Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2010 z dne 24. 9. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2010 z dne 24. 9. 2010

Kazalo

Št. 045/2010 Ob-5905/10 , Stran 2476
1. Opredelitev vloge neposrednega proračunskega uporabnika in izvajalca razpisa Neposredni proračunski uporabnik: neposredni proračunski uporabnik je Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana. Ministrstvo nastopa pri izvedbi tega javnega razpisa (na področju kohezijske politike) v vlogi posredniškega telesa in zagotavlja finančna sredstva za izvedbo razpisa. Izvajalec razpisa: izvajalec razpisa je Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije, Dunajska cesta 22, 1511 Ljubljana. Agencija nastopa pri izvedbi tega javnega razpisa (na področju kohezijske politike) v vlogi agenta. 2. Pravne podlage za izvedbo javnega razpisa Podlaga za izvedbo javnega razpisa je Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 UPB-1, 61/06 – ZDru-1, 112/07), Zakon o javnih agencijah (Uradni list RS, št. 52/02, 51/04 – EZ-A), Sklep o ustanovitvi Javne agencije za tehnološki razvoj (Uradni list RS, št. 12/04, 75/06), Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09 in 38/10 ZUKN), Rebalans proračuna Republike Slovenije za leto 2010 (Uradni list RS, št. 56/10 – Rb2010), Proračun Republike Slovenije za leto 2011 (Uradni list RS, št. 99/09), Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2010 in 2011 (Uradni list RS, št. 99/09 – ZIPRS1011, 29/10 in 56/10 – ZIPRS1011-B), Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07), Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 61/08, 99/2009 – ZIPRS1011), Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/10), Program za spodbujanje tehnološkega razvoja ter informacijske družbe za obdobje 2007–2012, Odločba komisije za nadzor nad državnimi pomočmi za Program tehnološkega razvoja, št. N 472/2006 – Slovenija št. K (2006) 5658, z dne 17. 11. 2006, Program dela in finančni načrt Javne agencije za tehnološki razvoj Republike Slovenije za leti 2010 in 2011 (sklep Vlade RS št. 47601-5/2010/4, z dne 18. 2. 2010), Pogodba št. 3211-10-000304 o prenosu nalog za izvajanje javnega razpisa za izbor operacij, z naslovom »Mladi raziskovalci iz gospodarstva – generacija 2010«, Uredba Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. 7. 2006, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999 (Uradni list Evropske unije L 210/25 z dne 31. 7. 2006, L 239/248 z dne 1. 9. 2006, L 145/38 z dne 7. 6. 2007, L 348/19 z dne 14. 12. 2008, L 94/10 z dne 8. 4. 2009 in L 158/1 z dne 24. 6. 2010; v nadaljevanju: Uredba Sveta (ES) št. 1083/2006), Uredba (ES) št. 1081/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1784/1999 (Uradni list Evropske unije, L 210/12 z dne 31. 7. 2006 in L 126/1 z dne 21. 5. 2009), Uredba Komisije (ES) št. 1828/2006 z dne 8. 12. 2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu ter Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj (Uradni list Evropske unije L 371/1 z dne 27. 12. 2006, L 45/3 z dne 15. 2. 2007 in L 250/1 z dne 23. 9. 2009; v nadaljevanju: Uredba Komisije (ES) št. 1828/2006), Operativni program razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013 (št. CCI 2007 SI 051 PO 001, z dne 21. 11. 2007), Uredba o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007-2013 (Uradni list RS, št. 17/09, 40/09, 3/10 in 31/10) in Sklep Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, v vlogi organa upravljanja, št. OP RČV 1/1/005-0-MVZT/TIA o potrditvi instrumenta javni razpis za izbor operacij »Mladi raziskovalci iz gospodarstva – generacija 2010«. Predmet in namen javnega razpisa 3.1 Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov, povezanih z raziskovalnim delom mladih raziskovalcev in raziskovalk (v nadaljevanju je moška slovnična oblika uporabljena kot nevtralna za moške in ženske) iz gospodarstva do pridobitve naslova doktor znanosti. 