Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2010 z dne 4. 10. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2010 z dne 4. 10. 2010, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

4215. Zakon o odgovornosti za jedrsko škodo (ZOJed-1)
4216. Zakon o geodetski dejavnosti (ZGeoD-1)
4217. Zakon o Slovenskem filmskem centru, javni agenciji Republike Slovenije (ZSFCJA)
4218. Zakon o spremembah Zakona o poštnih storitvah (ZPSto-2A)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

4219. Uredba o državnem prostorskem načrtu za prenosni plinovod R45 za oskrbo Bele krajine
4220. Uredba o spremembi in dopolnitvah Uredbe o Krajinskem parku Strunjan
4255. Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente

MINISTRSTVA

4221. Pravilnik o spremembah Pravilnika o podrobnejšemu načinu določanja meje obale

SODNI SVET

4222. Sklep o javnem pozivu sodnikom za vložitev kandidatur na mesta predsednikov sodišč

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4223. Odpoved Kolektivne pogodbe za dejavnosti pridobivanja in predelave nekovinskih rudnin Slovenije

OBČINE

Benedikt

4224. Sklep o pričetku priprave občinskega prostorskega načrta (OPN) Občine Benedikt

Bovec

4225. Odlok o rebalansu proračuna Občine Bovec za leto 2010

Brežice

4226. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Brežice za leto 2010 – 2

Cerkno

4227. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2010
4228. Sklep o manjši notranji igralni površini v Enoti vrtec Cerkno
4229. Sklep o cenah programov vrtca Cerkno
4230. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro

Grosuplje

4231. Sklep o imenovanju nadomestnih članov Občinske volilne komisije Občine Grosuplje

Kamnik

4232. Odlok o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2010
4233. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda s področja varstva predšolskih otrok – Vzgojno-varstvenega zavoda Antona Medveda Kamnik
4234. Pravilnik o označevalnih tablah na območju Velike planine

Litija

4235. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Litija za leto 2009
4236. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2010

Ljubljana

4237. Odlok o obdelavi mešanih komunalnih odpadkov in odlaganju ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
4238. Odlok o dopolnitvi Odloka o avtotaksi prevozih

Moravske Toplice

4239. Sklep o imenovanju nadomestnega člana Občinske volilne komisije Občine Moravske Toplice
4240. Sklep o imenovanju nadomestnega člana Občinske volilne komisije Občine Moravske Toplice

Puconci

4241. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Puconci

Ravne na Koroškem

4242. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. Ravne

Slovenska Bistrica

4243. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta “Pod Jožefom” v Slovenski Bistrici
4244. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za poslovno-stanovanjsko zazidavo PTZ Bistrica
4245. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi – javno dobro
4246. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi – javno dobro

Sveta Ana

4247. Odlok o rebalansu proračuna Občine Sveta Ana za leto 2010
4248. Pravilnik o upravljanju in načinu oddajanja športnih objektov Občine Sveta Ana

Turnišče

4249. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Turnišče

Veržej

4252. Odlok o rebalansu Proračuna Občine Veržej za leto 2010
4253. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Vojnik

4250. Odlok o rebalansu proračuna Občine Vojnik za leto 2010

Zagorje ob Savi

4254. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorja javnega zavoda v plačni razred

Zreče

4251. Cenik daljinskega ogrevanja

POPRAVKI

4256. Tehnični popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ulicah v Novem mestu

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

114. Akt o nasledstvu Konvencije o prometnih znakih, sklenjene na Dunaju, dne 8. novembra 1968 (MNKPZ)

Vlada Republike Slovenije

115. Uredba o ratifikaciji Memoranduma o sodelovanju med Službo Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko in Ministrstvom za lokalno samoupravo Republike Makedonije

Ministrstvo za zunanje zadeve

116. Obvestilo o začetku veljavnosti Konvencije o pravicah invalidov in Izbirnega protokola h Konvenciji o pravicah invalidov
117. Obvestilo o začetku veljavnosti Protokola o spremembi Mednarodne konvencije o poenostavitvi in uskladitvi carinskih postopkov
118. Obvestilo o začetku veljavnosti Protokola o prepovedih ali omejitvah uporabe min, min presenečenja in drugih priprav, kot je bil spremenjen 3. maja 1996 (Protokol II, kot je bil spremenjen 3. maja 1996), priloženega Konvenciji o prepovedi ali omejitvi uporabe nekaterih vrst klasičnega orožja, za katere se lahko šteje, da imajo čezmerne travmatične učinke ali da glede ciljev delujejo enako
119. Obvestilo o začetku veljavnosti Dodatnega protokola h Konvenciji o prepovedi ali omejitvi uporabe nekaterih vrst klasičnega orožja, za katere se lahko šteje, da imajo čezmerne travmatične učinke ali da glede ciljev delujejo enako
120. Obvestilo o začetku veljavnosti Konvencije Mednarodne organizacije dela št. 95 o zaščiti plač
121. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma o uporabi določb Konvencije Združenih narodov o pomorskem pravu z dne 10. decembra 1982 glede ohranjanja in upravljanja čezconskih staležev rib in izrazito selivskih staležev rib
122. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma o privilegijih in imunitetah Mednarodnega sodišča za pomorsko mednarodno pravo
123. Obvestilo o začetku veljavnosti Dodatnega protokola h Konvenciji o kibernetski kriminaliteti, ki obravnava inkriminacijo rasističnih in ksenofobičnih dejanj, storjenih v informacijskih sistemih
124. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Upravo Republike Slovenije za jedrsko varnost (URSJV) in Jedrsko regulatorno komisijo Združenih držav Amerike (US NRC) o izmenjavi tehničnih informacij in sodelovanju na področju jedrske varnosti

Razglasni del

Objave gospodarskih družb

Objave sodišč

AAA Zlata odličnost