Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2010 z dne 1. 10. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2010 z dne 1. 10. 2010, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

4128. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o rudarstvu (ZRud-1A)
4129. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o odnosih Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja (ZORSSZNM-A)
4130. Zakon o trošarinah (uradno prečiščeno besedilo) (ZTro-UPB7)
4131. Zakon o urejanju statusa državljanov drugih držav naslednic nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji (uradno prečiščeno besedilo) (ZUSDDD-UPB1)

Odloki

4132. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji (OdFIHO-A)

Sklepi

4133. Sklep o imenovanju na sodniško mesto vrhovnega sodnika na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije
4134. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
4135. Sklep o izvolitvi sodnikov porotnikov Delovnega sodišča v Celju
4136. Sklep o izvolitvi sodnikov porotnikov Delovnega sodišča v Kopru
4137. Sklep o izvolitvi sodnikov porotnikov Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani za odločanje v delovnih sporih
4138. Sklep o izvolitvi sodnikov porotnikov Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani za odločanje v socialnih sporih
4139. Sklep o izvolitvi sodnikov porotnikov Delovnega sodišča v Mariboru
4140. Sklep o spremembi Sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika ter članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije Državnega zbora za ugotavljanje politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi suma, da so bili vpleteni v financiranje spornih menedžerskih prevzemov gospodarskih družb Istrabenz, holdinška družba, d.d. in Pivovarna Laško d.d. s strani bank oziroma kreditnih institucij v pretežni državni lasti (kreditne institucije znotraj NLB Skupine in NKBM d.d.), in sicer tako, da naj bi zlorabili svoj politični vpliv za dodeljevanje posojil članom poslovodnih organov navedenih gospodarskih družb in z njimi povezanih pravnih in fizičnih oseb (t.i. »slamnatih« podjetij, finančnih holdingov ipd.) za odkup večinskega ali pretežnega deleža gospodarske družbe, ki so jo vodili oziroma jo vodijo in ugotavljanje politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi domnevno pomanjkljive oziroma neustrezne zakonodaje s področja prevzemov, ki je dopuščala omenjene sporne menedžerske prevzeme
4141. Sklep o izvolitvi sodnice Ustavnega sodišča Republike Slovenije
4142. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika ter članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije Državnega zbora za ugotovitev in oceno dejanskega stanja v zvezi z ustanovitvijo izdajateljev, izdajanjem in financiranjem brezplačnih tednikov Slovenski tednik in Ekspres, zaradi obstoja suma, da sta bila izdana z namenom vplivati na volitve poslancev v Državni zbor leta 2008, in sicer v korist političnih strank takratne vladajoče koalicije oziroma zaradi obstoja suma, da gre za njihovo prikrito (pred)volilno kampanjo oziroma financiranje političnih strank

Drugi akti

4143. Akt o odreditvi parlamentarne raziskave za ugotovitev politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi suma zlorabe uradnega položaja nosilcev javnih funkcij z namenom vplivati na rezultat volitev v Državni zbor leta 2008, zaradi suma zlorabe uradnega položaja nosilcev javnih funkcij za namen zavajanja domače in tuje javnosti ter domačih in tujih preiskovalnih organov na osnovi delnih ali za politične potrebe prirejenih, pa tudi nekaterih skrivanih podatkov, česar posledica je podaljševanje in oteževanje kriminalistične preiskave v primeru Patria oziroma njeno usmerjanje proti nevpletenim političnim tekmecem, zaradi suma zlorabe uradnega položaja nosilcev javnih funkcij za namen zavajanja domače javnosti in prikrivanja konflikta interesov tujim preiskovalcem in zaradi suma zlorabe uradnega položaja nosilcev javnih funkcij za odpravo državnozborske komisije za izvajanje parlamentarnega nadzora nad Komisijo za preprečevanje korupcije z namenom prikrivanja vloge nekaterih članov in predsednika Komisije za preprečevanje korupcije v aferi Patria

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

4144. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Koreji
4145. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije na Japonskem
4146. Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije na Japonskem
4147. Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Federativni republiki Braziliji

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

4205. Uredba o oblikovanju cen naftnih derivatov
4206. Uredba o spremembah Uredbe o emisiji snovi v zrak iz sežigalnic odpadkov in pri sosežigu odpadkov

MINISTRSTVA

4148. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vozilih s prednostjo in vozilih za spremstvo
4149. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o navajanju surovinske sestave in o tekstilnih imenih
4150. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o metodah kvantitativne analize dvokomponentnih mešanic tekstilnih vlaken
4207. Pravilnik o konservatorskem načrtu za prenovo
4208. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o odvzemu osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave
4209. Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec september 2010

