Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2010 z dne 4. 10. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2010 z dne 4. 10. 2010

Kazalo

4235. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Litija za leto 2009, stran 11344.

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 110/02, 127/06, 14/07, 109/08, 49/09), 57. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo) in 16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04, 33/06 in 139/06) je Občinski svet Občine Litija na 38. seji dne 23. 9. 2010 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Litija za leto 2009
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Litija za leto 2009, ki zajema predvidene in dosežene prihodke in druge prejemke, predvidene in dosežene odhodke ter druge izdatke proračuna Občine Litija, predvideno in doseženo izvršitev računa finančnih terjatev in naložb, predvideno in doseženo izvršitev računa financiranja in sredstva rezerv ter premoženjsko bilanco Občine Litija na dan 31. decembra 2009.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Litija za leto 2009 izkazuje v evrih:
+----------------------------------------------+---------------+
|A. bilanca prihodkov in odhodkov       |        |
+----------------------------------------------+---------------+
|I. prihodki                  | 11.822.374,45|
+----------------------------------------------+---------------+
|II. odhodki                  | 13.391.405,25|
+----------------------------------------------+---------------+
|III. proračunski primanjkljaj         | –1.569.030,80|
+----------------------------------------------+---------------+
|B. račun finančnih terjatev in naložb     |        |
+----------------------------------------------+---------------+
|IV. prejeta vračila danih posojil in prodaja |   14.921,58|
|kapitalskih deležev              |        |
+----------------------------------------------+---------------+
|V. dana posojila in povečanje kapitalskih   |    7.500,00|
|deležev                    |        |
+----------------------------------------------+---------------+
|VI. prejeta minus dana posojila in spremembe |    7.421,58|
|kapitalskih deležev              |        |
+----------------------------------------------+---------------+
|C. račun financiranja             |        |
+----------------------------------------------+---------------+
|VII. zadolževanje               |  2.000.000,00|
+----------------------------------------------+---------------+
|VIII. odplačila dolga             |   800.000,00|
+----------------------------------------------+---------------+
|IX. sprememba stanja sredstev na računu    |  –361.609,22|
+----------------------------------------------+---------------+
|X. neto zadolževanje             |  1.200.000,00|
+----------------------------------------------+---------------+
|XI. neto financiranje             |  1.569.030,80|
+----------------------------------------------+---------------+
|XII. stanje sredstev na računih na dan 31. 12.|  –243.532,10|
|2009                     |        |
+----------------------------------------------+---------------+
|D. bilanca sredstev rezerv          |        |
+----------------------------------------------+---------------+
|I. prihodki                  |   401.564,38|
+----------------------------------------------+---------------+
|II. odhodki                  |   270.371,10|
+----------------------------------------------+---------------+
|III. presežek                 |   131.193,28|
+----------------------------------------------+---------------+
|E. premoženjska bilanca            |        |
+----------------------------------------------+---------------+
|– sredstva                  |   47.414.394|
+----------------------------------------------+---------------+
|– obveznosti in lastni viri          |   47.414.394|
+----------------------------------------------+---------------+
3. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb, račun financiranja, bilanca sredstev rezerv, premoženjska bilanca in letno poročilo o upravljanju denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa občine so sestavni del tega odloka.
4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-3/2008
Litija, dne 23. septembra 2010
Župan
Občine Litija
Franci Rokavec l.r.

AAA Zlata odličnost