Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2010 z dne 24. 9. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2010 z dne 24. 9. 2010

Kazalo

4090. Pravilnik o postopku vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Divača, stran 10932.

Na podlagi drugega odstavka 6. člena Zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 54/07 – ZVVJTO UPB4) in 16. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99, 77/06 in 115/07) je Občinski svet Občine Divača na 33. seji dne 8. 9. 2010 sprejel
P R A V I L N I K
o postopku vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Divača
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik ureja postopek vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Divača, ki obsega postopek za določitev seznama upravičencev, način ugotavljanja sorazmernih deležev vračila ter pogoje in roke vračanja sredstev, ki jih Občina Divača (v nadaljevanju: občina) pridobi na podlagi Zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (v nadaljevanju: zakon).
2. člen
(opredelitev izrazov)
Pomen izrazov, uporabljenih v tem pravilniku:
– »neposredni upravičenci« so fizične in pravne osebe, ki so vložili zahtevek za vračilo vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje pri državnem pravobranilstvu. Ta pravilnik ureja postopek le za primere, v katerih je neposredni upravičenec občina;
– »dejanski upravičenci« so fizične in pravne osebe, ki so preko krajevnih skupnosti združevali finančna sredstva, delo in material za namen vlaganj v izgradnjo javnega telekomunikacijskega omrežja, za katerega je občina uveljavljala zahtevke za vračilo vlaganj pri državnem pravobranilstvu;
– »dejanski končni upravičenci« so fizične in pravne osebe, ki bodo prejeli nakazilo v imenu dejanskih upravičencev, lahko so iste osebe ali dediči oziroma pravni nasledniki dejanskih upravičencev;
– »pristojna krajevna skupnost« je krajevna skupnost ali pravna naslednica krajevne skupnosti, na območju katere so potekala vlaganja v izgradnjo javnega telekomunikacijskega omrežja, ki so predmet vračanja na podlagi posamezne sklenjene poravnave med občino in državnim pravobranilstvom;
– »sorazmerni delež vračila« je delež v celotnem vračilu, ki ga prejme občina na podlagi sklenjene poravnave iz prejšnje alineje, do katerega je v višini, sorazmerni vlaganjem v izgradnjo predmetnega javnega telekomunikacijskega omrežja, upravičen dejanski (končni) upravičenec.
3. člen
(zavezanec)
Zavezanec za vračilo sorazmernih deležev vračila dejanskim (končnim) upravičencem je občina.
II. POSTOPEK ZA DOLOČITEV SEZNAMA UPRAVIČENCEV
4. člen
(imenovanje in pristojnosti komisije)
Za vodenje postopka vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (v nadaljevanju: vračanje vlaganj) ter izvajanje ostalih nalog, posebej opredeljenih z zakonom in s tem pravilnikom, imenuje župan v roku 10 dni po uveljavitvi tega pravilnika petčlansko komisijo, v kateri morata biti vsaj dva predstavnika Občinskega sveta Občine Divača. Komisijo vodi s strani župana pooblaščeni delavec občinske uprave.
Strokovne in administrativno tehnične naloge opravlja za komisijo občinska uprava Občine Divača na Občini Divača (v nadaljevanju: občinska uprava).
Operativno in svetovalno podporo komisiji v okviru s tem pravilnikom podeljenih pristojnosti in nalog zagotavlja tudi svet pristojne krajevne skupnosti (v nadaljevanju: svet KS).
5. člen
(način sestave in objave seznama upravičencev)
Pristojna komisija pripravi predlog seznama dejanskih upravičencev do vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje po posameznem zahtevku, za katerega je bila sklenjena pisna poravnava ali izdana ustrezna pravnomočna sodna odločba (v nadaljevanju: predlog seznama) v sodelovanju s svetom KS.
Osnova predloga seznama so prijave upravičencev, razpoložljive evidence in podatki iz arhivov, s katerimi razpolagajo občina, krajevne skupnosti in druge pravne in fizične osebe, podatki pa so lahko pridobljeni tudi z javnimi pozivi osebam, ki razpolagajo z ustrezno dokumentacijo.
Komisija objavi na oglasnih deskah pristojne krajevne skupnosti ter na spletni strani občine predlog seznama v roku enega meseca po uveljavitvi tega pravilnika. Na predlog sveta KS se predlog seznama lahko objavi tudi na druge, krajevno običajne načine. Vse objave predloga seznama morajo biti opravljene istega dne.
O objavi predloga seznama objavi komisija tudi razglas na oglasni deski občinske uprave in internetni strani Občine Divača. Objave razglasa morajo biti opravljene istega dne kot objave predloga seznama iz prejšnjega odstavka.
Na predlogu seznama so, ob splošnih podatkih o zahtevku, za katerega je bila dosežena pisna poravnava, naslednji podatki o posameznem dejanskem upravičencu: ime in priimek oziroma naziv dejanskega upravičenca, naslov v času vlaganja in/ali naslov v času objave predloga seznama ter delež poravnanega zneska vlaganj, ki pripada dejanskemu upravičencu.
Predlog seznama mora vsebovati tudi pravni pouk z navodili za ravnanje po 6. členu tega pravilnika.
6. člen
Vsaka pravna ali fizična oseba, ki za to izkaže pravni interes, ima pravico v roku 15 dni po objavi predloga seznama iz 5. člena tega pravilnika podati komisiji ugovor, pripombo ali predlog za spremembo oziroma dopolnitev predloga seznama, s čimer lahko izrazi zahtevo po naknadni uvrstitvi na predlog seznama ali zahtevo po popravku posameznih podatkov na predlogu seznama. Posamezen predlagatelj lahko vloži ugovor, pripombo ali predlog za spremembo oziroma dopolnitev predloga seznama (v nadaljevanju: pritožba), ki se nanaša nanj ali na njegovega pravnega prednika.
Pritožba mora biti podana v pisni obliki, naslovljena na komisijo in dokumentirana z dokazili, iz katerih je razvidna vsebina pritožbe. Poziv za posredovanje pritožb z navedbo končnega datuma, naslova in načina predložitve, se objavi skupaj s predlogom seznama iz drugega odstavka 5. člena in razglasom iz tretjega odstavka 5. člena tega pravilnika.
Kot dokazilo za dopolnitev ali spremembo predloga seznama se upoštevajo pogodbe, računi in potrdila o plačilih, prispevkih v materialu oziroma opravljenem delu ter druge verodostojne listine, ki dokazujejo neposredna vlaganja v javno telekomunikacijsko omrežje.
Zahteva za spremembo ali dopolnitev predloga seznama, dokumentirana na podlagi dokazil iz prejšnjega odstavka, se prizna le pod pogojem, da je bila ta zahteva že podana in vključena v zahtevek za vračilo vlaganj ter da je bila na podlagi sklenjene pisne poravnave priznana kot upravičena do vračila vlaganj.
Komisija prejeto pritožbo posreduje svetu KS z zahtevo, da k pritožbi poda obrazložen pisni predlog najkasneje v roku 10 dni po prejemu zahteve. Komisija obravnava pritožbo skupaj s predlogom sveta KS ter z odločbo na prvi stopnji odloči o pritožbi v okviru svojih pristojnosti skladno z določili Zakona o splošnem upravnem postopku.
Zoper odločitev na prvi stopnji je dopustna pritožba na župana. Odločitev župana je dokončna.
7. člen
Po zaključenem postopku iz 6. člena tega pravilnika objavi komisija na način iz drugega in četrtega odstavka 5. člena tega pravilnika dokončen seznam dejanskih upravičencev (v nadaljevanju: seznam).
Sočasno z objavo pošlje občinska uprava dejanskim upravičencem s seznama iz prejšnjega odstavka obvestilo o nadaljnjih postopkih in obrazec, s katerim dejanski upravičenci ali njihovi zakoniti dediči oziroma pravni nasledniki, kolikor so le-ti že znani, podajo natančne podatke, ki omogočajo nakazilo vrnjenih sredstev (osebni podatki z naslovom, davčna številka, transakcijski račun in banka, pri kateri je le-ta odprt, izjava o točnosti podatkov in o seznanjenosti z obvezo, da bo vsaka sprememba posredovanih podatkov nemudoma sporočena občinski upravi, soglasje o uporabi osebnih podatkov za potrebe vračila vlaganj ...).
Istočasno objavi komisija na način, kot ga določa tretji odstavek 5. člena, tudi poziv za predložitev predhodno navedenih podatkov in dokazil iz 9. člena tega pravilnika. Evidenco tako pridobljenih podatkov in dokazil vodi občinska uprava.
Naknadne spremembe in dopolnitve seznama so možne le glede podatkov o dejanskem končnem upravičencu, ki vplivajo na nadaljnji postopek vračanja vlaganj (na primer sprememba naslova, novi dediči oziroma pravni nasledniki na seznam uvrščenih oseb …), ne pa tudi glede dodatnih uvrstitev dejanskih upravičencev na seznam ali glede sprememb njim pripadajočih deležev vračila.
V primeru dokazanega dedovanja oziroma pravnega nasledstva izda komisija sklep, s katerim ugotovi nova dejstva ter določi, dopolni ali spremeni dejanske končne upravičence ter njim pripadajoče deleže vračila.
