Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2010 z dne 24. 9. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2010 z dne 24. 9. 2010

Kazalo

Ob-5849/10 , Stran 2499
I. Predmet prodaje so naslednje nepremičnine: 1. Kočevje, Ljubljanska cesta 21 – nezasedeni (poslovno-stanovanjski) prostor, v izmeri 74,44 m2, z ident. številko dela stavbe 1577-117-1, ki se nahaja v II. etaži stanovanjsko-poslovne stavbe, na naslovu Ljubljanska cesta 21, Kočevje. Prostor leži v prvem nadstropju objekta, ki je bil zgrajen leta 1963. Poslovni prostor je možno preurediti v stanovanje s tem, da se kupec v kupoprodajni pogodbi zaveže, da vse preureditve izvede na svoje stroške in s soglasjem ostalih etažnih lastnikov. Nepremičnina je trenutno vpisana v zemljiški knjigi na Telekom Slovenije, d.d. kot solastnina celotne nepremičnine, v podpisovanju pa je akt o vzpostavitvi etažne lastnine in zk predlog za vzpostavitev etažne lastnine in bo del stavbe vpisan kot etažna lastnina pri podvložku št. 2448/__ k.o. Kočevje, ki stoji na parc. št. 1053, k.o. Kočevje, s pripadajočim delom zemljišča pod stavbiščem v deležu 549/10000. Izhodiščna prodajna cena je 35.445,00 EUR. 2. Kočevje, Ljubljanska cesta 21 – nezasedeni (poslovno-stanovanjski) prostor, v izmeri 82,67 m2, z ident. številko dela stavbe 1577-117-2, ki se nahaja v IV. etaži stanovanjsko-poslovne stavbe, na naslovu, Ljubljanska cesta 21, Kočevje. Prostor leži v drugem nadstropju objekta, ki je bil zgrajen leta 1963. Poslovni prostor je možno preurediti v stanovanje s tem, da se kupec v kupoprodajni pogodbi zaveže, da vse preureditve izvede na svoje stroške in s soglasjem ostalih etažnih lastnikov. Nepremičnina je trenutno vpisana v zemljiški knjigi na Telekom Slovenije d.d. kot solastnina celotne nepremičnine, v podpisovanju pa je akt o vzpostavitvi etažne lastnine in zk predlog za vzpostavitev etažne lastnine in bo del stavbe vpisan kot etažna lastnina pri podvložku št. 2448/__ k.o. Kočevje, ki stoji na parc. št. 1053, k.o. Kočevje, s pripadajočim delom zemljišča pod stavbiščem, v deležu do 610/10000. Izhodiščna prodajna cena je 37.740,00 EUR. 3. Kranj – Primskovo, Mirka Vadnova 13 a) Poslovna stavba »A« na naslovu Kranj–Primskovo, Mirka Vadnova 13, s poslovnimi prostori površine skupaj 1.501,84 m2 in zakloniščem, površine 99,79 m2, s pripadajočim zemljiščem – stavbiščem, s parc. št. 38/2 (stavbišče, površine 560,00 m2), v celoti in delom zemljišča – dvorišča, s parc. št. 31/3, v deležu 1/3 od celote (del dvorišča, površine 1.239,33 m2), vse k.o. Primskovo. Stavba s poslovnimi prostori, z ident. številko stavbe 218-1 je bila zgrajena leta 1977 in bila delno obnovljena leta 2005; poslovni prostori so se uporabljali za pisarniško dejavnost. Izbrani kupec se v kupoprodajni pogodbi zaveže na svoje stroške preurediti in ločiti komunalno infrastrukturo objekta (elektrika, ogrevanje, voda ...), ki je sedaj skupna z drugim objektom (stavba B). b) Stavbno zemljišče na lokaciji Kranj – Primskovo, v skupni površini 4.821,00 m2 s parc. št. 791/6 (travnik površine 2.917 m2) in parc. št. 23/1 (parkirišče – odprto skladišče površine skupaj 1.904 m2) v celoti, vse k.o. Primskovo. Vse navedene nepremičnine pod a) in b) se prodajo skupaj kot celota. Izhodiščna prodajna cena vseh navedenih nepremičnin znaša skupaj 2.022.000,00 EUR. 4. Trbovlje, Trg revolucije 27 – poslovni prostori (v objektu stolpič) v kompleksu tk center Trbovlje, skupne površine 453,15 m2, na naslovu Trbovlje, Trg revolucije 27, s pripadajočim zemljiščem – stavbiščem, s parc. št. 1662.S in dvorišče s parc. št. 806/1, obe parceli k.o. Trbovlje, v deležu 177/1000-tin od celote. Objekt je zgrajen leta 1960 in pozneje adaptiran. Nepremičnine so vpisane v zemljiški knjigi kot lastnina Telekom Slovenije, d.d. Izhodiščna prodajna cena je 232.800,00 EUR. 5. Celje, Cankarjeva 8 – nezasedeni poslovni prostori v pritličju stavbe z ident. št. stavbe 1306 ES, v izmeri 157,57 m2; nepremičnina z oznako 5.E na naslovu Cankarjeva ulica 8, Celje