Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2010 z dne 24. 9. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2010 z dne 24. 9. 2010

Kazalo

4084. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč s komunalno opremo za OPPN Rakovlje Terasa 3 v Občini Braslovče in podlage za odmero komunalnega prispevka, stran 10889.

Občinski svet Občine Braslovče je na podlagi 74. in 79. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08, 108/09), 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), 11. člena Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) in 16. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 37/99, 55/00, 16/03) na 27. redni seji dne 15. 9. 2010 sprejel
O D L O K
o programu opremljanja stavbnih zemljišč s komunalno opremo za OPPN Rakovlje Terasa 3 v Občini Braslovče in podlage za odmero komunalnega prispevka
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se skladno z Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja PA-9 Rakovlje Terasa 3 (Uradni list RS, št. 102/09) v nadaljevanju: OPPN, sprejme Program opremljanja stavbnih zemljišč – v nadaljevanju: program opremljanja, št. 23D2010, ki ga je izdelalo podjetje Geodetski zavod Celje d.o.o., UL. XIV. Divizije 10, 3000 Celje.
2. člen
(1) Program opremljanja vsebuje:
– prikaz obstoječe in predvidene komunalne opreme;
– obračunska območja posameznih vrst komunalne opreme;
– skupne in obračunske stroške opremljanja po posameznih vrstah komunalne opreme in po obračunskih območjih;
– preračun obračunskih stroškov opremljanja na stavbno zemljišče oziroma na neto tlorisno površino objekta po posameznih vrstah komunalne opreme in obračunskih območjih.
(2) Program opremljanja vsebuje tudi podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka.
3. člen
Občina komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo na območju OPPN odmeri na podlagi Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 59/08 z dne 13. 6. 2008, 31/10 z dne 16. 4. 2010).
4. člen
(1) Komunalna oprema so:
– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja po predpisih, ki urejajo varstvo okolja,
– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje izbirnih lokalnih gospodarskih javnih služb po predpisih, ki urejajo energetiko, na območjih kjer je priključitev obvezna,
– objekti grajenega javnega dobra, in sicer: občinske ceste, javna parkirišča in druge javne površine.
(2) Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje komunalne opreme, ki ga zavezanka ali zavezanec (v nadaljnjem besedilu: zavezanec) plača občini. V višini komunalnega prispevka niso vključeni stroški vzdrževanja komunalne opreme.
(3) Obračunsko območje posamezne vrste komunalne opreme je območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na to vrsto komunalne opreme, oziroma območje njene uporabe.
(4) Obračunski stroški opremljanja z določeno vrsto komunalne opreme na obračunskem območju so skupni stroški, izračunani na podlagi projektantskih popisov po oceni vrednosti PGD in PZI Gospodarska javna infrastruktura in grajeno javno dobro na območju OPPN PA 9 – Rakovlje Terasa 3, št. Projekta 003/2010 z datumom maj 2010, zmanjšani za delež drugih virov pri financiranju načrtovanih investicij iz načrta razvojnih programov občinskega proračuna.
(5) Stavbno zemljišče je zemljiška parcela oziroma več zemljiških parcel ali njihovih delov na katerih je zgrajen objekt, oziroma zemljiška parcela, ki je z občinskim prostorskim načrtom namenjena za graditev objektov.
(6) Neto tlorisna površina je seštevek vseh tlorisnih površin objekta in se izračuna po standardu SIST ISO 9836.
II. PRIKAZ OBSTOJEČE IN PREDVIDENE KOMUNALNE OPREME
5. člen
Prikaz obstoječe in predvidene komunalne opreme je razviden v programu opremljanja.
