Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2010 z dne 4. 10. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2010 z dne 4. 10. 2010

Kazalo

4243. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta “Pod Jožefom” v Slovenski Bistrici, stran 11348.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, in 108/09; ZP Načrt) in 7. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 55/10) je županja sprejela
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta “Pod Jožefom” v Slovenski Bistrici
1. člen
Ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljnjem besedilu: OPPN) za “Pod Jožefom” v Slovenski Bistrici
Na podlagi pobude investitorja MAP TRADE d.o.o., se za ureditveno območje “Pod Jožefom” v Slovenski Bistrici začne postopek priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljnjem besedilu: OPPN).
Območje OPPN predstavlja nepozidano stavbno zemljišče na vzhodnem delu mesta Slovenska Bistrica. V neposredni bližini so poslovno storitveni in proizvodni objekti, kakor tudi individualni objekti redkejše pozidave. V skladu s prostorskimi planskimi akti občine je opredeljeno kot območje stanovanjske, obrtno stanovanjske in proizvodne dejavnosti. Za območje je predvidena izdelava OPPN.
Podjetje MAP TRADE d.o.o. je kot večinski lastnik obravnavanega območja posredovalo na Občino Slovenska Bistrica pobudo za začetek postopka izdelave OPPN, skupaj z idejno urbanistično zasnovo pozidave območja, ki predvideva zazidavo za potrebe poslovno storitvene dejavnosti, skladiščne dejavnosti, strnjeno večstanovanjsko gradnjo, strnjeno individualno zazidavo in ureditev potrebne infrastrukture na obravnavanem območju. Celotno območje se infrastrukturno opremi. Kot varianta se prouči tudi možnost lociranja sončnih elektrarn.
Sprejeti odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu “Pod Jožefom” v Slovenski Bistrici, bo predstavljal pravno podlago za izdelavo programa opremljanja stavbnih zemljišč in pravno podlago za pridobitev gradbenega dovoljenja za predvideno gradnjo.
2. člen
Pravna podlaga za pripravo OPPN
Pravna podlaga za pripravo OPPN je 57. člen ZPNačrt, na območju občine Slovenska Bistrica pa tudi:
– prostorske sestavine dolgoročnega plana – prostorski del Občine Slovenska Bistrica za obdobje 1986–2000, dopolnjen 2003 (Uradni list RS, št. 42/92, 35/94, 41/97, 72/99, 59/03, 131/04 in 47/06),
– Odlok o začasnih prostorskih ureditvenih pogojih za centralna naselja v Občini Slovenska Bistrica in mesto Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 16/93, 79/01 35/02 in 108/08).
3. člen
Območje OPPN in program
Predmet izdelave je nov OPPN. Obravnavano – ureditveno območje meri približno 34.770 m2, in sicer vključuje parcelne številke:
1635, 1636, 1638/1, 1638/2, 1639, 1640/1, 1640/4, 2474/2, 2474/4, 2533, 2545/2, k.o. Slovenska Bistrica in 247/1, 247/2, 248/4, 249, 250, 252/2, 662/8, k.o. Spodnja Nova vas.
Sestavni del tega OPPN so lahko tudi zemljišča izven območja OPPN, v kolikor bi se izkazalo, da so neposredno potrebna za priključevanje na omrežje javnih cest in izvedbo komunalnih priključkov in naprav gospodarske javne infrastrukture potrebnih za komunalno opremljanje območja, ter eventualne nujne protierozijske ukrepe.
Predmet izdelave OPPN so:
– ureditev celotnega območja, kot zaključene celote;
– usklajeno vklapljanje novega kompleksa v okolje;
– uskladitev predvidene pozidave in infrastrukture z obstoječo v neposredni bližini;
– izgradnja strnjene stanovanjske gradnje in izgradnja kompleksa poslovno, storitvene, skladiščne in proizvodne dejavnosti z zunanjo deponijo;
– ureditev infrastrukture, dostopov, cestnih povezav, prostih in rekreacijskih površin;
– zaključeno ureditev hortikulturne zasnove.
4. člen
Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve se pridobivajo v skladu z določili ZPNačrt. Strokovne rešitve prostorskega akta bodo pridobljene na osnovi potrjenih strokovnih podlag, ki temeljijo na:
– povzetkih in usmeritvah obstoječe veljavne prostorske dokumentacije,
– analizi prostora,
– pridobljenih smernic nosilcev urejanja prostora in njihovih strokovnih podlag,
– idejni zasnove prostorske ureditve območja na podlagi pobude investitorja in programskih izhodišč,
– idejnih rešitvah prometnega urejanja območja,
– idejnih rešitvah komunalne infrastrukture potrebne za nemoteno funkcioniranje ureditvenega območja OPPN.
Kolikor se v postopku priprave OPPN, na podlagi smernic nosilcev urejanja prostora ali drugih razlogov, ugotovi, da je utemeljeno potrebno izdelati dodatne strokovne podlage, se te pripravijo med postopkom izdelave OPPN.
Za območje OPPN ima pobudnik že izdelan osnovni geodetski elaborat. Po potrebi se za izdelavo OPPN izdelajo dodatne geodetske izmere, izdelane v skladu s Pravilnikom o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04).
Izbrani načrtovalec OPPN “Pod Jožefom” izdela ali pa najmanj koordinira izdelavo vseh strokovnih podlag za izdelavo OPPN. Strokovne podlage posredujejo tudi nosilci urejanja prostora za svoja področja in drugi udeleženci pri pripravi OPPN “Pod Jožefom”.
