Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2010 z dne 24. 9. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2010 z dne 24. 9. 2010

Kazalo

Ob-5903/10 , Stran 2473
1. Izvajalec javnega razpisa Izvajalec javnega razpisa je: Firma: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo. Skrajšana firma: Slovenski podjetniški sklad. Sedež: 2000 Maribor, Trubarjeva 11. Javni razpis se izvaja na podlagi s strani Organa upravljanja potrjenega programa, ki ga izvaja upravičenec »Program Garancijskega sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere« (odločbe Organa upravljanja o dodelitvi sredstev št. OP RR/1/2/05-1-MG). Javni razpis je usklajen z Ministrstvom za gospodarstvo v vlogi posredniškega telesa. 2. Pravna podlaga za izvedbo javnega razpisa Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju: Sklad) objavlja javni razpis na podlagi Zakona o podpornem okolju za podjetništvo (Uradni list RS, št. 102/07 ZPOP-1), Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 77/08), Ustanovitvenega akta Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo (Uradni list RS, št. 112/04, 11/07, 43/08, 71/09), Poslovnega in finančnega načrta Slovenskega podjetniškega sklada za leto 2010 (sklep Vlade RS, št. 47601-30/2009/11 z dne 17. 12. 2009), Splošnih pogojev poslovanja Slovenskega podjetniškega sklada (8. 4. 2009 veljavni z dne 3. 9. 2009), Uredbe sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L, št. 210 z dne 31. 7. 2006, s spremembami), Uredbe ES št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov (UL L 008, 12. 1. 2001), Uredbe komisije (ES) št. 1828/2006 z dne 8. december 2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 ter Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj (UL L 371/1 z dne 27. 12. 2006 in spremembe), Dopolnjenega Programa ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007–2013 (sklep Vlade RS številka 31001-1/2009/3 z dne 5. 3. 2009), Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013 (Uradni list RS, št. 17/09, 40/09), Uredbe komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15. december 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis (Uradni list Evropske unije L 379/5) in priglašene sheme »de minimis« pomoči »Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007–2013 – de minimis« (št. priglasitve M002-5715334-2007/I), Zakona o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (UPB2, Uradni list RS, št. 44/07), Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/1999 in spremembe), Proračuna Republike Slovenije za leto 2010 (Uradni list RS, št. 99/09 z dne 7. 12. 2009), Proračuna Republike Slovenije za leto 2011 (Uradni list RS, št. 99/09 z dne 7. 12. 2009) ter Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2010 in 2011 (Uradni list RS, št. 99/09 29/10, 56/10). 3. Predmet javnega razpisa Predmet razpisa so garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere, ki jih razpisuje Sklad v sodelovanju z naslednjimi bankami: Banka Celje d.d., Gorenjska Banka d.d., Raiffeisen Banka d.d., Poštna banka Slovenije d.d., BKS Bank AG, Hypo-alpe-adria bank d.d., Probanka d.d., Deželna Banka Slovenije d.d., Banka Volksbank d.d., Abanka Vipa d.d., Banka Koper d.d., Nova kreditna banka Maribor d.d., Nova Ljubljanska banka d.d., Factor banka d.d., SKB d.d., UniCredit Banka Slovenije d.d., Banka Sparkasse d.d. in Zveza bank, Podružnica Ljubljana. Namen javnega razpisa je spodbujanje podjetij za izvedbo operacij, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja ter širitev dejavnosti in izboljšanja financiranja obratnih sredstev v težjih gospodarskih razmerah. Ugodnost kredita je izražena v nižji obrestni meri, ročnosti kredita in možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kreditov. Garancija Sklada predstavlja povečano možnost pridobitve kredita za tista podjetja, ki nimajo zadostnih jamstev za zavarovanje bančnega kredita ali za podjetja, ki želijo del svojih jamstev sprostiti za nov investicijski ciklus. 4. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu 4.1 Splošni pogoji Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju MSP, ki so organizirana kot gospodarske družbe ali samostojni podjetniki posamezniki), registrirana najkasneje do 31. 12. 2010, razen če je v nadaljnjem besedilu javnega razpisa drugače določeno. V okvir MSP po tem razpisu sodijo podjetja, ki imajo vsaj 1 zaposlenega in manj kakor 250 zaposlenih, prav tako imajo letni promet, ki ne presega 50 milijonov EUR in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov EUR. Podlagi za pridobitev letnega prometa in bilančne vsote sta: – bilanca stanja na dan 31. 12. 2009 in izkaz poslovnega izida za leto 2009, – za podjetja, ustanovljena v letu 2010 velja, da se upoštevajo podatki na podlagi bilance stanja in izkaza poslovnega izida od dneva ustanovitve do zadnjega dne preteklega meseca, glede na mesec oddaje vloge na Sklad. Za izpolnjevanje osnovnega pogoja vsaj 1 zaposlenega v podjetju se število zaposlenih preverja z izjavo o zaposlenih na zadnji dan preteklega meseca glede na mesec oddaje vloge na Sklad. Samostojni podjetnik posameznik se v svojem podjetju upošteva v številu zaposlenih v podjetju. Za opredelitev MSP se upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008, z dne 6. 8. 2008. Prilogo 1 Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008, z dne 6. 8. 2008 najdete na spletni strani http://www.podjetniskisklad.si/index.php?option=com_content&view=article &id=65&Itemid=85. Ob tem opozarjamo tudi na drugi odstavek 6. člena Priloge 1 Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008, ki govori o tem, da se za podjetje, ki ima partnerska podjetja ali povezana podjetja podatki, tudi glede števila zaposlenih, določijo na podlagi računovodskih izkazov in drugih podatkov podjetja ali na podlagi konsolidiranih zaključnih računov podjetja ali konsolidiranih zaključnih računov podjetja, v katerega je podjetje vključeno za namene konsolidacije, če ti obstajajo. Podatkom se prištejejo podatki za vsako partnersko podjetje. Na razpis se ne morejo prijaviti podjetja, ki: – so v letu 2010 že pridobila pozitivni sklep o odobritvi garancije Sklada na razpisu P1 2010, – opravljajo dejavnost razvrščeno v naslednja področja, oddelke, skupine in razrede, skladno z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in Uradni list RS, št. 17/08): – področje A – Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo, – oddelek 05 – Pridobivanje premoga, – področje G – Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil, – oddelek 56 – Oskrba z jedmi in pijačami – so v težavah na podlagi računovodskih izkazov za leto 2009, skladno z opredelitvijo 2. člena Zakona o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah. Podjetje je v težavah: – v primeru kapitalskih družb, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže polovico osnovnega kapitala in je tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine osnovnega kapitala, – v primeru osebnih družb, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže polovico kapitala, ki je prikazan v računovodski evidenci in je tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih, dosegla višino četrtine kapitala, ki je prikazan v računovodskih izkazih, – ali je podjetje v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, – imajo neporavnane obveznosti do Republike Slovenije, – podjetja, ki pridobivajo pomoč po posebnem programu za reševanje in prestrukturiranje, – so navedena v seznamu podjetij, na podlagi Sklepa o objavi seznama poslovnih subjektov, (Uradni list RS, št. 43/07 in spremembe), s katerimi, na podlagi določb Zakona o preprečevanju korupcije (ZPKor; Uradni list RS, št. 2/04), ne smejo poslovati naročniki iz prvega, drugega in tretjega odstavka 28. člena ZPKor, – so v preteklem obdobju 5 let (odobritev sredstev 2004–2009), že dobila državno pomoč in niso izpolnila finančnih obveznosti do Sklada. Skupni znesek pomoči na podlagi pravila de minimis: Skupni znesek pomoči, dodeljen istemu podjetju – končnemu prejemniku na podlagi pravila de minimis ne sme presegati 200.000 EUR v obdobju treh let od zadnjega prejema takšne pomoči, ne glede na obliko ali namen pomoči. Omenjeni znesek se zniža na vrednost 100.000 EUR za podjetja, ki delujejo v cestno prometnem sektorju. V skladu s 5. točko 2. člena Uredbe Komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis se skupaj s pomočjo de minimis v zvezi z istimi upravičenimi stroški ne sme dodeliti še državna pomoč, če bi takšna kumulacija povzročila intenzivnost pomoči, ki presega že določeno intenzivnost za posebne okoliščine vsakega primera v uredbi o skupinskih izjemah ali v odločbi, ki jo je sprejela Komisija. Operacija, s katero vlagatelj kandidira na razpis, mora izpolnjevati naslednje pogoje: – podjetje mora zagotavljati ohranjanje zaposlenih (izhodišče je število zaposlenih delavcev na zadnji dan preteklega meseca glede na mesec oddaje vloge) do zaključka operacije. Operacija se mora zaključiti najkasneje do 31. 12. 2013, – podjetje mora izboljšati tehnološko opremljenost in delovne pogoje z vidika povečanja prihodka podjetja in dobička podjetja ali dodane vrednosti na zaposlenega, razen če se upravičeni stroški operacije nanašajo samo na financiranje obratnih sredstev, – podjetje mora imeti zaprto finančno konstrukcijo in zagotovljeno likvidnost za dobo trajanja kredita, – operacija mora biti realizirana v Republiki Sloveniji. 4.2. Kreditni in garancijski pogoji: Višina upravičenih stroškov operacije ni omejena. Za materialne in nematerialne investicije se upoštevajo neto vrednosti (brez DDV), za obratna sredstva pa se upoštevajo bruto vrednosti (z DDV). Kreditno – garancijska linija je odprta za: A. obstoječe MSP-je, in sicer kot: A.1. Razvojne garancije A.2. Mikrogarancije B. MSP-je s statusom novega podjetja(*1), in sicer kot: (*1)Novo podjetje je podjetje, ki ni registrirano več kot 42 mesecev do dneva vložitve vloge in izplačuje plače (za samostojne podjetnike prispevke) vsaj zadnje 4 mesece. B.1. Razvojne garancije B.2. Mikrogarancije Kreditno – garancijski pogoji le-teh so sledeči: A.1. Razvojne garancije za obstoječe MSP-je – Namen: spodbujanje podjetij v razvojne investicije, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja ter širitev dejavnosti – Upravičeni stroški operacije: – stroški materialnih investicij, – stroški nematerialnih investicij ter – obratna sredstva, ki so lahko le v kombinaciji z materialnimi in/ali nematerialnimi investicijami in lahko znašajo največ 20% od skupne vrednosti materialno/nematerialnih investicij oziroma maksimalno 200.000 EUR, – Maksimalna višina kredita: 1.500.000 EUR, – Obrestna mera za kredit pri banki: EURIBOR 6 mesečni + 0,5%, – Višina garancije: garancija v višini 80% glavnice kredita brez obresti se odobri za upravičene stroške, ki se nanašajo samo na nakup nove tehnološke opreme; garancija v višini 60% glavnice kredita brez obresti pa se odobri za vse ostale možne kombinacije upravičenih stroškov, – Odplačilna doba kredita: je od 1,5 do 10 let; možen je moratorij do največ dveh let, če ga odobri tudi banka, moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita, – Stroški in provizije: stroški kredita se določijo v skladu s tarifo banke; provizija za odobritev in vodenje garancije znaša 0,5% od vrednosti garancije enkratno, – Zavarovanje kredita: izvede banka v skladu z njenimi pogoji poslovanja, – Zavarovanje garancije: Sklad z banko sklene sporazum o zavarovanju svojega dela terjatve, na podlagi katerega bo banka pooblaščena za celotni postopek zavarovanja in postopek izterjave neplačanega dela glavnice in obresti kredita; pogodbenici se bosta poplačali v skladu z Obligacijskim zakonikom. A.2. Mikrogarancije za obstoječe MSP-je – Namen: reševanje manjših likvidnostnih težav in zagotavljanje nemotenega tekočega poslovanja MSP-jev, – Upravičeni stroški operacije: obratna sredstva, – Maksimalna višina kredita: za mikro in mala podjetja je maksimalna višina kredita 100.000 EUR, za srednje velika podjetja pa 200.000 