3.2 Namen javnega razpisa Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (v nadaljevanju ministrstvo) želi preko Javne agencije za tehnološki razvoj Republike Slovenije (v nadaljevanju agencija): – pridobiti kakovostne človeške vire na področjih, kjer slovensko gospodarstvo potrebuje nova znanja za razvoj visokotehnoloških in inovativnih izdelkov, tehnologij in storitev, – ustvariti nova delovna mesta v gospodarstvu za raziskovalce, – med vsemi raziskovalci v Sloveniji povečati delež raziskovalcev, zaposlenih v gospodarstvu, – spodbuditi ustanavljanje in krepitev raziskovalnih skupin v gospodarstvu, posebno še v malih in srednjih podjetjih, – dvigniti nivo izobrazbe zaposlenih v gospodarstvu, – povečati kakovost in uporabnost znanstvenega in raziskovalnega dela, – ustvariti pogoje za učinkovit pretok znanja med znanstveno-raziskovalno sfero ter uporabniki znanja, – spodbujati sodelovanje med raziskovalnimi organizacijami, univerzami ter gospodarstvom, – spodbuditi interdisciplinarnost podiplomskega študija, ki omogoča pridobiti širši spekter znanj. Ožji namen javnega razpisa je omogočiti mladim raziskovalcem, da z delom na temeljnih raziskavah za potrebe predlagatelja in podpornimi aktivnostmi, ki so potrebne za izvedbo temeljnih raziskav, v času podiplomskega študija pridobijo nova temeljna oziroma splošna znanstvena in tehnična znanja, ki predstavljajo izviren prispevek k znanosti, kar je pogoj za pridobitev znanstvenega doktorskega naslova ter da sočasno pridobijo kakovostne izkušnje, s katerimi se lahko po končanem študiju suvereno soočijo z izzivi v gospodarstvu. Kazalec za uspešno izveden program dela je uspešno opravljen javni zagovor doktorske naloge pred komisijo oziroma pridobitev naslova doktor znanosti. 4. Pogoji kandidiranja 4.1 Osnovni pogoji kandidiranja 4.1.1 Pogoji za predlagatelja Kandidata za mladega raziskovalca (v nadaljevanju kandidat) lahko predlaga: – gospodarska družba, registrirana v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – UPB3, 83/09 Odl. US: U-I-165/08-10, Up-1772/08-14, Up-379/09-8, v nadaljevanju ZGD-1), – samostojni podjetnik ali – tehnološki center, registriran kot zavod v skladu z Zakonom o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45I/94 Odl. US: U-I-104/92, 8/96, 18/98 Odl. US: U-I-34/98, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP, v nadaljevanju Zakon o zavodih) ali kot gospodarska družba v skladu z ZGD-1; tehnološki center je samostojna pravna oseba, vezana na oziroma ustanovljena znotraj gospodarske panoge ali regije s strani več ustanoviteljev, tj. gospodarskih družb in/ali zavodov in/ali občin itd., z namenom spodbujanja trajnega povezovanja znanstveno-raziskovalne sfere z gospodarstvom, zagotavljanja lažjega dostopa malim in srednje velikim podjetjem do kvalitetnega znanja, najnovejših tehnologij in raziskovalnih rezultatov in racionalne izrabe raziskovalno-razvojne infrastrukture (v nadaljevanju predlagatelj), – če ima v svoji sestavi raziskovalno skupino vpisano v Evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljevanju Evidenca ARRS) ali če s podpisanim dogovorom o sodelovanju (izpolnjen Obrazec 2 MR-10: Dogovor o sodelovanju, ki je sestavni del razpisne dokumentacije) izkazuje sodelovanje z zunanjim izvajalcem, ki razpolaga z raziskovalno skupino, registrirano v Evidenci ARRS, v okviru katere bo mladi