Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2010 z dne 24. 9. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2010 z dne 24. 9. 2010

Kazalo

4125. Sklep o opravljanju del in nalog Veterinarske uprave Republike Slovenije med stavko, stran 11049.

Na podlagi 15. člena Zakona o stavki (Uradni list SFRJ, št. 23/91 in Uradni list RS, št. 22/91), 82. člena Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05) in 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08 in 38/10 – ZUKN) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P
o opravljanju del in nalog Veterinarske uprave Republike Slovenije med stavko
I.
Med stavko, ki je napovedana od 27. septembra 2010, Veterinarska uprava Republike Slovenije opravlja najmanj naslednja dela in naloge:
1. nujne ukrepe, ki se nanašajo na naslednje bolezni živali:
– bolezni iz priloge 8 Pravilnika o boleznih živali (Uradni list RS, št. 81/07 in 24/10),
– zoonoze: steklina, bruceloza govedi, bruceloza drobnice, tuberkuloza (M. Bovis), salmoneloza pri perutnini in trihineloza.
Nujni ukrepi zajemajo vsa dejanja za potrditev oziroma ovrženje suma bolezni živali, preglede, odvzem in posredovanje vzorcev ter ukrepe za preprečitev nevarnosti širjenja in zatiranje bolezni živali. Med nujne ukrepe za preprečevanje zoonoz spada tudi obravnava ugrizov zaradi suma stekline;
2. nujne ukrepe za zaščito živali, ki zajemajo obravnavanje prijav, ki se nanašajo na sum mučenja živali;
3. sodelovanje v sistemu:
– Komisije za reševanje problemov pri trgovanju (Trade Problems Contact Point),
– hitrega obveščanja za hrano in krmo (RASFF KT VURS);
4. nadzorne naloge:
– izvajanje ante mortem pregledov na posestvu,
– izvajanje ante mortem pregledov v klavnici,
– izvajanje post mortem pregledov,
– izvajanje dodatnih preiskav – živalske bolezni,
– izvajanje dodatnih preiskav – ostanki nedovoljenih ali prepovedanih snovi,
– izvajanje dodatnih preiskav – mikrobiološka merila,
– izvajanje nadzora higienske prakse in HACCP-a,
– odvzem vzorcev na BSE/TSE: govedo, ovce, koze in izvajanje nadzora označevanja trupov, kjer hrbtenice ni potrebno odstraniti, z etiketo z modro črto,
– izvajanje nadzora nad odstranjevanjem SRM,
– nadzor nad zaščito živali pri klanju,
– izvajanje kontrole oziroma veterinarskih pregledov na mejnih veterinarskih postajah pri vnosu proizvodov in živih živali na teritorij EU iz tretjih držav v skladu z Direktivo Sveta 97/78/ES z dne 18. decembra 1997 o določitvi načel, ki urejajo organizacijo veterinarskih pregledov proizvodov, ki vstopajo v Skupnost iz tretjih držav (UL L št. 24 z dne 30. 1. 1998, str. 9), zadnjič spremenjeno z Direktivo Sveta 2006/104/ES z dne 20. novembra 2006 o prilagoditvi nekaterih direktiv na področju kmetijstva (vključno z veterinarsko in fitosanitarno zakonodajo) zaradi pristopa Bolgarije in Romunije (UL L št. 363 z dne 20. 12. 2006, str. 352), in Direktivo Sveta 91/496/EGS z dne 15. julija 1991 o določitvi načel o organizaciji veterinarskih pregledov živali, ki vstopajo v Skupnost iz tretjih držav, ter o spremembi direktiv 89/662/EGS, 90/425/EGS ter 90/675/EGS (91/496/EGS) (UL L št. 268 z dne 24. 9. 1991, str. 56), zadnjič spremenjeno z Direktivo Sveta 2008/73/ES z dne 15. julija 2008 o poenostavitvi postopkov za oblikovanje seznamov in objavljanje informacij na veterinarskem in zootehniškem področju ter o spremembi direktiv 64/432/EGS, 77/504/EGS, 88/407/EGS, 88/661/EGS, 89/361/EGS, 89/556/EGS, 90/426/EGS, 90/427/EGS, 90/428/EGS, 90/429/EGS, 90/539/EGS, 91/68/EGS, 92/35/EGS, 91/496/EGS, 92/65/EGS, 92/66/EGS, 92/119/EGS, 94/28/ES, 2000/75/ES, Odločbe 2000/258/ES ter direktiv 2001/89/ES, 2002/60/ES in 2005/94/ES (UL L št. 219 z dne 14. 8. 2008, str. 40) ter pripadajočimi Odločbami Evropske Komisije,
– izvajanje Uredbe Sveta (ES) 1/2005 z dne 22. decembra 2004 o zaščiti živali med prevozom in postopki, povezanimi z njim, in o spremembi Direktiv 64/432/EGS in 93/119/ES ter Uredbe (ES) 1255/97 (UL L št. 3 z dne 5. 1. 2005, str. 1) na cestnih prehodih;
5. upravne naloge:
– postopek za izplačilo odškodnin (vse razen čebel),
– pregledi na kraju izvora in potrjevanja veterinarskih spričeval za trgovanje z živimi živalmi ter za izvoz v tretje države,
– pregledi na kraju izvora in potrjevanja veterinarskih spričeval za živalske proizvode za izvoz v tretje države.
II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-24/2010
Ljubljana, dne 24. septembra 2010
EVA 2010-2311-0203
Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister

AAA Zlata odličnost