Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2010 z dne 24. 9. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2010 z dne 24. 9. 2010

Kazalo

Št. 4301-27/2010 Ob-5906/10 , Stran 2465
I. Ime oziroma naziv in sedež izvajalca javnega razpisa: Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana (v nadaljevanju: MG). II. Predmet razpisa: predmet razpisa je sofinanciranje mednarodnih projektov, ki se izvajajo v okviru programa »Inteligentna energija – Evropa« in podpirajo prenos in izvajanje direktiv, izvajanje nacionalnih akcijskih načrtov in ustanavljanje lokalnih energetskih agencij na področju učinkovite rabe in obnovljivih virov energije. Sofinanciranje se nanaša na del projektov, ki ga izvajajo organizacije iz Slovenije. III. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji Na razpisu lahko sodelujejo partnerske organizacije, s sedežem v Republiki Sloveniji (partnerska organizacija), ki kot članice mednarodnega konzorcija izvajajo projekt, za katerega so v okviru razpisa za predloge projektov sklenile pogodbo z Izvajalsko agencijo za konkurenčnost in inovativnost (IAKI) o sofinanciranju projekta s pričetkom izvajanja projekta od 1. 1. 2009 dalje, ki do 31. 12. 2010 ne bodo zaključeni. Če je vsebina projekta ustanovitev lokalne energetske agencije, se kot upravičen projekt šteje projekt s pričetkom izvajanja od 1. 1. 2008 dalje. Na razpisu ne morejo sodelovati in sredstev ne morejo prejeti predlagatelji, ki: – so v stanju kapitalske neustreznosti po 11. členu Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP, Uradni list RS, št. 126/07, 40/09, 59/09 in 52/10), – je zoper njih uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije, – imajo neporavnane obveznosti do države, – so podjetja v težavah v skladu s Smernicami Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (UL C 244 z dne 1. 10. 2004, str. 2) in Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (Uradni list RS, št. 44/07), – pridobivajo pomoč po posebnem programu za reševanje in prestrukturiranje, – so navedena v seznamu podjetij, na podlagi Sklepa o objavi seznama poslovnih subjektov, s katerimi, na podlagi določb Zakona o preprečevanju korupcije, ne smejo poslovati naročniki iz prvega, drugega in tretjega odstavka 28. člena ZPKor ali 35. člena ZIntPK. IV. Višina sofinanciranja in upravičeni stroški Sredstva se dodeljujejo za sofinanciranje izvajanja projektov v letu 2010. Sredstva iz tega razpisa morajo biti porabljena do 30. 11. 2011. Upravičeni stroški so celotni stroški dela projekta, ki se nanaša na partnersko organizacijo v letu 2010, po pogodbi z IAKI. Upravičeni stroški so neposredni stroški (stroški osebja, stroški izvajalcev, stroški potovanja in materialni stroški, kar ne vključuje nabavo zemljišč, infrastrukture ali strojev) in posredni stroški povezani s projektom. Sofinanciranje se dodeljuje po pravilu de minimis. V skladu z drugim odstavkom 2. člena Uredbe Komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis skupna pomoč de minimis kateremukoli podjetju ne sme presegati 200.000,00 EUR v katerem koli obdobju treh proračunskih let (v primeru podjetij, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000,00 EUR). Sredstva za sofinanciranje bodo prejemnikom nakazana na osnovi izstavljenih zahtevkov za nakazilo, in sicer po realizaciji posameznih aktivnosti. Upravičeni stroški bodo sofinancirani v višini do zneska zaprošenih sredstev, vendar ne več kot 25% posameznih upravičenih stroškov projekta, ki se nanaša na partnersko organizacijo v letu 2010. Pri projektih za ustanovitev lokalne energetske agencije znaša znesek sofinanciranja do 25% upravičenih posameznih stroškov projekta, vendar ne več kot 15.000 EUR. V primeru, da bo del projekta, ki se nanaša na partnersko organizacijo, v letu 2010 sofinanciran tudi iz drugih virov, bodo dodeljena sredstva zmanjšana za ta znesek. V skladu s petim odstavkom 2. člena Uredbe Komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis se skupaj s pomočjo de minimis v zvezi z istimi upravičenimi stroški ne sme dodeliti še državna pomoč, če bi takšna kumulacija povzročila intenzivnost pomoči, ki presega že določeno intenzivnost za posebne okoliščine vsakega primera v uredbi o skupinskih izjemah ali v odločbi, ki jo je sprejela Komisija. Do »de minimis« pomoči niso upravičena podjetja iz sektorjev: – ribištva in ribogojstva, – premogovništva, – primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti, – pomoči, dodeljene podjetjem, ki delujejo na področju predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi v naslednjih primerih: – če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg, – če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce, – podjetja v težavah. V. Merila za izbor: Vse popolne vloge, ki bodo izpolnjevale pogoje bo ocenila strokovna komisija na osnovi naslednjih meril: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Podrobneje bodo merila obrazložena v razpisni dokumentaciji. Sredstva za sofinanciranje projektov bodo dodeljena vlogam, ki bodo pri ocenjevanju dosegli vsaj 65 točk. V primeru, da se po končanem ocenjevanju vlog izkaže, da skupna vrednost pričakovanega sofinanciranja projektov, ki so dosegli prag števila točk, presega razpoložljiva sredstva, bodo sredstva razdeljena glede na višino doseženih točk, prednost pri dodelitvi bodo imeli projekti z višjim številom točk. V primeru, da bo več projektov z enako oceno, bo odobreno sofinanciranje projektu, ki bo dobil več točk pri drugem merilu oziroma če bo še takrat več vlog z enakim številom točk pa vloga, ki bo imela več točk pri tretjem merilu. Sredstva na razpisu lahko ostanejo nerazporejena, kolikor ne zadoščajo za pokrivanje celotnega planiranega sofinanciranja, opredeljenega v finančni konstrukciji vloge, ki bi bila naslednja upravičena do sofinanciranja. VI. Okvirna višina sredstev razpisa Za sofinanciranje mednarodnih projektov v okviru tega razpisa so na proračunski postavki 9620 v letu 2010 predvidena sredstva v višini do 160.000 EUR, v letu 2011 pa do 68.600 EUR. VII. Obvezna oblika in vsebina vloge Oblika in vsebina vloge je skupaj z opisom predmeta razpisa, pogoji in podrobnejšimi merili za dodelitev sofinanciranja navedena v razpisni dokumentaciji. VIII. Predložitev vlog Vlogo z vso potrebno dokumentacijo je potrebno dostaviti v zaprti kuverti na naslov: Ministrstvo za gospodarstvo, Sektor za aktivnosti učinkovite rabe in obnovljivih virov energije, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, označeno z natančno oznako na sprednji strani: »Ne odpiraj – Javni razpis za sofinanciranje mednarodnih projektov za URE in OVE«. V levem zgornjem kotu mora biti navedeno ime in točen naslov predlagatelja. Kot pravočasno prispele vloge se štejejo vloge, ki bodo prispele v vložišče MG (do 15. ure) oziroma bodo oddane na pošto priporočeno najkasneje do 8. 10. 2010. Nepravočasne ali nepravilno označene vloge bodo s sklepom zavržene. Vsako vlogo je potrebno skupaj z zahtevano dokumentacijo predložiti v svoji kuverti. Prijave z več vlogami v eni kuverti bodo v postopku odpiranja izločene iz nadaljnjega postopka. IX. Dopolnitev vlog: strokovna komisija bo predlagatelje, ki bodo podali formalno nepopolne vloge, pozvala, da vloge dopolnijo v roku 8 dni od prejema poziva k dopolnitvi. Vloge, ki ne bodo dopolnjene v določenem roku, bodo zavržene. Vloge, ki ne bodo izpolnjevale pogojev za kandidiranje in vloge, ki ne bodo skladne s predmetom razpisa, se zavrnejo. Če se bo ugotovilo, da predlagatelj ne izpolnjuje pogojev pred podpisom pogodbe, pogodba s tem predlagateljem ne bo podpisana. X. Razpisna dokumentacija Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani predlagatelji dvignejo vsak delavnik od 8. do 15. ure na Ministrstvu za gospodarstvo, Sektorju za aktivnosti učinkovite rabe in obnovljivih virov energije, Kotnikova 5, Ljubljana. Razpisna dokumentacija je dostopna tudi na spletni strani MG, na naslovu http://www.mg.gov.si. XI. Varovanje poslovnih skrivnosti Vsi podatki iz vlog, ki jih strokovna komisija odpre, so informacije javnega značaja razen tistih, ki jih prijavitelj posebej označi kot poslovno skrivnost. Poslovna skrivnost se ne more nanašati na celotno vlogo. Prijavitelji morajo podatke, ki jih smatrajo za poslovno skrivnost, v svoji vlogi tako tudi označiti. Kot poslovna skrivnost se lahko označi posamezni podatek ali del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo in na podatke, potrebne za oceno vloge po merilih javnega razpisa. Rezultati razpisa so informativnega javnega značaja in bodo objavljeni. XII. Informacije o razpisu: vse dodatne informacije o razpisu lahko interesenti dobijo vsak delavnik med 8. in 15. uro do konca roka za predložitev vlog na tel. 01/400-34-14 (Erik Potočar) ali (01/400-34-11 (mag. Boris Selan) ali na oziroma po e-pošti erik.potocar@gov.si ali boris.selan@gov.si. XIII. Datum odpiranja vlog: odpiranje vlog bo 11. 10. 2010 ob 13. uri, v prostorih MG. Odpiranje vlog ne bo javno. XIV. Izid razpisa: o izidu javnega razpisa bodo predlagatelji obveščeni s sklepi praviloma v 45 dneh od dneva odpiranja vlog. Pritožba na sklep ni mogoča, kolikor se prijavitelj s sklepom ne strinja, lahko sproži upravni spor.

AAA Zlata odličnost