EUR, – Obrestna mera za kredit pri banki: EURIBOR 6 mesečni + 0,5%, – Višina garancije: je 60% glavnice kredita brez obresti, – Odplačilna doba kredita: je od 1,5 do 3 let; možen je moratorij do največ 6 mesecev, če ga odobri tudi banka, moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita, – Stroški in provizije: stroški kredita se določijo v skladu s tarifo banke; provizija za odobritev in vodenje garancije znaša 0,5% od vrednosti garancije enkratno, – Zavarovanje kredita: izvede banka v skladu z njenimi pogoji poslovanja, – Zavarovanje garancije: Sklad z banko sklene sporazum o zavarovanju svojega dela terjatve, na podlagi katerega bo banka pooblaščena za celotni postopek zavarovanja in postopek izterjave neplačanega dela glavnice in obresti kredita; pogodbenici se bosta poplačali v skladu z Obligacijskim zakonikom. B.1. Razvojne garancije za MSP-je s statusom novega podjetja – Namen: spodbujanje podjetij v razvojne investicije, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja ter širitev dejavnosti. – Upravičeni stroški operacije: – stroški materialnih investicij, – stroški nematerialnih investicij ter – obratna sredstva, ki so lahko le v kombinaciji z materialnimi in/ali nematerialnimi investicijami in lahko znašajo največ 20% od skupne vrednosti materialno/nematerialnih investicij oziroma maksimalno 200.000 EUR. – Maksimalna višina kredita: 1.500.000 EUR, – Obrestna mera za kredit pri banki: EURIBOR 6 mesečni + 0,5%, – Višina garancije: je 80% glavnice kredita brez obresti, – Odplačilna doba kredita: je od 1,5 do 10 let; možen je moratorij do največ dveh let, če ga odobri tudi banka, moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita, – Stroški in provizije: stroški kredita se določijo v skladu s tarifo banke; provizija za odobritev in vodenje garancije znaša 0,5% od vrednosti garancije enkratno, – Zavarovanje kredita: izvede banka v skladu z njenimi pogoji poslovanja, – Zavarovanje garancije: Sklad z banko sklene sporazum o zavarovanju svojega dela terjatve, na podlagi katerega bo banka pooblaščena za celotni postopek zavarovanja in postopek izterjave neplačanega dela glavnice in obresti kredita; pogodbenici se bosta poplačali v skladu z Obligacijskim zakonikom. B.2. Mikrogarancije za MSP-je s statusom novega podjetja – Namen: reševanje manjših likvidnostnih težav in zagotavljanje nemotenega tekočega poslovanja MSP-jev, – Upravičeni stroški operacije: obratna sredstva, Maksimalna višina kredita: za mikro in mala podjetja je maksimalna višina kredita 100.000 EUR, za srednje velika podjetja pa 200.000 EUR, – Obrestna mera za kredit pri banki: EURIBOR 6 mesečni + 0,5%, – Višina garancije: je 80% glavnice kredita brez obresti, – Odplačilna doba kredita: je od 1,5 do 3 let; možen je moratorij do največ 6 mesecev, če ga odobri tudi banka, moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita, – Stroški in provizije: stroški kredita se določijo v skladu s tarifo banke; provizija za odobritev in vodenje garancije znaša 0,5% od vrednosti garancije enkratno, – Zavarovanje kredita: izvede banka v skladu z njenimi pogoji poslovanja, – Zavarovanje garancije: Sklad z banko sklene sporazum o zavarovanju svojega dela terjatve, na podlagi katerega bo banka pooblaščena za celotni postopek zavarovanja in postopek izterjave neplačanega dela glavnice in obresti kredita; pogodbenici se bosta poplačali v skladu z Obligacijskim zakonikom. 