raziskovalec opravljal raziskovalno delo; – na dan oddaje vloge opravlja dejavnost v Republiki Sloveniji; – je imel v preteklem koledarskem letu glede na dan oddaje vloge celo leto najmanj 2 redno zaposlena za polni delovni čas; – je na dan oddaje vloge vpisan v sodni oziroma drug ustrezen register vsaj 2 leti in v preteklem koledarskem letu glede na dan oddaje vloge izkazuje poslovanje; – na dan 31.12. v preteklem koledarskem letu glede na dan oddaje vloge ni v stanju insolventnosti po 14. členu Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 126/07); – na dan oddaje vloge ni v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije; – ni podjetje v težavah po Smernicah Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (2004/C 244/02) (Uradni list Evropske unije C244/02 z dne 1. 10. 2004); – nima neporavnanih obveznosti do Republike Slovenije; – če za iste stroške ni pridobil ali ni v postopku pridobivanja sofinanciranja istih stroškov iz drugih javnih virov, tj. iz javnih finančnih sredstev evropskega, državnega ali lokalnega proračuna; – ni naveden v seznamu podjetij na podlagi Sklepa o objavi seznama poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi določb Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 43/07, 68/07, 29/08 in 55/08, v nadaljevanju: ZPKor), ne smejo poslovati subjekti iz prvega, drugega in tretjega odstavka 28. člena ZPKor, ali na seznamu subjektov, za katere veljajo omejitve po 35. členu Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/10); – v okviru Programa mladi raziskovalci iz gospodarstva in v okviru Programa usposabljanja in financiranja mladih raziskovalcev v raziskovalnih organizacijah skupaj nima več kot enega mladega raziskovalca, za katerega se je pogodba iztekla in še ni izpolnil vseh pogodbenih obveznosti ali mladega raziskovalca, pri katerem je prišlo do prekinitve pogodbe o sofinanciranju (ne vštevajo se mladi raziskovalci, za katere so bila sredstva zaradi neizpolnjenih pogodbenih obveznosti ali prekinitve pogodbe o sofinanciranju vrnjena in tudi ne mladi raziskovalci, ki jim status iz upravičenih razlogov miruje); – se zavezuje, da bo dopustil javno dostopnost doktorske disertacije, ki bo nastala kot rezultat raziskovalnega dela, sofinanciranega po tem javnem razpisu; – v vlogi ne izkazuje manjše velikosti podjetja od dejanske, pri čemer se velikost podjetja določa skladno s Priporočili Komisije 2003/361/ES, ki so bila objavljena v Uradnem listu Evropske unije L 124/36, 20. maja 2003 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:124:0036:0041:EN:PDF; navodila za določitev velikosti podjetja so na poljuden način in v slovenskem jeziku predstavljena v publikaciji, ki jo najdete na spletnem naslovu: http://ec.europa.eu/enterprise/enterprise_policy/sme_definition/sme_user_guide_sl.pdf). Posamezen predlagatelj lahko v okviru tega javnega razpisa predlaga največ štiri kandidate za mladega raziskovalca iz gospodarstva. V primeru, da bo posamezen predlagatelj vložil več kot štiri vloge, bodo upoštevane prve štiri vloge glede na čas prispetja na agencijo, ostale pa bodo zavržene. Vsak predlagatelj lahko s podpisom dogovora o sodelovanju (Obrazec 2 MR-10: Dogovor o sodelovanju, ki je sestavni del razpisne dokumentacije) v vlogi izkaže sodelovanje z največ dvema zunanjima izvajalcema, ki bosta sodelovala pri izvedbi programa raziskovalnega dela od pričetka izvajanja programa do uspešno opravljenega javnega zagovora doktorske naloge s strani mladega raziskovalca pred komisijo. Predlagatelj tudi v primeru dveh zunanjih izvajalcev sklene le en dogovor o sodelovanju, ki ga podpišejo zakoniti zastopnik predlagatelja, zakonita zastopnika obeh zunanjih izvajalcev in mladi raziskovalec. Med izvajanjem programa dela lahko VSI predlagatelji po potrebi, brez podpisa zgoraj navedenega dogovora o sodelovanju, vključujejo v izvajanje programa raziskovalnega dela zunanje izvajalce oziroma ponudnike storitev, kar je podrobno obrazloženo v točki 8 tega javnega razpisa z naslovom: »Upravičeni stroški in izdatki, obdobje upravičenosti ter intenzivnost sofinanciranja« v okviru opredelitve stroškov storitev soizvajalcev in drugih zunanjih izvajalcev. 