Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2010 z dne 24. 9. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2010 z dne 24. 9. 2010

Kazalo

4123. Uredba o državnem prostorskem načrtu za odsek avtoceste Draženci–mednarodni mejni prehod Gruškovje, stran 11033.

Na podlagi šestega odstavka 34. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B in 108/09) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o državnem prostorskem načrtu za odsek avtoceste Draženci–mednarodni mejni prehod Gruškovje
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(podlaga državnega prostorskega načrta)
(1) S to uredbo se v skladu z Odlokom o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04 in 33/07 – ZPNačrt) in Uredbo o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04 in 33/07 – ZPNačrt) sprejme državni prostorski načrt za odsek avtoceste Draženci–mednarodni mejni prehod Gruškovje (v nadaljnjem besedilu: državni prostorski načrt).
(2) Državni prostorski načrt je v juniju 2010 izdelalo podjetje ZUM urbanizem, planiranje, projektiranje, d. o. o., številka projekta 7069.
2. člen
(vsebina uredbe)
(1) Ta uredba določa načrtovane prostorske ureditve, območje državnega prostorskega načrta, pogoje glede namembnosti posegov v prostor, njihove lege, velikosti in oblikovanja, pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro, merila in pogoje za parcelacijo, pogoje celostnega ohranjanja kulturne dediščine, ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, pogoje varovanja zdravja ljudi, etapnost izvedbe prostorske ureditve, druge pogoje in zahteve za izvajanje državnega prostorskega načrta ter dopustna odstopanja.
(2) Sestavine iz prejšnjega odstavka so obrazložene in grafično prikazane v državnem prostorskem načrtu, ki je skupaj z obveznimi prilogami na vpogled na Ministrstvu za okolje in prostor, Direktoratu za prostor, in pri službah, pristojnih za urejanje prostora v občinah Hajdina, Videm, Podlehnik in Žetale.
(3) Oznake, navedene v 7., 8., 9., 11., 13., 16., 20., 21., 22., 23., 24., 26., 30., 40., 42., 45., 46. in 47. členu te uredbe, so oznake objektov in ureditev iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta.
II. NAČRTOVANE PROSTORSKE UREDITVE
3. člen
(načrtovane prostorske ureditve)
Prostorske ureditve, ki se načrtujejo z državnim prostorskim načrtom, so:
– avtocestni odsek Draženci–mednarodni mejni prehod Gruškovje (v nadaljnjem besedilu: avtocesta) z vsemi objekti in ureditvami, potrebnimi za nemoteno funkcioniranje avtoceste, varovanje okolja in oblikovanje obcestnega prostora,
– vzporedna cesta od Pobrežja do obstoječega nadvoza, ki prečka avtocesto v km 12 + 960, kjer se naveže na obstoječe stanje lokalne ceste LC457031 (Kozminci–Tri Vode), ki omogoča dostope na zemljišča in objekte v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: vzporedna cesta), z vsemi objekti in ureditvami, potrebnimi za njeno nemoteno funkcioniranje, varovanje okolja in oblikovanje obcestnega prostora,
– nadomestni habitat,
– prilagoditve obstoječih ureditev gospodarske javne infrastrukture hidromelioracijskih sistemov zaradi gradnje avtoceste in vzporedne ceste.
III. OBMOČJE DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA
4. člen
(obseg območja)
(1) Območje državnega prostorskega načrta je določeno s tehničnimi elementi, ki omogočajo prenos novih mej parcel v naravo. Koordinate tehničnih elementov so vpisane na prikazu območja državnega prostorskega načrta z načrtom parcel.
(2) Na območju državnega prostorskega načrta iz prejšnjega odstavka so skladno z geodetskim načrtom zemljišča oziroma deli zemljišč s parcelnimi številkami v naslednjih katastrskih občinah:
– k. o. Draženci: 158/1, 158/2, 158/3, 158/4, 158/5, 161/8, 161/9, 161/24, 373/64, 728/2, 728/7, 734;
– k. o. Pobrežje: *238, 604/3, 742/1, 743/2, 744/1, 744/3, 744/4, 753, 754, 755, 762/1, 763/1, 764/3, 765, 766/1, 767/2, 768, 772, 773, 776/1, 777, 778, 779/1, 780/1, 781/2, 782/2, 783, 784/2, 785/2, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822/1, 822/2, 823/1, 824/1, 825/1, 826/1, 827/2, 828/2, 829/1, 829/2, 831, 832, 833/1, 833/2, 833/3, 835, 836, 837/1, 837/2, 837/4, 837/5, 838/1, 838/2, 838/3, 838/4, 838/5, 838/7, 839/1, 839/2, 839/3, 840/1, 840/3, 841/2, 841/5, 841/7, 841/8, 841/10, 841/11, 841/12, 841/13, 841/14, 841/15, 841/16, 841/17, 841/18, 841/19, 841/20, 841/21, 841/22, 841/23, 841/24, 841/25, 841/26, 841/27, 841/29, 841/30, 841/31, 841/32, 841/33, 841/34, 841/35, 841/38, 841/39, 841/40, 841/43, 841/44, 841/45, 841/47, 841/48, 841/49, 841/50, 841/51, 841/52, 841/56, 841/57, 841/60, 841/61, 841/62, 841/63, 841/64, 841/66, 841/68, 841/69, 841/70, 841/71, 841/72, 841/73, 841/74, 841/75, 841/76, 841/77, 841/78, 841/79, 841/80, 841/81, 841/82, 841/83, 841/84, 841/85, 841/87, 841/88, 841/89, 841/90, 841/92, 841/93, 841/94, 841/95, 841/96, 841/97, 841/98, 841/102, 841/103, 841/105, 841/106, 841/107, 841/114, 841/115, 841/117, 841/118, 841/119, 841/124, 841/125, 841/126, 841/127, 841/128, 841/129, 841/130, 841/131, 841/132, 841/133, 841/134, 841/135, 841/136, 841/137, 841/138, 841/139, 841/140, 841/141, 841/142, 841/143, 841/144, 841/145, 841/146, 841/147, 841/148, 841/149, 1128, 1129, 1141, 1204;
– k. o. Lancova vas: *65, *70, *86, *151, *192, 229/3, 229/4, 269/3, 273/1, 273/2, 275/1, 275/2, 276/1, 276/3, 277/1, 277/2, 277/3, 277/4, 279/8, 279/9, 279/10, 279/15, 279/16, 279/17, 280/1, 280/3, 281/1, 281/2, 281/3, 282/1, 282/2, 283, 284, 285, 286/1, 286/2, 286/3, 287/1, 287/2, 288, 289/1, 289/2, 290/1, 290/2, 290/3, 290/4, 290/5, 290/6, 290/7, 290/8, 290/9, 290/10, 290/12, 290/13, 290/17, 290/18, 290/19, 290/21, 290/22, 290/23, 290/25, 290/26, 290/27, 290/28, 290/29, 290/30, 290/31, 290/32, 290/33, 290/34, 290/40, 290/42, 290/43, 290/45, 290/47, 290/53, 291/1, 291/2, 292, 293/1, 293/2, 293/3, 294/1, 294/2, 296/1, 296/2, 297/1, 297/2, 299/2, 300, 301/3, 302, 303, 304/1, 304/2, 305/1, 305/2, 305/3, 306/1, 306/2, 307/1, 307/2, 308, 309, 310/1, 310/2, 312, 313, 314, 315, 319, 320, 321, 324, 327/2, 328/1, 328/2, 331, 332, 335/2, 335/3, 336/1, 336/2, 336/3, 339/1, 339/2, 339/3, 340/1, 340/2, 340/3, 340/4, 340/5, 340/6, 341, 342/1, 342/2, 342/3, 342/4, 343/1, 343/2, 343/3, 343/4, 344/1, 344/2, 344/3, 344/4, 345/1, 345/2, 345/3, 345/4, 345/5, 345/6, 345/7, 346/1, 346/2, 346/3, 346/4, 346/5, 347/1, 347/2, 347/3, 348/1, 348/2, 348/3, 349/1, 349/2, 350/1, 350/2, 350/3, 350/4, 351/1, 351/2, 352, 353/1, 353/2, 354/1, 354/2, 354/3, 355, 356, 357, 358/1, 358/2, 359/1, 359/2, 359/3, 359/4, 360, 361, 362/1, 362/2, 364/1, 364/2, 364/3, 365/1, 365/2, 366/1, 366/2, 366/3, 367/1, 367/2, 368/1, 368/2, 369, 370/1, 370/2, 371, 372/1, 372/2, 373, 374/1, 374/2, 375, 377/1, 377/2, 377/3, 378, 379, 380, 381/1, 381/4, 384/1, 386/1, 391, 397/1, 405, 406/1, 407/2, 410/2, 412, 414/1, 415, 417, 418/1, 419, 420, 421/1, 424, 425, 426, 427, 428, 431/1, 434, 435, 437, 439/1, 441/1, 442, 699/1, 701/10, 701/7, 703/22, 703/24, 703/29, 703/30, 704/3, 704/20, 704/27, 704/41, 708, 713/2, 713/4, 715/1, 715/4, 725, 726/1, 726/2, 727/2, 728/1, 729/1, 729/2, 729/3, 730/1, 730/2, 731/1, 731/2, 731/3, 732/1, 732/2, 733/1, 733/2, 734/1, 734/2, 735/1, 735/2, 736/1, 736/2, 737/1, 737/2, 738/1, 738/2, 738/3, 738/4, 738/5, 738/6, 739/1, 739/2, 739/3, 740/1, 740/2, 741/1, 741/2, 742/1, 742/2, 743/1, 743/2, 744/1, 744/2, 744/3, 744/4, 745/1, 745/2, 746/1, 746/2, 747/1, 747/2, 748/1, 748/2, 749/1, 749/2, 750/1, 750/2, 751, 752, 753/1, 753/2, 753/3, 753/4, 753/5, 754/1, 754/2, 755/1, 755/2, 755/3, 755/4, 756/1, 756/2, 756/3, 760/2, 763, 767/1, 768/1, 768/2, 768/3, 768/4, 768/6, 769/1, 769/2, 769/3, 769/4, 769/5, 770, 780, 781, 782;
– k. o. Jurovci: 1, 2, 4, 5/1, 5/3, 5/4, *21, *22, *26/2, *67, 100, 102/1, 105/1, 105/2, 105/4, 105/5, 105/6, *113, *125, *133, *150, *151, 247/1, 248/2, 248/3, 248/4, 248/6, 248/7, 248/11, 250/1, 250/2, 250/4, 250/5, 250/6, 250/7, 279, 280/2, 282/4, 348, 349/1, 349/2, 352, 362/2, 362/6, 363, 370, 374, 375/1, 375/2, 377, 378, 379, 380, 382/1, 382/2, 383/1, 383/2, 385/1, 385/2, 386/1, 386/2, 386/3, 387/1, 387/2, 388, 389/1, 389/2, 390/2, 390/4, 390/5, 391, 392/1, 393/1, 393/2, 394/1, 394/12, 394/13, 394/14, 394/2, 394/3, 394/4, 394/8, 394/9, 394/16, 394/17, 395/2, 395/4, 396/1, 396/2, 396/4, 396/5, 396/7, 396/8, 396/9, 396/10, 400, 403, 404, 405/1, 408/2, 408/3, 409/2, 410, 413/1, 413/3, 414/1, 414/12, 414/13, 414/14, 414/3, 414/5, 414/6, 415, 417, 420/2, 420/3, 421/1, 421/2, 422/1, 422/3, 423/1, 423/2, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444/1, 444/2, 445, 446, 448, 450, 451, 452, 453, 456, 457, 458, 462/1, 465/4, 509/15, 509/18, 509/19, 509/87, 512/1, 533/1, 626/1, 627/1, 631/1, 631/2, 631/9, 632/1, 632/2, 632/3, 632/4, 632/5, 633/4, 635/1, 637, 640, 641, 642, 643, 646/1, 648/2, 680, 681, 682, 692, 693;
– k. o. Gorca: 148/3, *197, 218/1, 221/1, 221/2, 221/3, 223, 227/1, 227/2, 228/1, 228/2, 228/3, 229/1, 229/2, 229/3, 969/2, 969/3, 974/1, 975/1, 975/2, 976, 977/1, 977/2, 977/4, 979/2, 984, 985, 986/1, 986/2, 987, 988/1, 988/2, 991, 992, 1089/1, 1092, 1094, 1098, 1099;
– k. o. Dežno: *62, *76, *77, *90, *91, 410, 411/1, 411/2, 411/4, 411/5, 413/1, 413/2, 415/1, 415/2, 415/3, 417/1, 417/2, 418, 424/1, 424/2, 424/4, 425/1, 425/2, 425/3, 426/2, 426/3, 426/4, 426/5, 426/6, 426/8, 427/1, 427/2, 427/3, 428/1, 428/3, 430, 432/2, 432/3, 432/5, 435/2, 438/1, 438/6, 439/13, 439/15, 439/16, 439/5, 441/2, 447/2, 448/1, 448/2, 449, 454, 455, 456, 457;
– k. o. Podlehnik: 7, 8, *9, *10, 13/1, 13/2, 14/1, 14/2, 14/4, 14/5, 14/6, 17, 18/1, 18/2, 19/1, 19/2, 20/2, 20/3, *28, 33/1, 33/2, 37, 38, 40, 43/1, 43/2, 44, 47/1, 47/2, 48/1, 48/2, 48/3, 48/4, 48/5, 50/1, 50/2, 50/3, 50/4, 50/5, 52/1, 52/2, 54/1, 54/2, 55, 56/1, 56/2, 56/3, 56/4, 58, 59/1, 60/1, 60/2, 60/3, 61/2, 64/1, 64/2, 64/3, 65, 66, 94/3, 95/2, 95/3, 96/1, 96/4, 96/11, 96/12, 96/13, 96/6, 96/7, 96/8, *97, 98, *100, 102/1, 102/2, 103/1, 103/3, 104/2, 104/4, 104/5, 104/7, 104/8, 104/9, 104/10, 105, 106, 107/1, 107/2, 107/3, 108, 109/1, 110/3, 111/2, 111/3, 111/4, 112, 117, 138/2, 138/4, 138/5, 138/7, 138/9, 138/20, 138/24, 138/26, 141/1, 141/2, 141/3, 141/4, 141/5, 141/6, 141/7, 141/8, 142, 146, 147/1, 147/2, 149, 151/1, 151/2, 152, 153/1, 153/2, 153/3, 153/4, 153/5, 153/6, 153/7, 153/8, 154/1, 154/2, 155, 158/1, 158/2, 159/1, 161/1, 161/2, 161/3, 161/4, 203/1, 210/1, 210/2, 227/1, 227/2, 228/1, 228/2, 228/3, 229/1, 229/2, 229/3, 229/4, 229/5, 229/6, 233/1, 234/1, 234/2, 235, 236/1, 236/2, 236/3, 236/4, 236/5, 236/6, 237, 238, 239, 240, 241/1, 241/2, 242/1, 242/2, 242/3, 242/4, 245/1, 245/3, 246/1, 246/2, 247/2, 290/1, 290/2, 290/3, 290/4, 291/1, 291/2, 294/1, 294/9, 295, 296/1, 296/2, 296/5, 298, 301/1, 303, 307/1, 307/2, 307/3, 308/1, 308/2, 309/1, 309/2, 311, 312/1, 312/2, 316/13, 316/3, 316/5, 320/1, 320/2, 321/1, 321/2, 321/3, 323/1, 323/2, 324/2, 324/3, 330/2, 814/1, 814/2, 814/3, 814/4, 814/5, 814/6, 814/7, 817/1, 817/2, 821/3, 822/1, 822/2, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839;
– k. o. Strajna: 310/1;