Spremembe in dopolnitve seznama po pravnomočnosti sklepa iz prejšnjega odstavka evidentira občinska uprava. Druge dovoljene spremembe in dopolnitve seznama občinska uprava evidentira na podlagi dokumentirane pobude zainteresiranih. O opravljenih spremembah in dopolnitvah seznama občinska uprava tekoče obvešča zainteresirane, komisijo in svet KS.
III. NAČIN UGOTAVLJANJA SORAZMERNIH DELEŽEV VRAČILA
8. člen
(določitev sorazmernega deleža vračila)
Pri določitvi sorazmernega deleža vračila se predpostavlja, da so vsi dejanski upravičenci v ceni, ki so jo plačali za priključek in izgradnjo telekomunikacijskega omrežja, plačali krajevni skupnosti realno enako ceno za priključek in izgradnjo javnega telekomunikacijskega omrežja znotraj posamezne krajevne skupnosti, ne glede na to, ali je bila cena priključka zaračunana posebej ali ne in ne glede na to, ali je bilo delo plačano ali opravljeno. Pri določitvi sorazmernega deleža vračila se znesek vlaganj pri posamezni krajevni skupnosti, priznanih s posamezno sklenjeno pisno poravnavo, upošteva z vrednostjo 1.
Vračilo dejanskemu upravičencu se izračuna tako, da se od zneska, ki ga bo občina za posamezno krajevno skupnost prejela s posamezno sklenjeno pisno poravnavo, sorazmerno glede na delež vlaganj odšteje znesek lastnih sredstev krajevne skupnosti, drugih javnih sredstev ter sredstev, ki jih je krajevna skupnost pridobila iz drugih virov (na primer samoprispevek, donacije, sponzorstva …) in se ga deli s številom vseh dejanskih upravičencev iz posameznega seznama za vračilo vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje, ki je predmet vračanja.
Sorazmerni delež vlaganj, ki pripada posameznemu dejanskemu upravičencu, se praviloma ugotavlja na podlagi razpoložljive dokumentacije, podatkov ali obvestil, ob upoštevanju naslednjih načel:
– Če so vsi dejanski upravičenci podajali svoje vložke v istih časovnih obdobjih in v približno enakih obsegih, se vsakemu upravičencu dodeli enak delež poravnanega zneska;
– Če so posamezni dejanski upravičenci svoje vložke podajali v različnih časovnih obdobjih ali v različnem obsegu, se njihov vložek valorizira oziroma preračuna v DEM po srednjem tečaju Banke Slovenije, kot je objavljen na podlagi 5. člena Zakona, struktura vložkov po posameznih dejanskih upravičencih pa se izračuna na podlagi vsot tako preračunanih vložkov;
– Če so različni dejanski upravičenci svoje vložke podajali v različnih obsegih denarnih vložkov, materiala ali dela, se posebej preračuna vsaka oblika vložka in ponderira z deležem, ki ga je imela posamezna oblika v postopku poravnave ali kot je razvidna iz dokumentov;
– Kadar na podlagi dokumentov ali na podlagi drugih znanih dejstev ni mogoče ugotoviti dejanskega deleža posameznega dejanskega upravičenca, se vračilo izvede v enakih deležih vsem upravičencem, ki so zagotavljali svoje vložke in so razvidni iz takratnih seznamov naročnikov telefonskega priključka v posamezni krajevni skupnosti.
V primeru, da občina uveljavi vračilo vlaganj za posamezno naselje znotraj krajevne skupnosti oziroma za posamezno fazo izgradnje javnega telekomunikacijskega omrežja, se tudi sredstva, pridobljena za posamezno naselje oziroma za posamezno fazo, ob smiselni uporabi prejšnjega odstavka, razdelijo med dejanske upravičence znotraj posameznega naselja oziroma posamezne faze izgradnje javnega telekomunikacijskega omrežja.
Dejanski upravičenci, ki so plačali telefonski priključek v višini, ki skupaj s prispevkom samoupravni interesni skupnosti za poštni, telegrafski in telefonski promet ne dosega zneska priključnine za ustrezno geografsko območje, določenega skladno s tretjim odstavkom 4. člena zakona, do vračila vlaganj niso upravičeni.
Kadar ne obstajajo seznami dejanskih upravičencev, vezani na pridobitev konkretnih telefonskih priključkov, in je šlo za solidarno združevanje sredstev za namene pridobitve telefonskega priključka, ki ga je nato uporabljala širša okolica (na primer naselje, krajevna skupnost), se šteje, da je dejanski upravičenec občina, ki pa je dolžna s poravnavo vrnjena sredstva nameniti za investicije v infrastrukturo na območju, na katerem so bila sredstva združena. Enako se ravna z vložki, ki so jih v izgradnjo javnih telekomunikacijskih omrežij zagotovile krajevne skupnosti iz drugih virov.