4.1.2 Pogoji za kandidata Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje: – še nikoli ni imel statusa mladega raziskovalca, vključno s statusom mladega raziskovalca v okviru Programa usposabljanja in financiranja mladih raziskovalcev v raziskovalnih organizacijah, razen če je imel pogodbo sklenjeno le do pridobitve naslova magister znanosti in je vse pogodbene obveznosti izpolnil in pridobil naslov magister znanosti ali če se je status mladega raziskovalca predčasno prekinil iz razlogov, ki niso bili na strani mladega raziskovalca (slednje velja za mlade raziskovalce, ki so status mladega raziskovalca iz gospodarstva pridobili v okviru javnih razpisov »Mladi raziskovalci iz gospodarstva – generacija 2007« (Uradni list RS, št. 118/07), »Mladi raziskovalci iz gospodarstva – generacija 2008« (Uradni list RS, št. 76/08) in »Mladi raziskovalci iz gospodarstva – generacija 2009« (Uradni list RS, št. 57/09)); – se je v študijskem letu 2010/2011 vpisal v 1., 2. ali 3. letnik podiplomskega študija po bolonjskem študijskem programu tretje stopnje ali v 3. ali 4. letnik podiplomskega študija po dosedanjem študijskem programu, pri čemer mora imeti kandidat, vpisan na dosedanji študijski program, pridobljen tudi sklep senata visokošolskega zavoda o odobritvi neposrednega prehoda na doktorski študij ali znanstveni naslov magister znanosti; – je star do vključno 35 let (pogoje izpolnjujejo kandidati rojeni od vključno 29. 10. 1975 dalje); – če se kandidat vpisuje v 2., 3. ali 4. letnik podiplomskega študija se starostna meja dvigne nad 35 let, in sicer se za vsak vpisan letnik v preteklih študijskih letih doda eno leto; – če je kandidat izvajal starševsko varstvo, kamor sodi porodniški dopust, očetovski dopust, dopust za nego in varstvo otroka, se starostna meja dvigne nad 35 let, za čas dejansko izrabljenega dopusta; enako velja za daljšo dokumentirano neprekinjeno bolezensko odsotnost (nad 1 mesec) oziroma odsotnost zaradi služenja vojaškega roka; – se zavezuje, da bo dopustil javno dostopnost doktorske disertacije; – ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; – ni zoper njega vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti; – ne nastopa hkrati tudi v vlogi zakonitega zastopnika predlagatelja ali kateregakoli mentorja; – ne kandidira hkrati tudi preko drugega predlagatelja. V primeru, da bo posameznega kandidata prijavilo več različnih predlagateljev, bo upoštevana vloga, ki bo prva prispela na agencijo, ostale pa bodo zavržene. 4.1.3 Pogoji za zunanjega izvajalca, podpisnika dogovora o sodelovanju Zunanji izvajalec, podpisnik dogovora o sodelovanju (Obrazec 2 MR-10: Dogovor o sodelovanju, ki je sestavni del razpisne dokumentacije), mora izpolnjevati naslednje pogoje: – razpolaga z lastno raziskovalno skupino, vpisano v Evidenco ARRS; – je določil raziskovalno skupino, v okviru katere bo mladi raziskovalec opravljal raziskovalno delo (v primeru, ko zunanji izvajalec razpolaga z več raziskovalnimi skupinami, vpisanimi v Evidenco ARRS); – je določil raziskovalnega mentorja, ki bo v okviru raziskovalne skupine vodil raziskovalno