče.
Dovoljen odmik zidu stanovanjskih in pomožnih objektov od sosednjih parcelnih mej je 4,00 m. Kolikor investitor pridobi soglasje lastnika sosednjega zemljišča je možno graditi objekt z manjšim odmikom pod pogojem, da so izpolnjene požarno varnostne zahteve.
Gradbena parcela je lahko pozidana do 40% površine, kar vključuje glavni objekt in pomožne objekte, nepozidane površine je 60%. Pri določanju razmerja se upošteva bruto etažna površina pritličja.
IV. POGOJI ZA INFRASTRUKTURNO UREJANJE OBMOČJA
11. člen
Dovozi in dostopi ter parkiranje:
Območje OPPN za območje PA5 – Vikend naselje ob Savinji v Malih Braslovčah se prometno navezuje na nekategorizirano občinsko cesto. Priključevanje mora biti varno in pregledno, zagotovljeno mora biti polje preglednosti. V polju preglednosti ni dovoljeno saditi dreves, grmovja ali visokih kultur, postavljati predmetov ali naprav ali storiti karkoli drugega, kar bi oviralo preglednost občinske ceste. Na kompleksu zemljiške parcele je potrebno zagotoviti prostor za obračanje vozil, tako da se prepreči vzvratno vključevanje na cesto.
12. člen
Vodovod:
Iz smernic JKP Žalec d.o.o. je razvidno, da je oskrba predvidenega objekta možna preko izgrajenega javnega vodovoda v izvedbi PE fi 90 mm, ki se nahaja zahodno od obravnavanega območja.
Za nove objekte na obravnavanem območju bo potrebno izgraditi sekundarno vodovodno omrežje. Upoštevati je potrebno obstoječo poselitev na področju nove pozidave.
V primeru, ko se jašek nahaja na območju povoznih površin, mora biti jašek opremljen s povoznim pokrovom. Na trasi vodovoda ni dovoljena gradnja nadzemnega in podzemnega objekta, saditi dreves in drugih trajnih nasadov ter postavljati škarpe, ograje ali drogove. Vodovod je potrebno vgraditi najmanj 1,2 m pod koto terena. Pod utrjenimi površinami je obvezna uporaba materialov iz nodularne litine. Minimalni odmik novih objektov od javnega vodovoda znaša 4,00 m. Predviden objekt se navezuje na obstoječe hidrantno omrežje na tem območju.
13. člen
Kanalizacija – odvod komunalnih meteornih voda:
Fekalna kanalizacija:
Na podlagi smernic JKP Žalec d.o.o. je razvidno, da na širšem območju predvidenega OPPN še ni zgrajeno javno kanalizacijsko omrežje, ki se zaključuje z čistilno napravo. Na obravnavanem območju je predvidena izgradnja javne kanalizacije. Do izgradnje kanalizacijskega omrežja na obravnavanem območju je potrebno fekalne vode odvajati v malo čistilno napravo dimenzionirano za predvidene obremenitve skladno z uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07). Po izgradnji kanalizacijskega sistema na obravnavanem območju bo priključitev na javno kanalizacijo možna in obvezna, mala čistilna naprava pa se ukine.
Meteorna kanalizacija:
Na podlagi smernic JKP Žalec d.o.o. je razvidno, da na širšem območju OPPN še ni zgrajena meteorna kanalizacija. Meteorne vode se preko revizijskih jaškov in peskolovov zbirajo v zadrževalnem bazenu. Za preliv meteornih vod se predvidi ponikalnica v podtalje.
14. člen
Električno omrežje:
Na podlagi smernic Elektro Celje d.d. je energija za napajanje objekta v obravnavanem območju OPPN je na voljo na nizkonapetostnem izvodu 0,4 kV-PERGER, v RO-5, ki se napaja iz transformatorske postaje 20/0,4 kV Male Braslovče-Lukner.
Pri križanju z drugimi komunalnimi vodi je potrebno elektro kable dodatno zaščititi. V cestnih površinah dovozne ceste je elektro kabel potrebno ustrezno zaščititi in oceviti.
15. člen
Telefonsko omrežje, kabelski razdelilni sistem:
Na obravnavani parceli ni glavnega TK omrežja in na razpolago novih TK kapacitet, zato je potrebno zgraditi nov TK priključek, za katerega pa se investitor v tej fazi ni odločil.
16. člen
Plinovodno omrežje:
Na obravnavanem območju OPPN ni zgrajenega plinovodnega omrežja. Ogrevanje objektov bo možno vršiti preko vkopanih plinskih cistern na parceli stanovanjskega objekta, z lahkim kurilnim oljem ali trdega goriva preko lastne kotlovnice v objektu, ter preko alternativnih virov energije.
