Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2010 z dne 24. 9. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2010 z dne 24. 9. 2010

Kazalo

4101. Pravilnik o sofinanciranju programov ostalih društev in organizacij v Občini Oplotnica, stran 10981.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Oplotnica (Uradni list RS, št. 29/99, 1/02 in 38/03) je Občinski svet Občine Oplotnica na 18. redni seji občinskega sveta dne 14. 9. 2010 sprejel
P R A V I L N I K
o sofinanciranju programov ostalih društev in organizacij v Občini Oplotnica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji, postopki in merila za vrednotenje, razdelitev in nadzor nad porabo sredstev, namenjenih za sofinanciranje programov tistih društev in organizacij, ki niso registrirana kot kulturna, mladinska, športna, kmetijska, humanitarna in turistična in izvajajo programe v občini oziroma za občane Občine Oplotnica.
2. člen
Praviloma se sofinancirajo naslednje vsebine:
– dejavnost registriranih društev in organizacij ter njihovih sekcij, ki imajo pomen za občane Občine Oplotnica in delujejo v javnem interesu,
– prireditve in projekte, ki so v interesu občine.
3. člen
Programi in vsebine iz 2. člena se sofinancirajo iz sredstev proračuna občine, v katerem se določi višina predvidenih sredstev. Predlog proračunskih sredstev za programe in projekte, ki ne zapadejo v pravilnik o sofinanciranju programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, mladinskih, športnih, kmetijskih, humanitarnih in turističnih programov, obravnava komisija, ki jo s sklepom določi župan občine.
II. POGOJI IN POSTOPKI
4. člen
Izvajalci programov morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Oplotnica ali da izvajajo programe, namenjene občanom Občine Oplotnica,
– da so registrirani za izvajanje programov, s katerimi kandidirajo za sofinanciranje,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za izvajanje dejavnosti,
– da redno izvajajo svojo dejavnost,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo dokumentacijo, kot to določa zakonodaja.
5. člen
Sredstva za sofinanciranje programov se izvajalcem le-teh dodelijo na osnovi javnega razpisa, ki ga župan občine po sprejetju proračuna za tekoče leto javno objavi (na spletni strani občine Oplotnica in na oglasni deski Občine Oplotnica).
6. člen
Javni razpis vsebuje:
– ime, naziv in sedež naročnika javnega razpisa,
– predmet razpisa,
– pogoje in kriterije, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci,
– okvirno višino razpoložljivih sredstev,
– informacijo o morebitni razpisni dokumentaciji in drugi dokumentaciji, ki jo je potrebno predložiti,
– rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu,
– navedbo pristojnih za dajanje informacij.
7. člen
Postopek javnega razpisa vodi tričlanska komisija iz 3. člena tega pravilnika.
8. člen
Komisija na podlagi meril, določenih v tem pravilniku, in glede na razpoložljivo višino proračunskih sredstev pripravi predlog sofinanciranja posameznih prijavljenih programov. Predlog pregleda in izda ustrezno odločbo pristojni organ občinske uprave.
Izvajalec, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila javnega razpisa ter da mu razpisana sredstva niso bila dodeljena v skladu z merili, lahko vloži pritožbo v roku 15 dni od prejema odločbe. O pritožbi na 2. stopnji odloča župan. Odločba o pritožbi je dokončna.
Financiranje na razpisu izbranih programov se izvede na podlagi pogodbe, sklenjene med Občino Oplotnica in izvajalcem programov, v kateri se opredeli višina sredstev, obseg in realizacija programov in nalog ter način nadzora nad porabo sredstev.
9. člen
Izjemoma lahko župan iz sredstev rezerve sklene pogodbo o sofinanciranju posameznega programa oziroma projekta brez javnega razpisa, če se ugotovi posebna pomembnost programa oziroma projekta, ki ga ni bilo mogoče vnaprej načrtovati.
III. MERILA
10. člen
Vrednost posameznega programa je izražena v točkah. Vrednost točke se določi glede na skupno število točk in višino proračunskih sredstev. Vrednost ene točke pa ne sme presegati 27,00 €.
11. člen
Pri vrednotenju dejavnosti izvajalcev se upoštevajo naslednja merila:
1. število članov:
– do 10 članov                     5 točk
– do 20 članov                    10 točk
– do 30 članov                    15 točk
– do 40 članov                    20 točk
– do 50 članov                    25 točk
– nad 50 članov                    30 točk
2. število let obstoja:
– za vsako leto                    1 točka
3. praznovanje okrogle obletnice (10, 20 itd.)    20 točk
4. novoustanovljenemu društvu ali org.        10 točk
5. samostojna organizacija prireditve v kraju     50 točk
6. nastop, razstava, sodelovanje:
– na občinski prireditvi                5 točk
– na medobčinski prireditvi              6 točk
– na republiški ravni                 8 točk
– v tujini                      10 točk
7. člani redno plačujejo članarino           5 točk
8. sodelovanje z ostalimi društvi in org. v
občini 5 točk
9. število članov iz Občine Oplotnica (za
društvo, ki nima sedeža v Občini Oplotnica)
– za vsakega člana                 do 5 točk
10. organizacija predavanj               5 točk
11. funkcionalni stroški društva, reg. v       100 točk
občini
1. in 9. točka se izključujeta.
IV. NADZOR NAD PORABO SREDSTEV
12. člen
Izvajalci programov in projektov morajo oddati najkasneje do 28. februarja naslednje leto letno poročilo o izvedbi programov. V primeru, da komisija na osnovi oddanega poročila ali izvedenega nadzora ugotovi neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti, se izvajalcu teh programov ustrezno zmanjšajo ali ukinejo sredstva, zagotovljena v pogodbi. V primeru ugotovitve nepravilnosti na osnovi letnega poročila se neupravičeno pridobljena sredstva poračunajo v naslednjem proračunskem obdobju.
V primeru, da izvajalec programa zaradi prenehanja delovanja, zmanjšanega obsega dela ali podobno ne porabi vseh odobrenih sredstev, župan s sklepom prerazporedi ta sredstva drugim izvajalcem.
13. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, smiselno pa se začne uporabljati pri izvajanju občinskega proračuna za leto 2011.
Št. 18.10.1/2010
Oplotnica, dne 14. septembra 2010
Župan
Občine Oplotnica
Matjaž Orter l.r.

AAA Zlata odličnost