delo mladega raziskovalca; – v okviru Programa mladi raziskovalci iz gospodarstva in v okviru Programa usposabljanja in financiranja mladih raziskovalcev v raziskovalnih organizacijah skupaj nima več kot enega mladega raziskovalca, za katerega se je pogodba iztekla in še ni izpolnil vseh pogodbenih obveznosti ali mladega raziskovalca, pri katerem je prišlo do prekinitve pogodbe o sofinanciranju (ne vštevajo se mladi raziskovalci, za katere so bila sredstva zaradi neizpolnjenih pogodbenih obveznosti ali prekinitve pogodbe o sofinanciranju vrnjena in tudi ne mladi raziskovalci, ki jim status iz upravičenih razlogov miruje; v primeru, ko zunanji izvajalec razpolaga z več raziskovalnimi skupinami, se vštevajo le mladi raziskovalci iz raziskovalne skupine, v okviru katere bo mladi raziskovalec opravljal raziskovalno delo). 4.1.4 Pogoji za mentorje Delo mladega raziskovalca po programu dela poteka pod vodstvom naslednjih mentorjev: – razvojni mentor, – raziskovalni mentor, – pedagoški mentor. Razvojni mentor nastopa le v primeru, ko predlagatelj ne razpolaga z lastno raziskovalno skupino, vpisano v Evidenco ARRS. Razvojni mentor posredno vodi delo mladega raziskovalca, pri čemer koordinira delo mentorjev, ki vodijo raziskovalno delo mladega raziskovalca, izdelavo doktorske naloge in podiplomski študij ter zagotavlja mlademu raziskovalcu dostop do podatkov pri predlagatelju, ki jih potrebuje pri raziskovalnem delu, zagotavlja možnost izvedbe potrebnih eksperimentov pri predlagatelju ipd. Razvojni mentor zastopa interese predlagatelja. Pred oddajo vloge na razpis se z mladim raziskovalcem, zunanjim raziskovalnim mentorjem ter pedagoškim mentorjem dogovori o vsebini programa raziskovalnega dela in programa podiplomskega študija. Raziskovalni mentor neposredno vodi in nadzoruje raziskovalno delo mladega raziskovalca, zagotavlja mlademu raziskovalcu potrebno znanje za uporabo merilnih naprav in druge eksperimentalne opreme, mu svetuje pri izvedbi eksperimentov, skupaj z mladim raziskovalcem pregleduje rezultate eksperimentov in mu svetuje pri analizi rezultatov ipd. Raziskovalni mentor, ki izvaja mentorstvo pri predlagatelju, opravlja tudi naloge razvojnega mentorja. Pedagoški mentor je oseba, ki izpolnjuje pogoje za mentorstvo pri izdelavi doktorske naloge v skladu s statutom univerze in internimi pravilniki visokošolskega zavoda, na katerem je kandidat za mladega raziskovalca vpisal podiplomski študij. Mentor pri izdelavi doktorske naloge je običajno oseba, ki ima naziv visokošolskega učitelja oziroma znanstvenega delavca s področja teme doktorske naloge. Pogoje, ki jih mora izpolnjevati pedagoški mentor preverja posamezen visokošolski zavod oziroma univerza ob imenovanju mentorja in ne agencija v postopku izbora vlog. Pedagoški mentor ima osrednjo vlogo pri vodenju mladega raziskovalca pri izvajanju programa podiplomskega študija. Pedagoški mentor vodi raziskovalno delo mladega raziskovalca le posredno, razen v primeru, ko nastopa hkrati tudi v vlogi raziskovalnega mentorja. Mladi raziskovalec ima lahko največ enega razvojnega ali raziskovalnega mentorja pri predlagatelju, največ enega raziskovalnega mentorja pri posameznem zunanjem izvajalcu, podpisniku dogovora o sodelovanju in največ enega pedagoškega mentorja. Ena oseba lahko, kolikor izpolnjuje pogoje, opravlja tudi naloge več različnih mentorjev. Razvojni in raziskovalni mentorji morajo izpolnjevati naslednje pogoje: Raziskovalni mentor: – je registriran kot raziskovalec v Evidenci ARRS, – ima najmanj naziv samostojnega razvijalca ali izpolnjuje pogoje za samostojnega razvijalca kot jih definira 15. člen Pravilnika