5. Merila za izbor upravičencev Vse formalno popolne vloge, ki bodo izpolnjevale pogoje za kandidiranje in bodo skladne z namenom javnega razpisa, bo ocenila komisija za dodelitev sredstev na osnovi naslednjih meril: – kvantitativna (zaposleni, lastna udeležba, dinamika rasti čistih prihodkov, tržna naravnanost, vpliv na okolje, delež zaprošenih obratnih sredstev v čistih prihodkih podjetja, povečanje dodane vrednosti na zaposlenega, neposredna prodaja izven trga RS, status novega podjetja), – kvalitatitvna (ocena na podlagi vsebine poslovnega načrta in/ali osebne predstavitve/intervjuja vlagatelja in/ali ogleda lokacije in/ali referenc podjetja in/ali ekonomske upravičenosti operacije glede na situacijo na trgu in glede na realnost izvedbe ter analize finančnega položaja podjetja). Natančno razdelana merila s točkovnikom so sestavni del razpisne dokumentacije (poglavje III. Merila za izbor upravičencev). Operacija, ki je prejela 60 ali več točk od možnih 100 točk po kvantitativnih merilih preide v analizo s kvalitativnimi merili. V primeru, da je operacija prejela manj kot 60 točk po kvantitativnih merilih, takoj pridobi negativno mnenje v kvalitativnem delu in ne more pridobiti garancije Sklada ter subvencije obrestne mere za kredit. Z analizo po kvalitativnih merilih vloga pridobi pozitivno oziroma negativno mnenje. Komisija za dodelitev sredstev poda predlog Upravi Sklada v odločanje za vse formalno popolne in pravno formalno ustrezne vloge, s pridobljenim pozitivnim kot tudi negativnim mnenjem. V primeru, da pridobi več vlagateljev pozitivno mnenje pri kvalitativni oceni, kot je na razpolago razpisanih sredstev, imajo prednost tisti vlagatelji, ki so pridobili več točk v kvantitativni oceni. V primeru istega števila točk imajo prednost operacije, ki so pridobile več točk pri dinamiki rasti čistih prihodkov podjetja. Uprava Sklada sprejme končno odločitev s sklepom o odobritvi oziroma sklepom o neodobritvi vloge. 6. Višina garancijskega in subvencijskega potenciala, ki je na razpolago za javni razpis Skupna višina razpisanih sredstev za izdajanje garancij je 34.470.000 EUR. Garancije, odobrene do 31. 12. 2010 bodo zavarovane s protigarancijo, ki jo je izdal Evropski investicijski sklad v okviru Okvirnega programa za konkurenčnost in inovativnost (2007–2013) (CIP 2007–2013). Garancije, odobrene po 31. 12. 2010 bodo zavarovane s protigarancijo, ki jo je izdal Evropski investicijski sklad v okviru Okvirnega programa za konkurenčnost in inovativnost (2007–2013) (CIP 2007–2013), in sicer za razvojne garancije pod oznako A.1. in B.1. Investicija kreditojemalca uživa ugodnosti in jamstva, ki je bilo izdano v okviru Okvirnega programa za konkurenčnost in inovativnost (2007–2013). Ocenjena skupna višina razpisanih sredstev za subvencioniranje obrestne mere je 4.730.000 EUR. 7. Upravičeni stroški operacije Garancija in subvencija obrestne mere se odobri za dolgoročni namenski kredit. Kredit se lahko porabi za: – materialne investicije, ki pomenijo stroške nakupa nove tehnološke opreme(*2), nakupa zemljišč(*3), stroške komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč, stroški gradnje in/ali nakupa objekta(*4), (*2)Za novo tehnološko opremo se upošteva vsa nerabljena oprema izdelana vsaj v letu 2009. (*3)Nakup zemljišča mora biti v neposredni povezavi z namenom celotne razvojne investicije. Upravičeni strošek naložbe v zemljišče lahko predstavlja max. 10% višine upravičenih stroškov investicije (materialne + nematerialne investicije). (*4)V primeru nakupa starih objektov, je potrebno predložiti cenitev objekta, izdelano s strani neodvisne institucije. – nematerialne investicije, ki pomenijo prenos tehnologije v obliki nakupa patentiranih pravic, licenc, znanja in nepatentiranega tehničnega znanja, – obratna sredstva (nakup materiala, blaga, oziroma denar za financiranje storitev, promocije, plač, davčnih obveznosti, stroškov testiranja ...). Med upravičene stroške ne spada nakup cestno prevoznih sredstev. Predmet operacije je dovoljeno kupiti le od tretjih oseb po tržnih pogojih. Tretja oseba ne sme biti več kot 25% povezana (lastniški delež ali glasovalne pravice) s podjetjem-upravičencem. Prav tako materialne investicije ne more kupiti od oseb v sorodstvenem razmerju z lastnikom. Podjetje mora ohraniti predmet investicije v območju regije in v podjetju vsaj pet let po zaključku investicije za isti namen. Predmet investicije torej ne sme biti prodan, oddan v najem ali leasing tretjim osebam najmanj v obdobju petih let po zaključku investicijskega projekta. Državna pomoč po pravilu de minimis (priglašena shema »Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007–2013 – de minimis«, št. priglasitve M002-5715334-2007/I) se odobri za upravičene stroške operacije, nastale od 1. 7. 2010 do 30. 6. 2011. Za datum nastanka stroška se šteje nastanek dolžniško upniškega razmerja. 8. Rok v katerem morajo biti izdane garancije sklada Garancije Sklada se izdajajo do 30. 6. 2011. Garancije ni mogoče odobriti za tiste bančne kredite, ki nadomeščajo stare kredite. 9. Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih sredstev EU in slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike Garancijska sredstva bremenijo: – Garancijski sklad EU v višini 9.651.000 EUR (od tega 85% sredstev EU – ESRR in 15% sredstev slovenske udeležbe). Sredstva za subvencijo obrestne mere(*5): – v višini 4.730.000 EUR – proračun RS. (*5)Navedena je ocena sredstev, ki so glede na razpoložljivi garancijski potencial potrebna za subvencijo obrestne mere, medtem ko je točen znesek subvencije obrestne mere znan šele po sklepanju kreditnih pogodb. 10. Delež prispevka EU v celotnih javnih izdatkih – Garancijski sklad EU – 85% sredstev EU, 15% sredstev SLO proračuna. 11. Roki za predložitev vlog Rok za predložitev vlog je: 20. 10. 2010 in 20. 1. 2011 oziroma do porabe sredstev. Merilo za pravočasno prispelo vlogo je poštni žig odtisnjen na ovojnici, ki za obravnavo na posameznem roku ne sme biti kasnejši od datuma roka. V primeru neposredne predložitve vloge pa datum vpisan na potrdilu Sklada o prejemu pošiljke. Javni razpis bo odprt do 20. 1. 2011 oziroma do porabe sredstev. V primeru, da bodo vsa razpisana sredstva porabljena pred 20. 1. 2011, bo Sklad objavil zaprtje razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije. Vloge, ki bodo prispele po 20. 1. 2011 ali na roke za prijavo po objavi zaprtja javnega razpisa se kot prepozne zavržejo. Sredstva na razpisu lahko ostanejo nerazporejena kolikor ne zadoščajo za pokrivanje celotnega planiranega sofinanciranja opredeljenega v finančni konstrukciji vloge, ki bi bila naslednja upravičena do sofinanciranja. 12. Datumi odpiranj vlog: odpiranje se bo izvedlo v roku treh delovnih dni od navedenega roka za predložitev vlog. Odpiranje vlog ni javno. 13. Obveščanje o izboru in podpis pogodbe Komisija za dodelitev sredstev bo obravnavala vse pravočasne, formalno popolne in pravno formalno ustrezne vloge. Služba državnih pomoči Sklada bo, najkasneje v roku 75 dni od roka za odpiranje vlog, posredovala vlagateljem sklep o odobritvi ali neodobritvi garancije Sklada. Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh Sklada. Zoper sklep o odobritvi oziroma neodobritvi garancije Sklada je možno sprožiti upravni spor na Upravno sodišče Republike Slovenije. Na podlagi pozitivnega sklepa o izdaji garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere bo Sklad s podjetjem podpisal pogodbo o izdaji garancije, podjetje pa bo z banko podpisalo kreditno pogodbo in uredilo zavarovanje kredita. Izpolnjevanje osnovnih pogojev se bo preverjalo tudi pred podpisom pogodbe. V primeru, da se bo ugotovilo, da nekdo ne izpolnjuje pogojev, se pogodbe ne bo podpisalo. 14. Razpoložljivost razpisne dokumentacije in dodatne informacije Razpisna dokumentacija vsebuje: navodila, besedilo javnega razpisa, merila za ocenjevanje operacij, vzorec prijavnega lista, vzorec pogodbe o izdaji garancije in subvencioniranju obrestne mere. Razpisna dokumentacija je dosegljiva v pisni obliki na sedežu Slovenskega podjetniškega sklada, Trubarjeva 11, Maribor, v pisarni št. 1, pri višjem referentu 1 (Marjana Šipek) za državne pomoči in rizične naložbe, vsak delovni dan, med 9. in 14. uro in na spletni strani: www.podjetniskisklad.si. Vse ostale informacije dobite na telefonskih številkah: 02/234-12-74 – Bojana Mikeln, 02/234-12-42 – Jasna Kepnik-Hiter, 02/234-12-88 – Boris Ritlop, in 02/234-12-64 – mag. Boštjan Vidovič ali na e-pošti bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si. 15. Vsebina vloge 1. Prijavni list za garancijo Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere (spletni obrazec, ki ga najdete na naslovu www.podjetniskisklad.si/razpisi obvezno izpolnite in posredujte v tiskani in elektronski obliki, skladno z navodili spletnega obrazca. 2. Poslovni načrt, bilanca stanja in izkaz poslovnega izida za leto 2008 in 2009. Za podjetja ustanovljena v letu 2010, ki morajo priložiti računovodske izkaze od dneva ustanovitve do zadnjega dne preteklega meseca, glede na mesec oddaje vloge na Sklad. 3. Pozitiven bančni sklep o odobritvi kredita, zavarovanega z garancijo Sklada. 4. Bonitetna dokazila (datum izdaje bonitetnega dokazila ne sme biti starejši od 60 dni glede na datum oddaje vloge): a) za gospodarske družbe: SBON-1 (AJPES), b) za samostojne podjetnike: BON-1/SP (AJPES) in potrdilo o plačanih davkih od pristojne davčne izpostave. 5. Izjava vlagatelja o številu zaposlenih na zadnji dan preteklega meseca glede na mesec prijave, podpisana s strani odgovorne osebe. 6. Potrdilo o izplačevanju plač za zadnje 4 mesece z dokazili o nakazilih (velja samo za podjetja s statusom novega podjetja): obračun zneskov plač z davki in prispevki in potrdilo banke o nakazilih plač iz transakcijskega računa z razvidnimi datumi nakazil. 7. V primeru nakupa starih objektov, je potrebno predložiti cenitev objekta, izdelano s strani neodvisne institucije. Priložene listine so osnova za ocenjevanje in končno izvedbo operacije. Vsebina vloge mora biti urejena po zaporedju od št. 1 do št. 5 oziroma 7 in predložena v pisni obliki. Posredovana elektronska oblika prijavnega lista in natisnjena oblika spletnega obrazca prijavnega lista morata biti enaki. V primeru razlik med oddano natisnjeno obliko in elektronsko obliko se bo upoštevala natisnjena oblika prijavnega lista. Sklad lahko od vlagatelja zahteva tudi dodatno dokumentacijo. Če vloga ne bo popolna, bo vlagatelj pisno pozvan k dopolnitvi vloge. Če vloga v predvidenem roku (največ 5 dni) ne bo dopolnjena oziroma spremenjena, se kot nepopolna zavrže. Vloga, ki ne izpolnjuje pogojev iz razpisa, se kot neustrezna zavrne. Vsi podatki iz vloge so javni, razen tisti, ki jih vlagatelj posebej označi kot poslovno skrivnost. Kot poslovno skrivnost lahko vlagatelj označi posamezen podatek oziroma del vloge. Poslovna skrivnost se ne more nanašati na celotno vlogo in na podatke potrebne za oceno vloge po merilih javnega razpisa. 16. Oddaja vlog Vlogo v pisni obliki vloži vlagatelj po pošti ali neposredno na sedež Slovenskega podjetniškega sklada na naslov: Slovenski podjetniški sklad, Trubarjeva 11, 2000 Maribor, s pripisom »Ne odpiraj – Vloga za garancijo sklada za bančne kredite in subvencijo obrestne mere-P1 B 2010«. Neposredna predložitev vlog na sedežu Sklada (Trubarjeva 11, Maribor) je možna vsak delovni dan v pisarni št. 05 – poslovni sekretariat med 9. in 15. uro. 17. Ostale zahteve Vlagatelji katerih vloge bodo v postopku ocenjevanja ocenjene pozitivno bodo morali: – upoštevati zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, kakor to narekuje 9. člen Uredbe Sveta (ES) št. 1828/2006 (Uradni list EU L št. 371, 27. 12. 2006), – hraniti vso dokumentacijo v zvezi z operacijo v skladu z veljavnimi predpisi, vendar najmanj 5 let od datuma prenehanja garancije, za potrebe bodočih preverjanj. Pred iztekom tega datuma je lahko ta rok podaljšan zakonsko ali pa ga lahko podaljša Sklad, – zagotoviti dostop do celotne dokumentacije v zvezi z operacijo vsem organom, ki so vključeni v spremljanje izvajanja, upravljanja, nadzora in revizije javnega razpisa, – pri izvajanju operacije zadostiti naslednjim ciljem: – učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba vode in surovin), – okoljska učinkovitost (uporaba najboljših tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov, ločeno zbiranje odpadkov), – trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevoza), – zmanjšanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oziroma strokovnih ocen vplivov na okolje za posege, kjer je to potrebno).

AAA Zlata odličnost