Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2010 z dne 4. 10. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2010 z dne 4. 10. 2010

Kazalo

4237. Odlok o obdelavi mešanih komunalnih odpadkov in odlaganju ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, stran 11345.

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/89 – ZZLPPO in 127/06 – ZJZP), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZmetD, 66/06 – odločba US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-A1, 70/08 in 108/09) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 42. seji dne 27. septembra 2010 sprejel
O D L O K
o obdelavi mešanih komunalnih odpadkov in odlaganju ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok ureja obvezni gospodarski javni službi obdelave mešanih komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov (v nadaljevanju: javna služba) na območju Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju: MOL), tako da določa:
– organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja javne službe,
– vrsto in obseg javnih dobrin javne službe in njihovo prostorsko razporeditev,
– pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
– pravice in obveznosti uporabnikov,
– vire financiranja javne službe in način njihovega oblikovanja,
– vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javne službe.
2. člen
Pojmi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen, kot ga določajo zakonu in podzakonski prepisi, ki urejajo javno službo.
II. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE
3. člen
Javno službo se zagotavlja v obliki javnega podjetja (v nadaljevanju: izvajalec) za celotno območje MOL na odlagališču nenevarnih odpadkov Barje (v nadaljevanju: odlagališče) v obsegu in pod pogoji, določenimi s tem odlokom.
4. člen
Izvajalec opravlja javno službo skladno s programom za obvladovanje kakovosti poslovanja (v nadaljnjem besedilu: program), ki ga izdela vsako leto do konca junija za naslednje leto.
III. VRSTE IN OBSEG JAVNIH DOBRIN JAVNE SLUŽBE IN NJIHOVA PROSTORSKA RAZPOREDITEV
5. člen
Javna služba zagotavlja varno in neškodljivo obdelavo mešanih komunalnih odpadkov, odlaganje ostankov komunalnih odpadkov, ki nastanejo po obdelavi mešanih komunalnih odpadkov in predelavo ali odstranjevanje komunalnih odpadkov na odlagališču.
Javna služba obsega naslednje storitve:
1. obdelavo mešanih komunalnih odpadkov,
2. prevzem ostankov obdelanih mešanih komunalnih odpadkov in
3. odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na odlagališče.
6. člen
Prevzem komunalnih odpadkov in njihovo odlaganje se na območju MOL zagotavlja na odlagališču.
IV. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE IN UPORABO JAVNIH DOBRIN – STORITEV
7. člen
Pogoji za zagotavljanje storitev javne službe so:
– objekti in naprave za obdelavo mešanih komunalnih odpadkov,
– odlagališče z objekti, napravami in omrežjem za odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov in
– izpolnjevanje obveznosti izvajalca.
8. člen
V zvezi z izvajanjem javne službe je izvajalec dolžan:
– zagotavljati obratovanje objektov in naprav za obdelavo mešanih komunalnih odpadkov,
– zagotavljati obratovanje odlagališča z vsemi objekti, napravami in omrežjem za odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov,
– vzdrževati odlagališče,
– izvajati obdelavo komunalnih odpadkov v vseh fazah od prevzema mešanih komunalnih odpadkov za obdelavo, samo obdelavo, ravnati z obdelanimi mešanimi komunalnimi odpadki in ravnati z ostanki obdelanih mešanih komunalnih odpadkov,
– odlagati ostanke predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v telo odlagališča,
– zbirati in odvajati izcedne vode, padavinske vode in tehnološke vode ter izvajati njihovo čiščenje,
– zajemati odlagališčni plin in ga predelovati,
– prekrivati telo odlagališča in zagotavljati površinsko tesnenje z vgrajenim sistemom površinskega odvajanja padavinske vode ter razplinjevanje,
– tehtati in vizualno pregledovati ostanke komunalnih odpadkov,
– meriti vpliv odlagališča na okolje,
– izdelovati kontrolne analize reprezentativnih vzorcev ostankov komunalnih odpadkov,
– izdelati poslovnik za obratovanje odlagališča,
– zagotavljati obratovalni monitoring,
– izvajati ukrepe za zmanjševanje količin odlaganja biorazgradljivih odpadkov,
– pripravljati ukrepe za preprečevanje škodljivih vplivov na okolje,
– pripraviti ukrepe po zaprtju odlagališča,
– voditi evidence in
– izvajati druge naloge iz tega odloka in zakonov ter drugih predpisov.
V. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV JAVNE SLUŽBE
9. člen
Uporabniki javne službe so vsi, ki odlagajo komunalne odpadke in jih zbirajo v okviru javnih služb zbiranja komunalnih odpadkov in prevoza komunalnih odpadkov.
10. člen
Obveznost uporabnikov javne službe je plačevanje storitev javne službe.
VI. VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE IN NAČIN NJIHOVEGA OBLIKOVANJA
11. člen
Javna služba se financira:
– s ceno storitev javne službe,
– iz sredstev, zbranih od prodaje frakcij, sposobnih ponovne snovne ali energetske uporabe,
– iz okoljske dajatve,
– iz proračuna MOL in
– drugih virov.
Cena storitev javne službe se oblikuje skladno s predpisom, ki določa metodologijo za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.
VII. VRSTA IN OBSEG OBJEKTOV IN NAPRAV, POTREBNIH ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
12. člen
Objekti in naprave, potrebni za izvajanje javne službe, so objekti in naprave za obdelavo mešanih komunalnih odpadkov in odlagališče z objekti, napravami in omrežjem za odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov.
VIII. NADZOR NAD IZVAJANJEM JAVNE SLUŽBE
13. člen
Strokovni nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja organ mestne uprave, pristojen za gospodarske javne službe.
IX. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI
14. člen
Javna služba obdelave mešanih komunalnih odpadkov se bo pričela izvajati, ko bodo zgrajeni objekti in naprave za obdelavo mešanih komunalnih odpadkov.
15. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati Odlok o pooblastilu organizacijam združenega dela o ugotavljanju nenevarnih posebnih odpadkov (Uradni list SRS, št. 23/88), določbe Odloka o ravnanju z odpadki (Uradni list SRS, št. 42/85, 7/86, 39/87 in 23/88), ki se nanašajo na odlaganje odpadkov, in Program pravil upravljanja in vzdrževanja odlagališča komunalnih odpadkov »BARJE« številka 263/94-25 z dne 16. 12. 1994.
16. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-12/2010-11
Ljubljana, dne 27. septembra 2010
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

AAA Zlata odličnost