Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2010 z dne 4. 10. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2010 z dne 4. 10. 2010

Kazalo

4248. Pravilnik o upravljanju in načinu oddajanja športnih objektov Občine Sveta Ana, stran 11354.

Na podlagi 6. in 15. člena Statuta Občine Sveta Ana v Slovenskih goricah (Uradni list RS, št. 39/10) je Občinski svet Občine Sveta Ana na 20. redni seji dne 23. 9. 2010 sprejel
P R A V I L N I K
o upravljanju in načinu oddajanja športnih objektov Občine Sveta Ana
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa upravljanje, pogoje in način oddajanja športnih objektov Občine Sveta Ana (v nadaljevanju: športni objekti) v uporabo ter način določanja najemnine oziroma uporabnine.
2. člen
Športni objekti zajemajo športno dvorano in zunanja igrišča ter so v lasti Občine Sveta Ana, ki je obenem tudi upravitelj navedenih objektov.
Nadzor nad uporabo športnih objektov v popoldanskem času od ponedeljka do petka ter ob sobotah in nedeljah vodi od občine pooblaščena oseba oziroma upravnik športnih objektov (v nadaljevanju: upravnik).
II. POGOJI IN NAČIN ODDAJANJA V UPORABO
3. člen
Uporaba športnih objektov obsega koriščenje:
a) vadbenih površin v športni dvorani ali na zunanjih igriščih,
b) garderob, sanitarij, umivalnikov in tušev v sklopu športne dvorane,
c) športnega orodja in opreme v objektu.
4. člen
Športni objekti se lahko dajo v uporabo:
– Osnovni šoli Sveta Ana
– športnim društvom in drugim, ki izvajajo letni program športa v Občini Sveta Ana
– drugim društvom, klubom, zavodom, organizacijam, fizičnim in pravnim osebam ter raznim skupinam za potrebe organizacije športnih, kulturnih in drugih prireditev.
5. člen
Pri usklajevanju in pripravi urnika uporabe športnih objektov mora upravitelj upoštevati naslednji vrstni red uporabnikov:
I. prioriteta:
Redna športna vzgoja in interesna športna vzgoja osnovne šole. Prednostna uporaba se nanaša na termine v času šolskega pouka od ponedeljka do petka od 7.00 do 15.30.
II. prioriteta
Programi interesne športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, ki jih sofinancira Občina Sveta Ana.
III. prioriteta
Programi kakovostnega in vrhunskega športa, ki jih sofinancira Občina Sveta Ana
IV. prioriteta
Programi interesnih športnih aktivnostih predšolskih, šolskih otrok ter otrok in mladine s posebnimi potrebami.
V. prioriteta
Programi športne rekreacije, ki jih sofinancira Občina Sveta Ana.
VI. prioriteta
Druga društva, klubi, zavodi, organizacije, fizične in pravne osebe ter razne skupine za potrebe športne rekreacije ter organizacije športnih, kulturnih in drugih prireditev.
V primeru, da se znotraj istega prioritetnega razreda pojavi več interesentov za isti termin, imajo prednost do terminov v zgodnejših urah tisti interesenti, katerih člani so pretežno učenci, dijaki in študenti.
Ob praznikih in vikendih se športna dvorana oddaja v uporabo prvenstveno za športna tekmovanja in druge komercialne ter nekomercialne prireditve.
6. člen
Športna dvorana obratuje praviloma od začetka do konca šolskega leta, zunanja igrišča pa v primeru ustreznih vremenskih razmer skozi vso leto.
Termini za uporabo športnih objektov se določijo:
– od 15.45 do 21.00 ure od ponedeljka do petka,
– od 07.45 do 23.00 ure v soboto in nedeljo.
Termini za uporabo zunanjih igrišč se določijo:
– od 16.00 do 23.00 ure od ponedeljka do petka,
– od 8.00 dalje v soboto in nedeljo.
Izjemoma se lahko termin določi tudi izven obratovalnega časa.
Posamezen termin časovno traja 1 ali 2 šolski uri oziroma 45 ali 90 minut.
7. člen
Uporabnik športne dvorane je upravičen do največ dveh terminov tedensko za isto vadbeno skupino.
Določilo prejšnjega odstavka ne velja za zunanja igrišča.
8. člen
Športna dvorana se za potrebe rekreacije daje praviloma v uporabo v dveh polovicah. Zaradi narave vadbe se lahko da posameznemu uporabniku športno dvorano v uporabo v celoti.
Zunanja igrišča se dajejo v uporabo po delih. Za tekmovanja in prireditve se lahko dajo v uporabo v celoti.
9. člen
Občina Sveta Ana praviloma enkrat letno do 1. junija objavi javni poziv za uporabo športnih objektov za naslednje šolsko leto.
Pisne prijave želenih terminov se posredujejo občinski upravi Občine Sveta Ana.
Letni program uporabe športnih objektov za posamezno šolsko leto sprejme upravitelj v skladu s prednostnim vrstnim redom najkasneje do pričetka šolskega leta.
Rok za odpoved ali spremembo že dogovorjenega termina je 15 dni.
10. člen
Ne glede na obstoječi letni program uporabe športnih objektov si Občina Sveta Ana pridržuje pravico do sklepanja pogodb za uporabo športnih objektov glede na proste termine letnega programa uporabe, kadar gre za športne ali druge prireditve oziroma dogodke splošnega in širšega pomena.
Po predhodnem dogovoru z uporabniki športnih objektov, ki imajo termine določene v obstoječem letnem programu uporabe, je možna uporaba tudi v času zasedenih terminov.
Ne glede na javni poziv se pisna prijava za uporabo športnih objektov posreduje vsaj 10 dni pred želenim datumom uporabe.
Rok za odpoved ali spremembo že dogovorjenega datuma enkratne uporabe je 7 dni.
11. člen
Z uporabniki športnih objektov sklene Občina Sveta Ana pogodbo o uporabi.
Pogodba mora vsebovati naslednje sestavine:
– osnovne podatke pogodbenih strank,
– termin vadbe oziroma datum uporabe,
– seznam prostorov, ki se uporabljajo,
– nazive ekip ali vadbenih skupin,
– višino uporabnine za posamezen termin,
– način in vzroke za odpoved pogodbe,
– druge pogoje uporabe.
Osnovni pogoji uporabe se določijo s hišnim redom, ki je priloga k pogodbi.
12. člen
Upravnik športnih objektov mora voditi dnevno evidenco uporabe, iz katere so razvidni naslednji podatki:
– naziv uporabnika,
– vodja oziroma trener uporabnika,
– odgovorna oseba uporabnika,
– čas uporabe športnih prostorov,
– število udeležencev,
– podpis vodje oziroma trenerja,
– opombe o ugotovljenih in morebitnih pomanjkljivostih oziroma poškodbah na objektu ali opremi.
Upravnik športnih objektov je dolžan mesečno dostaviti Občini Sveta Ana dnevne evidence najkasneje do petega v mesecu za pretekli mesec.
13. člen
Uporabniki športnih objektov v času uporabe le-teh odgovarjajo za red in disciplino, prav tako pa morajo na prireditvah z gledalci zagotoviti svojo varnostno službo oziroma redarje, ki bodo skrbeli za red in mir na prireditvi.
V primeru večjih kršitev javnega reda in miru, neustrezni uporabi objektov oziroma opreme ali ob hujših kršitvah hišnega reda (6. do 22. člen) se lahko uporabniku odpove pogodba o uporabi športnih objektov.
14. člen
Občina Sveta Ana ne odgovarja za poškodbe igralcev in nastopajočih pri uporabi športnih objektov, ki bi nastale ob treningih, tekmah ali prireditvah.
15. člen
Uporabniki športnih objektov morajo v času uporabe le-teh uporabljati športno opremo. Vstop na parket je dovoljen samo v čistih športnih copatih.
III. NAČIN DOLOČANJA UPORABNINE
16. člen
Osnova za določitev uporabnine so:
– Stroški materiala in storitev, ki zajemajo stroške ogrevanja, električne energije, komunalnih storitev, materiala, ki je potreben za redno delovanje objekta (čistila, sanitarni material …), pisarniškega materiala, zavarovanja in čiščenja)
– stroški upravljanja (plačilo upravnika).
17. člen
Cenik uporabnine se sprejme praviloma za obdobje enega šolskega leta. Občina si pridržuje pravico do spremembe cenika, ki ga potrdi občinski svet.
Cenik se lahko v primeru večjih nihanj stroškov, ki so zajeti v uporabnini, spremeni tudi med šolskim letom.
18. člen
Uporabnina se ne zaračunava v naslednjih primerih:
– za redno vzgojno izobraževalno dejavnost, ki se izvaja v okviru zakonsko predpisane dejavnosti javnega zavoda,
– organizatorjem in izvajalcem športne vadbe za predšolske otroke,
– organizatorjem in izvajalcem športnih tekmovanj občinskih športnih društev.
19. člen
Športna društva in drugi, ki izvajajo letni program športa Občine Svete Ane ter druga društva, klubi, zavodi, organizacije, fizične in pravne osebe iz Občine Sveta Ana so upravičeni do znižane uporabnine.
20. člen
Nižjo uporabnino se lahko zaračunava za dejavnost v tržno nezanimivih terminih ter za predstavitve dejavnosti javnih programov, humanitarne prireditve in prireditve, katerih donator ali organizator je Občina Sveta Ana.
Občina Sveta Ana lahko odda v najem športni objekt tudi za druge namene, kot so zabavno-glasbene, kulturne prireditve, razstave in druge komercialne oziroma pridobitne prireditve. Cena najema za te prireditve se oblikuje glede na zahtevnost in je lahko višja od uporabnine.
O določitvi višini uporabnine iz prejšnjih dveh odstavkov tega člena odloča župan.
21. člen
Uporabnina je prihodek Občine Sveta Ana in se vodi na posebni postavki.
Pridobljeni prihodki se pridobivajo izključno za pokrivanje stroškov, ki nastanejo z upravljanjem in vzdrževanjem športnega objekta, investicije in investicijsko vzdrževanje.
22. člen
Občina Sveta Ana mora uporabnikom, katerih termini so določeni z letnim programom uporabe športnih objektov na podlagi podpisane pogodbe in dostavljene evidence izstaviti račun najkasneje do petnajstega v mesecu za pretekli mesec. V primeru enkratne uporabe športnih objektov se račun izstavi v roku 15 dni po opravljeni storitvi.
Najemnik je dolžan plačati račun za uporabnino v roku 15 dni po prejemu računa. V kolikor uporabnik ne poravna računa, izgubi pravico uporabe objekta do poravnave računa.
V primeru zamude plačila računa za več kot 60 dni, se razveljavi pogodba o najemu objekta.
IV. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
23. člen
Ne glede na prvi odstavek 9. člena tega pravilnika se prijave želenih terminov za šolsko leto 2010/2011 posreduje do 31. 10. 2010.
24. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 67105-02/2010
Sveta Ana, dne 23. septembra 2010
Župan
Občine Sveta Ana
Silvo Slaček l.r.

AAA Zlata odličnost