USTAVNO SODIŠČE

4151. Sprememba razporeda dela Ustavnega sodišča za čas jesenskega zasedanja od 10. 9. 2010 do 20. 12. 2010

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4152. Poročilo o gibanju plač za julij 2010

OBČINE

Braslovče

4153. Odlok o merilih za izdajo soglasja občinske uprave Občine Braslovče v postopkih postavitve nezahtevnih in enostavnih objektov skladno s Prostorskim redom Občine Braslovče

Brežice

4154. Odlok o zagotovitvi sredstev za najnujnejšo odpravo posledic poplav v času od 17. do 20. 9. 2010 v Občini Brežice

Celje

4155. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Celje
4156. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Splošne bolnišnice Celje
4157. Sklep o ukinitvi statusa zemljišč v splošni rabi v k. o. Teharje in k. o. Bukovžlak

Črna na Koroškem

4158. Sklep o imenovanju nadomestnih članov Občinske volilne komisije Občine Črna na Koroškem

Divača

4159. Razpis naknadnih volitev članov svetov krajevnih skupnosti Divača in Senožeče na območju Občine Divača

Dobrepolje

4160. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Dobrepolje za leto 2009
4161. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Dobrepolje za leto 2010
4162. Pravilnik o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Dobrepolje
4163. Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov na področju turizma v Občini Dobrepolje
4164. Sklep o delnem povračilu stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2010 v Občini Dobrepolje

Kozje

4165. Odlok o rebalansu proračuna Občine Kozje za leto 2010
4166. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za gradnjo in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju »Poslovno obrtne cone Kozje«
4167. Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Kozje

Kranj

4168. Odlok o ustanovitvi Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin v Mestni občini Kranj
4169. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjski muzej (uradno prečiščeno besedilo)
4170. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Mestna knjižnica Kranj (uradno prečiščeno besedilo)
4171. Pravilnik o sofinanciranju športnih programov v Mestni občini Kranj (uradno prečiščeno besedilo)

Krško

4172. Odlok o spremembi Odloka o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic neurja iz leta 2005 v letu 2010
4173. Odlok o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic poplave z dne 18. in 19. 9. 2010
4174. Odlok o dodeljevanju individualnih nadomestil na območju omejene rabe prostora zaradi jedrskih objektov v občini Krško

Kuzma

4175. Sklep o razrešitvi in imenovanju članov Občinske volilne komisije Občine Kuzma

Ljubljana

4176. Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2010
4177. Odlok o sprejemu otrok v vrtec
4178. Odlok o dopolnitvi Odloka o cestnoprometni ureditvi
4179. Sklep o dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Pedenjped
4180. Odredba o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se plačuje občinska taksa
4181. Cenik za posamezne tarifne skupine toplote

Miren-Kostanjevica

4182. Pravilnik o popisu sredstev, terjatev in obveznosti

Mozirje

4183. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu Podrožnik v Mozirju

Nova Gorica

4184. Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve
4185. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu ZBDVs
4186. Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra
4187. Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra
4188. Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra

Prevalje

4189. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta »Centralne čistilne naprave Občine Prevalje – območje »B« PZ Račel – Log«

Puconci

4190. Sklep o razrešitvi in imenovanju namestnika člana Volilne komisije Občine Puconci
4191. Sklep o razrešitvi in imenovanju članov Posebne volilne komisije Občine Puconci

Semič

4192. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena v lasti Občine Semič
4193. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
4194. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Sevnica

4195. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Sevnica
4196. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
4197. Sklep o preklicu Odredbe o določitvi območja umirjenega prometa

Šentrupert

4198. Odlok o spremembah Odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov na območju Krajevne skupnosti Šentrupert v Občini Trebnje za kulturne spomenike lokalnega pomena

Trebnje

4199. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2010
4200. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
4201. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra

Tržič

4202. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorja/direktorice Javnega zavoda za turizem Tržič v plačni razred

Vitanje

4203. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Zagorje ob Savi

4204. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje ob Cesti Borisa Kidriča v Zagorju ob Savi

POPRAVKI

4210. Tehnični popravek Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto
4211. Tehnični popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Občine Dobrna – prostorski plan Občine Dobrna, dopolnitev 2003
4212. Popravek Odloka o občinskem prostorskem načrtu
4213. Popravek Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za poslovno proizvodno cono Log
4214. Popravek Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o medijih

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti