Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2010 z dne 24. 9. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2010 z dne 24. 9. 2010

Kazalo

Št. 3502-80/2007 Ob-5842/10 , Stran 2501
I. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Bled, Cesta svobode 13, 4260 Bled. II. Predmet prodaje Predmet prodaje sta nepremičnini: – parc. št. 153/3, k.o. Zasip, dvorišče, v izmeri 98 m2 in stavbišče poslovne stavbe, v izmeri 28 m2 (skupaj 126 m2), vpisano pri vl. št. 117, k.o. Zasip, – parc. št. 156/1, k.o. Zasip, dvorišče, v izmeri 235 m2 in stavbišče poslovne stavbe, v izmeri 285 m2 (skupaj 520 m2), vpisano pri vl. št. 89, k.o. Zasip. Nepremičnini v naravi predstavljata zazidano stavbno zemljišče – delno stavbišče poslovne stavbe (trgovina) na naslovu Sebenje 6a, Zasip, ki je v lasti podjetja PS Mercator d.d., delno dvorišče objekta. Nahaja se v naselju Zasip, v zaselku Sebenje. Zemljišče je v celoti zasedeno, namen rabe pa je trgovsko poslovna dejavnost. Nepremičnini, ki sta predmet prodaje predstavljata stavbišče objekta (313 m2) in dvorišče (skupaj 333 m2) objekta Sebenje 6a. Poslovno trgovski objekt je v lasti podjetja PS Mercator d.d. in ni predmet prodaje. Nepremičnini parc. št. 153/3 in 156/1, k.o. Zasip se prodajata izključno kot celota. III. Vrsta pravnega posla: prodaja stvarnega nepremičnega premoženja – Prodajna pogodba v pisni obliki. IV. Izhodiščna cena: izhodiščna cena za nepremičnini parc. št. 153/3 in 156/1, k.o. Zasip znaša 87.210,00 EUR (135,00 EUR/m2). V. Način in rok plačila kupnine: izbrani ponudnik je dolžan plačati kupnino v 8 dneh od izstavitve računa s strani prodajalca – Občine Bled, katerega bo prodajalec izstavil na podlagi prodajne pogodbe, podpisane s strani obeh pogodbenih strank. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Položena varščina se izbranemu ponudniku všteje v kupnino. VI. Rok za oddajo ponudb: rok za predložitev ponudb je četrtek, 7. 10. 2010. Ponudbe morajo biti predložene do 12. ure na sedežu Občine Bled. Odpiranje ponudb bo potekalo dne 7. 10. 2010, ob 13. uri, v sejni sobi Občine Bled, Cesta svobode 13, Bled. O dokončni izbiri najugodnejšega ponudnika bodo ponudniki obveščeni v roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb. VII. Višina varščine: ponudniki, ki želijo sodelovati v javnem zbiranju ponudb, so dolžni, najkasneje en dan pred iztekom roka za vložitev ponudbe, položiti varščino, kot garancijo za resnost ponudbe. Varščina znaša 10% od izhodiščne cene za predmetno nepremičnino. Varščino morajo ponudniki vplačati na TRR proračuna št.: 01203-0100007903, sklic: 28 75027-7141998-71419963 s pripisom »varščina za javno zbiranje ponudb – nepremičnini parc. št. 153/3 in 156/1, k.o. Zasip«. Plačana varščina bo izbranemu ponudniku vračunana v ceno, neizbranim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti, v roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb. VIII. Oblika in pogoji, pod katerimi mora ponudnik predložiti ponudbo V postopku zbiranja ponudb lahko sodelujejo pravne osebe, samostojni podjetniki in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko pridobijo lastninsko pravico na nepremičninah na območju Republike Slovenije. Ponudniki naj predložijo svoje ponudbe v zaprti kuverti z oznako »Ne odpiraj – ponudba za odkup nepremičnin – nepremičnini parc. št. 153/3 in 156/1, k.o. Zasip«, in sicer v sprejemno pisarno Občine Bled ali priporočeno po pošti na naslov: Občina Bled, Cesta svobode 13, 4260 Bled. Na zaprti kuverti naj ponudniki navedejo tudi ime, točen naslov, ter e-mail pošiljatelja. Iz ponudbe ponudnika mora biti razviden čas veljavnosti ponudbe, in sicer mora biti ponudba veljavna najmanj do vključno dne sklenitve prodajne pogodbe. Občina Bled si po prejemu pravočasnih in popolnih ponudb pridržuje pravico, da kolikor je to potrebno s ponudniki izvede dodatna pogajanja (z vsemi, ki so predložili pravočasne in popolne ponudbe). Če v postopku javnega zbiranja ponudb v roku ne prispe nobena ponudba oziroma nobena ponudba ni pravočasna ali popolna ali ne bo dosežena vsaj izhodiščna cena za predmetno nepremičnino se šteje, da je bilo javno zbiranje ponudb neuspešno. IX. Pridobivanje informacij: zainteresirani ponudniki lahko pridobijo podrobnejše informacije v zvezi s prodajo na elektronsko pošto barbara.jancic@bled.si ali aleksandra.zumer@bled.si. X. Razno Obveznost prodajalca, da se sklene pogodbo z najugodnejšim ali katerimkoli drugim ponudnikom, je izključena. Prodajalec si pridržuje pravico ustaviti postopek do sklenitve pravnega posla. Izbrani najugodnejši ponudnik mora kot kupec skleniti pogodbo najkasneje v roku 8 dni od prejema pisnega poziva k podpisu pogodbe.

AAA Zlata odličnost