je vpisana v zk kot etažna lastnina Telekom Slovenije, d.d. v podvložku št. 2488/6, k.o. Celje, ki stoji na parc. št. 2236, k.o. Celje, pripadajočim delom zemljišča pod stavbiščem v deležu 1019/10.000. Poslovnemu prostoru pripada tudi del dvorišča s parc. št. 2235, vpisano v zk vložku št. 2050, k.o. Celje, ki je v zemljiški knjigi vpisan kot solastnina Telekom Slovenije, d.d. v deležu 15/100 od celote. Objekt s poslovnimi prostori ima vso komunalno infrastrukturo; na dvorišču objekta je parkirišče. Objekt je zgrajen okrog leta 1900, predmetni prostori so obnovljeni leta 1995. Izhodiščna prodajna cena je 115.600,00 EUR. 6. Celje, Cankarjeva 8 – nezasedeni poslovni prostori v prvem nadstropju stavbe z ident. št. stavbe 1306 ES, v izmeri 163,11 m2; nepremičnina z oznako 11.E, na naslovu Cankarjeva ulica 8, Celje je vpisana v zemljiški knjigi kot etažna lastnina Telekom Slovenije, d.d. v podvložku št. 2488/12, k.o. Celje, ki stoji na parc. št. 2236, k.o. Celje s pripadajočim delom zemljišča pod stavbiščem v deležu do 945/10.000. Poslovnemu prostoru pripada tudi del dvorišča s parc. št. 2235, vpisano v zk vložku št. 2050, k.o. Celje, ki je v zemljiški knjigi vpisan kot solastnina Telekom Slovenije, d.d. v deležu 15/100-tin od celote. Na dvorišču objekta je parkirišče. Objekt je zgrajen okrog leta 1900, predmetni poslovni prostori so obnovljeni leta 2002. Izhodiščna prodajna cena je 124.100,00 EUR. 7. Krško, Lapajnetova 1 – poslovni prostori v stavbi tk center Krško, površine 305,03 m2 in garaža površine 47,00 m2, vse na naslovu Krško, Lapajnetova 1, s pripadajočim zemljiščem – stavbišče s parc. št. 643.S (poslovna stavba, dvorišče, zelenica in gospodarsko poslopje), površine 1.020,00 m2 in funkcionalno zemljišče s parc. št. 582/1 (zelenica), površine 1.721,00 m2, vse parcele k.o. Stara vas; vse se prodaja kot celota. Objekti so zgrajeni leta 1943 in so pozneje adaptirani. Vse nepremičnine so vpisane v zemljiški knjigi kot lastnina Telekom Slovenije, d.d. Izhodiščna prodajna cena je 160.650,00 EUR. 8. Maribor, Kamniška cesta 28–30 – nezasedeno garažno-parkirno mesto s številko 11, površine 14,60 m2, v objektu »Kamniška cesta 28–30, Maribor«, ki leži na parc. št. 146/2, k.o. Koroška vrata. Parkirno mesto je v zemljiški knjigi vpisano kot etažna lastnina na Telekom Slovenije, d.d., pri podvložku št. 1842/33, k.o. Koroška vata. Izhodiščna prodajna cena je 4.930,00 EUR. 9. Maribor, Kamniška cesta 28–30 – nezasedeno garažno-parkirno mesto s številko 12, površine 14,60 m2, v objektu »Kamniška cesta 28–30, Maribor«, ki leži na parc. št. 146/2, k.o. Koroška vrata. Parkirno mesto je v zemljiški knjigi vpisano kot etažna lastnina na Telekom Slovenije, d.d. pri podvložku št. 1842/34, k.o. Koroška vrata. Izhodiščna prodajna cena je 4.930,00 EUR. 10. Maribor, Cesta zmage 92 – trisobno stanovanje številka 11, v prvem nadstropju, površine 69,28 m2 (kuhinja z jedilnico, dnevna soba, dve sobi, kopalnica, hodnik, loža, klet). Stanovanje leži v večstanovanjskem objektu, etažnosti K+P+12, ki je bil zgrajen leta 1978; stanovanje ima identifikacijsko številko dela stavbe 659-3064-198 in leži na parc. št. 2405/1, k.o. Tabor. Nepremičnina, ki je predmet prodaje, zemljiškoknjižno ni urejena; Telekom Slovenije, d.d. razpolaga s kopijo kupoprodajne pogodbe. Izhodiščna prodajna cena je 54.320,00,00 EUR. 11. Radenci, Panonska cesta 5 – enosobno stanovanje (apartma) številka 6, v nadstropju, površina 44,50 m2 (soba, kuhinja z jedilnico, kopalnica z WC-jem, klet). Stanovanje leži v enonadstropnem poslovno-stanovanjskem objektu, ki je bil zgrajen leta 1978; z ident. številko posameznega dela stavbe 06 in identifikacijsko številko stavbe 84; stavba leži na parc. št. 673/4, k.o. Radenci. Nepremičnina, ki je predmet prodaje zemljiškoknjižno ni urejena – Telekom Slovenije, d.d. razpolaga z listino o uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim, ki ga je sklenil z zemljiškoknjižnim lastnikom nepremičnine. Stanovanje je opremljeno z opremo, ki se prodaja skupaj s stanovanjem. Izhodiščna prodajna cena stanovanja je 39.900,00 EUR. Prodajna vrednost opreme je 237,00 EUR +DDV. II. Pogoji za sodelovanje Prodaja se opravi na podlagi javne objave zbiranja pisnih ponudb. Pisne ponudbe je potrebno poslati priporočeno po pošti ali dostaviti osebno v zaprtih ovojnicah na naslov: Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, soba št. 106, z oznako »Ponudba za nakup nepremičnin – Ne odpiraj«. Rok za predložitev ponudb je 11. 