Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2010 z dne 24. 9. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2010 z dne 24. 9. 2010

Kazalo

Št. 478-0031/2010-10 Ob-5901/10 , Stran 2501
I. Ime in sedež: Občina Zreče, Cesta na Roglo 13b, 3214 Zreče. II. Predmet prodaje: Predmet prodaje je apartma D1.2 4/I, v izmeri 34,89 m2, na naslovu Zaglav, Miholaščica, 51556 Martinšćica, Republika Hrvaška. Apartma tvori hodnik, kopalnica in WC, dnevni prostor z jedilnico in kuhinjsko nišo ter balkon v prvem nadstropju počitniškega objekta, v mansardi pa se nahaja spalnica. Apartma je eden od treh apartmajev počitniškega objekta, ki je bil zgrajen leta 1984. Vpis v zemljiško knjigo ni urejen. Izhodiščna cena je 42.253,00 EUR. Navedena izklicna cena ne vključuje 5% davka na promet nepremičnine, ki ga plača kupec. Varščina znaša 4.225,30 EUR. III. Pogoji prodaje: 1. Prodajna pogodba bo sklenjena z najugodnejšim ponudnikom po načelu »videno – kupljeno«. Stroške priprave pogodbe nosi občina, vse stroške v zvezi z izvedbo pogodbe nosi kupec. 2. Ponudnik je dolžan plačati varščino v višini 10% izhodiščne cene nepremičnine na TRR Občine Zreče, SWIFT CODE: BSLJSI2X, IBAN CODE: SI56 0134 4010 0003 613. 3. Na razpis se lahko prijavijo fizične in pravne osebe, ki lahko v skladu s pravnim redom Republike Hrvaške, Republike Slovenije ali druge države članice Evropske unije postanejo lastniki nepremičnin, kar mora preveriti vsak ponudnik zase. 4. Ponudba mora vsebovati: podatke o ponudniku, ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od izklicne ter potrdilo o plačilu varščine. 5. Svojo ponudbo morajo ponudniki predložiti v zaprti kuverti, z naslednjo oznako »Ne odpiraj – Ponudba za nakup: Cres D1.2 4/I« 6. Ponudbo ponudniki vložijo v sprejemni pisarni Občine Zreče oziroma jo pošljejo priporočeno po pošti na naslov: Občina Zreče, Cesta na Roglo 13b, 3214 Zreče. Na kuverti naj ponudniki označijo tudi svoje ime/ naziv in naslov/sedež. Odpiranje ponudb bo v sredo, 20. 10. 2010, ob 10. uri, v sejni sobi Občine Zreče, Cesta na Roglo 13b, 3214 Zreče. Merilo za najugodnejšo ponudbo je najvišje ponujena cena. 7. Rok za oddajo vseh ponudb je sreda, 20. 10. 2010, do 9. ure. Kot pravočasne se bodo štele ponudbe, ki bodo prispele v sprejemno pisarno Občine Zreče najkasneje do 20. 10. 2010 do 9. ure ne glede na vrsto dospetja. 8. Kupec je dolžan plačati celotno kupnino v roku 8 dni od sklenitve pogodbe. Plačilo kupnine je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Zemljiškoknjižno dovolilo za vpis lastninske pravice na nepremičnini izda prodajalec po plačilu celotne kupnine. Stroške overitve prodajne pogodbe pri notarju, stroške zemljiškoknjižnega prenosa ter plačilo davka na promet nepremičnin, nosi kupec. 9. Prodajalec si pridržujejo pravico, da brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti začeti postopek javnega zbiranja ponudb do sklenitve pogodbe kadarkoli ustavi. V primeru ustavitve postopka se ponudnikom povrne varščina, kolikor je že bila vplačana. Objava javnega poziva za zbiranje ponudb prodajalca ne zavezuje, da bi bil dolžan z najugodnejšim ali katerim koli drugim ponudnikom skleniti pogodbo. 10. Kontaktni osebi za informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb in o predmetni nepremičnini sta: Aleksandra Godec Mavhar, e-pošta: sandra.godec@zrece.eu, tel. 03/757-17-20 in Polona Matevžič, e-pošta: polona.matevzic@zrece.eu, tel. 03/757-17-12. Kontaktna oseba za informacije o predmetni nepremičnini je: – za Červar: Trav d.o.o., tel. 00385/52-43-66-18 ali mobitel: 00385/ 091/535-53-23; – za Cres: Zlatko Kolarič, Zaglav d.o.o., tel. 00385/51-57-41-69 ali mobitel: 00385/98-260-757. Ogled nepremičnine in dokumentacije v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem telefonskem dogovoru. Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno v Uradnem listu Republike Slovenije, oglasni deski Občine Zreče in na spletnih straneh Občine Zreče: www.zrece.eu.

AAA Zlata odličnost