OPPN se po vsebini, obliki in načinu pripravi skladno z določili veljavne prostorske zakonodaje.
OPPN se izdela v digitalni obliki, tako da je možen vnos v GIS občine.
5. člen
Roki izdelave OPPN
Za pripravo OPPN so opredeljeni naslednji okvirni roki:
+------+--------------------------------+-------------------------+
|   |Aktivnost            |Rok izdelave       |
+------+--------------------------------+-------------------------+
|1.  |priprava osnutka OPPN      |60 dni po sprejemu sklepa|
|   |                |županje o začetku    |
|   |                |prostorskega akta    |
+------+--------------------------------+-------------------------+
|2.  |priprava gradiva in pridobivanje|45 dni          |
|   |smernic pristojnih nosilcev   |             |
|   |urejanja prostora ter odločitve |             |
|   |MOP o izdelavi CPVO       |             |
+------+--------------------------------+-------------------------+
|3.  |izdelava strokovnih podlag,   |v času pridobivanja   |
|   |okoljskega poročila       |smernic – 60 dni     |
+------+--------------------------------+-------------------------+
|4.  |izdelava dopolnjenega osnutka  |30 dni po pridobitvi   |
|   |OPPN na podlagi pridobljenih  |smernic         |
|   |smernic nosilcev urejanja    |             |
|   |prostora            |             |
+------+--------------------------------+-------------------------+
|5.  |posredovanje dopolnjenega OPPN |15 dni          |
|   |in okoljskega poročila     |             |
|   |ministrstvu v pregled      |             |
+------+--------------------------------+-------------------------+
|6.  |javna razgrnitev dopolnjenega  |prične 7 dni po objavi  |
|   |OPPN in okoljskega poročila   |javne razgrnitve in traja|
|   |                |30 dni          |
+------+--------------------------------+-------------------------+
|7.  |javna obravnava, obravnava na  |v času javne razgrnitve |
|   |občinskem svetu         |             |
+------+--------------------------------+-------------------------+
|8.  |predaja pripomb in predlogov  |7 dni po zaključeni javni|
|   |načrtovalcu           |razgrnitvi        |
+------+--------------------------------+-------------------------+
|9.  |opredelitev načrtovalca do   |7 dni od predaje pripomb |
|   |pripomb in predlogov      |             |
+------+--------------------------------+-------------------------+
|10.  |stališča do pripomb in predlogov|30 dni od opredelitve  |
|   |                |načrtovalca       |
+------+--------------------------------+-------------------------+
|11.  |izdelava predloga OPPN     |15 dni          |
+------+--------------------------------+-------------------------+
|12.  |pridobitev mnenj na predlog OPPN|30 dni          |
|   |in potrdilo o sprejemljivosti  |             |
|   |vplivov OPPN na okolje     |             |
+------+--------------------------------+-------------------------+
|13.  |sprejem usklajenega predloga  |na seji občinskega sveta |
|   |OPPN              |po pridobitvi mnenj   |
+------+--------------------------------+-------------------------+
6. člen
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovanje prostorske ureditve iz njihove pristojnosti
V postopek priprave OPPN bodo vključeni naslednji nosilci urejanja prostora:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Krekova 17, 2000 Maribor;
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova c. 61, 1000 Ljubljana;
– Zavod RS za varstvo narave, OE Maribor, Pobreška c. 20/II, 2000 Maribor;
– Elektro Maribor, d.d., Vetrinjska 2, 2000 Maribor;
– Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska 10, Slovenska Bistrica;
– Telekom Slovenije d.d., Titova c. 38, 2000 Maribor;
– Ministrstvo za kulturo, Maistrova ul. 10, 1000 Ljubljana;
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska c. 47, 1000 Ljubljana;
– Komunala Slovenska Bistrica d.o.o., Pohorski bataljon 12, 2310 Slovenska Bistrica;
– Petrol plin d.o.o., Dunajska c. 50, 1000 Ljubljana;
– Kabel TV d.o.o., Dobriša vas 3, Petrovče;
– DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje;
– drugi organi in organizacije, kolikor bi se v postopku priprave OPPN izkazalo, da so tangirani.
Pri pripravi OPPN sodelujejo tudi naslednji udeleženci:
– pobudnik in naročnik: Map trade d.o.o., Špindlerjeva ul. 2, 2310 Slovenska Bistrica,
– pripravljavec OPPN: Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska 10, Slovenska Bistrica,
– načrtovalec po izboru pobudnika in naročnika.
7. člen
Obveznosti v zvezi s financiranje priprave OPPN
Izdelavo geodetskega načrta, vseh strokovnih podlag in idejnih zasnov, ki jih bodo zahtevali nosilci urejanja prostora, vključno z vsemi potrebnimi podlagami v okviru postopka CPVO (kolikor bo CPVO potrebna), celotno izdelavo OPPN bo financiral pobudnik oziroma naročnik OPPN, Map Trade d.o.o..
8. člen
Veljavnost in objava sklepa
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na svetovnem spletu ter stopi v veljavo naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-45/2008-11-1032
Slovenska Bistrica, dne 22. septembra 2010
Županja
Občine Slovenska Bistrica
Irena Majcen l.r.

AAA Zlata odličnost