o raziskovalnih nazivih (Uradni list RS, št. 126/08, 41/09), in sicer: – praviloma znanstveni magisterij ali specializacija po visokošolski izobrazbi (dosedanji študijski program), najmanj pa visokošolska univerzitetna izobrazba (dosedanji študijski program) ali II. stopnja bolonjskega študijskega programa, – strokovne in organizacijske sposobnosti, – najmanj šest let delovnih izkušenj. Razvojni in raziskovalni mentor: – Posamezen mentor v okviru Programa mladi raziskovalci iz gospodarstva in v okviru Programa usposabljanja in financiranja mladih raziskovalcev v raziskovalnih organizacijah skupaj ne sme biti mentor več kot enemu mlademu raziskovalcu, za katerega se je pogodba iztekla in še ni izpolnil vseh pogodbenih obveznosti ali mladega raziskovalca, pri katerem je prišlo do prekinitve pogodbe o sofinanciranju (ne vštevajo se mladi raziskovalci, za katere so bila sredstva zaradi neizpolnjenih pogodbenih obveznosti ali prekinitve pogodbe o sofinanciranju vrnjena in tudi ne mladi raziskovalci, ki jim status iz upravičenih razlogov miruje). – Posamezen mentor je lahko mentor največ petim mladim raziskovalcem, vključno z mladimi raziskovalci, ki so vključeni v Program usposabljanja in financiranja mladih raziskovalcev v raziskovalnih organizacijah in kandidati, ki jim bo odobren status mladega raziskovalca v okviru tega razpisa. Pri tem se upoštevajo tudi mladi raziskovalci, ki jim status iz upravičenih razlogov miruje, mladi raziskovalci, ki jim je pogodba iztekla, niso pa še izpolnili vseh pogodbenih obveznosti in mladi raziskovalci, pri katerih je prišlo do prekinitve pogodbe o sofinanciranju (ne vštevajo se mladi raziskovalci, za katere so bila sredstva zaradi neizpolnjenih pogodbenih obveznosti ali prekinitve pogodbe o sofinanciranju vrnjena). 4.2 Dodatna pogoja kandidiranja Izpolnjena morata biti še naslednja dodatna pogoja: – v vlogi za pridobitev pomoči mora predlagatelj dokazati, da je pomoč bistvenega pomena za uspeh predloženega programa dela in da programa dela ne bi bilo mogoče izvajati brez pomoči ali bi ga brez pomoči izvajali le v mnogo daljšem časovnem obdobju, v manjšem obsegu ali na bistveno nižji kakovostni ravni; – predlagatelj, ki se uvršča v skladu s Priporočili Komisije 2003/361/ES, ki so bila objavljena v Uradnem listu Evropske unije L 124/36, 20. maja 2003, med velika podjetja, je obvezen dokazati spodbujevalni učinek, da ga bo načrtovana pomoč spodbudila k izvajanju raziskav, ki jih sicer ne bi izvajal. Spodbujevalni učinek podjetje dokaže z merljivimi kazalniki, kot so povečanje vlaganj v raziskovalno-razvojne dejavnosti, povečanje števila zaposlenih za raziskovalno-razvojne dejavnosti ali povečanje deleža vlaganj v raziskovalno-razvojno dejavnost v skupnih prihodkih podjetja. 5. Program dela in način izvedbe programa dela Program dela, pripravljen na podlagi obrazca iz razpisne dokumentacije (Obrazec 3 MR-10: Program dela, ki je sestavni del razpisne dokumentacije), opredeljujeta Program raziskovalnega dela in z njim povezan Program podiplomskega študija. Osnovna izhodišča za pripravo programa dela so: – izbrani način podiplomskega študija (bolonjski/dosedanji) in – izhodiščno stanje podiplomskega študija (1., 2., 3. ali 4. letnik), s katerim kandidat za mladega raziskovalca kandidira za pridobitev statusa mladega raziskovalca, ki določata čas, ki je na voljo za izvedbo programa dela oziroma čas, v katerem je zagotovljeno sofinanciranje, kar je podrobno obrazloženo v 6. točki tega javnega razpisa z naslovom »Čas za izvedbo programa dela in doba sofinanciranja«; – potrebe predlagatelja po pridobitvi novega znanja za razvoj bodočih