– k. o. Zakl: 13/3, 13/5, 13/6, 13/7, 13/9, 13/10, 13/11, 13/12, 13/13, 13/14, 16/1, *16/2, 16/2, 16/3, 16/4, 16/5, 16/6, 17/1, 17/4, 17/6, 18, 19/1, 19/2, 21/1, 22/2, 22/3, 23/1, 23/2, 23/3, 24/1, 24/2, 24/3, 24/4, 25/1, 25/2, 26/1, 28/2, 32/1, 32/2, 33/2, 33/4, *34/1, 35/4, 35/5, 35/8, 35/9, *47, *67, *68, 86/1, 86/5, 88/1, 88/2, 90/2, 90/3, 90/4, 92/2, 94/3, 95, 100, 101/2, 102/2, 104/1, 104/2, 105, 108, 109, 112/5, 112/6, 113, 116, 117, 118, 119, 122, 125, 128, 131/2, 133, 138/2, 141/1, 141/2, 174/2, 174/3, 174/4, 175/1, 175/2, 175/3, 176, 177/1, 177/2, 178, 199, 202, 205, 206, 209, 212, 213, 316, 317/2, 343, 344/1, 344/2, 344/4, 347, 351, 356, 357, 358;
– k. o. Sedlašek: 611, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 626, 627, 628, 629, 794, 795, 798, 989/1, 989/2, 989/3, 989/5, 990, 991, 992, 1039, 1079, 1127/1, 1127/2, 1128/4, 1129, 1131, 1132/1, 1132/4, 1135/1, 1138/1, 1138/3, 1141, 1142, 1143, 1145, 1146, 1181, 1191, 1192/3, 1192/4, 1192/5, 1192/6, 1198, 1199, 1201, 1202;
– k. o. Gruškovje: 1532/2, 1532/4, 1564/1, 1564/2, 1565/3, 1565/4, 1566, 1567, 1568, 1569/1, 1569/2, 1574/1, 1574/10, 1574/2, 1574/3, 1574/4, 1574/5, 1574/8, 1574/9, 1582/3, 1583/1, 1583/2, 1583/3, 1583/4, 1583/5, 1583/6, 1583/7, 1584/1, 1584/2, 1584/3, 1586/1, 1588/1, 1588/4, 1590/1, 1590/2, 1591/2, 1591/4, 1694, 1696/1, 1696/2, 1696/3, 1730/1, 1730/3, 1730/4, 1730/5, 1730/6, 1730/7, 1730/8, 1730/9, 1731/4, 1738/1, 1738/2, 1739/1, 1739/2, 1740, 1741, 1742, 1743, 1744/1, 1744/2, 1748;
– k. o. Stanošina: 9, 11, 12/1, 12/2, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 16/3, 17/1, 17/2, 18, 19/1, 19/2, 20, *20, 21, 22/2, *25, 28, 30/4, 30/5, *32/2, 33/1, 33/2, 33/3, 35/1, 35/2, 35/3, 35/4, 35/5, 35/6, 35/7, 35/8, 35/9, 35/10, 35/11, *37, *40, *42/1, *43, 43/5, 43/6, *45, *48, 48/1, 48/2, 48/4, 50/1, 50/2, 50/3, 51/1, 51/3, 51/4, 52/1, 52/2, 53/1, 53/2, 53/3, *54, 54/1, 54/2, 54/4, 54/5, 54/6, 55/1, 55/2, 58/2, 60/1, 60/2, 60/3, 61/1, 61/2, 61/3, 62/2, 63, *75, *78, 87/2, 88/2, 88/4, 92, 93, 94/1, 94/2, 95, 97/1, 97/2, 99, 102/1, 103, 104, 105, 106/1, 106/2, 106/3, 107/1, 110, 111, 112/1, 112/2, 117, 118, 119/1, 119/2, 120, 121, 122, 124, 125, 126/1, 127/1, 127/2, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 149, 177/1, 177/2, 178/1, 178/2, 179, 180, 181, 192/1, 192/2, 193, 194/1, 194/2, 195, 205/1, 206/1, 206/2, 207, 208/1, 211/1, 211/2, 212/1, 212/2, 212/3, 212/4, 212/5, 212/6, 213, 214, 215, 216/1, 216/2, 221, 222, 223, 225, 226, 227, 228, 229, 231, 232, 235, 236, 239, 240, 243, 244/1, 244/2, 245, 246, 248, 249, 251, 252, 253/1, 253/2, 254, 259, 260, 261/2, 261/3, 261/6, 262, 266, 268, 269, 270, 272/1, 272/2, 274/2, 274/4, 307/1, 307/2, 308, 309, 310, 313, 315/2, 315/3, 315/4, 315/5, 316, 317/1, 317/2, 319, 320, 323/1, 324, 344, 346, 352, 354, 360/1, 360/2, 360/3, 362, 364/1, 364/2, 365, 374/1, 374/2, 374/3, 377, 378/1, 378/2, 379/1, 379/2, 380/2, 388/2, 388/3, 390, 391, 395, 396, 399, 400, 403, 407, 408, 409/1, 409/2, 410/2, 411, 412/1, 412/2, 412/3, 412/4, 413/1, 414/2, 416/1, 416/2, 417, 418, 419/1, 419/2, 421, 422/2, 423/1, 424, 425/1, 425/2, 426, 428, 429, 430, 431, 432, 433/1, 433/2, 434, 435, 436, 437/2, 438, 445/1, 446, 447, 448, 449, 450, 454, 455, 459, 460/1, 460/2, 461, 462, 463, 465, 466, 468, 469, 470, 471, 472/1, 473, 474, 475/1, 475/2, 480, 481, 482, 483/1, 497, 498, 499, 500/1, 500/2, 501, 502/1, 502/2, 504/1, 504/2, 505, 508, 509, 510, 524, 527/1, 527/2, 528, 530, 531/2, 533, 534, 535, 537, 539/1, 539/2, 540, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549/1, 549/2, 551/1, 551/2, 552/1, 552/2, 553/1, 553/2, 553/3, 553/3, 554, 557, 558, 559, 561/1, 562/1, 562/2, 562/3, 563, 564, 565, 566, 567/1, 567/2, 567/4, 567/5, 568/3, 569/2, 569/3, 569/4, 572, 574, 575, 576, 577/1, 577/2, 578, 580, 581, 584, 585, 586, 587/1, 587/3, 587/4, 587/5, 588/1, 591/1, 591/2, 592/1, 592/2, 593/1, 593/2, 596/1, 596/2, 596/3, 597/1, 598, 599, 600/2, 602, 604, 605/1, 605/2, 606, 608/1, 608/2, 608/3, 608/4, 609, 610, 611/1, 611/2, 612/1, 612/2, 612/3, 614/1, 614/2, 614/3, 616/1, 616/2, 617/1, 617/2, 617/3, 618, 619, 621, 622, 623/1, 623/2, 624/1, 624/2, 624/3, 624/4, 624/5, 625/1, 625/2, 627/1, 627/2, 627/3, 627/4, 628/1, 628/2, 629, 630, 631/1, 631/3, 631/4, 631/6, 632/1, 632/2, 633/1, 633/2, 633/3, 633/4, 633/5, 635, 636, 637, 638/1, 638/2, 639, 640, 641/1, 641/3, 644/1, 644/2, 646, 647/1, 647/2, 647/3, 648, 649/1, 649/2, 649/4, 649/5, 650/2, 656, 663/1, 663/2, 664/1, 664/2, 666, 667, 668, 669, 670, 671/1, 671/2, 672, 677, 678, 680/1, 711/1, 711/2, 712/2, 713/1, 713/2, 713/3, 714/1, 714/2, 714/3, 714/5, 714/6, 714/7, 714/8, 714/9, 714/10, 715/1, 715/5, 715/6, 715/7, 715/8, 715/9, 717, 718/1, 718/2, 719, 720/1, 720/2, 721/1, 721/2, 721/4, 721/5, 721/6, 722/1, 722/2, 722/3, 722/4, 722/5, 722/6, 722/7, 722/8, 722/9, 722/10, 722/11, 722/12, 722/13, 722/14, 723/1, 723/2, 723/3, 723/4, 723/5, 723/6, 724, 725, 726, 727, 728, 730, 731/1, 731/2, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746/1, 746/2, 747, 748, 749, 750, 751/2, 751/3, 751/4, 751/5, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765;
– k. o. Kozminci: 1/1, 1/2, *2, 2/1, 2/2, 3/3, 6/1, 6/2, 8, 9/2, 10, 11/2, 22, 23, 25/1, 25/2, 25/3, 25/4, 26/1, 26/4, 26/5, 27/2, 48/1, 48/2, 48/3, 49, 50, 51, *65, *79, 81/1, 85/1, 85/2, 86/1, 86/2, 87/1, 87/2, 87/3, 88, 89, 90, 91, 93, 94/1, 94/3, 96/1, 96/2, 97/2, 99/2, 270, 271, 272, 273, 274, 276, 278/3, 279/2, 281, 282, 347, 348, 349/1, 349/3, 349/4, 349/5, 349/6, 349/7, 350/1, 351, 352/1;
– k. o. Žetale: *234, 1575/1, 1575/2, 1575/3, 1575/4, 1580, 1581/1, 1581/2, 1582, 1584/1, 1586/1, 1586/2, 1587/2, 1588, 1589, 1668.
(3) Na območju državnega prostorskega načrta iz prejšnjega odstavka se območje nadomestnega habitata nahaja na zemljiščih oziroma delih zemljišč s parcelnimi številkami v naslednjih katastrskih občinah:
– k. o. Podlehnik: 236/1, 236/4, 236/5, 236/6, 238, 239, 241/2, 242/3, 242/4, 290/1, 290/4, 291/2, 296/2, 307/2, 307/3, 308/2, 309/1, 822/1, 828;
– k. o. Dežno: 413/1, 413/2, 415/1, 415/3, 432/2, 432/5, 448/1, 449, 454;
– k. o. Gorca: 975/1, 975/2, 976, 977/1, 977/2, 977/4, 979/2, 986/1, 988/1, 1089/1, 1094.
IV. POGOJI GLEDE NAMEMBNOSTI POSEGOV V PROSTOR, NJIHOVE LEGE, VELIKOSTI IN OBLIKOVANJA
5. člen
(trasa avtoceste)
(1) Avtocesta dolžine 13,05 km se zgradi kot štiripasovnica z odstavnima pasovoma in vmesnim ločilnim pasom.
(2) Horizontalni potek: Trasa poteka po koridorju glavne ceste G1-9 (Hajdina /Ptuj/–Gruškovje). Začne se v km 0 + 000 oziroma v km 19 + 850 predhodnega avtocestnega odseka Slivnica–Draženci. Trasa se usmeri proti jugu, poteka ob vzhodni strani farme Draženci, v nadaljevanju skozi vzhodni del naselja Lancova vas, nato ob naselju Tržec, kjer prečka potok Polskava ter potem še reko Dravinjo in potok Rogatnica. V dolini Rogatnice poteka najprej po odprtem prostoru, nato se povsem približa naselju Podlehnik. Južno od obstoječega počivališča z bencinskim servisom in motelom se trasa usmeri jugozahodno proti Zaklu. Najprej poteka še po odprtem prostoru doline potoka Rogatnica, nato pa po ozki dolini po hribovitem območju, kjer se spet usmeri proti jugu in se v zelo ozki dolini prilagaja oblikovanosti terena. Pred vstopom na plato mednarodnega mejnega prehoda Gruškovje (v nadaljnjem besedilu: MMP Gruškovje) se trasa s kratkim predorom prebije skozi strmo in visoko pobočje. Trasa se približno 200 m pred glavno nadstrešnico MMP Gruškovje vklopi v ploščad potniškega prometa.
(3) Vertikalni potek: Trasa najprej z blagim padcem nadaljuje niveletni potek predhodnega odseka avtoceste Slivnica–Draženci, nato v rahlem vzponu poteka do km 1 + 700 in se nato blago spušča do reke Dravinje. Po prečkanju Dravinje se začne blago vzpenjati mimo oskrbne postaje Podlehnik in vse do vstopa v zožen del doline Rogatnice pri Stanošini. Z nekoliko večjim vzponom poteka do območja priključka Zakl in se takoj za priključkom na kratkem odseku spusti z blagim nagibom. Od km 10 + 280 do km 11 + 740 se spet blago vzpenja, nato sledi najprej 300-metrski vzpon v nagibu 1%, potem pa še 340-metrski vzpon v nagibu 2,3% proti predoru. Skozi predor trasa pada in se v km 12 + 956 vklopi v niveletni potek trase skozi MMP Gruškovje.
6. člen
(tehnične značilnosti avtoceste)
(1) Vertikalni in horizontalni elementi se projektirajo z upoštevanjem računske hitrosti 130 km/h na odseku med km 0 + 000 in km 9 + 900 in računske hitrosti 100 km/h na odseku med km 9 + 900 in km 13 + 050. Najmanjši polmer horizontalnih krivin na odseku med km 0 + 000 in km 9 + 900 je 1250 m, med km 9 + 900 in km 13 + 050 pa 600 m. Največji vzdolžni sklon je 2,3%. Najmanjši polmer konveksnih vertikalnih krivin med km 0 + 000 in km 9 + 900 je 200 000 m, med km 9 + 900 in km 13 + 200 pa 12 000 m. Največji prečni sklon je 5,35%.
(2) Projektirani normalni prečni profil je 27,00 m, sestavljajo pa ga: dva vozna pasova širine 3,75 m, dva prehitevalna pasova širine 3,75 m, dva robna pasova ob prehitevalnem pasu širine 0,50 m, dva odstavna pasova širine 2,50 m, ločilni pas širine 4,00 m in dve bankini širine 1,00 m. Od km 12 + 800 se odstavni pas na zahodni strani uredi kot posebni čakalni pas za tovorna vozila.
7. člen
(tehnični elementi avtocestnih priključkov)
(1) Na avtocesti se zgradijo trije priključki: Lancova vas, Podlehnik in Zakl.
(2) Avtocestni priključek Lancova vas v km 1 + 859 se zgradi v obliki polovične deteljice, ki jo sestavljajo 4 enopasovne priključne rampe, ki se v dveh nivojskih krožiščih priključijo na deviacijo 0093-1,1-1: cesta Draženci–priključek Lancova vas.
(3) Avtocestni priključek Podlehnik v km 5 + 230 se zgradi v obliki polovične deteljice, ki jo sestavljajo 4 enopasovne priključne rampe, ki se v dveh nivojskih krožiščih priključijo na deviacijo 0094-1,1-6, ki je odsek vzporedne ceste.
(4) Avtocestni priključek Zakl v km 9 + 802 se zgradi v obliki trobente, ki jo sestavljajo 4 enopasovne priključne rampe, ki prečkajo avtocesto v podvozu in se priključijo na deviacijo 0094-1,1-9 regionalne ceste R3-689 (Podlehnik–Žetale–Rogatec) v nivojskem krožišču na zahodni strani avtoceste.
8. člen
(vzporedna cesta)
(1) Vzdolž celotnega odseka avtoceste se uredi vzporedna cesta. Vzporedno cesto sestavljajo naslednje deviacije iz 9. člena te uredbe: 0093-1,1-11, 0093-1,1-10, 0093-1,1-17, 0093-1,1-25, 0094-1,1-6, 0094-1,1-1, 0094-1,1-1a, 0094-1,1-1b, 0094-1,1-1c, 0094-1,1-9 in 0094-1,1-13.
(2) Trasa vzporedne ceste se začne v naselju Pobrežje na meji Mestne občine Ptuj in Občine Videm. Poteka proti jugu po trasi lokalne ceste LC328241 (Suha veja–Tržec (ribnik)) do priključka Lancova vas. V nadaljevanju poteka po trasi regionalne ceste R3-690 (Majšperk–Jurovci–Tržec–Zg. Leskovec), za naseljem Jurovci pa se usmeri tik ob avtocesto, kjer poteka po novi trasi, prečka Dravinjo in Rogatnico in nato poteka po trasi lokalne ceste LC456411 (Tržec–Podlehnik). Na območju priključka Podlehnik prečka avtocesto in po novi trasi poteka zahodno od avtoceste in tik ob zahodnem platoju oskrbne postaje Podlehnik, naprej pa po trasi regionalne ceste R3-689 (Podlehnik–Žetale–Rogatec). Na območju Zakla spet poteka po novi trasi tik ob zahodnem robu avtoceste vse do priključka Zakl, nato pa ponovno po trasi regionalne ceste R3-689 (Podlehnik–Žetale–Rogatec). Zadnji odsek poteka po trasi lokalne ceste LC457031 (Kozminci–Tri Vode) do obstoječega nadvoza, ki prečka avtocesto v km 12 + 960, kjer se naveže na obstoječe stanje lokalne ceste LC457031 (Kozminci–Tri Vode), ki omogoča dostope na zemljišča in objekte v Republiki Sloveniji.
(3) Projektirani normalni prečni profil v naselju je 12,10 m, sestavljajo pa ga: dva vozna pasova širine 2,75 m, dva robna pasova širine 0,25 m, obojestranska skupna peš in kolesarska površina širine 2,55 m in dve bankini širine 0,50 m. Profil je ožji, kjer se zgradi le enostranski pločnik. Projektirani normalni tehnični profil zunaj naselja je 8 m, sestavljajo pa ga: dva vozna pasova širine 2,75 m, dva robna pasova širine 0,25 m in dve bankini širine 1,00 m.
(4) Na vzporedni cesti se uredi 10 parov avtobusnih postajališč z enim stojnim mestom na naslednjih lokacijah:
– ob križišču z javno potjo JP956071 v naselju Tržec,
– ob križišču K6,
– ob križišču z deviacijo 0093-1,1-4,
– severno od križišča K8,
– ob križišču z deviacijo 0094-1,1-3 kot avtobusno obračališče,
– južno od zahodnega platoja oskrbne postaje Podlehnik,
– severno od križišča K13,
– ob križišču K14,
– severno od križišča K16,
– ob križišču z deviacijo 0094-1,1-15.
(5) Na vzporedni cesti se tam, kjer se zaradi prehitre vožnje pojavljajo potencialno nevarna mesta za udeležence v prometu, postavijo naprave oziroma se izvedejo ukrepi za umirjanje prometa.
(6) Ukrepi iz prejšnjega odstavka se izvedejo na naslednjih lokacijah na vzporedni cesti:
– naselje Pobrežje, na južni strani pred vstopom v naselje iz smeri naselja Tržec,
– naselje Tržec, pred naseljem iz smeri priključka Lancova vas,
– naselje Podlehnik, na severni strani iz smeri naselja Tržec,
– zaselek Nova Cerkev, na severni strani iz smeri oskrbne postaje Podlehnik.
(7) Tehnični elementi vzporedne ceste so razvidni iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta.
9. člen
(deviacije kategoriziranih in nekategoriziranih cest)
(1) Zaradi gradnje avtoceste in vzporedne ceste se zgradijo naslednje deviacije odsekov kategoriziranih cest:
– 0093-1,1-1: cesta Draženci–priključek Lancova vas,
– 0093-1,1-2: deviacija javne poti JP956071 ter njena preureditev v pešpot in kolesarsko pot,
– 0093-1,1-3: deviacija regionalne ceste R3-690 (Majšperk–Jurovci–Tržec–Zg. Leskovec) z nadvozom čez avtocesto v km 3 + 009,
– 0093-1,1-4: deviacija javne poti JP957241 in javne poti JP957242 z nadvozom čez avtocesto v km 4 + 143,
– 0093-1,1-6: deviacija lokalne ceste LC328041 (Ptuj–Marinja vas) za priključitev ceste Draženci–priključek Lancova vas,
– 0093-1,1-7: deviacija dostopne ceste do farme Draženci,
– 0093-1,1-8: deviacija lokalne ceste LC456011 (Tržec /ribnik/–Lancova vas–Apače) za navezavo na priključek Lancova vas,
– 0093-1,1-9: priključna cesta zazidave na deviacijo 0093-1,1-8,
– 0093-1,1-10: deviacija regionalne ceste R3-690 (Majšperk–Jurovci–Tržec–Zg. Leskovec) za navezavo na priključek Lancova vas,
– 0093-1,1-11: deviacija lokalne ceste LC328241 (Suha veja–Tržec /ribnik/) za ureditev vzporedne ceste,
– 0093-1,1-16: deviacija opuščenega odseka regionalne ceste R3-690 (Majšperk–Jurovci–Tržec–Zg. Leskovec) za navezavo na javno pot JP956224 in na deviacijo 0093-1,1-3,
– 0093-1,1-17: deviacija regionalne ceste R3-690 (Majšperk–Jurovci–Tržec–Zg. Leskovec) za prilagoditev priključku Lancova vas in za ureditev vzporedne ceste,
– 0093-1,1-18: deviacija lokalne ceste LC456411 (Tržec–Podlehnik) za priključitev v križišče K6,
– 0093-1,1-23: deviacija lokalne ceste LC456411 (Tržec–Podlehnik) za priključitev na deviacijo 0093-1,1-25,
– 0093-1,1-24: deviacija javne poti JP957243 za navezavo poselitve na širšem območju Gorce,
– 0093-1,1-25: deviacija lokalne ceste LC456411 (Tržec–Podlehnik) med križiščema K6 in K8 za ureditev vzporedne ceste,
– 0093-1,1-27: deviacija lokalne ceste LC456411 (Tržec–Podlehnik) za navezavo na priključek Podlehnik,
– 0093-1,1-28: dostopna cesta do gostinsko servisnega območja severno od križišča K6,
– 0094-1,1-1: odsek vzporedne ceste ob zahodni strani zahodnega platoja oskrbne postaje Podlehnik,
– 0094-1,1-1a: deviacija regionalne ceste R3-689 (Podlehnik–Žetale–Rogatec) za ureditev vzporedne ceste,
– 0094-1,1-1b: deviacija regionalne ceste R3-689 (Podlehnik–Žetale–Rogatec) za ureditev vzporedne ceste od križišča K13 do križišča K14,
– 0094-1,1-1c: odsek vzporedne ceste ob zahodni strani avtoceste od križišča K14 do križišča K15 pri priključku Zakl,
– 0094-1,1-2: deviacija javne poti JP957562 ob vzhodno stran vzhodnega platoja oskrbne postaje Podlehnik,
– 0094-1,1-2a: deviacija javne poti JP957564 in lokalne ceste LC457034 (Stanošina–Zakl),
– 0094-1,1-2b: deviacija lokalne ceste LC457034 (Stanošina–Zakl) z nadvozom čez avtocesto v km 7 + 651,
– 0094-1,1-3: deviacija lokalne ceste LC456461 (Zg. Leskovec–Sp. Gruškovje–Podlehnik) in lokalne ceste LC457022 (Podni Vrh–Dežno–Gorca) s podvozom pod avtocesto v km 5 + 918,
– 0094-1,1-4: deviacija lokalne ceste LC456411 (Tržec–Podlehnik) za priključitev v križišče K10,
– 0094-1,1-5: deviacija javne poti JP957631 z nadvozom čez avtocesto v km 8 + 944,
– 0094-1,1-6: odsek vzporedne ceste od križišča K8 z nadvozom čez avtocesto v km 5 + 231, skozi križišče K11 do deviacije 0094-1,1-1,
– 0094-1,1-9: deviacija regionalne ceste R3-689 (Podlehnik–Žetale–Rogatec) za ureditev vzporedne ceste med križiščema K15 in križiščem K16,
– 0094-1,1-11: deviacija regionalne ceste R3-689 (Podlehnik–Žetale–Rogatec) za priključitev v križišče K15 pri priključku Zakl,
– 0094-1.1-12: deviacija regionalne ceste R3-689 (Podlehnik–Žetale–Rogatec) za priključitev v križišče K16,
– 0094-1.1-13: deviacija lokalne ceste LC457031 (Kozminci–Tri Vode) za ureditev vzporedne ceste od križišča K16 do križišča pri nadvozu, ki prečka avtocesto v km 12 + 960, kjer se naveže na obstoječe stanje lokalne ceste LC457031 (Kozminci–Tri Vode),
– 0094-1.1-14a: deviacija javne poti JP957681 s prečkanjem avtoceste pod mostom v km 9 + 887,
– 0094-1.1-15: deviacija javne poti JP957682 z nadvozom čez avtocesto v km 11 + 242.
(2) Zaradi gradnje avtoceste in vzporedne ceste se zgradijo naslednje deviacije nekategoriziranih cest in poti:
– 0093-1,1-12: poljska pot ob zahodni strani križišča K5,
– 0093-1,1-13: poljska pot ob zahodni strani avtoceste med km 1 + 850 in km 2 + 150,
– 0093-1,1-14: poljska pot ob zahodni strani avtoceste med km 2 + 150 in km 2 + 635,
– 0093-1,1-15: poljska pot ob vzhodni strani avtoceste med km 2 + 260 in km 2 + 600,
– 0093-1,1-15a: poljska pot ob južni strani priključka Lancova vas in deviaciji 0093-1,1-17,
– 0093-1,1-19: poljska pot ob vzhodni strani avtoceste med km 2 + 930 in km 3 + 020,
– 0093-1,1-19a: poljska pot ob zahodni strani avtoceste med km 3 + 180 in km 3 + 665,
– 0093-1,1-20: poljska pot ob vzhodni strani avtoceste za navezavo deviacije 0093-1,1-22 na deviacijo 0093-1,1-25,
– 0093-1,1-20: poljska pot ob vzhodni strani avtoceste za navezavo deviacije 0093-1,1-22 na deviacijo 0093-1,1-25,
– 0093-1,1-20a: poljska pot ob južni strani Dravinje,
– 0093-1,1-20b: poljska pot ob severni strani Dravinje s priključkom na deviacijo 0093-1,1-25,
– 0093-1,1-20c: poljska pot ob vzhodni strani avtoceste med Dravinjo in Rogatnico,
– 0093-1,1-21: poljska pot na zahodni strani avtoceste med km 4 + 150 in km 4 + 200 ob zahodni strani Rogatnice,
– 0093-1,1-22: poljska pot ob severni strani Rogatnice,
– 0093-1,1-23a: poljska pot ob južni strani Rogatnice,
– 0093-1,1-26a: poljska pot ob zahodni strani avtoceste med km 4 + 450 in km 5 + 450,
– 0093-1,1-26b: poljska pot ob zahodni strani avtoceste med km 5 + 500 in km 5 + 920,
– 0093-1,1-26c: poljska pot ob zahodni strani avtoceste med km 5 + 920 in km 6 + 050,
– 0093-1,1-26d: poljska pot ob vzhodni strani avtoceste med km 4 + 550 in km 5 + 100,
– 0094-1,1-7: poljska pot ob zahodni strani avtoceste med km 6 + 200 in km 6 + 450,
– 0094-1,1-14: poljska pot ob vzhodni strani avtoceste med km 10 + 500 in km 11 + 150,
– 0094-1,1-17: poljska pot ob zahodni strani avtoceste med km 11 + 250 in km 12 + 150,
– 0094-1,1-18: dostopna cesta do zemljišč na zahodni strani avtoceste med km 12 + 850 in km 12 + 950,
– 0094-1,1-19: priključek za dostope do zemljišč in vodohrana na zahodni strani avtoceste med km 12 + 850 in 12 + 950,
– 0094-1,1-20: poljska pot ob vzhodni strani avtoceste med km 8 + 150 in km 9 + 050,
– 0094-1,1-21: poljska pot ob zahodni strani avtoceste med km 8 + 100 in km 9 + 080,
– 0094-1,1-22: poljska pot ob vzhodni strani avtoceste med km 7 + 225 in km 7 + 440,
– 0094-1,1-23: poljska pot ob zahodni strani avtoceste med km 7 + 230 in km 8 + 040.
(3) Projektirani normalni prečni profili deviacij so odvisni od njihove kategorije in funkcije in so:
– za regionalno cesto v naselju: skupna širina 12,10 m, sestavljajo ga: dva vozna pasova širine 2,75 m, dva robna pasova širine 0,25 m, skupna površina za pešce in kolesarje širine 2,55 m in dve bankini širine 0,50 m, profil je ožji, kjer se zgradi le enostranski pločnik,
– za regionalno cesto izven naselja in lokalno cesto: skupna širina 8,00 m, sestavljajo ga: dva vozna pasova širine 2,75 m, dva robna pasova širine 0,25 m in dve bankini širine 1,00 m;
– za javno pot: skupna širina 5,50 m, sestavljajo ga: vozni pas širine 4,00 m in dve bankini širine 0,75 m,
– za javno pot v naselju in na prečkanjih avtoceste: skupna širina 8,60 m, sestavljajo ga dva vozna pasova širine 2,75 m, enostranski pločnik širine 1,60 m, bankina ob pločniku širine 0,50 m in bankina širine 1,00 m,
– za poljsko pot: skupna širina 4,00 m, sestavljajo ga vozni pas širine 3,00 m in dve bankini širine 0,50 m.
(4) Deviacije kategoriziranih in nekategoriziranih cest se asfaltirajo, poljske poti so makadamske. Lega in tehnični elementi deviacij so razvidni iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta.
10. člen
(cestni objekti)
(1) Na avtocesti in deviacijah se zgradijo naslednji cestni objekti:
– 7 nadvozov,
– 3 podvozi,
– 1 podhod za kolesarje in pešce,
– 10 avtocestnih mostov in 14 mostov na deviacijah,
– 1 predor,
– prepusti okroglih in pravokotnih prerezov,
– podporni in oporni zidovi.
(2) Na obstoječem nadvozu, ki prečka avtocesto v km 12 + 960, se lahko opravljajo vzdrževalna dela in rekonstrukcija.
(3) Lega in tehnični elementi posameznih objektov iz prvega odstavka tega člena so razvidni iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta.
11. člen
(spremljajoči objekt)
(1) Med km 6 + 350 in km 6 + 900 se zgradi spremljajoči objekt tip 3 – obojestranska oskrbna postaja Podlehnik. Na zahodni strani se oskrbna postaja uredi na območju platoja sedanje postaje z bencinskim servisom in motelom, za potrebe novih ureditev pa se razširi proti jugu; na vzhodni strani se plato uredi na novih površinah. Na oskrbni postaji Podlehnik se zgradi bencinski servis, v njegovem sklopu tudi restavracija in trgovina, počivališče s površinami za oddih in parkirišče za osebna in tovorna vozila.
(2) Parkirišče za tovorna vozila na vzhodnem platoju se uredi za 22 parkirnih mest, na zahodnem platoju pa za 72 parkirnih mest, in sicer za potrebe občasnega izločanja tovornih vozil pred mejnim prehodom. Mogoča je tudi drugačna razporeditev parkirnih mest in drugačna zmogljivost parkirnih mest, kakor je prikazana v grafičnem delu, vendar se mora ohraniti prostorska, funkcionalna in krajinska ureditev.
(3) Dostop do bencinskega servisa za lokalne potrebe na zahodnem platoju oskrbne postaje se uredi z zunanje strani, to je z deviacije 0094-1,1-1, pri čemer se s fizično ločitvijo prometnih površin prepeči uvoz in izvoz na avtocesto.
(4) Zagotovi se možnost dovoza za intervencijska vozila na oskrbno postajo Podlehnik, in sicer na zahodni plato z vzporedne ceste, na vzhodni plato pa z deviacije 0094-1,1-2.
(5) Na območju oskrbne postaje Podlehnik je mogoča gradnja objektov in naprav za delo nadzornih organov. Na zahodnem platoju oskrbne postaje Podlehnik je na območju parkirišča za tovorna vozila mogoča ureditev dodatnih sanitarij.
(6) Za arhitekturno in krajinsko oblikovanje spremljajočega objekta se uporabljajo določbe 15. in 16. člena te uredbe.
12. člen
(tehnični elementi nasipov in vkopov avtoceste)
Nasipi se zgradijo v naklonu največ 1: 2. Plitki vkopi se zgradijo v naklonu največ 1: 1,5. Globoki vkopi se zgradijo v nagibu največ 2: 1 in se površinsko zaščitijo. Na odsekih, kjer so nakloni bolj strmi, se brežine dodatno zavarujejo.
13. člen
(vodne ureditve)
(1) Na območju prečkanja potoka Polskava v km 2 + 657 se prestavi levoobrežni nasip od roba struge za 10 do 15 m. Kota krone nasipa ostane enaka obstoječi. Širina krone nasipa je 3 m, naklon na vodni strani je 1: 2,5, na zračni strani pa 1: 5.
(2) Brežina reke Dravinje pod avtocestnim mostom v km 3 + 693 in pod mostom deviacije 0093-1,1-25 se zniža za 1,2 m.
(3) Potok Rogatnica se lokalno prestavi na 14 krajših odsekih na naslednjih avtocestnih odsekih:
– med km 5 + 280 in 5 + 320,
– med km 5 + 850 in 5 + 960,
– med km 6 + 580 in 6 + 620,
– med km 6 + 890 in 6 + 910,
– med km 7 + 450 in 7 + 490,
– med km 7 + 660 in 7 + 710,
– med km 8 + 050 in 8 + 200,
– med km 8 + 900 in 9 + 060,
– med km 9 + 300 in 9 + 460,
– med km 9 + 700 in 9 + 800,
– v km 9 + 880 vzdolž deviacije 0094-1,1-14a,
– med km 10 + 150 in 10 + 220,
– med km 10 + 440 in 10 + 620,
– med km 10 + 900 in 11 + 000.
(4) Kjer se odseki struge potoka Rogatnice prestavijo, se ostanki struge ohranijo kot mrtvice.
(5) Potok Maceljčica se regulira skoraj v celoti od MMP Gruškovje do izliva v potok Rogatnica. Brežina in peta brežine potoka se zavarujeta s kamnito zložbo. Zaradi pomanjkanja prostora se zgradijo oporni zidovi na naslednjih odsekih avtoceste:
– med km 11 + 480 in km 11 + 570 (levoobrežni zid),
– med km 11 + 875 in km 11 + 910 (levoobrežni zid),
– med km 12 + 332 in km 12 + 367 (levoobrežni in desnoobrežni zid).
(6) Regulirajo ali drugače se uredijo naslednji vodotoki:
– potok 5 s cevnim prepustom pod deviacijo 0093-1,1-21,
– potok 4 pri prečkanju avtoceste v km 4 + 460,
– potok Dežnica se poglobi in pretežno enostransko razširi vzdolž deviacije 0094-1,1-6,
– izlivni odsek potoka 941,
– potok 945 vzdolž odseka avtoceste med km 6 + 875 in km 7 + 025 in pri prečkanju avtoceste v km 7 + 025,
– potok iz Mazinca pri prečkanju avtoceste v km 7 + 450 in deviaciji 0094-1,1-2a,
– Jablovski potok vzdolž deviacije 0094-1,1-1b,
– potok 948 pri prečkanju avtoceste v km 9 + 083,
– rokav Rogatnice – prestavitev vzdolž odseka avtoceste med km 9 + 250 in km 9 + 380,
– potok Strganca pri prečkanju avtoceste v km 9 + 525,
– potok 9420 pri prečkanju deviacij 0094-1,1-12 in 0094-1,1-13,
– potok Stanošina vzdolž deviacije 0094-1,1-15 in pri prečkanju avtoceste v km 11 + 180,
– izlivni odsek potoka Tisovec ob avtocesti v km 12 + 230,
– več grab in hudourniških iztokov v Rogatnico in Maceljčico na območju avtoceste med km 10 + 250 in km 13 + 000.
(7) Za odvajanje zalednih in melioracijskih vod se uredijo jarki.
(8) Ob podvozu deviacije 0094-1,1-3 se na obeh straneh zgradi visokovodni nasip višine do 2,8 m.
(9) Vtoki v cestne prepuste se oblikujejo kot drča.
14. člen
(odstranitev objektov)
Odstranijo se naslednji objekti:
– stanovanjska stavba in objekt na parcelah št. 86*, 279/8 in 284, k. o. Lancova vas,
– stanovanjska stavba in objekt na parcelah št. 279/9 in 279/10, k. o. Lancova vas,
– stanovanjska in poslovna stavba ter objekti na parceli št. 151*, k. o. Lancova vas,
– stanovanjska stavba z gospodarskim poslopjem na parceli št. 394/12, k. o. Jurovci,
– stanovanjska stavba in objekt na parceli št. 392/1, k. o. Jurovci,
– stanovanjska stavba in objekt na parcelah št. 390/5, 390/4 in 392/1, k. o. Jurovci,
– stanovanjska stavba z gospodarskim poslopjem in objekt na parcelah št. 67*, 423/2, 421/1 in 421/2, k. o. Jurovci,
– stanovanjska stavba na parceli št. 228/3, k. o. Gorca,
– stanovanjska stavba na parceli št. 228/2, k. o. Gorca,
– stanovanjska stavba na parceli št. 229/2, k. o. Gorca,
– nezahtevni objekt na parcelah št. 197* in 229/3, k. o. Gorca,
– stanovanjska stavba in objekti na parcelah št. 153/3, 153/7 in 153/8, k. o. Podlehnik,
– stanovanjska stavba z gospodarskim poslopjem in objekt na parceli št. 247/2, k. o. Podlehnik,
– stanovanjska stavba na parceli št. 76*, k. o. Dežno,
– stanovanjska stavba na parcelah št. 90* in 426/6, k. o. Dežno,
– objekt na parceli št. 426/3, k. o. Dežno,
– stanovanjska stavba z gospodarskim poslopjem in objekti na parcelah št. 47* in 19/2, k. o. Zakl,
– stanovanjska stavba z gospodarskim poslopjem na parceli št. 13/12, k. o. Zakl,
– motel na parcelah št. 22/2 in 24/1 ter nadstreški na parcelah št. 17/1 in 21/1, k. o. Zakl,
– objekt bencinskega servisa na parceli št. 23/1, k. o. Zakl,
– objekt bencinskega servisa in gostinski objekt na parceli št. 35/10, k. o. Stanošina,
– stanovanjska stavba z gospodarskimi poslopji na parcelah št. 25* in 430, k. o. Stanošina,
– stanovanjska stavba in objekta na parcelah št. 78*, 552/1, 553/1 in 553/2, k. o. Stanošina,
– stanovanjska stavba z gospodarskim poslopjem na parcelah št. 43*, 581 in 610, k. o. Stanošina,
– stanovanjska stavba in objekti na parcelah št. 42/1*, 609 in 577/2, k. o. Stanošina,
– stanovanjska stavba z gospodarskim poslopjem na parceli št. 627/2, k. o. Stanošina,
– stanovanjska stavba in objekt na parcelah št. 632/1, 633/5, 631/3 in 721/2, k. o. Stanošina,
– stanovanjska stavba na parceli št. 671/2, k. o. Stanošina,
– trgovska stavba na parceli št. 751/4, k. o. Stanošina,
– trgovska stavba na parcelah št. 647/1 in 714/10, k. o. Stanošina,
– gostinska stavba ter nezahtevni in enostavni objekti na parcelah št. 1582/3, 1583/7, 1730/6 in 1744/1, k. o. Gruškovje,
– stanovanjska stavba in objekti na parceli št. 234* in 1581/1, k. o. Žetale.
15. člen
(pogoji za arhitekturno oblikovanje)
(1) Konstrukcijski elementi nadvozov naj bodo čim vitkejši. Protihrupne ograje na obeh straneh in vsi objekti se oblikujejo skladno s sodobnimi oblikovalskimi načeli ter glede na urbano in krajinsko podobo prostora tako, da se čim bolj vključujejo v okolje. Varovalne in protihrupne ograje se oblikujejo tako, da ne poudarjajo cestnega telesa pri pogledih iz okolice. Pri oblikovanju protihrupnih ograj sodelujeta arhitekt in krajinski arhitekt.
(2) Na obeh straneh avtoceste se v okviru oskrbne postaje Podlehnik zgradi stavba, namenjena poslovnim, servisnim, trgovskim in gostinskim dejavnostim, velikosti 20 m x 25 m, z najvišjo dovoljeno etažnostjo enega nadstropja (P + 1). Dopustno je do 20-odstotno odstopanje od horizontalnega gabarita. Nad točilnimi mesti bencinskega servisa se zgradi nadstrešnica velikosti 45 m x 50 m na zahodnem platoju ter velikosti 45 m x 36 m na vzhodnem platoju oskrbne postaje Podlehnik. Dopustno je do 20-odstotno odstopanje od horizontalnega gabarita. Oba platoja oskrbne postaje se opremita s tlaki, klopmi, otroškimi igrišči, ekološkim otokom in prostorom za praznjenje kemičnih stranišč počitniških prikolic. Ploščad ob stavbi se lahko pokrije z nadstrešnico. Vsi objekti oskrbne postaje Podlehnik se oblikovno med seboj uskladijo.
(3) Oporni in podporni zidovi se strukturirajo ali obložijo s kamnito oblogo iz avtohtonih materialov.
(4) Varnostne ograje so kovinske in izdelane po slovenskih standardih. Izjemoma so dopustne betonske ograje v kombinaciji s protihrupnimi ograjami in ob podporah nadvozov.
(5) Vsa cestna oprema se oblikuje z enotnimi elementi.
(6) Arhitekturne rešitve za prostorske ureditve, načrtovane z državnim prostorskim načrtom, se določijo v arhitekturnem načrtu projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.
16. člen
(pogoji za oblikovanje obcestnega prostora in zasaditev)
(1) Oblikovanje reliefa upošteva in se prilagodi reliefnim značilnostim okoliškega prostora. Vkopne in nasipne brežine se zložno oblikujejo. Med novimi reliefnimi oblikami in obstoječim terenom ne sme biti ostrih robov in prehodov v teren.
(2) Krajinska ureditev mora povzemati vzorec vegetacijskih prvin. Zasaditev se smiselno navezuje na naravno zaledje.
(3) Ohranjajo se kakovostni pogledi iz trase avtoceste in okoliške krajine na objekte kulturne dediščine, odprt prostor, obronke Haloz, obvodne koridorje in robove strnjene poselitve.
(4) Na območju oskrbne postaje Podlehnik se uredita nasipa med avtocesto in obema platojema, ki se na zunanji strani zasadita z gručami manjših grmovnic v vrsti. Prometni otoki se parkovno uredijo in zasadijo z visokodebelno vegetacijo. Parkovno se uredijo tudi površine za oddih (počitek v senci, igro otrok in razgibavanje). Vzdolž vzhodnega platoja se vzpostavi sklenjen vegetacijski koridor, ki se zasadi z visokodebelno vegetacijo. Intenzivno se z drevnino zasadi površina ob severni strani vzhodnega platoja med avtocesto in deviacijo 0094-1,1-2.
(5) Brežine ob mostovih čez potok Rogatnica, območje obvodnega koridorja reguliranega potoka Maceljčica in prestavljenih odsekov potoka Rogatnica ter poljske poti, ki prečkajo poplavna območja, se sonaravno zasadijo oziroma obsadijo z avtohtono vlagoljubno drevnino. Ob potoku Rogatnica naj zasaditev oblikuje 5-metrski obrežni pas.
(6) Brežine cestnih objektov, območja priključkov, križišča in otoki v krožiščih se intenzivno zasadijo z avtohtono drevnino, preostale brežine cestnega telesa se zatravijo in zasadijo v skladu s tretjim odstavkom tega člena. Med km 0 + 150 in km 0 + 700 se ob zahodni strani avtoceste vzpostavi koridor avtohtone vlagoljubne vegetacije.
(7) Pri preoblikovanju reliefa ob zahodni strani avtoceste na območju priključka Zakl se spremenjena površina čim bolj prilagodi vsem naklonom in obliki hribine. Ustvarijo se bioinženirsko ozelenjeni nakloni, členjeni s skalnimi predeli. Za povečanje naravnega videza vkopnih skalnih sten se oblikujejo poličke, neenakomerno široke berme, vdolbine, poveča se hrapavost površine, zasadijo se rastna jedra, površina se ozeleni z rastno pulpo. Intenzivno se zasadi 10-metrski pas podnožja vkopne stene med km 9 + 930 in km 10 + 120.
(8) Na novo nastali gozdni rob se sanira z zasaditvijo drevnine s široko ekološko amplitudo, širina pasu sanacije se prilagodi reliefu. Na območju predora se gozdni rob sanira za varovalno ograjo nad vstopnim in izstopnim portalom, širina sanacije pa se prilagaja naklonu terena. Nad krono brežin poteka sanacija gozdnega roba vsaj 5 m nad krono oziroma od vrha krone.
(9) Netransparentni odseki protihrupnih ograj se ob zunanji strani vzdolžno zasadijo s skupinami dreves. Kjer ni dovolj prostora za zasaditev, se na zunanji strani posadijo vzpenjavke.
(10) Oporni zidovi in oporne stene portala predora se z vrha zasadijo z vzpenjavkami. Kamniti oporni zidovi se ozelenijo z vodno travno setvijo.
(11) Za zasaditev se uporabijo avtohtone rastlinske vrste, ki uspevajo v novih mikroreliefnih, mikroklimatskih in vodnih razmerah. Za ozelenitev skalnih sten z rastno pulpo se uporabi travna mešanica za zelo zahtevne rastne razmere.
(12) Drevesa se ne sadijo v koridorjih visokonapetostnih daljnovodov. Pri zasaditvah se upošteva potek cevovodov in kablovodov gospodarske javne infrastrukture, polje preglednosti cest in cestnih priključkov.
(13) Vsi odseki obstoječih cest in poti ali drugih območij, ki po končani prostorski ureditvi ostanejo brez funkcije, se uredijo s poravnavanjem terena in skladno z rabo sosednjih zemljišč ali pa se zasadijo in rekultivirajo.
(14) Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja za prostorske ureditve, načrtovane z državnim prostorskim načrtom, mora vsebovati načrt krajinske arhitekture, ki je izdelan v skladu z državnim prostorskim načrtom.
17. člen
(gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov)
Na območju državnega prostorskega načrta, razen na območjih kulturne dediščine, na območjih, pomembnih za ohranjanje narave, in na območju nadomestnega habitata je po predpisih, ki urejajo gradnjo objektov glede na zahtevnost, dovoljena postavitev nezahtevnih in enostavnih objektov ter je mogoče opravljanje del, ki se štejejo za redna vzdrževalna dela in investicijska vzdrževalna dela.
18. člen
(dopustni posegi v obstoječe objekte in uporaba zemljišč do izvedbe prostorske ureditve)
Do izvedbe prostorskih ureditev oziroma posameznih etap, določenih v 44. členu te uredbe, je na območju državnega prostorskega načrta iz 4. člena te uredbe, razen na območjih registrirane kulturne dediščine, dovoljeno:
– vzdrževanje, rekonstruiranje, odstranitev, dozidava in nadzidava obstoječih objektov, pri čemer se namembnost objektov ne spreminja, njihova velikost pa se lahko spremeni največ za 10% glede na obstoječe gabarite,
– vzdrževanje, zaščita, prestavljanje, obnavljanje, odstranitev, dograjevanje obstoječe gospodarske javne infrastrukture in povečanje njene zmogljivosti glede na prostorske in okoljske možnosti,
– opravljanje kmetijskih in gozdarskih dejavnosti na obstoječih kmetijskih in gozdnih zemljiščih.
V. POGOJI GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO
19. člen
(skupne določbe o gospodarski javni infrastrukturi)
Skupni pogoji glede gradnje gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra so:
– projektiranje in gradnja posameznih križanj, morebitnih prestavitev, zaščita gospodarske javne infrastrukture in priključitve se izdelajo skladno s projektnimi pogoji upravljavcev in strokovnimi podlagami, ki so sestavni del obveznih prilog državnega prostorskega načrta, ter skladno z geološko-hidrološkimi razmerami območja,
– trase vodov gospodarske javne infrastrukture se medsebojno uskladijo z upoštevanjem zadostnih medsebojnih odmikov in odmikov od drugih naravnih ali grajenih struktur,
– pred gradnjo se obstoječa gospodarska javna infrastruktura zakoliči na kraju samem,
– gradnja gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra poteka usklajeno,
– dopustne so delne in začasne ureditve, ki morajo biti skladne s programi upravljavcev posameznih vodov gospodarske javne infrastrukture, izdelajo pa se tako, da jih je mogoče vključiti v končno fazo načrtovane ureditve,
– gospodarska javna infrastruktura se ne sme prestavljati na območja kulturne dediščine, na območja, pomembna za ohranjanje narave, in območje nadomestnega habitata,
– križanja gospodarske javne infrastrukture se izvedejo tako, da ne prizadenejo kulturne dediščine,
– odstranijo se priključki na gospodarsko javno infrastrukturo objektov, ki ne služijo več svoji funkciji.
20. člen
(odvodnjavanje)
(1) Kontrolirano odvodnjavanje z meteorno kanalizacijo se zgradi le vzdolž avtoceste in na območju oskrbne postaje Podlehnik. Meteorna kanalizacija se zgradi v ločilnem pasu vzdolž celotne trase avtoceste in v cestah platoja oskrbne postaje Podlehnik. Padavinska voda se po požiralnikih s peskolovi in veznih ceveh vodi v meteorni kanal, nato pa se prek čistilnih objektov (lovilniki olj) spušča na odseku med km 0 + 000 in km 1 + 600 v ponikovalnik, drugod pa v vodotoke. Ponikovalnik se uredi ob zahodni strani avtoceste med km 0 + 240 in km 0 + 650. Zgradi se 16 novih čistilnih objektov, uporabi se en obstoječi čistilni objekt.
(2) Za odvodnjavanje tampona ali posteljice se v vkopih pod zunanjimi segmentnimi jarki in v ločilnem pasu, v nasipih pa samo v ločilnem pasu, zgradijo vzdolžne drenaže. Drenaže se priključijo na vtočne jaške.
(3) Objekti za odvodnjavanje se zgradijo vodotesno. Čistilni objekti se dimenzionirajo na predvidene največje količine vod.
(4) Neposreden izpust padavinske vode s streh objektov oskrbne postaje Podlehnik je možen le po peskolovih.
(5) V podvozu deviacije 0094-1,1-3 se uredi črpališče.
21. člen
(javna razsvetljava)
Javna razsvetljava se izvede na območjih križišč, predora, podhoda, nadvozov, podvozov, razen podvoza 0094-1,3-2, vzdolž odseka deviacije 0094-1,1-14a pod avtocesto in na območjih avtocestnih priključkov.
22. člen
(vodovodno omrežje)
(1) Na obstoječem vodovodnem omrežju se prestavijo naslednji vodovodi:
– vodovod DN200 v območje deviacije 0093-1,1-2,
– vodovod DN150 vzdolž deviacije 0093-1,1-18 in 0093-1,1-17,
– vodovod DN200 na prečkanju deviacije 0093-1,1-17 v naselju Tržec,
– vodovod DN100 v traso deviacije 0093-1,1-3 z zaščito na odseku pod avtocesto in pod deviacijo 0093-1,1-3,
– vodovod DN150 vzdolž deviacije 0093-1,1-25 in vzdolž deviacije 0093-1,1-27,
– vodovod DN100 vzdolž deviacije 0093-1,1-4 z zaščito na odseku pod avtocesto v km 4 + 190 in pod potokom Rogatnica,
– vodovod DN100 vzdolž deviacije 0093-1,1-24,
– vodovod DN150 vzdolž deviacije 0094-1,1-4 z zaščito na odseku pod avtocesto in pod potokom Rogatnica,
– vodovod DN100 iz km 6 + 070 proti jugu v km 6 + 153 z zaščito na odseku pod avtocesto,
– vodovod DN150 v traso deviacije 0094-1,1-2 z zaščito na odseku pod avtocesto in pod vodotoki,
– vodovod DN100 iz km 7 + 454 proti jugu v km 7 + 554 z zaščito na odseku pod avtocesto in pod potokom Rogatnica,
– vodovod DN100 vzdolž deviacije 0094-1,1-1a severno od križišča K13,
– vodovod DN100 zunaj nasipa nadvoza 0094-1,4-3,
– vodovod DN150 vzdolž deviacij 0094-1,1-9 in 0094-1,1-11,
– vodovod DN100 vzdolž deviacije 0094-1,1-12,
– vodovod DN150 vzdolž deviacije 0094-1,1-13 z zaščito na odseku pod potokom Maceljčica,
– vodovod DN100 vzdolž deviacije 0094-1,1-15 in s prečkanjem avtoceste v km 11 + 208 z zaščito na odseku pod avtocesto pod deviacijo 0094-1,1-15 in pod potokom Maceljčica,
– vodovod DN100 vzdolž deviacije 0094-1,1-13 z zaščito na odsekih pod vodotoki, jarki in prepusti.
(2) Za vodovodno oskrbo oskrbne postaje Podlehnik zahod se zgradi vodovod DN100 od prestavljenega vodovoda DN150, ki prečka avtocesto v km 7 + 045. Za vodovodno oskrbo oskrbne postaje Podlehnik vzhod se zgradi vodovod DN100 od vodovoda DN150 v trasi deviacije 0094-1,1-2. Na območju oskrbne postaje Podlehnik se zgradijo nadzemni požarni hidranti.
23. člen
(infrastruktura odvajanja odpadnih vod)
(1) Na območju deviacije 0093-1,1-2 območje državnega prostorskega načrta prečka predvideni sekundarni kanal DN200 Tržec–Jurovci. Na območju prečkanja avtoceste v km 2 + 250 se položi v zaščitni cevi.
(2) V km 2 + 905 območje državnega prostorskega načrta prečka predvideni primarni kanal DN200 Tržec–Lancova vas. Na območju prečkanja avtoceste v km 2 + 900 se položi v zaščitni cevi.
(3) Za odvajanje odpadnih vod z območja oskrbne postaje Podlehnik se zgradi interni fekalni kanalizacijski sistem. Na zahodnem platoju oskrbne postaje Podlehnik se zgradi mala čistilna naprava, njen iztok se spelje v meteorno kanalizacijo platoja. Na vzhodnem platoju oskrbne postaje Podlehnik se zgradi mala čistilna naprava, njen iztok prečiščenih vod se spelje v potok Rogatnica.
24. člen
(elektroenergetsko omrežje)
(1) Na obstoječem visokonapetostnem omrežju se opravijo naslednji posegi ali ukrepi:
– pri daljnovodu 110 kV Formin–Cirkovce se daljnovod in steber SM44 ustrezno označita za dnevne prelete letal in se, če je potrebno, prestavita dva ozemljitvena trakova stebra SM44,
– pri daljnovodu 220 kV Cirkovce–Žerjavinec (Republika Hrvaška) se na stebru SM207 po potrebi prestavita dva ozemljitvena trakova, v smeri stebra SM206 se zamenjajo izolatorske verige, v napenjalnem polju SM207-SM203 se prenapnejo vodniki in zamenjajo podložne spirale pri nosilnih izolatorskih verigah, daljnovod pa se ustrezno označi za dnevne prelete letal.
(2) Na obstoječem srednjenapetostnem (20 kV) omrežju se opravijo naslednji posegi ali ukrepi:
– steber daljnovoda na območju križanja daljnovoda izvod Lancova vas–Tržec z deviacijo 0093-1,1-8 se prestavi zunaj trase deviacije in se postavi dodatni drog,
– kablovod TP Suha veja-DV 413, izvod Podlehnik 2, se prestavi v traso deviacije 0093-1,1-11 in deviacije 0093-1,1-17,
– daljnovod izvod Podlehnik (d-414) v km 2 + 650 se prestavi in kablira v dolžini 80 m,
– daljnovod Podlehnik (d-414) vzdolž vzhodne strani avtoceste med km 2 + 880 in km 3 + 075 se prestavi in kablira,
– napajalni daljnovod (d-465) na območju transformatorske postaje (v nadaljnjem besedilu: TP) Podlehnik 4 se prestavi in nadomesti,
– daljnovod izvod Podlehnik (d-413) se v km 4 + 750 prestavi in kablira v dolžini 130 m,
– daljnovod izvod Podlehnik (d-413) se prestavi zunaj območja priključka Podlehnik,
– daljnovod izvod Podlehnik (d-150) se prestavi in kablira vzdolž deviacije 0094-1,1-3,
– daljnovod izvod Podlehnik (d-413) se prestavi in kablira na območju križišča deviacije 0094-1,1-3 in 0094-1,1-6,
– daljnovod (d-754) v km 6 + 325 se kablira v dolžini 120 m,
– daljnovod izvod Podlehnik (d-413) se kablira na območju križanja z deviacijo 0094-1,1-2b,
– obstoječi drogovi se v križni razpetini na območju križanja daljnovoda izvod Podlehnik (d-413) z deviacijo 0094-1,1-1 zamenjajo z višjimi, ob nezadostni višini se izvede kabliranje daljnovoda,
– obstoječi drogovi se v križni razpetini na območju križanja daljnovoda (d-628) z avtocesto v km 7 + 560 zamenjajo z višjimi, ob nezadostni višini se izvede kabliranje daljnovoda,
– obstoječi drogovi se v križni razpetini na območju križanja daljnovoda izvod Podlehnik (d-413) z deviacijo 0093-1,1-23 zamenjajo z višjimi, ob nezadostni višini se izvede kabliranje daljnovoda,
– obstoječi drogovi se v križni razpetini na območju križanja daljnovoda (d-628) z avtocesto v km 8 + 675 zamenjajo z višjimi, ob nezadostni višini se izvede kabliranje daljnovoda,
– daljnovod izvod Podlehnik (d-413) se na območju priključka Zakl kablira v dolžini 220 m,
– daljnovod izvod Podlehnik (d-413) se od križišča K13 prestavi v traso deviacije 0094-1,1-13 in se kablira v dolžini 1100 m,
– daljnovod Sedlašek 1 (d-482) se prestavi in kablira na območju križanja z avtocesto v km 10 + 775, vzdolž deviacije 0094-1,1-13 vse do nove TP Stanošina 2–Hronek (TP-596) v dolžini 500 m,
– daljnovod izvod Podlehnik (d-413) se prestavi in kablira na mestu prečkanja deviacije 0094-1,1-13 in se spelje vzdolž te deviacije do nove TP Stanošina 2–Hronek (TP-596) v skupni dolžini 360 m,
– daljnovod izvod Podlehnik (d-348) se vzdolž avtoceste med km 11 + 150 in km 12 + 050 prestavi ob traso deviacije 0094-1,1-13 in se kablira v dolžini 1100 m,
– daljnovod Gruškovje 2 (d-295) se prestavi in kablira na mestu prečkanja avtoceste v km 12 + 080 in vzdolž deviacije 0094-1,1-13 vse do nove TP Stanošina 2–Hronek (TP-596) v skupni dolžini 1150 m,
– daljnovod izvod Podlehnik (d-348) se prestavi ob traso deviacije 0094-1,1-13 in kablira v dolžini 950 m,
– obstoječi drogovi se v križni razpetini na območju križanja daljnovoda izvod Podlehnik (d-628) z deviacijo 0094-1,1-2a zamenjajo z višjimi, ob nezadostni višini se izvede kabliranje daljnovoda,
– obstoječi drogovi se v križni razpetini na območju križanja daljnovoda (d-531) z deviacijo 0094-1,1-1b zamenjajo z višjimi, ob nezadostni višini se izvede kabliranje daljnovoda,
– obstoječi drogovi se v križni razpetini na območju križanja daljnovoda izvod Podlehnik (d-413) deviacije 0094-1,1-5 zamenjajo z višjimi, ob nezadostni višini se izvede kabliranje daljnovoda,
– daljnovod (d-229), ki je dovod do transformatorske postaje TP Podlehnik–motel (TP-212), se prestavi in kablira v dolžini 60 m,
– obstoječi drog se v križni razpetini na območju križanja daljnovoda izvod Podlehnik (d-413) z deviacijo 0093-1,1-25 prestavi zunaj deviacije,
– s srednjenapetostnim električnim kablom vzdolž deviacije 0093-1,1-4 se izvede povezava med transformatorsko postajo Podlehnik 4 in predvideno transformatorsko postajo Gorca 4.
(3) Prestavijo oziroma odstranijo se naslednje TP:
– TP Podlehnik 4 (TP-360) na lesenem drogu na območju nadvoza 0093-1,4-3 se prestavi zunaj območja nadvoza in se izvede kot tipska pločevinasta transformatorska postaja,
– TP Gorca–črpališče (TP-351) na lesenem drogu se nadomesti z novo tipsko pločevinasto transformatorsko postajo,
– TP Podlehnik–motel (TP212) na železnem drogu se prestavi za 14 m proti severovzhodu in se izvede kot tipska transformatorska postaja,
– TP Stanošina 2–Hronek (TP-596) na betonskem drogu v km 11 + 145 se prestavi ob deviacijo 0094-1,1-13 in se izvede kot tipska transformatorska postaja,
– TP Gruškovje–mejni prehod (TP-567) na betonskem drogu v km 11 + 860 se odstrani.
(4) Poleg odstranitve nizkonapetostnih vodov za oskrbo objektov, predvidenih za odstranitev, se na obstoječem nizkonapetostnem omrežju izvedejo naslednji posegi ali ukrepi:
– kabliranje in prestavitev prostozračnega voda ob traso deviacije 0093-1,1-1, 0093-1,1-10 in 0093-1,1-17 v dolžini 750 m,
– prestavitev prostozračnega voda in kablovoda vzdolž deviacije 0093-1,1-4 in v dolžini 820 m in vključitev v novo TP Podlehnik 4,
– prestavitev in kabliranje prostozračnega voda zunaj območja križišča K8,
– kabliranje prostozračnega voda na območju križanja avtoceste v km 5 + 880 v dolžini 90 m,
– prestavitev kablovoda na območju prečkanja deviacije 0094-1,1-1,
– zaščita kablovoda na območju prečkanja deviacije 0094-1,1-9 v km 0 + 560, če zaščita ni možna, se obstoječi nadomesti z novim kablovodom,
– prestavitev in kabliranje prostozračnega voda na območju križišča K13,
– kabliranje prostozračnega voda na območju križanja avtoceste v km 10 + 760 v dolžini 80 m,
– prestavitev prostozračnega voda v traso deviacije 0094-1,1-13 in kabliranje v dolžini 180 m od dveh objektov do nove TP Stanošina 2–Hronek,
– zamenjava prostozračnega voda na območju prečkanja avtoceste v km 11 + 135 s kablom v dolžini 240 m od TP Stanošina 2–Hronek do objektov na vzhodni strani avtoceste,
– kabliranje prostozračnega voda na območju križanja deviacije 0094-1-1 v dolžini 60 m,
– prestavitev in kabliranje prostozračnega voda ob deviaciji 0094-1,1-1a med km 0 + 35 in km 0 + 500 v dolžini 210 m,
– kabliranje in prestavitev prostozračnega voda ob deviaciji 0094-1,1-1a med km 0 + 675 in km 0 + 760 v dolžini 120 m,
– kabliranje prostozračnega voda na območju križanja deviacije 0094-1,1-1b v dolžini 75 m,
– prestavitev in kabliranje prostozračnega voda ob deviaciji 0094-1,1-9 med km 0 + 000 in km 0 + 150 v skupni dolžini 170 m,
– prestavitev in kabliranje prostozračnega voda ob deviaciji 0094-1,1-9 med km 0 + 225 in km 0 + 260 v skupni dolžini 70 m,
– prestavitev in kabliranje prostozračnega voda ob deviaciji 0094-1,1-9 med km 0 + 330 in km 0 + 360 v skupni dolžini 55 m,
– zaščita kablovodov do objektov, ki prečkata deviacijo 0094-1,1-9 v km 0 + 440 in km 0 + 475, če zaščita ni možna, se obstoječa nadomestita z novima kablovodoma,
– novi kablovod vzdolž deviacije 0094-1,1-3 za napajanje črpališča v podvozu 0094-1,3-3,
– za elektroenergetsko oskrbo oskrbne postaje Podlehnik se položi kablovod v skupni dolžini 680 m iz TP Podlehnik–motel (TP212) do objektov na obeh straneh avtoceste.
25. člen
(ogrevanje)
Ogrevanje objektov oskrbne postaje Podlehnik se uredi z utekočinjenim naftnim plinom. Na vsaki strani oskrbne postaje se postavi po en rezervoar za utekočinjen naftni plin na mesto, ki ni vidno izpostavljeno.
26. člen
(telekomunikacije)
(1) Na obstoječem telekomunikacijskem (v nadaljnjem besedilu: TK) omrežju se izvedejo naslednja dela:
– na odsekih, kjer avtocesta poteka po trasah obstoječih TK vodov, se ti prestavijo ob rob avtocestnega telesa,
– na odsekih, kjer TK vodi potekajo vzdolž tras cest, ki se prestavljajo ali rekonstruirajo, se ob trase deviacij prestavijo tudi TK vodi,
– vsa križanja TK vodov z avtocesto in drugimi cestami se ustrezno preuredijo, npr. polaganje kablov, in zaščitijo.
(2) Zgradi se TK priključek oskrbne postaje Podlehnik s TK voda v trasi deviacije 0094-1,1-2 do objekta na vzhodni strani avtoceste v dolžini 50 m in nato s prečkanjem avtoceste v km 6 + 770 do objekta na zahodni strani avtoceste v dolžini 500 m.
(3) Na obstoječem omrežju kabelsko razdelilnega sistema (v nadaljnjem besedilu: KRS) se izvedejo naslednja dela:
– na odsekih, kjer avtocesta poteka po trasah obstoječih KRS vodov, se ti prestavijo ob rob avtocestnega telesa,
– na odsekih, kjer KRS vodi potekajo vzdolž tras cest, ki se prestavljajo ali rekonstruirajo, se ob trase deviacij prestavijo tudi KRS vodi,
– vsa križanja KRS vodov z avtocesto in drugimi cestami se ustrezno preuredijo, npr. polaganje kablov, in zaščitijo,
– pri dotikanju omaric KRS omrežja se te prestavijo.
(4) Sistem za klic v sili se prilagodi sistemu predhodnega odseka avtoceste Slivnica–Draženci. Kabelska kanalizacija s pripadajočimi kabelskimi jaški in drugo opremo, potrebno za vzpostavitev sistema za klic v sili, se zgradi vzdolž celotne trase avtoceste. Prečkanje avtoceste za paralelni stebriček se izvede v zaščitni cevi.
27. člen
(hidromelioracijske ureditve)
Zaradi gradnje avtoceste in vzporedne ceste se obstoječi hidromelioracijski sistemi sanirajo na delih naslednjih hidromelioracijskih območij: Polskava–Lancova vas–Barislavci, Dravinja–melioracijsko območje ob Dravinji, zemljišče ob Dravinji in Rogatnici, območje Podlehnik, Meniško, Placar in Janežovci ter ob potoku Rogatnica na Meniškem. Položijo se drenaže iz plastičnih, perforiranih rebrastih cevi notranjega premera 8 cm, ki se zasujejo z gramoznim filtrom.
VI. MERILA IN POGOJI ZA PARCELACIJO
28. člen
(parcelacija)
(1) Parcelacija se izvede skladno s prikazom območja državnega prostorskega načrta z načrtom parcelacije s priloženimi tehničnimi elementi za prenos mej parcel v naravo, kakor je razvidno v grafičnem delu državnega prostorskega načrta na listih št. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 in 3.6, na katerih so s tehničnimi elementi, ki omogočajo prenos novih mej parcel v naravo, določene tudi lomne točke meje območja državnega prostorskega načrta.
(2) Parcele, določene z državnim prostorskim načrtom, se po opravljenih posegih lahko delijo skladno z izvedenim stanjem na podlagi lastništva oziroma upravljanja ter se po namembnosti sosednjih območij pripojijo k sosednjim parcelam.
VII. POGOJI CELOSTNEGA OHRANJANJA KULTURNE DEDIŠČINE, OHRANJANJA NARAVE, VARSTVA OKOLJA IN NARAVNIH DOBRIN TER VARSTVA PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
29. člen
(celostno ohranjanje kulturne dediščine)
(1) Kulturna dediščina se med gradnjo varuje pred poškodovanjem in uničenjem. Podatki o kulturni dediščini so razvidni iz prikaza stanja prostora. Investitor zagotovi ukrepe za varstvo kulturne dediščine.
(2) Zaradi varstva arheoloških ostalin investitor na celotnem območju državnega prostorskega načrta, kjer ni registriranega arheološkega najdišča, pred pridobitvijo kulturnovarstvenega soglasja zagotovi:
– predhodne arheološke raziskave za oceno arheološkega potenciala in
– druge ukrepe varstva, določene na podlagi rezultatov predhodnih arheoloških raziskav.
(3) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka investitor na območju državnega prostorskega načrta, kjer načrtovane ureditve segajo v območje registriranega arheološkega najdišča, pred pridobitvijo kulturnovarstvenega soglasja zagotovi predhodne arheološke raziskave za vrednotenje arheološkega potenciala.
(4) Pred začetkom del investitor zagotovi zaščitna izkopavanja odkritih najdišč s poizkopavalno obdelavo gradiva ali arhiva najdišča in druge ukrepe varstva, določene na podlagi rezultatov predhodnih arheoloških raziskav, med potekom del pa stalni arheološki nadzor nad zemeljskimi deli. Deli arheološke dediščine, ki so najdeni med posegi v prostor, naj ostanejo, če je le mogoče, na mestu samem.
(5) Pri gradnji v območju registriranega arheološkega najdišča se poseg zmanjša na kar najmanjšo površino, ki še omogoča gradnjo. Če se med arheološkimi raziskavami ali med izvedbo del ugotovi lokacija s pomembno arheološko dediščino, se rešitve prilagodijo tako, da dediščina ni ogrožena.
(6) Obseg predhodnih arheoloških raziskav opredeli pristojna območna enota zavoda za varstvo kulturne dediščine.
(7) V vidnem polju objektov kulturne dediščine Podlehnik–cerkev Matere božje (EŠD 3462) in Podlehnik–domačija Podlehnik 14 (EŠD 6651) se obcestni prostor ne zasadi, na odsekih protihrupnih ograj pa se postavijo transparentne protihrupne ograje.
(8) Investitor o začetku del vsaj 10 dni prej obvesti pristojno območno enoto zavoda za varstvo kulturne dediščine.
30. člen
(ohranjanje narave)
(1) Na območju pričakovanih geoloških naravnih vrednot v Halozah se pri obsežnejših zemeljskih delih izvaja geološki nadzor, na novo odkrite naravne vrednote pa se varujejo glede na možnosti in situ oziroma ex situ. Če to ni mogoče, je obvezno najdbe natančno dokumentirati.
(2) Tehnične rešitve prečkanja vodotokov se prilagodijo in čim manj spreminjajo morfološke značilnosti vodotoka. Ne prekinja se zveznost vodnega toka, niti se ne spreminjajo ali bistveno ne spreminjajo količina vode in hitrost pretoka, prostorska in časovna razporeditev voda, smer toka, oblika in dno struge vodotoka. Za stabilizacijo brežin v območju premostitvenih objektov se uporabijo naravni materiali, brežine se sanirajo z zasaditvijo avtohtone vegetacije.
(3) Pri prestavitvah struge potoka Rogatnica se izvede odprt sonaravni profil z neporavnanim dnom in brežinami, z zakloni za lokalno umiritev vodnega toka in drčami. Vidne in funkcionalne lastnosti potoka Rogatnica se bistveno ne spreminjajo.
(4) Obstoječa vegetacija se ohranja in kar najbolj varuje.
(5) Betonirani deli vodotokov se oblikujejo s kamenjem s čim globljimi špranjami.
(6) Avtocesta se na celotni trasi na obeh straneh zaščiti z varovalno ograjo.
(7) Uredijo se štirje prehodi za prostoživeče živali v sklopu naslednjih mostov ali podvozov:
– avtocestni most 0093-1,5-1 čez potok Polskava v km 2 + 657,
– avtocestni most 0093-1,5-2 v km 3 + 696 in most 0093-1,5-5 deviacije 0093-1,1-25 v km 0 + 762 čez reko Dravinjo,
– avtocestni most 0094-1,5-9 v km 9 + 525 in most 0094-1,5-16 deviacije 0094-1,1-c v km 0 + 620 čez potok Strganca,
– podvoz 0094-1,3-2 v km 12 + 475.
(8) Prehodi za prostoživeče živali so široki 12 m in visoki 4 m, tla pa se pokrijejo s peščenimi blazinami. Ob nevodni strani se v dolžini 50 m ob vsaki strani avtoceste prehodi ustrezno obsadijo z avtohtono vegetacijo zaradi preprečevanja soja žarometov, za vodenje živali in ustvarjanje zaklona. Pri prehodu v sklopu mosta 0094-1,5-9 čez potok Strganca se ta zasaditev izvede v 12-metrskem pasu vzdolž vzporedne ceste do pobočja skalne stene. Med odsekom deviacije 0094-1,1-13 med km 2 + 300 in km 2 + 600 in Maceljčico se ograja ne sme postaviti, zasaditev na vzhodni strani avtoceste med km 12 + 550 in km 12 + 720 pa mora biti taka, da prostoživeče živali čim prej usmeri od prehoda v sklopu podvoza 0094-1,3-2 čez Maceljčico in deviacijo 0094-1,1-13.
(9) Ob prečkanju avtoceste čez vse vodotoke se uredijo prehodi za vidro in dvoživke. Na obeh straneh prečkanj vodotokov se uredijo berme, široke 2 metra, in položne brežine. Postavijo se varovalno usmerjevalne ograje za dvoživke vzdolž avtoceste v dolžini najmanj 100 m na vsako stran vodotoka.
(10) Prepust v km 4 + 460 avtoceste in v km 1 + 675 vzporedne ceste se uredi tudi za prehod govedi z dostopnima rampama na obeh straneh ceste.
(11) Posek obrečne vegetacije, sečnja gozda in urejanje gozdnega roba se izvaja zunaj gnezditvenega obdobja, ki je v času med marcem in septembrom.
(12) Gradbena dela, ki posegajo v vodne površine, se opravijo v obdobju med julijem in februarjem oziroma zunaj drstnih dob rib in piškurjev, ki poseljujejo zadevni vodni prostor. Ohranja se povezanost in celovitost vodotokov ter se omogoči prehajanje rib in piškurjev vzdolž vodotoka. Med gradnjo se preprečuje migracija rib v predele, kjer potekajo dela. Pri urejanju vodotokov ureditev pragov ni dopustna, sprejemljiva je le ureditev drč.
(13) O začetku gradbenih del na vodotokih je treba vsaj sedem dni pred začetkom gradnje obvestiti Ribiško družino Ptuj. Z njihovimi predstavniki se opravi pregled lokacij. Če je potrebno, se opravi intervencijski izlov rib in njihova preselitev.
(14) Med pripravljalnimi deli in med gradnjo se omogoči naravovarstveni nadzor.
31. člen
(nadomestni habitat)
(1) Na območjih, določenih v tretjem odstavku 4. člena te uredbe, se izvede omiljevalni ukrep za metulje, in sicer se uredi nadomestni habitat za temnega mravljiščarja (Maculinea nausithous) in strašničnega mravljiščarja (Maculinea teleius), (v nadaljnjem besedilu: mravljiščar).
(2) Lokacija nadomestnega habitata obsega območje na zahodni strani avtoceste med odsekom avtoceste od km 5 + 480 do km 6 + 150 in vzporedno cesto v velikosti 7,46 ha in območje na vzhodni strani avtoceste med odsekom avtoceste od km 6 + 080 do km 6 + 300 in vzporedno cesto v velikosti 0,61 ha. Slednje predstavlja obstoječi in zato pomemben del za ohranitev habitata mravljiščarja.
(3) V nadomestnem habitatu se uredijo nižinski ekstenzivno gojeni travniki, ki so potencialni življenjski in prehrambni habitat za vse razvojne faze metuljev iz rodu mravljiščarjev. Na jugovzhodni strani območja se ohranja zdravilna strašnica (Sanguisorba officinalis), (v nadaljnjem besedilu: strašnica) kot prehranjevalni habitatni tip mravljiščarja, na preostalem območju pa se uredijo primerni mokrotni travniki, na katerih zdravilna strašnica lahko uspeva ob ustrezni kmetijski rabi.
(4) Na celotnem območju, določenem v tretjem odstavku 4. člena te uredbe, se do začetka urejanja nadomestnega habitata ohranja nespremenjena kmetijska raba ali pa se ta prilagodi pogojem za izvedbo nadomestnega habitata.
32. člen
(vzpostavitev nadomestnega habitata)
(1) Vzpostavitev nadomestnega habitata obsega tehnično ureditev in nato aktivno usmerjanje življa v želeno stanje.
(2) Investitor mora pripraviti projekt vzpostavitve nadomestnega habitata in začeti urejati nadomestni habitat do izdaje gradbenega dovoljenja za urejanje območja oskrbne postaje Podlehnik. Mnenje, da so dela začeta, izda Zavod Republike Slovenije za varstvo narave.
(3) Pri pripravi projekta iz prejšnjega odstavka se upoštevajo navodila iz Predloga ureditve nadomestnega habitata za AC odsek Draženci–MMP Gruškovje z vključitvijo regionalne ceste: Predlog lokacije nadomestnega habitata z utemeljitvijo (OIKOS, d. o. o., Domžale, št. proj. 1182/09, november 2009) in strokovnega mnenja Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave.
(4) Za zatravljenje njivskih površin v nadomestnem habitatu se lahko uporabi vegetacijski pokrov z območja oskrbnega centra Podlehnik – zahod, kjer uspeva zdravilna strašnica in kjer je bil evidentiran mravljiščar, ali pa seno z donatorskih travnikov, kjer uspeva zdravilna strašnica. Podrobnejša izvedba nadomestnega habitata se določi v projektu iz drugega odstavka tega člena.
(5) Tehnična ureditev nadomestnega habitata mora biti izvedena do izdaje uporabnega dovoljenja za območje oskrbne postaje Podlehnik.
(6) Investitor mora zagotoviti spremljanje stanja tehnično že izvedenega nadomestnega habitata in aktivno usmerjati njegov razvoj v želeno stanje z izvedbo dodatnih ukrepov, zlasti pa:
– spremljati prisotnost zdravilne strašnice in obseg površin, na katerih uspeva,
– spremljati stanje favne metuljev tri leta po tehnični izvedbi oziroma do ugotovitve, da je nadomestni habitat uspešno vzpostavljen.
(7) Strokovni nadzor pri vzpostavitvi nadomestnega habitata izvaja Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, ki izda tudi mnenje, da je nadomestni habitat uspešno vzpostavljen.
33. člen
(prenos kmetijskih zemljišč v lasti Republike Slovenije v upravljanje in raba teh zemljišč)
(1) Po izdaji mnenja iz sedmega odstavka prejšnjega člena se prenese kmetijska zemljišča v lasti Republike Slovenije v nadomestnem habitatu v upravljanje Skladu kmetijskih zemljišč Republike Slovenije v skladu s predpisi.
(2) Upravljavec zagotovi rabo kmetijskega zemljišča v nadomestnem habitatu iz prejšnjega odstavka pod naslednjimi pogoji:
– paša ali košnja in spravilo se lahko izvajata pred 1. julijem in po 20. avgustu,
– obstoječe robne pasove dreves in živih mej je treba obrezovati in redčiti,
– uporaba mineralnih gnojil in fitofarmacevtskih sredstev ni dovoljena.
(3) Podrobnejša navodila za rabo zemljišč v nadomestnem habitatu in spremljanje stanja se opredelijo v projektu iz drugega odstavka prejšnjega člena.
34. člen
(pravni status)
Po vzpostavitvi nadomestnega habitata se na območju nadomestnega habitata vzpostavi pravni status območja v skladu s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave.
35. člen
(varovanje kmetijskih zemljišč)
(1) Med gradnjo se zagotovi, da je humusna plast skrbno odgrnjena in deponirana na lokaciji posega ločeno od preostalega materiala ter se takoj po končani gradnji uporabi za sanacijo degradiranih ali drugih kmetijskih zemljišč.
(2) Med gradnjo in po njej se zagotovi nemoten dostop do kmetijskih zemljišč.
(3) Kmetijska zemljišča, na katera se posega le med gradnjo, se po končani gradnji vrnejo v prejšnje stanje ali, če to ni mogoče, se plača odškodnina v skladu s predpisi, ki urejajo kmetijska zemljišča.
36. člen
(urejanje gozda)
(1) Gozdni robovi se sanirajo z odmikom globine gozdnega roba do višine sestojev, in sicer s 30-metrskim odmikom ob avtocesti in 15-metrskim odmikom ob vzporedni cesti. Širina pasu sanacije se prilagodi reliefu. Uporabi se primerna vertikalna in vrstna struktura avtohtone pionirske in klimaksne vrste vegetacije. Poseka naj ima v vzdolžni smeri razgibane robove, v prečnem prerezu naj se gozdni robovi stopničasto dvigujejo. Na območjih obsežnejših gozdnih sestojev se med izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja izdelajo podrobnejši načrti sanacije, na njihovi podlagi pa se izvedejo dela za postopno stabilizacijo gozdnega roba.
(2) Med gradnjo se zagotovi dostop do gozdnih zemljišč, med obratovanjem se omogoči gospodarjenje z gozdom in dostop do sosednjih gozdnih zemljišč pod enakimi pogoji kakor pred posegi.
(3) Prepovedano je vsako zasipavanje in odlaganje materiala v gozdove in odstranjevanje vegetacije zunaj območja gradnje.
37. člen
(varstvo pred požarom)
Požarna varnost obstoječih objektov se zaradi izvajanja državnega prostorskega načrta ne sme poslabšati. Pri izvedbi elektroenergetskih objektov in naprav se zagotovijo zadostni odmiki objektov od vodnikov. Na območju oskrbne postaje Podlehnik se zagotovijo viri za zadostno oskrbo z vodo za gašenje požarov.
38. člen
(zaščita pred razlitjem nevarnih snovi)
(1) Pri nezgodah med gradnjo, prometnih nesrečah med obratovanjem ali ob razlitju večjih količin goriva, olja ali drugih škodljivih tekočin in materialov se ustrezno ukrepa in prepreči izlitje nevarnih snovi v vodotoke, podzemno vodo in na kmetijska zemljišča ter se takoj obvesti najbližji center za obveščanje. Ravna se v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki, zavaruje se lokacija, uporabi se nevtralizacijsko sredstvo, onesnažena zemljina se takoj odstrani in odda pooblaščeni organizaciji za ravnanje z odpadki. Nastala škoda se sanira.
(2) Med gradnjo se zagotovijo mesta za skladiščenje nevarnih snovi z lovilno skledo prostornine, ki bi ob razlitju, razsipu ali drugih nezgodah omogočila zajem teh snovi in preprečila iztok v tla. Poleg tega se skladiščni prostor zaščiti pred atmosferskimi vplivi, prepreči se tudi dostop nepooblaščenim osebam. Za skladiščenje nevarnih snovi ali kemikalij se mora uporabljati originalna embalaža.
(3) Pri gradnji se smejo uporabljati le tehnično brezhibna vozila, gradbeni stroji in naprave, ki se opremijo z nevtralizacijskim sredstvom. Redno vzdrževanje, čiščenje in pranje vozil, gradbenih strojev in naprav se mora opravljati zunaj gradbišč na za to predvidenih in opremljenih površinah. Na gradbišču je dovoljeno le najnujnejše pranje z lovljenjem odpadnih vod v namenske posode in z odvozom odpadnih vod v ponovno uporabo ali na čiščenje na ustrezni čistilni napravi.
VIII. POGOJI VAROVANJA ZDRAVJA LJUDI
39. člen
(varstvo tal)
(1) Posegi v tla naj se izvajajo tako, da je prizadeta čim manjša površina tal.
(2) Material, ki se uporablja za gradnjo nasipov, mora biti inerten.
40. člen
(varstvo voda)
(1) Med gradnjo in obratovanjem se ne sme ogrožati stabilnosti brežin vodotokov.
(2) Zagotovijo se zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo škodljivi vplivi na vode in vodni režim, na poplavno varnost območja, objektov in okolja. Premostitve vodotokov se izvedejo tako, da svetla odprtina mostu premosti strugo v celoti brez vmesnih opornikov, svetla odprtina mostu pa omogoča prevodnost stoletnih visokih voda z varnostno višino vsaj 100 cm nad koto gladine pretoka stoletnih visokih vod.
(3) Kjer so padavinske vode speljane v vodotok, iztočni objekt ne sme segati v pretočni profil vodotoka in se izpelje v naklonu brežine (z vgrajeno povratno zaklopko). Kota dna iztoka je na spodnjem delu brežine. V območju izpusta se struga vodotoka zaščiti pred erozijo. Zagotavlja se prevodnost cestnih prepustov.
(4) Nožice nasipov, ki so pod vplivom poplavnih vod, se zaščitijo pred erozijo. Peta nasipa avtoceste na odsekih, ki so v neposredni bližini potoka Rogatnica, se zavaruje z zakopano kamnito zložbo.
(5) Med gradnjo se izvedejo vsi ukrepi za preprečitev neposrednega vnosa materialov, ki vsebujejo nevarne spojine, in izlitja apna ali cementa v vodo. Pranje gradbenih strojev z vodo iz vodotokov ni dovoljeno.
(6) Kanalizacijski sistem in čistilne objekte je treba redno čistiti in vzdrževati.
(7) Za zaščito podzemne vode se upošteva naslednje:
– ponikovalnik ob zahodni strani avtoceste med km 0 + 240 in km 0 + 650 se zgradi tako, da je njegovo dno vsaj 1 m nad najvišjo globino podzemne vode,
– na vodovarstvenih območjih so izkopi na gradbišču toliko globoki, da je dno izkopa več kakor 2 m nad podzemno vodo,
– odsek deviacije 0093-1,1-1, ki poteka čez najožje vodovarstveno območje, se zgradi z enostranskim nagibom proti vzhodni strani, tako da meteorna voda odteka zunaj najožjega vodovarstvenega območja,
– vzdolž zahodne strani odseka deviacije 0093-1,1-1, ki poteka čez najožje vodovarstveno območje, se postavi jeklena varnostna ograja,
– ne uporabljajo in ne vgrajujejo se gradbeni materiali, ki bi lahko izločali snovi, škodljive za vodo,
– na najožjem vodovarstvenem območju se ne urejajo parkirišča na gradbišču za delovne stroje in naprave, ne skladiščijo se betonski elementi, gorivo in druge nevarne tekočine, tam ne sme potekati oskrba vozil, strojev in naprav z gorivom ter servisiranje ali vzdrževanje strojev in naprav,
– na vodovarstvenih območjih ni dovoljena postavitev sanitarij na gradbišču, razen če se uporabljajo kemična stranišča ali če se odvajajo v javno kanalizacijo,
– za zaščito podzemne vode se upoštevajo tudi določbe 38., 39. in 46. člena te uredbe.
41. člen
(varstvo zraka)
(1) Preprečuje se nenadzorovano raznašanje materialov z gradbišča in prašenje z odkritih delov trase, prometnih in manipulativnih površin, deponij materiala in gradbišč. Kadar je potrebno, se območje gradnje moči z vodo. Zlasti v sušnem obdobju in vetrovnem vremenu se pri prevozu po javnih prometnih površinah sipki tovori prekrivajo.
(2) Če so prevozna sredstva in delovne naprave ustavljene za daljši čas, mora biti motor ugasnjen.
42. člen
(varstvo pred hrupom)
(1) Med gradnjo se uporabljajo delovne naprave in stroji, izdelani v skladu s predpisom, ki ureja emisije hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem.
(2) Postavijo se naslednje protihrupne ograje (PHO):
– PHO 1-1: absorpcijska protihrupna ograja s transparentnimi odseki, visoka 2,5 m, med km 1 + 600 in km 1 + 700,
– PHO 1-2: absorpcijska protihrupna ograja s transparentnimi odseki, visoka 3,0 m, med km 1 + 700 in km 2 + 250,
– PHO 2: absorpcijska protihrupna ograja s transparentnimi odseki, visoka od 2,5 do 4,0 m, med km 2 + 150 in km 3 + 400,
– PHO 3-1: absorpcijska protihrupna ograja s transparentnimi odseki, visoka 4,0 m, med km 2 + 900 in km 3 + 000,
– PHO 3-2: absorpcijska protihrupna ograja s transparentnimi odseki, visoka 4,0 m, med km 3 + 000 in km 3 + 200,
– PHO 3-3: absorpcijska protihrupna ograja s transparentnimi odseki, visoka 3,5 m, med km 3 + 175 in km 3 + 350,
– PHO 4-1: absorpcijska protihrupna ograja s transparentnimi odseki, visoka 2,5 m, med km 3 + 850 in km 4 + 000,
– PHO 4-2: absorpcijska protihrupna ograja s transparentnimi odseki, visoka 4,0 m, med km 4 + 000 in km 4 + 450,
– PHO 4-3: absorpcijska protihrupna ograja s transparentnimi odseki, visoka 3,0 m, med km 4 + 425 in km 4 + 575,
– PHO 4-4: absorpcijska protihrupna ograja s transparentnimi odseki, visoka 2,0 m, med km 4 + 550 in km 4 + 650,
– PHO 5-1: absorpcijska protihrupna ograja s transparentnimi odseki, visoka 2,5 m, med km 4 + 750 in km 5 + 020,
– PHO 5-2: absorpcijska protihrupna ograja s transparentnimi odseki, visoka 2,5 m, med km 5 + 020 in km 5 + 110,
– PHO 5-3: absorpcijska protihrupna ograja s transparentnimi odseki, visoka 3,5 m, med km 5 + 100 in km 5 + 200,
– PHO 6: absorpcijska protihrupna ograja, visoka 4,0 m, med km 6 + 150 in km 6 + 560,
– PHO 7: absorpcijska protihrupna ograja, visoka od 3,5 do 4,0 m, med km 5 + 800 in km 6 + 250,
– PHO 8-1: absorpcijska protihrupna ograja s transparentnimi odseki, visoka 3,0 m, med km 6 + 750 in km 6 + 900,
– PHO 8-2: absorpcijska protihrupna ograja s transparentnimi odseki, visoka 3,0 m, med km 6 + 900 in km 7 + 300,
– PHO 9: absorpcijska protihrupna ograja s transparentnimi odseki, visoka 3,5 m, med km 7 + 600 in km 7 + 950,
– PHO 10: absorpcijska protihrupna ograja, visoka 3,5 m, med km 8 + 150 in km 8 + 500,
– PHO 11: absorpcijska protihrupna ograja s transparentnimi odseki, visoka od 2,0 do 3,0 m, med km 10 + 125 in km 10 + 750,
– PHO 12: absorpcijska protihrupna ograja, visoka 2,0 m, med km 10 + 875 in km 11 + 200,
– PHO 13: absorpcijska protihrupna ograja, visoka od 2,5 do 3,5 m, med km 10 + 950 in km 11 + 275.
(3) Transparentni odseki protihrupnih ograj iz prejšnjega odstavka se določijo v skladu s tretjim odstavkom 16. člena te uredbe in sedmim odstavkom 29. člena te uredbe.
(4) Potrebnost dodatne pasivne protihrupne zaščite se med izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja preveri za naslednje stavbe:
– Tržec 45 a, v km 2 + 375,
– Tržec 47 c, v km 2 + 685,
– Tržec 52, v km 2 + 735,
– Jurovci 5, v km 3 + 100,
– Jurovci 5, v km 3 + 110,
– Jurovci 6, v km 3 + 035,
– Podlehnik 15, v km 5 + 300,
– Dežno pri Podlehniku 4, v km 6 + 150,
– Zakl 38 a, v km 6 + 930,
– Stanošina 36, v km 6 + 985,
– Stanošina b. š., v km 7 + 100,
– Zakl 26, v km 7 + 180,
– Stanošina 38, v km 7 + 170,
– Stanošina 33, v km 7 + 460,
– Zakl 36, v km 7 + 500,
– Zakl 35, v km 7 + 550
– Zakl b. š., v km 7 + 600,
– Zakl 30 c, v km 7 + 882,
– Zakl 19 b, v km 8 + 390,
– Stanošina 16 a, v km 8 + 520,
– Zakl 19, v km 8 + 550,
– Stanošina 15, v km 8 + 720,
– Stanošina 11, v km 9 + 400,
– Kozminci 23, v km 9 + 800,
– Kozminci 22, v km 10 + 000,
– Kozminci 21, v km 10 + 030,
– Kozminci 20, v km 10 + 050,
– Kozminci 25 a, v km 10 + 130,
– Stanošina 8 b, v km 10 + 175,
– Stanošina 8 c, v km 10 + 210,
– Kozminci 19, v km 10 + 215,
– Sedlašek 128, v km 10 + 225,
– Stanošina 8 a, v km 10 + 300,
– Kozminci 16, v km 10 + 325,
– Kozminci 16 a, v km 10 + 370,
– Kozminci 15 a, v km 10 + 340,
– Sedlašek 127, v km 10 + 575,
– Sedlašek 126, v km 10 + 725.
(5) Za obrabno plast vozišča na avtocesti se uporabi tak asfalt, ki zmanjšuje raven hrupa pri viru.
(6) Dilatacije na cestnih objektih se zgradijo kot tihe dilatacije.
(7) Postavitev aktivne protihrupne zaščite se med izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja zagotovi v obsegu, ki se določi glede na napoved prometa za najmanj desetletno obdobje po končani gradnji, nato pa se ograja postopoma dograjuje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo pred hrupom.
43. člen
(varstvo pred vibracijami)
Pred začetkom gradnje se evidentira stanje izpostavljenih objektov ob načrtovanih prostorskih ureditvah in prevoznih poteh. Ob preseženi dovoljeni hitrosti vibracij se izvedejo odrejeni ukrepi.
IX. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE
44. člen
(etapnost izvedbe)
Prostorske ureditve, ki jih določa državni prostorski načrt, je mogoče izvajati po delih, ki predstavljajo funkcionalno zaključene celote in se lahko gradijo ločeno ali sočasno:
– posamezni deli avtoceste z ureditvijo obcestnega prostora, lahko tudi z ustrezno racionaliziranim normalnim prečnim profilom,
– posamezni deli vzporedne ceste z ureditvijo obcestnega prostora,
– prestavitve, razširitve in druge prilagoditve obstoječih infrastrukturnih in drugih objektov in naprav ter vodne ureditve, ki so potrebne za uresničitev načrtovanih prostorskih ureditev,
– deviacije,
– objekti na trasi avtoceste in deviacij ter spremljajoči objekti,
– drugi ukrepi in ureditve,
– dopolnitev ustreznih okoljevarstvenih ukrepov skladno z rezultati monitoringa.
X. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA URESNIČEVANJE DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA
45. člen
(monitoring)
(1) Investitor mora zagotoviti celostno izvajanje monitoringa med gradnjo in obratovanjem del, ki so določena z državnim prostorskim načrtom za področja, ki jih določa poročilo o vplivih na okolje. Zavezanec za izvedbo monitoringa med gradnjo je izvajalec gradbenih del, med obratovanjem pa upravljavec ceste.
(2) Pri določitvi točk monitoringa se smiselno upoštevajo točke že opravljenih meritev ničelnega stanja. V delih, kjer je to mogoče, se monitoring prilagodi in uskladi z drugimi državnimi in lokalnimi monitoringi. Pri fizičnih meritvah stanja sestavin okolja se zagotovi vsaj tolikšno število točk, da se pridobi utemeljena informacija o stanju posamezne sestavine okolja. Točke monitoringa se zasnujejo tako, da omogočajo stalno pridobivanje podatkov. Stanje se spremlja v skladu s predpisi in usmeritvami, določenimi v poročilu o vplivih na okolje. Rezultati monitoringa so javni, investitor mora poskrbeti za dostopnost podatkov.
(3) Na prečkanjih vzporedne ceste čez vodotoke in na območju, kjer vzporedna cesta prečka območje nadomestnega habitata, se po končani gradnji vsaj pet let opravlja monitoring, da se ugotovi morebitno prečkanje in povoženje dvoživk v spomladanskem in jesenskem času. Če se izkaže, da do tega prihaja, je treba urediti prehode za dvoživke.
(4) Izvaja se monitoring kakovostnega in količinskega stanja podzemne vode zaradi gradnje in obratovanja, za kar se izvedejo vsaj tri piezometrične vrtine ob odseku deviacije 0093-1,1-1 med km 0 + 400 in km 0,840, ena zahodno in dve vzhodno od navedenega odseka. Vrtine se izvrtajo skozi kvartarni vodonosnik do pliocenske podlage, torej do globine približno 24 m. Opravlja se monitoring očiščenih odpadnih voda iz lovilnikov olj.
(5) Zagotovijo se monitoring hrupa med gradnjo ter ukrepi ob ugotovljenih prekoračitvah vrednosti, določenih za čas gradnje. Merilne točke se določijo glede na organizacijo gradbišča za naseljena območja v neposredni bližini gradbišča in cest, po katerih poteka prevoz oziroma promet. Prve meritve hrupa in obratovalni monitoring hrupa se opravljajo v skladu s predpisi, ki urejajo prve meritve in obratovalni monitoring hrupa glede na vire hrupa ter pogoje za njegovo izvajanje. Investitor mora na podlagi rezultatov monitoringa dodatno ustrezno ukrepati.
(6) Dodatni ustrezni zaščitni ukrepi investitorja na območju državnega prostorskega načrta na podlagi rezultatov monitoringa so:
– dodatne tehnične in prostorske rešitve,
– dodatne krajinskoarhitekturne ureditve,
– sanacije poškodovanih območij, naprav ali drugih prostorskih sestavin,
– spremembe rabe prostora in
– drugi ustrezni ukrepi (ukrepi za omilitev stanja).
46. člen
(organizacija gradbišča in prevozne poti)
(1) Gradbišče se uredi na območju državnega prostorskega načrta, vendar zunaj območij kulturne dediščine, najožjega vodovarstvenega območja, območij, ki so pomembna za ohranjanje narave, območja nadomestnega habitata in mokrotnih travnikov med zahodnim platojem oskrbne postaje Podlehnik in nadvozom 0094-1,4-3 in med priključkom Zakl in deviacijo 0094-1,1-14a na odseku pod avtocesto. Gradbišče se čim bolj omeji na širino avtocestnega telesa in se zavaruje pred poplavljanjem in erozijo tal.
(2) V pripravi projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja se izdela podroben načrt gradbišča, tudi lokacije začasnih deponij, parkirišč in pretakališč, določijo pa se tudi prevozne poti med gradnjo.
(3) Za prevozne poti se uporabljajo obstoječe javne ceste. Če to ni mogoče, se zgradijo dodatne začasne prevozne poti, ki pa ne smejo prečkati objektov in območij kulturne dediščine, območij, ki so pomembna za ohranjanje narave, ter območij nadomestnega habitata in tistih, ki potekajo vsaj 50 metrov od vodotokov; za njih se pridobi soglasje lastnikov zemljišča. Prevozne poti se utrdijo in redno čistijo. Trase prevoznih poti in lokacije priključkov na gradbišče se izberejo tako, da se kar najmanj prizadenejo bivalno okolje, naravno okolje, kmetijska zemljišča in obstoječe ureditve.
(4) Čez objekte in območja kulturne dediščine, območja, pomembna za ohranjanje narave, in območje nadomestnega habitata ne smejo potekati gradbiščne poti, dostopne in prevozne poti, obvozi, ureditve vodotokov, vanje se ne sme premakniti komunalna, energetska in telekomunikacijska infrastruktura, na njih se tudi ne smejo deponirati viški materiala.
(5) Zagotovi se zavarovanje gradbišča za varno in nemoteno rabo sosednjih objektov in zemljišč. Med gradnjo se zagotovijo vsi potrebni varnostni ukrepi in taka organizacija na gradbišču, da se prepreči onesnaženje okolja, ki bi nastalo zaradi prevoza, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih škodljivih snovi, ob nezgodi pa se zagotovi takojšnje ukrepanje ustrezno usposobljenih delavcev.
47. člen
(deponiranje materiala in ravnanje z odpadki)
(1) Skupna količina viškov materiala je približno 210 000 m3.
(2) Del viškov nenosilnega zemeljskega materiala se lahko odloži ob avtocesti ali deviacijah za izravnavanje brežin nasipov ali uporabi za zasipavanje v območjih priključkov, depresij, večjih depresij ob vzhodni strani avtoceste med km 10 + 400 in km 10 + 600 in ob starem mejnem prehodu Gruškovje ob vzhodni strani avtoceste med km 11 + 770 in km 11 + 930 ter za oblikovanje terena na območju od priključnega kraka D priključka Lancova vas severno in priključnega kraka B priključka Lancova vas jugozahodno. Območja se zatravijo ali zasadijo. Del viškov nenosilnega zemeljskega materiala se lahko odloži tudi na območju poslovno-logistične cone Videm v skladu z občinskimi prostorskimi akti. Ob zapolnitvi navedenih območij se predvidi dodatno območje za odlaganje viškov materiala, to je med deviacijo 0093-1,1-1 in med km avtoceste 1 + 300. Območje se po uporabi rekultivira v kmetijska zemljišča. Deponije se zvezno oblikujejo z upoštevanjem okoliškega terena.
(3) Začasne deponije med gradnjo so dovoljene le znotraj območja državnega prostorskega načrta, na prej arheološko pregledanih območjih, vendar ne na objektih in območjih kulturne dediščine, razen na registriranih arheoloških območjih, kjer so bila že izvedena arheološka izkopavanja (območja z EŠD 27971 in EŠD 27972), zunaj območij, pomembnih za ohranjanje narave, zunaj območja nadomestnega habitata, zunaj območij prednostnih habitatnih tipov, vodotokov, poplavnih območij, najožjega vodovarstvenega območja, kmetijskih zemljišč, gozdov, zunaj mokrotnih travnikov na dveh območjih: med zahodnim platojem oskrbne postaje Podlehnik in nadvozom 0094-1,4-3 ter med priključkom Zakl in deviacijo 0094-1, 1-14a na odseku pod avtocesto. Začasne deponije se ne urejajo na cevovodih in kablovodih gospodarske javne infrastrukture. Začasne deponije plodne zemlje se določijo pred gradnjo. Deponirani material se zaščiti pred izpiranjem ter se zagotovi zbiranje in odstranjevanje odpadnih voda, če te nastajajo. Deponirani material ne sme ovirati odtoka zalednih vod.
(4) Z inertnim materialom, ki nastane zaradi odstranitve objektov in infrastrukture, se ravna v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki. Nevarni odpadki, mednje spadajo tudi zemljina, onesnažena zaradi razlitja nevarnih snovi, in odpadna embalaža nevarnih snovi, se predajo pooblaščeni organizaciji za zbiranje nevarnih odpadkov, kar se ustrezno evidentira.
(5) Pri rekultiviranju in zasipavanju se uporablja zemeljski material, ki izpolnjuje zahteve iz predpisa, ki ureja obremenjevanje tal z vnašanjem odpadkov.
48. člen
(druge obveznosti investitorjev in izvajalcev)
Obveznosti investitorjev in izvajalcev so tudi:
– pred začetkom del je treba pravočasno obvestiti upravljavce gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra, da se z njimi evidentirajo obstoječi objekti in naprave ter uskladijo vsi posegi v območje objektov in naprav ter v njihove varovalne pasove,
– obveščati lokalno prebivalstvo o zaporah cest zaradi gradnje,
– zagotavljati nemoteno komunalno, energetsko in telekomunikacijsko oskrbo objektov,
– zagotoviti ali nadomestiti dostope in dovoze do obstoječih objektov in zemljišč,
– promet med gradnjo organizirati tako, da ne prihaja do zastojev, omogočiti varne povezave za motorni in nemotorni promet med naselji ali deli naselij na eni in drugi strani avtoceste ter povezave kmetijskih gospodarstev s kmetijskimi površinami,
– preprečiti onesnaženje cest med gradnjo in ceste sproti čistiti,
– narediti posnetek ničelnega stanja cest, ki se bodo uporabljale kot gradbiščne poti, jih ustrezno urediti in protiprašno zaščititi, nastale poškodbe pa po koncu gradnje odpraviti in na cestah vzpostaviti prejšnje stanje,
– infrastrukturne objekte, naprave in druge objekte med gradnjo ustrezno zaščititi, po končani gradnji pa morebitne poškodbe sanirati,
– pri poseganju v vodno območje se je treba dogovoriti o ukrepih za zaščito ribolovnega območja in urediti razmerja z upravljavcem,
– čim prej odpraviti vse morebitne negativne posledice, ki bi nastale zaradi prostorske ureditve, določene z državnim prostorskim načrtom.
49. člen
(razmejitve in primopredaja)
Investitor pripravi ustrezne razmejitve, preda potrebno dokumentacijo drugim upravljavcem in poskrbi za primopredajo vseh odsekov cest, vodnih ureditev, gozdnih zemljišč, nadomestnih habitatov, poljskih poti, gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra, ki jih v skladu s predpisi, ki urejajo javne ceste, ne bo prevzel v upravljanje, upravljavci pa so jih dolžni prevzeti v upravljanje in vzdrževanje.
50. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja Ministrstvo za okolje in prostor, Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor.
XI. DOPUSTNA ODSTOPANJA
51. člen
(dopustna odstopanja)
(1) Pri izvajanju državnega prostorskega načrta so dopustna odstopanja od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev, določenih s to uredbo, če se pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju prometnih, geoloških, hidroloških, geomehanskih in drugih razmer pridobijo tehnične rešitve, ki so primernejše z oblikovalskega, prometno-tehničnega ali okoljevarstvenega vidika.
(2) Odstopanja od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev iz prejšnjega odstavka ne smejo spreminjati načrtovanega videza območja, poslabšati bivalnih in delovnih razmer na območju državnega prostorskega načrta oziroma na sosednjih območjih ter ne smejo biti v nasprotju z javnimi koristmi. Z odstopanji morajo soglašati organi in organizacije, v katerih delovno področje spadajo ta odstopanja.
(3) Za dopustna odstopanja po tej uredbi se lahko štejejo tudi druga križanja objektov gospodarske infrastrukture s prostorskimi ureditvami, načrtovanimi z državnim prostorskim načrtom, ki niso določena s to uredbo. K vsaki drugačni rešitvi križanja gospodarske infrastrukture s prostorskimi ureditvami mora investitor gospodarske infrastrukture prej pridobiti soglasje investitorja prostorske ureditve, če ta še ni zgrajena, ali po končani gradnji soglasje njenega upravljavca.
(4) Ne glede na določbe prvega in drugega odstavka tega člena je pri nadvozih v smislu skrajšanja objektov dopustno največ 5-odstotno odstopanje od dolžin, opredeljenih v grafičnem delu državnega prostorskega načrta.
(5) Za dopustna odstopanja po tej uredbi se štejejo tudi:
– gradnja površin za pešce in kolesarje ter priključkov na vzporedno cesto poslovno-logistične cone Videm,
– ureditev in postavitev naprav ter objektov za vzpostavitev inteligentnega prometnega sistema.
52. člen
(cestninjenje)
Za dopustna odstopanja se šteje tudi možnost ureditve in postavitve naprav ter objektov za elektronski sistem cestninjenja v prostem prometnem toku, če se vzpostavitev takega sistema določi s predpisi, ki urejajo sistem cestninjenja. Postavitev teh naprav je v javnem interesu.
XII. KONČNI DOLOČBI
53. člen
(občinski in državni prostorski akti)
(1) Z dnem uveljavitve te uredbe se za območje iz 4. člena te uredbe šteje, da so spremenjeni in dopolnjeni naslednji občinski prostorski akti:
– Dolgoročni plan občine Ptuj za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 11/86, 20/88, 2/90, 12/93, 16/94),
– Družbeni plan občine Ptuj za obdobje 1986–1990 (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 25/86, 28/86, 12/87, 28/90, 32/90, 25/91, 12/93, 16/94),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana za območje Občine Hajdina za odsek hitre ceste Hajdina–Ormož na območju Občine Hajdina, območje poselitve v naselju Zg. Hajdina, območje za šport in rekreacijo v naselju Zg. Hajdina (Uradni list RS, št. 45/03),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana za območje Občine Hajdina (Uradni list RS, št. 78/04),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Ptuj za obdobje 1986–2000 za območje Občine Videm, dopolnjenega v letu 1996 (Uradni list RS, št. 57/97),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Ptuj za obdobje 1986–1990 za območje Občine Videm, dopolnjenega v letu 1996 (Uradni list RS, št. 57/97),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana za območje Občine Videm (Uradni list RS, št. 87/03),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Ptuj za obdobje 1986–2000 za območje Občine Videm, dopolnjenega v letu 1996 (Uradni list RS, št. 57/97),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana za območje Občine Podlehnik (Uradni list RS, št. 21/03),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana občine Ptuj za obdobje 1986–1990 za območje Občine Videm, dopolnjenega v letu 1996 (Uradni list RS, št. 57/97),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin srednjeročnega plana za območje Občine Podlehnik (Uradni list RS, št. 21/03),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Ptuj za obdobje 1986–2000 za območje Občine Majšperk, dopolnjenega v letu 1996 (Uradni list RS, št. 20/97),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Ptuj za obdobje 1986–1990 za območje Občine Majšperk, dopolnjenega v letu 1996 (Uradni list RS, št. 20/97),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana za območje Občine Žetale (Uradni list RS, št. 86/04),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah izvedbenega prostorskega akta: Prostorski ureditveni pogoji za območje Občine Hajdina (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 27/07),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah izvedbenega prostorskega akta: Prostorski ureditveni pogoji za območje Občine Videm (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 35/07),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah izvedbenega prostorskega akta: Prostorski ureditveni pogoji za območje Občine Podlehnik (Uradni list RS, št. 105/07),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah izvedbenega prostorskega akta: Prostorski ureditveni pogoji za območje Občine Žetale (Uradni list RS, št. 117/07).
(2) Z dnem uveljavitve te uredbe se preneha uporabljati Uredba o državnem lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku Slivnica–Draženci (Uradni list RS, št. 73/05) v delu, ki se nanaša na zemljišča ali dele zemljišč s parcelnimi številkami v naslednjih katastrskih občinah:
– k. o. Pobrežje: 837/4, 837/5, 838/7, 839/3, 840/3, 841/52, 841/71, 841/82, 841/83, 841/96, 841/97, 841/98, 841/103, 841/126, 841/127, 841/128, 841/129, 841/130, 841/131, 841/132, 841/133, 841/134, 841/135, 841/136, 841/137, 841/138, 841/139, 841/140, 841/141, 841/142, 841/143, 841/144, 841/145, 841/146, 841/147, 841/148, 841/149, 1204;
– k. o. Lancova vas: 273/2, 275/2, 277/3, 277/4, 279/15, 279/17, 280/1, 282/2, 335/3, 336/3, 339/3, 340/5, 340/6, 342/4, 343/2, 343/4, 344/3, 344/4, 345/6, 345/7, 346/1, 346/5, 347/3, 348/3, 350/2, 350/4, 713/4, 725, 726/2, 729/3, 730/2, 731/3, 732/2, 733/2, 734/2, 735/2, 736/2, 737/2, 738/5, 738/6, 739/3, 740/2, 741/2, 742/2, 744/4, 745/2, 746/2, 748/2, 749/2, 753/5, 755/3, 756/3, 769/3, 769/4, 769/5, 770.
(3) Z dnem uveljavitve te uredbe se preneha uporabljati Uredba o lokacijskem načrtu za mednarodni mejni prehod Gruškovje (Uradni list RS, št. 43/03) na naslednjih zemljiščih oziroma delih zemljišč s parcelnimi številkami v naslednjih katastrskih občinah:
– k. o. Gruškovje: 1590/1, 1591/2, 1591/4, 1696/1, 1730/4, 1730/8, 1738/1, 1738/2, 1739/2;
– k. o. Žetale: 1575/4, 1575/2, 1586/1, 1586/2, 1587/2, 1588, 1589.
54. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-35/2010
Ljubljana, dne 23. septembra 2010
EVA 2010-2511-0111
Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister

AAA Zlata odličnost