Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2010 z dne 4. 10. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2010 z dne 4. 10. 2010

Kazalo

4247. Odlok o rebalansu proračuna Občine Sveta Ana za leto 2010, stran 11352.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, 27/08 in 76/08), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP in 140/07 – ZSPDPO) in 15. člena Statuta Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 13/99) je Občinski svet Občine Sveta Ana na 20. redni seji dne 23. 9. 2010 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Sveta Ana za leto 2010
1. člen
(vsebina odloka)
V Odloku o proračunu Občine Sveta Ana za leto 2010 (Uradni list RS, št. 98/09) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+------+-------------------------------------------+----------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       |     |
+------+-------------------------------------------+----------+
| Konto|          Naziv          | Znesek v |
|   |                      |  EUR  |
+------+-------------------------------------------+----------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)      | 3.321.803|
+------+-------------------------------------------+----------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)          | 2.059.324|
+------+-------------------------------------------+----------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI              | 1.833.438|
+------+-------------------------------------------+----------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček      | 1.706.891|
+------+-------------------------------------------+----------+
|   |703 Davki na premoženje          |  64.200|
+------+-------------------------------------------+----------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve   |  62.347|
+------+-------------------------------------------+----------+
|   |706 Drugi davki              |     –|
+------+-------------------------------------------+----------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI             |  225.886|
+------+-------------------------------------------+----------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki od   |  34.652|
|   |premoženja                 |     |
+------+-------------------------------------------+----------+
|   |711 Takse in pristojbine          |   3.000|
+------+-------------------------------------------+----------+
|   |712 Globe in druge denarne kazni      |    300|
+------+-------------------------------------------+----------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev |  88.184|
+------+-------------------------------------------+----------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki        |  99.750|
+------+-------------------------------------------+----------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI            |  565.000|
+------+-------------------------------------------+----------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev |     0|
+------+-------------------------------------------+----------+
|   |721 Prihodki od prodaje zalog       |     –|
+------+-------------------------------------------+----------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč in    |  565.000|
|   |nematerialnega premoženja         |     |
+------+-------------------------------------------+----------+
|73  |PREJETE DONACIJE              |     –|
+------+-------------------------------------------+----------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov   |     –|
+------+-------------------------------------------+----------+
|   |731 Prejete donacije iz tujine       |     –|
+------+-------------------------------------------+----------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI            |  697.479|
+------+-------------------------------------------+----------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih     |  456.781|
|   |javnofinančnih institucij         |     |
+------+-------------------------------------------+----------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna|  240.698|
|   |iz sredstev proračuna Evropske unije    |     |
+------+-------------------------------------------+----------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)        | 3.576.081|
+------+-------------------------------------------+----------+
|40  |TEKOČI ODHODKI               |  798.612|
+------+-------------------------------------------+----------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim   |  172.695|
+------+-------------------------------------------+----------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno   |  27.973|
|   |varnost                  |     |
+------+-------------------------------------------+----------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve      |  575.539|
+------+-------------------------------------------+----------+
|   |403 Plačila domačih obresti        |  10.405|
+------+-------------------------------------------+----------+
|   |409 Rezerve                |  12.000|
+------+-------------------------------------------+----------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI              |  586.236|
+------+-------------------------------------------+----------+
|   |410 Subvencije               |  10.034|
+------+-------------------------------------------+----------+
|   |411 Transferi posameznikom in       |  367.739|
|   |gospodinjstvom               |     |
+------+-------------------------------------------+----------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam in |  46.862|
|   |ustanovam                 |     |
+------+-------------------------------------------+----------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi     |  161.601|
+------+-------------------------------------------+----------+
|   |414 Tekoči transferi v tujino       |     –|
+------+-------------------------------------------+----------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI           | 2.102.503|
+------+-------------------------------------------+----------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev   | 2.102.503|
+------+-------------------------------------------+----------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI          |  88.730|
+------+-------------------------------------------+----------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim in fiz.|  64.629|
|   |osebam                   |     |
+------+-------------------------------------------+----------+
|   |432 Investicijski transfer prorač.     |  24.101|
|   |uporabnikom                |     |
+------+-------------------------------------------+----------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)       | –254.277|
+------+-------------------------------------------+----------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB     |     |
+------+-------------------------------------------+----------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA  |  11.062|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)     |     |
+------+-------------------------------------------+----------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA  |  11.062|
|   |KAP.DELEŽ.                 |     |
+------+-------------------------------------------+----------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil     |     –|
+------+-------------------------------------------+----------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev      |  11.062|
+------+-------------------------------------------+----------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije    |     –|
+------+-------------------------------------------+----------+
|V.  |DANA POSOILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |     –|
|   |DELEŽEV (440+441+442)           |     |
+------+-------------------------------------------+----------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |     |
|   |DELEŽEV                  |     |
+------+-------------------------------------------+----------+
|   |440 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |     –|
|   |DELEŽEV                  |     |
+------+-------------------------------------------+----------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb|     –|
+------+-------------------------------------------+----------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova   |     –|
|   |privatizacije               |     |
+------+-------------------------------------------+----------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE  |     |
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)        |     |
+------+-------------------------------------------+----------+
|VII. |SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.+IV   | –243.215|
|   |.)-(II.+V.)                |     |
+------+-------------------------------------------+----------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA             |     |
+------+-------------------------------------------+----------+
|VIII. |ZADOLŽEVANJE (500)             |     –|
+------+-------------------------------------------+----------+
|50  |ZADOLŽEVANJE                |     –|
+------+-------------------------------------------+----------+
|   |500 Domače zadolževanje          |     –|
+------+-------------------------------------------+----------+
|55  |IX. ODPLAČILO DOLGA (550)         |  11.786|
+------+-------------------------------------------+----------+
|   |550 Odplačilo dolga            |  11.786|
+------+-------------------------------------------+----------+
|IX.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VIII-IX.)        |  11.786|
+------+-------------------------------------------+----------+
|X.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH | –255.001|
|   |(III.+VI.+X.)=(I.+IV.+VIII)-(II.+V.+IX.)  |     |
+------+-------------------------------------------+----------+
|XI.  |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU    |  255.001|
|   |PRETEKLEGA LETA              |     |
+------+-------------------------------------------+----------+
Posebni del poračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na področja proračunske porabe. Področja proračunske porabe so razdeljena na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna na ravni podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavi na spletni strani Občine Sveta Ana.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 41004-29/2010
Sveta Ana, dne 23. septembra 2010
Župan
Občine Sv. Ana
Silvo Slaček l.r.

AAA Zlata odličnost