visokotehnoloških izdelkov in/ali storitev in/ali tehnologij: – Mladi raziskovalec lahko izvaja le temeljne raziskave, potrebne za pridobivanje novih temeljnih oziroma splošnih znanstvenih in tehničnih znanj, ki so potrebna za uspešne nadaljnje industrijske raziskave in eksperimentalni razvoj bodočih visokotehnoloških izdelkov in/ali storitev in/ali tehnologij pri predlagatelju ter podporne aktivnosti, ki so potrebne za uspešno izvajanje temeljnega raziskovalnega dela. – Aplikacija rezultatov temeljnih raziskav pri predlagatelju se lahko izvede šele po koncu obdobja sofinanciranja. – Mladi raziskovalec naj izvaja specifične temeljne raziskave, ki jih drugi raziskovalci, zaposleni pri predlagatelju zaradi tekočega raziskovalno-razvojnega dela in drugih zadolžitev ne uspejo izvajati v takšnem obsegu ali za tovrstne raziskave nimajo ustreznega znanja in opreme. Potrebno dodatno znanje lahko mladi raziskovalec črpa tako iz podiplomskega študija in specifičnih dodatnih izobraževanj, kot tudi iz raziskovalnega dela pri zunanjih izvajalcih, podpisnikih dogovora o sodelovanju in sodelovanja z drugimi zunanjimi izvajalci doma in v tujini. Z ustrezno izbiro zunanjih izvajalcev se lahko mlademu raziskovalcu zagotovi tudi dostop do raziskovalne opreme, s katero podjetje ne razpolaga. Predlagatelj nastopa v okviru tega javnega razpisa (na področju kohezijske politike) v vlogi upravičenca oziroma pri izvedbi programa dela v vlogi izvajalca. Zunanji izvajalec, podpisnik dogovora o sodelovanju (Obrazec 2 MR-10: Dogovor o sodelovanju, ki je sestavni del razpisne dokumentacije), s svojo raziskovalno skupino nastopa pri izvedbi programa raziskovalnega dela v vlogi soizvajalca. Drugi zunanji izvajalci, ki jih predlagatelj po potrebi vključuje v izvajanje programa raziskovalnega dela, ne nastopajo v vlogi soizvajalcev. V prid kakovostnejših rezultatov raziskovalnega dela lahko mentor, ki izvaja mentorstvo pri predlagatelju, omogoči mlademu raziskovalcu delno izvedbo programa raziskovalnega dela ali programa podiplomskega študija v tujini, in sicer v tujih podjetjih in/ali raziskovalnih organizacijah in/ali na tujih univerzah oziroma visokošolskih zavodih. Zaradi izvajanja programa dela v tujini se pogodbeni rok ne podaljša. Zagovor doktorata mora biti opravljen v Republiki Sloveniji. Pri izvajanju programa dela veljajo naslednje omejitve glede časa raziskovalnega dela mladega raziskovalca pri izvajalcu, v zunanji raziskovalni skupini pri posameznem soizvajalcu in glede časa raziskovalnega dela in podiplomskega študija v tujini: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! * Okvirni delež glede na skupno število ur, ki jih ima mladi raziskovalec na voljo za izvedbo programa dela. Število ur, ki jih mladi raziskovalec opravi v posameznem mesecu v okviru programa raziskovalnega dela, mora izkazovati zaposlitev za polni delovni čas (40 ur/teden). Čas, ki ga mladi raziskovalec porabi za izvajanje programa podiplomskega študija, se ne všteva v polni delovni čas. Izjemoma se v polni delovni čas všteva čas, porabljen za izvajanje Programa podiplomskega študija v tujini. Predlagatelj je odgovoren agenciji za izvedbo programa dela, medtem ko so ostali podpisniki dogovora o sodelovanju za uspešno izvedbo programa dela odgovorni predlagatelju. 