Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2010 z dne 24. 9. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2010 z dne 24. 9. 2010

Kazalo

4103. Sklep o dopolnitvi Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Slovenj Gradec za območje Mestne občine Slovenj Gradec v letu 2009, stran 10982.

Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt; Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B in 108/09), 21. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt-A; Uradni list RS, št. 108/09) ter 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 29/99) je župan Mestne občine Slovenj Gradec dne 8. 6. 2010 sprejel
S K L E P
o dopolnitvi Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Slovenj Gradec za območje Mestne občine Slovenj Gradec v letu 2009
I.
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Slovenj Gradec za območje Mestne občine Slovenj Gradec v letu 2009 (Uradni list RS, št. 100/09; v nadaljevanju: sklep) se dopolni v naslednjih delih in na naslednji način:
– V točki II. Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov se na koncu dodata dva nova odstavka, ki glasita:
»V postopku sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov bo občina zagotovila ustrezne prostorske možnosti še za realizacijo treh manjših, prav tako pomembnih in časovno prioritetnih projektov, od katerih se prvi nanaša na vzpostavitev celovitega turističnega proizvoda, vezanega na tematsko obarvano pot s spoznavanjem etnološke dediščine v k.o. Vrhe, drugi na opredelitev ustreznega območja, vezanega na revitalizacijo dvorca Gradišče nad Slovenj Gradcem ter tretji na razširitev obstoječe dejavnosti v obstoječem območju Oaza turizma in tehnologije – naselje Sonce.
Za zagotovitev navedenih projektov bo občina v spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin planskih aktov:
– spremenila zasnovo organizacije dejavnosti v prostoru tako, da bo vključila nekatere spremembe v sistemu poselitve;
– spremenila osnovno oziroma podrobno namensko rabo prostora tako, da bo omogočena izvedba izpostavljenih razvojnih pobud in projektov,
– opredelila načine urejanja prostora s prostorskimi izvedbenimi akti tako, da bo določila podrobnejše prostorske izvedbene akte za ureditev posameznih območij, ki so predmet sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov v letu 2009;
– po potrebi spremenila tudi druge, na navedene spremembe vezane odločitve o prostorskem razvoju občine.«
– v točki III. Območje ter predmet sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov se v prvem odstavku številka »30« nadomesti s številko »38«.
II.
Ta dopolnitev sklepa se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 350-3/2009
Slovenj Gradec, dne 8. junija 2010
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Matjaž Zanoškar l.r.

AAA Zlata odličnost