6. člen
Program opremljanja obravnava naslednjo komunalno opremo za območje OPPN Rakovlje Terasa 3:
– cestno omrežje (oznaka obračunskega območja OCrak)
– vodovodno omrežje (oznaka obračunskega območja OVrak)
– meteorno kanalizacijsko omrežje (oznaka obračunskega območja OKMrak)
– fekalno kanalizacijsko omrežje (oznaka obračunskega območja OKFrak)
+-------------+-----------------------------------+------------+
| Komunalna |   OPPN Rakovlje Terasa 3    | Dolžina  |
|  oprema  |                  | ceste [m] |
+-------------+-----------------------------------+------------+
|       |Javna pot – Rekonstrukcija     |  183.67  |
|       |obstoječe ceste C1         |      |
|  Cestno  +-----------------------------------+------------+
|  omrežje  |Izgradnja nove javne poti C2    |  61.79  |
|       +-----------------------------------+------------+
|       |Izgradnja nove javne poti C3    |  90.94  |
|       +-----------------------------------+------------+
|       |Izgradnja nove javne poti C4    |  129.39  |
|       +-----------------------------------+------------+
|       |Izgradnja nove javne poti C5    |  135.49  |
|       +-----------------------------------+------------+
|       |Skupaj cestno omrežje:       |  601.28  |
+-------------+-----------------------------------+------------+
TABELA 1: Dolžine občinskih cest za OPPN Rakovlje Terasa 3
+-------------+-----------------------------------+------------+
| Komunalna |   OPPN Rakovlje Terasa 3    | Vodovodno |
|  oprema  |                  |omrežje [m] |
+-------------+-----------------------------------+------------+
|       |VOD 1               |  180.34  |
|       +-----------------------------------+------------+
| Vodovodno |VOD 2               |  223.05  |
|  omrežje  +-----------------------------------+------------+
|       |VOD 3               |  118.49  |
|       +-----------------------------------+------------+
|       |VOD 4               |  120.65  |
|       +-----------------------------------+------------+
|       |Skupaj vodovodno omrežje:     |  642.53  |
+-------------+-----------------------------------+------------+
TABELA 2: Dolžine vodov vodovodnega omrežja
+--------------+--------------------------------+--------------+
| Komunalna  |   OPPN Rakovlje Terasa 3   |Kanalizacijsko|
|  oprema  |                |omrežje [m]  |
+--------------+--------------------------------+--------------+
|       |MK - 1             |  143.71   |
|       +--------------------------------+--------------+
|  Meteorno  |MK - 2             |  161.90   |
|kanalizacijsko+--------------------------------+--------------+
|  omrežje  |MK - 3             |  163.92   |
|       +--------------------------------+--------------+
|       |MK - 4             |  117.29   |
|       +--------------------------------+--------------+
|       |MK - 5             |  122.24   |
|       +--------------------------------+--------------+
|       |Skupaj kanalizacijsko omrežje: |  709.06   |
+--------------+--------------------------------+--------------+
TABELA 3: Dolžine vodov meteorne kanalizacije
+--------------+-----------------------------+-----------------+
| Komunalna  |  OPPN Rakovlje Terasa 3  | Kanalizacijsko |
|  oprema  |               |  omrežje [m]  |
+--------------+-----------------------------+-----------------+
|       |FK - 1            |   252.04   |
|  Fekalno  +-----------------------------+-----------------+
|kanalizacijsko|FK - 2            |   191.79   |
|  omrežje  +-----------------------------+-----------------+
|       |FK - 3            |   155.15   |
|       +-----------------------------+-----------------+
|       |Skupaj kanalizacijsko    |   598.98   |
|       |omrežje:           |         |
+--------------+-----------------------------+-----------------+
TABELA 4: Dolžine vodov fekalne kanalizacije
III. OBRAČUNSKA OBMOČJA POSAMEZNIH VRST KOMUNALNE OPREME
7. člen
Obračunska območja za posamezno komunalno opremo so:
– cestno omrežje: eno obračunsko območje oznaka OCrak;
– vodovodno omrežje: eno obračunsko območje oznaka OVrak;
– meteorno kanalizacijsko omrežje: eno obračunsko območje z oznako OKMrak
– fekalno kanalizacijsko omrežje: eno obračunsko območje z oznako OKFrak
+--------------------------------------+-----------------------+
|                   |  Rakovlje Terasa 3  |
+--------------------------------------+-----------------------+
|Stavbna zemljišča [m2]        |    35.411,00    |
+--------------------------------------+-----------------------+
|Neto tlorisna površina stavb [m2]   |    7.891,20    |
+--------------------------------------+-----------------------+
TABELA 5: Prikaz površine stavbnih zemljišč ter neto tlorisnih površin stavb za OPPN Rakovlje Terasa 3
8. člen
Obračunska območja so prikazana v grafičnih prilogah, ki so sestavni del tega odloka (Priloga 1 – cestno omrežje, priloga 2 – vodovodno omrežje, priloga 3 – kanalizacijsko omrežje).
IV. PRERAČUN OBRAČUNSKIH STROŠKOV INVESTICIJE NA ENOTO MERE
9. člen
+--------------------+-------------+-------------+-------------+
|          |  Površina | Obračunski |  Cena   |
|          | obračunskega|  stroški  | opremljanja |
|          |       | (brez DDV) |na površino; |
|          | območja [m2]|   [€]   | Cp [€/m2] |
+--------------------+-------------+-------------+-------------+
|I. STROŠKI     |  35.411  | 149.814,00 |  4,231  |
|PRIDOBIVANJA    |       |       |       |
|ZEMLJIŠČ, PROJEKTNE |       |       |       |
|DOKUMENTACIJE    |       |       |       |
+--------------------+-------------+-------------+-------------+
|II. STROŠKI GRADNJE |  35.411  | 684.021,05 |  19,317  |
|KOMUNALNE      |       |       |       |
|INFRASTRUKTURE   |       |       |       |
+--------------------+-------------+-------------+-------------+
|Ocena stroškov za  |  35.411  | 328.119,96 |  9.266  |
|cestno omrežje   |       |       |       |
|(OCrak)       |       |       |       |
+--------------------+-------------+-------------+-------------+
|Ocena stroškov za  |  35.411  | 86.460,52 |  2.442  |
|vodovodno omrežje  |       |       |       |
|(OVrak)       |       |       |       |
+--------------------+-------------+-------------+-------------+
|Ocena stroškov za  |  35.411  | 157.814,96 |  4.457  |
|meteorno      |       |       |       |
|kanalizacijsko   |       |       |       |
|omrežje (OKMrak)  |       |       |       |
+--------------------+-------------+-------------+-------------+
|Ocena stroškov za  |  35.411  | 111.625,61 |  3.152  |
|fekalno       |       |       |       |
|kanalizacijsko   |       |       |       |
|omrežje (OKFrak)  |       |       |       |
+--------------------+-------------+-------------+-------------+
|SKUPAJ       |  35.411  | 833.835,05 |  23,547  |
+--------------------+-------------+-------------+-------------+
TABELA 6: Tabela s prikazom obračunskih stroškov preračunanih na kvadratni meter stroškov opremljanja stavbnega zemljišča
+--------------------+-------------+-------------+-------------+
|          |   Neto  | Obračunski |  Cena   |
|          |  tlorisna |  stroški  | opremljanja |
|          |  površina | (brez DDV) |na površino; |
|          |  objektov |   [€]   | Cp [€/m2] |
|          | območja [m2]|       |       |
+--------------------+-------------+-------------+-------------+
|I. STROŠKI     |  7.891,20 | 149.814,00 |  18,985  |
|PRIDOBIVANJA    |       |       |       |
|ZEMLJIŠČ, PROJEKTNE |       |       |       |
|DOKUMENTACIJE    |       |       |       |
+--------------------+-------------+-------------+-------------+
|II. STROŠKI GRADNJE |  7.891,20 | 684.021,05 |  86,681  |
|KOMUNALNE      |       |       |       |
|INFRASTRUKTURE   |       |       |       |
+--------------------+-------------+-------------+-------------+
|Ocena stroškov za  |  7.891,20 | 328.119,96 |  41,580  |
|cestno omrežje   |       |       |       |
|(OCrak)       |       |       |       |
+--------------------+-------------+-------------+-------------+
|Ocena stroškov za  |  7.891,20 | 86.460,52 |  10,957  |
|vodovodno omrežje  |       |       |       |
|(OVrak)       |       |       |       |
+--------------------+-------------+-------------+-------------+
|Ocena stroškov za  |  7.891,20 | 157.814,96 |  19,999  |
|meteorno      |       |       |       |
|kanalizacijsko   |       |       |       |
|omrežje (OKMrak)  |       |       |       |
+--------------------+-------------+-------------+-------------+
|Ocena stroškov za  |  7.891,20 | 111.625,61 |  14.146  |
|fekalno       |       |       |       |
|kanalizacijsko   |       |       |       |
|omrežje (OKFrak)  |       |       |       |
+--------------------+-------------+-------------+-------------+
|SKUPAJ       |  7.891,20 | 833.835,05 |  105,666  |
+--------------------+-------------+-------------+-------------+
TABELA 7: Tabela s prikazom obračunskih stroškov preračunanih na kvadratni meter stroškov opremljanja neto tlorisne površine
V. PODROBNEJŠA MERILA ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
11. člen
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor, ki bo na območju OPPN gradil objekte.