17. člen
Odpadki:
Za vsak stanovanjski objekt je potrebno zagotoviti zbirno mesto za odpadke, to je urejen prostor v ali ob objektu kamor se postavijo zabojniki za mešane komunalne odpadke in odjemno mest, kjer izvajalec javne službe odpadke prevzame. Odjemno mesto je lahko tudi zbirno mesto, če je zagotovljen nemoten dovoz vozilom za odvoz odpadkov. Vsi koristniki odvoza komunalnih odpadkov so dolžni ravnati v skladu z odlokom, veljavnim na območju Občine Braslovče.
V. OSTALI POGOJI ZA UREJANJE OBMOČJA OPPN
18. člen
Varstvo pred hrupom:
Raven hrupa mora v naselju ostati v mejah dovoljenega.
Glede na dejansko in namensko rabo prostora se obravnavano območje, skladno s 4. členom Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/05) razvrščeno v III. stopnjo varstva pred hrupom. S predvidenim posegom, menimo, da ne bodo presežene maksimalno dovoljene ravni hrupa. V primeru suma se izvedejo meritve, na podlagi katerih se izvede protihrupna zaščita.
19. člen
Varstvo zraka:
Snovi, ki se izpuščajo v ozračje, ne smejo presegati mejnih količin, določenih z uredbo o mejah, opozorilnih in kritičnih emisijskih vrednostih snovi v zrak (Uradni list RS, št. 73/94, 52/02, 8/03, 39/06; ZVO-1-UDB1), Uredbo o emisiji snovi v zrak iz kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 73/94, 51/98, 83/98, 105/00).
Dimnovodne naprave morajo biti zgrajene tako, da zagotavljajo varno, zanesljivo in trajno delovanje kurišča, torej ne smejo presegati maksimalne dovoljene emisije določene v navedeni uredbi.
20. člen
Varstvo voda:
Odvajanje odpadnih voda iz območja OPPN mora biti urejeno s pogoji, določenimi v Uredbi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/59) in Pravilniku o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode (Uradni list RS, št. 105/02, 50/04).
Izboljšanje okolja oziroma varstvo voda bomo dosegli z:
– izgradnjo kanalizacijskega sistema območja z čistilno napravo,
– rednim vzdrževanjem kanalizacijskega sistema.
Končna dispozicija fekalnih vod bo čistilna naprava. Onesnažene meteorne vode z manipulativnih utrjenih površin se vodijo preko lovilca olj in goriv in zadrževalnika v ponikovalnico.
21. člen
Ohranjanje narave:
Na območju obravnavanega OPPN ni vsebin ohranjanja narave (zavarovanih območij, naravnih vrednot, ekološko pomembnih območij, območje Natura 2000) kot to določa Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04, v nadaljevanju ZON-UPB), zato celovite presoje vplivov na okolje ni treba izvesti.
Na vzhodnem robu je gozdna zarast del koridorske zarasti ob Savinji, kjer so izredno poudarjene posamezne ekološke funkcije gozdov (Funkcija ohranjanja biotske raznovrstnosti). Do jugozahodnega roba parcele, deloma pa še v parcelo, sega varovalni gozd (objekt 09202). V območju, kjer je gozdna zarast ali njenem robu je dovoljena samo dosaditev avtohtonih grmovnih in drevesnih vrst s poudarkom na plodonosnih vrstah. Postavitev objektov v tem delu ni sprejemljiva, prav tako ne odlaganje morebitnih viškov gradbenega materiala ali odkopane zemlje.
22. člen
Varstvo kulturne dediščine:
Na območju obravnavanega OPPN ni vsebin ohranjanja kulturne dediščine.
Arhitektura novih objektov naj sledi kontinuiteti obstoječe pozidave na tem območju, tako, da novo nastala gradnja ne bo vplivala negativno na kvaliteto obravnavanega območja. Arhitekturno oblikovanje zunanjščine naj sloni na tradiciji stavbarstva širšega prostora. Ureditev okolice objektov naj upošteva obstoječe kvalitete kulturne krajine, brez večjih umetnih barier in netipične urbane opreme ter z avtohtono zasaditvijo. Predhodna ocena arheološkega potenciala za obravnavano območje OPPN še ni bila izdelana. V primeru odkritja kakršnihkoli arheoloških najdb, arheolog dela ustavi in stanje dokumentira skladno s standardi arheološke stroke. Stroške arheoloških raziskav – vključno z arheološkim nadzorom – je dolžan kriti investitor v okviru infrastrukturnega opremljanja zemljišča (Uradni list RS, št. 7/99, 59. člen).
VI. UKREPI ZA VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
23. člen
Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter varstvo pred požarom:
Iz smernic RS, Ministrstva za okolje in prostor, ARSO, Urad za upravljanje z vodami, Oddelek območja Savinje (št. 35001-157/2009-2 z dne 15. 4. 2009) izhaja, da je potrebno izdelati posebne strokovne podlage s stališča upravljanja z vodami. Izdelane so bile strokovne podlage s stališča upravljanja z vodami, katerih sestavni del je tudi hidrološko-hidravlična presoja vodnega režima za gradnjo stanovanjskega objekta v Malih Braslovčah na parc. št. 449/152 k.o. Male Braslovče, katere je izdelal INŽENIRING ZA VODE d.o.o. Ljubljana pod št. A68-FR/09, december 2009.
Iz zaključka je razvidno, da upoštevanje 15 m priobalnega pasu ob reki Savinja in izdelane študije izgradnja stanovanjske hiše možna. Parcela št. 449/152 k.o. Male Braslovče je poplavno ogrožena z visokimi vodami Savinje. Do prelivanja Savinje na obravnavanem odseku prihaja pri pretokih nad Q(50,) kar se je pojavilo že tudi ob poplavah 1998. Glede na zgodovinske podatke in potrditev le-teh z rezultati hidravličnega modela, je kot poplavno varna v primeru pojava stoletnih poplavnih vod, določena kota 300.13 m n.m. (z upoštevanjem 0,50 m varnosti). Zaradi preostale poplavne nevarnosti in neposredne bližine Savinje pa kljub vsemu priporočamo, da pritličje objekta dvignjeno vsaj 40 cm nad okoliškim (na najvišji točki), kar bi glede na geodetski posnetek predstavlja koto pritličja na ~ 300.2 m n.m.
Na predlagani parceli se naj vsaj do celovite poplavne zaščite Malih Braslovč ne gradijo drugi objekti (Npr. zidovi, goste žive meje, ograje), ki bi lahko zavirali ali preusmerili tok poplavnih vod in s tem poslabšali razmere sosednjim prebivalcem. Okoliški teren naj ostane na obstoječih kotah.
Za območje Malih Braslovč je izdelan tudi idejni projekt ureditve Savinje za zagotavljanje poplavne varnosti urbaniziranih območij. Po realizaciji predlaganih ukrepov bo območje Malih Braslovč poplavno varno pred stoletnimi vodami.
Umestitev objekta v prostor ob upoštevanju predlaganih usmeritev ne bo imela negativnega vpliva na vodni režim. Prav tako v tej fazi in ob upoštevanju pričakovane celovite ureditve Savinje ni smiselno izvajati dodatnih nadomestnih ukrepov.
Vsi posegi v območju občinskega podrobnega prostorskega načrta morajo biti dimenzionirani, projektirani in izvedeni skladno z izdelanim geotehničnim mnenjem, ki ga je izdelalo podjetje GEOEKSPERT Igor Resanovič s.p. iz Celja.
Pri načrtovanju objektov je potrebno upoštevati določila za potresno odporno gradnjo EC8. Ureditveno območje obravnavanega občinskega podrobnega prostorskega načrta se nahaja na območju, ki je na osnovi Ocene potresne ogroženosti RS, marec 2006 (Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje) uvrščeno v VII stopnjo MCS s pospeškom tal 0,150g, kar mora biti upoštevano v projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja. Naselje Male Braslovče predstavlja primestno naselje pretežno ruralnega značaja z manj kot 5000 prebivalcev. V skladu z Zakonom o graditvi in vzdrževanju zaklonišč (Uradni list RS, št. 57/96) mora biti I. plošča stanovanjske hiše dimenzionirana tako, da vzdrži porušitev objekta.
Obravnavano območje se z vodo oskrbuje iz obstoječega vodovoda PE fi 90 mm, ki je del Osrednjega vodovodnega sistema Žalec. Voda za gašenje požara je zagotovljena iz vodovodnega omrežja in iz hidrantnega omrežja na tem območju. Dostop gasilskim vozilom v primeru eventuelnega požara je omogočen neposredno do objekta. Zagotovljen je varen umik ljudi, živali in premoženja.
Odmiki med objekti so zagotovljeni z ustreznimi odmiki od parcelnih mej z upoštevanjem ustrezne protipožarne ločitve.
24. člen
Varstvo voda
Do izgradnje sekundarnega kanalizacijskega omrežja na območju OPPN je potrebno fekalne vode odvajati v malo čistilno napravo dimenzionirano za predvidene obremenitve skladno z uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07). Po izgradnji kanalizacijskega sistema na območju OPPN bo priključitev na javno kanalizacijo obvezna, mala komunalna čistilna naprava se ukine.
Meteorne vode se preko revizijskih jaškov, peskolovov in zadrževalnega bazena na parceli investitorja odvajajo v ponikovalnico skladno z geotehničnim mnenjem, ki ga je izdelalo podjetje GEOEKSPERT Igor Resanovič s.p. iz Celja.
Pri izvedbi meteorne kanalizacije so potrebni ukrepi za zmanjšanje odtoka padavinskih voda z urbanih površin v kanalizacijo oziroma v vodotoke (Zakon o vodah – Uradni list RS, št. 67/02, Uredba o emesiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo – Uradni list RS, št. 47/05, 45/07).
Vsi posegi v prostor, ki bi lahko trajno ali začasno vplivali na vodni režim ali stanje voda se lahko izvedejo samo na podlagi vodnega soglasja, ki ga v sklopu postopka za pridobitev gradbenega dovoljenja izda Ministrstvo za okolje in prostor Agencija RS za okolje.
25. člen
Način ravnanja s plodno zemljo:
Ob izkopu gradbene jame je potrebno odstraniti plodno zemljo, je deponirati na primernem mestu, in uporabiti za ureditev zelenic.
VII. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE
26. člen
Ureditveno območje OPPN, je mogoče izvajati postopno v takšnem obsegu, da je zagotovljena funkcija posameznih objektov in naprav in da se s tem ne poslabšujejo razmere na celotnem območju.
VIII. OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCEV PRI IZVAJANJU OPPN
27. člen
Pri izvajanju posegov v prostor na obravnavanem območju je izvajalec dolžan zagotoviti dostope do obstoječih objektov in zemljišč v času gradnje, racionalno urediti gradbišče in pri posegih na prometnicah zagotoviti varen promet.
Pri urejanju okolice in javnih površin mora investitor:
– ob izvedbi posega odstraniti plodno zemljo in jo začasno deponirati;
– po končani gradnji odstraniti začasne objekte, odvečni gradbeni material in urediti okolico ter višino zemljišča na parcelni meji prilagoditi sosednjemu zemljišču;
– pred pričetkom gradnje mora investitor pravočasno obvestiti upravljavce objektov, naprav in vodov gospodarske javne infrastrukture, ki so tangirani pri predmetni gradnji.
IX. DOPUSTNA ODSTOPANJA OD FUNKCIONALNIH, OBLIKOVALSKIH IN TEHNIČNIH REŠITEV
28. člen
Na območju urejanja so dovoljene naslednje tolerance:
– za lego objektov: načrtovani objekti se lahko gradijo v sklopu gradbene parcele z večjim odmikom kot je določeno v grafičnih prilogah, pod pogojem da se upošteva dovoljen odmik od sosednjih gradbenih parcel in javnih cest, ter da je zagotovljena varnost cestnega prometa,
– za horizontalni gabarit: načrtovani objekti se lahko gradijo večjega tlorisnega gabarita kot je določeno v grafičnih prilogah, pod pogojem, da se ne spreminja razmerje pozidanosti gradbene parcele,
– za kote kleti in manipulativnih površin so tolerance ± 50 cm, vendar kota manipulativnih površin se prilagaja vozišču javne ceste z maksimalnim naklonom do 3 %,
– dovoljena so odstopanja od določitve vhodov v objekt ali uvozov na gradbeno parcelo, pod pogojem, da je zagotovljena preglednost na cesti in varnost prometa,
– pri prometni, komunalni in energetski infrastrukturi je možno odstopanje potekov predvidenih vodov, kolikor se pojavijo utemeljeni razlogi zaradi lastništva zemljišč ali ustrezne projektne dokumentacije, če to pogojujejo primernejši obratovalni parametri in ekonomičnejša invensticijska vlaganja ob pogoju, da prestavitev ne spreminjajo vsebinskega koncepta OPPN.
X. KONČNE DOLOČBE
29. člen
OPPN je stalno na vpogled pri pristojni občinski službi v Občini Braslovče in Upravni enoti Žalec, Oddelek za okolje in prostor.
30. člen
Nadzor nad izvajanjem OPPN izvajajo pristojne inšpekcijske službe in komunalni nadzornik v občini.
31. člen
Ta odlok začne veljati naslednji po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505/05/2010
Braslovče, dne 15. septembra 2010
Župan
Občine Braslovče
Marko Balant l.r.

AAA Zlata odličnost