10. 2010. Za pravočasne bodo veljale ponudbe, ki bodo prispele po pošti ali bodo dostavljene na naslov: Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, soba 106, najkasneje do vključno 11. 10. 2010 do 12. ure. Vsebina ponudbe: Ponudniki so lahko fizične in pravne osebe, ki morajo v pisni ponudbi navesti in posredovati naslednje podatke oziroma dokumente: – navesti svoje identifikacijske podatke (ime, priimek oziroma firmo, naslov, EMŠO oziroma matično številko, davčno številko), – navesti podatke nepremičnine za katero kandidirajo in predlagajo ponudbo, – navesti posebej ponujeno ceno v EUR, v absolutnem znesku za posamezno nepremičnino, ki ne more biti nižja od navedene izhodiščne cene, – posebej dodatno izjaviti, da soglaša z nakupom stanovanjske opreme po dodatno navedeni fiksni prodajni ceni za opremo, ki se prodaja skupaj s stanovanjem, v objavi navedeno pod zap. št. 11, – navesti popolne podatke o številki tekočega-transakcijskega računa (naziv banke in številka računa), – fizične osebe morajo priložiti fotokopijo dokumenta za identifikacijo (osebni dokument), pravne osebe morajo priložiti overjen izpis iz sodnega registra (ne starejši od 3 mesecev) in samostojni podjetniki posamezniki priložiti priglasitveni list. Drugi pogoji: Predmetne nepremičnine se prodajajo po načelu “videno - kupljeno”. Kupec s sodelovanjem pri zbiranju pisnih ponudb potrjuje, da je seznanjen s stanjem premoženja in se odreka zahtevkom iz naslova stvarnih napak. V primerih izvedbe pravnega posla (kupoprodaje) kupec plača tudi davek na promet z nepremičninami oziroma davek na dodano vrednost in nosi vse stroške prenosa lastništva. Kupnino mora kupec poravnati v celoti v roku 30 dni od datuma izstavitve računa, po sklenitvi pogodbe. Ponudniki bodo o izboru obveščeni pisno, najpozneje do 30. 11. 2010. Uspeli ponudnik mora skleniti kupoprodajno pogodbo v 30 dneh po prejemu obvestila, da je izbran kot najugodnejši ponudnik. V primeru, da najugodnejši ponudnik oziroma izbrani kupec po svoji krivdi ne izpolni vseh pogojev iz objave in pogodbenih obveznosti se šteje, da je odstopil od nakupa – v takšnem primeru je izbrani kupec dolžan plačati Telekomu Slovenije, d.d., odškodnino v višini 3.000,00 EUR + DDV. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika za posamezno nepremičnino bo odločala predvsem višina ponujene cene. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika za nepremičnino pod zap. št. 11 (stanovanje – apartma Radenci), bo dodatno upoštevana tudi zakonita predkupna pravica drugih etažnih lastnikov (124. člen SPZ). Telekom Slovenije, d.d. si kot prodajalec pridržuje pravico, da na podlagi te objave kljub prejetim ponudbam, ne sklene kupoprodajne pogodbe z nobenim od ponudnikov. Dodatne informacije lahko ponudniki pridobijo v Službi za upravljanje nepremičnin, na tel. 02/530-27-70, 01/234-16-50, 01/234-15-92, vsak delovni dan, v času od 9. do 15. ure. Za oglede nepremičnin se lahko dogovorite pri spodaj navedenih osebah in telefonskih številkah: – za nepremičnine pod zap. št. 1. in 2. – tel. 01/500-62-03, Gregor; – za nepremičnino pod zap. št. 3. – na tel. 04/260-43-19, Marina; – za nepremičnine pod zap. št. 4., 5. in 6. – na tel. 03/428-35-65, Nada; – za nepremičnine pod zap. št. 7. – na tel. 07/373-71-41, Marjan; – za nepremičnine od zap. št. 8., 9. in 10. – na tel. 02/333-22-33, Edith ali 02/333-25-76, Martin; – za nepremičnino pod zap. št. 11 – na tel. 02/530-27-70, Marjan.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti