Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2010 z dne 24. 9. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2010 z dne 24. 9. 2010

Kazalo

Št. Ob-5865/10 , Stran 2487
1. Koncedent: Mestna občina Koper, Urad za družbene dejavnosti in razvoj. 2. Naslov koncedenta: Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, tel. 05/664-62-39, telefaks št. 05/627-10-21. 3. Predmet in naslov izvajanja koncesije: nadomestna koncesija za izvajanje javne zdravstvene službe na področju splošne – družinske medicine na območju Mestne občine Koper in sicer za program splošne medicine v obsegu 1,00 tima. 4. Začetek in čas trajanja koncesije: koncesija se bo začela izvajati najkasneje 1. 1. 2011. Koncesija se podeljuje za obdobje 5 let. 5. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj: a) Zakonsko predpisani pogoji: – ima ustrezno strokovno izobrazbo za opravljanje predvidene dejavnosti, ki je predmet razpisa in je usposobljen za samostojno delo v skladu s 64. in 66. členom Zakona o zdravstveni dejavnosti; – ni v delovnem razmerju oziroma bo do začetka opravljanja koncesije po tem razpisu prekinil delovno razmerje; – mu ni s pravnomočno sodbo sodišča prepovedano opravljanje zdravstvene službe oziroma poklica; – da ima zagotovljene ustrezne prostore, opremo in če zahteva narava dela, tudi ustrezne kadre; – da pridobi pozitivno mnenje pristojne zbornice; – obvlada slovenski in italijanski jezik. b) Posebni pogoji javnega razpisa – prevzem vseh opredeljenih oseb dosedanjega koncesionarja, ki bodo to želele; – prevzem čakalne in naročniške knjige dosedanjega koncesionarja; – ponudba redno zaposlenim delavcem pri dosedanjem koncesionarju za prevzem v zaposlitev za nedoločen čas pod najmanj enakimi pogoji, kot so bili zaposleni pri dosedanjem koncesionarju; – začetek opravljanja koncesije 1. 1. 2011; – opravljanje dejavnosti v prostorih obstoječega koncesionarja, ki se nahajajo v prvem nadstropju, na naslovu Obrtniška ulica 30, Koper. Če je prijavitelj za izvajanje nadomestne koncesije pravna oseba, morata biti poleg ostalih pogojev izpolnjena tudi naslednja pogoja: – da je pravna oseba v Republiki Sloveniji registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa; – da ima pravna oseba dovoljenje Ministrstva za zdravje, da izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisane nadomestne koncesije. 6. Merila za ocenitev prijav: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Podrobnejša razčlenitev zgoraj navedenih meril je predmet razpisne dokumentacije. 7. a) Naslov službe ali osebe od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: – razpisna dokumentacija: Mestna občina Koper, Sprejemna pisarna, Verdijeva ulica 10, Koper ali na spletni strani Mestne občine Koper; – dodatne informacije: Mestna občina Koper, Urad za družbene dejavnosti in razvoj, Helena Benčič, Verdijeva ulica 10, Koper, elektronski naslov: helena.bencic@koper.si. b) Čas, v katerem se lahko prevzame razpisno dokumentacijo: do roka za oddajo prijav v času uradnih ur sprejemne pisarne Mestne občine Koper. 8. a) Rok za prijavo na razpis oziroma oddajo prijave: ne glede na način dostave, morajo prijave na razpis prispeti najkasneje do 12. 10. 2010 do 12. ure. b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: Mestna občina Koper – Urad za družbene dejavnosti in razvoj, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper. c) Način predložitve prijave: prijava se lahko pošlje priporočeno po pošti ali odda osebno v zaprti ovojnici, na kateri mora biti naveden prijavitelj in vidna označba: »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis za nadomestno zdravstveno koncesijo – splošna – družinska medicina, št. 014-16/2010«. 9. Datum, čas in kraj odpiranja prijav: 12. 10. 2010, ob 14. uri, Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper. Odpiranje ni javno.

AAA Zlata odličnost