Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2010 z dne 24. 9. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2010 z dne 24. 9. 2010

Kazalo

4108. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole dr. Ivan Prijatelj Sodražica, stran 10990.

Na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-UPB5) (Uradni list RS, št. 16/07) ter 15. člena Statuta Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 44/99, 80/00, 12/06) je občinski svet na 20. redni seji dne 16. 9. 2010 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole dr. Ivan Prijatelj Sodražica
1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Ivan Prijatelj Sodražica (Uradni list RS, št. 78/99, 85/02, 63/08).
2. člen
V 13. členu odloka se spremenijo oziroma dopolnijo naslednji odstavki:
Spremeni se drugi odstavek tako, da se po novem glasi:
»Svet zavoda šteje 11 (enajst) članov, ki jih sestavljajo:
– 3 (trije) predstavniki ustanovitelja
– 5 (pet) predstavnikov delavcev zavoda
– 3 (trije) predstavniki staršev.«
»V četrtem odstavku se spremeni drugi stavek tako, da se po novem glasi: Predstavnike delavcev izvolijo zaposleni delavci zavoda neposredno na tajnih volitvah, in sicer tri predstavnike izmed strokovnih delavcev šole, enega predstavnika izmed strokovnih delavcev vrtca in enega predstavnika izmed gospodarsko upravnih in računovodskih delavcev.«
V sedmem odstavku se na koncu doda stavek:
»V primeru, da se status otroka, na podlagi katerega je bil starš imenovan v svet šole, spremeni oziroma statusa nima več, do preteka mandata celotnega sveta šole pa je 6 mesecev ali manj, se mandat starša podaljša do izteka mandata celotnega sveta šole.«
3. člen
21. člen odloka se spremeni tako, da se po novem glasi:
»Za ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje zakonsko določene pogoje.
Ravnatelja se imenuje in razrešuje na način in po postopku kot ga določa resorni zakon.«
4. člen
21.a in 21.b člen se črtata.
5. člen
22. člen odloka se spremeni tako, da se po novem glasi:
»Če ravnatelju predčasno preneha mandat oziroma če nihče izmed prijavljenih kandidatov ni imenovan, se imenuje vršilca dolžnosti skladno z zakonskimi določili.«
6. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-1/08
Sodražica, dne 16. septembra 2010
Župan
Občine Sodražica
Blaž Milavec l.r.

AAA Zlata odličnost