12. člen
(1) Obračunski stroški opremljanja kvadratnega metra parcele oziroma njenega dela v določenem obračunskem območju z določeno komunalno opremo (Cp(ij)) in stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno komunalno opremo (Ct(ij)), se pri odmeri komunalnega prispevka indeksirajo ob uporabi povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«.
(2) Kot izhodiščni datum za indeksiranje se uporablja datum uveljavitve programa opremljanja.
13. člen
Komunalni prispevek za določeno vrsto komunalne opreme se izračuna na naslednji način:
KP(ij) = (A(parcela) x Cp() x Dp) + (Kdejavnost x A(tlorisna) x Ct() x Dt)*i
Zgornje oznake pomenijo:
– KP(ij):      znesek dela komunalnega prispevka, ki
          pripada posamezni vrsti komunalne opreme
          na posameznem obračunskem območju,
– A(parcela):    površina parcele,
– Cp:        obračunski stroški, preračunani na m2
          parcele na obračunskem območju za
          posamezno vrsto komunalne opreme,
– Dp:        delež parcele pri izračunu komunalnega
          prispevka (min. 0,3, max. 0,7; Dp + Dt =
          1),
– Ct:        obračunski stroški, preračunani na m2
          neto tlorisne površine objekta na
          obračunskem območju za posamezno vrsto
          komunalne opreme,
– Kdejavnost:    občina določi faktor dejavnosti, če odlok
          ne določi drugače, je faktor dejavnosti
          1,
– A(tlorisna:)   neto tlorisna površina objekta,
– Dt:        delež neto tlorisne površine objekta pri
          izračunu komunalnega prispevka (min. 0,3,
          max. 0,7; Dp + Dt = 1),
– i         letni povprečni indeks podražitve, ki jih
          objavlja GZS – Združenje gradbeništvo in
          IGM na področju nizkih gradenj.
14. člen
Celotni komunalni prispevek se za objekte, ki se na novo priključujejo na komunalno opremo ter za objekte iz 15. člena izračuna na naslednji način:
              KP = vsota KP(ij)
KP celotni komunalni prispevek
KP(ij) komunalni prispevek za posamezno vrsto komunalne opreme.
15. člen
(1) Razmerje med upoštevanjem merila stavbnega zemljišča in merilom neto tlorisne površine pri izračunu komunalnega prispevka je Dp:Dt = 0,5:0,5.
(2) Faktor dejavnosti (Kdej.) je določen za vrste objektov določenih po Uredbi o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in po določitvi objektov državnega pomena (Uradni list RS, št. 33/03, 78/05), ki je razviden v programu opremljanja.
(3) Olajšave pri plačilu komunalnega prispevka za gradnjo komunalne opreme v skladu s 7. členom Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka niso predvidene.
VI. ODLOČBA O ODMERI KOMUNALNEGA PRISPEVKA
16. člen
(1) Občinski upravni organ izda odločbo na zahtevo zavezanca ali po uradni dolžnosti. Rok za izdajo odločbe je 15 dni, o izdani odločbi pa občina obvesti tudi upravno enoto.
(2) Ob izstavitvi odmerne odločbe se preveri dejansko stanje predvidene komunalne opreme, preveri se stanje, ki je bilo podano v načrtu razvojnih programov in obračuna samo tisto predvideno komunalno opremo, ki je že zgrajena oziroma tisto predvideno komunalno opremo, za katero lahko izvedbo časovno opredelimo.
(3) Komunalni prispevek se plača kot enkratni znesek.
17. člen
Program opremljanja je na vpogled na Oddelku za okolje in prostor na Občini Braslovče.
VII. PREHODNE DOLOČBE
18. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati dne 1. 2. 2011.
Št. 3505/20/2010
Braslovče, dne 15. septembra 2010
Župan
Občine Braslovče
Marko Balant l.r.

AAA Zlata odličnost