IV. POGOJI IN ROKI VRAČANJA VLAGANJ
9. člen
(dedovanje oziroma pravno nasledstvo)
Če posamezni dejanski končni upravičenec nastopa kot dedič oziroma pravni naslednik dejanskega upravičenca, mora skupaj s podatki iz drugega odstavka 7. člena tega pravilnika komisiji predložiti pravnomočen sklep o dedovanju oziroma mora izkazati pravno nasledstvo.
V primeru prodaje telefonskega priključka oziroma drugega pravnega posla v zvezi s tem, je dejanski upravičenec oseba, ki se izkaže z ustrezno listino.
10. člen
(sklepanje poravnave z dejanskim končnim upravičencem)
Občinska uprava pripravi v roku 10 dni od dneva prejema popolnih podatkov, zahtevanih v 7. členu tega pravilnika, predlog pisne poravnave o vračilu sorazmernega deleža vlaganj. Predlog se vroči dejanskemu končnemu upravičencu po določbah zakona, ki ureja upravni postopek za osebno vročitev stranki, in z navedbo roka, v katerem se pisna poravnava lahko sklene, pri čemer rok ne sme biti daljši od treh mesecev.
Pisna poravnava iz prejšnjega odstavka, sklenjena med občino in dejanskim končnim upravičencem, je podlaga za izplačilo sorazmernega deleža vračila dejanskemu končnemu upravičencu.
11. člen
O vseh odprtih vprašanjih (na primer ustreznost dokazil …) odloča, v skladu z zakonom in s tem pravilnikom, komisija v sodelovanju s svetom KS.
12. člen
(način in roki vračanja vlaganj)
Občina postane zavezanec za vračilo vlaganj dejanskim končnim upravičencem iz posameznega seznama z dnem nakazila sredstev s strani Slovenske odškodninske družbe d. d. po poravnavi, ki se nanaša na ustrezen seznam. Občina je zavezanec po tem odstavku samo do višine prejetih sredstev.
Prejeta vračila po posameznem poravnanem zahtevku bo občina začela vračati dejanskim končnim upravičencem v roku 30 dni po uveljavitvi tega pravilnika, in sicer se nakazilo sorazmernega deleža vračila dejanskemu končnemu upravičencem izvrši v roku 30 dni od dneva sklenitve pisne poravnave iz 10. člena tega pravilnika.
Sredstva iz prejšnjega odstavka se ne revalorizirajo in ne obrestujejo. V primeru, da stroški nakazila presežejo višino vračila, se vračilo ne izvrši.
Sredstva, ki jih zaradi nepopolnosti podatkov oziroma dokazil ali nedosegljivosti dejanskih končnih upravičencev ne bi bilo mogoče nakazati dejanskim končnim upravičencem, postanejo v roku petih let po dokončnosti posameznega seznama iz 7. člena tega pravilnika sredstva v lasti občine. Občina jih mora porabiti namensko za investicije v infrastrukturo na območju, na katerem je bilo izvršeno predmetno vlaganje. Končni datum za uveljavitev pravice do vračila vlaganj se objavi skupaj s pozivom iz drugega odstavka 7. člena tega pravilnika.
Sorazmerni del vrnjenih sredstev, ki pripadajo občini iz naslova vlaganj namenskih sredstev občinskega proračuna, sredstev krajevnih skupnosti in drugih virov, tako da ne pripadajo drugim dejanskim končnim upravičencem, morajo biti namenjena za investicije v infrastrukturo na ožjem območju, na katerem so bila izvedena vračilu ustrezna vlaganja.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
Postopki vračanja vlaganj, ki so bili začeti do uveljavitve tega pravilnika, se nadaljujejo in končajo po določbah tega pravilnika.
14. člen
(poročanje)
Po izteku posameznega proračunskega leta ter po zaključku postopka vračanja vlaganj po posamezni sklenjeni poravnavi iz 5. člena oziroma najkasneje po izteku roka iz četrtega odstavka 12. člena tega pravilnika pripravi komisija poročilo o poteku in rezultatih postopka. Predloži ga pristojnim organom občine.
15. člen
(financiranje in nadzor)
Finančna sredstva, potrebna za realizacijo postopkov in s tem povezanih stroškov komisije, sveta KS in občinske uprave, določenih z zakonom in s tem pravilnikom, se zagotovijo v proračunu občine.
Nadzor nad izvajanjem določil tega pravilnika opravlja Nadzorni odbor Občine Divača.
16. člen
(uveljavitev pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0013/2010-03
Divača, dne 8. septembra 2010
Župan
Občine Divača
Matija Potokar l.r.

AAA Zlata odličnost