5.1 Izplačilo odobrenih sredstev Predlagatelj je upravičenec do odobrenih finančnih sredstev. Odobrena finančna sredstva bo agencija nakazovala neposredno na račun predlagatelja na podlagi potrjenih zahtevkov za izplačilo. Predlagatelj v obdobju upravičenosti na vsake tri mesece pripravi in izstavi agenciji zahtevek za izplačilo in poročilo o izvajanju programa dela. Zunanji izvajalci, podpisniki dogovora o sodelovanju oziroma soizvajalci, uveljavljajo stroške, ki nastajajo pri raziskovalnem delu mladega raziskovalca enako kot drugi zunanji izvajalci, in sicer preko računa, ki ga izstavijo predlagatelju. Račun plača predlagatelj in ne agencija. Predlagatelj plačane račune uveljavlja kot dokazila za izkazovanje upravičenih stroškov v okviru »stroškov storitev soizvajalcev in drugih zunanjih izvajalcev«. 5.1.1 Predplačila Uredba o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007-2013 (Uradni list RS, št. 17/09, 40/09, 3/10 in 31/10) in Navodila organa upravljanja za izvajanje predplačil za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2007–2013 omogočajo predlagatelju pridobitev predplačil za izvedbo programa dela mladega raziskovalca iz gospodarstva, za katerega prejema državno pomoč. Predplačila se lahko izvršijo z enkratnim ali večkratnim izplačilom predplačila predlagatelju, pri čemer predlagatelj lahko prejme največ eno predplačilo v posameznem proračunskem letu. Predlagatelj lahko izstavi zahtevek za izplačilo predplačila agenciji v višini do 30% neizkoriščenega dela sofinanciranja, določenega s pogodbo o sofinanciranju, pri čemer znesek predplačila skupaj z izplačili na podlagi zahtevkov za izplačilo ne sme preseči višine sofinanciranja, do katere je predlagatelj upravičen v posameznem proračunskem letu po veljavnem sklepu o višini sofinanciranja za mlade raziskovalce iz gospodarstva. Ustrezni finančni instrument za zavarovanje predplačila je domicilirana bianko menica skupaj z menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev menice ter nalogom za plačilo menice. Način pridobitve predplačil podrobno ureja pogodba o sofinanciranju mladega raziskovalca iz gospodarstva (Priloga 2 MR-10: Vzorec pogodbe o sofinanciranju mladega raziskovalca, ki je sestavni del razpisne dokumentacije). Čas za izvedbo programa dela in doba sofinanciranja Čas za izvedbo programa dela in obdobje sofinanciranja stroškov, povezanih z raziskovalnim delom, se določita glede na izbrani način podiplomskega študija in izhodiščno stanje podiplomskega študija. Sofinanciranje je zagotovljeno do 3 let in 6 mesecev (pričetek odštevanja razpoložljivega časa: 1. 2. 2011). Naveden časovni okvir velja za tiste mlade raziskovalce, ki pridobijo status mladega raziskovalca v 1. letniku tretje stopnje bolonjskega študijskega programa. Agencija skrajša dobo sofinanciranja, navedeno v prejšnjem odstavku: – v primeru bolonjskega študijskega programa: za eno leto, če bo kandidat postal mladi raziskovalec v 2. letniku in za dve leti, če bo pridobil status mladega raziskovalca v 3. letniku; – v primeru dosedanjega študijskega programa: za eno leto, če bo kandidat postal mladi raziskovalec v 3. letniku in za dve leti, če bo pridobil status mladega raziskovalca v 4. letniku. Zgoraj navedeni časovni okviri določajo tudi čas, ki je na voljo za izvedbo programa dela, pri čemer se za izvedbo programa dela oziroma za izpolnitev pogodbenih obveznosti (pridobitev naslova doktor znanosti) lahko mlademu raziskovalcu odobri dodatnih 6 mesecev, v katerih sofinanciranje ni zagotovljeno. 7. Merila za izbiro vlog Vloge se ocenijo v skladu z naslednjimi merili: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Merila so natančneje predstavljena v Prilogi 1 MR-10: Merila za izbiro vlog, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Največje možno število točk je 100. V sofinanciranje se lahko predlagajo vloge, katerih končna ocena dosega ali presega prag 60 točk. 8. Upravičeni stroški in izdatki, obdobje upravičenosti ter intenzivnost sofinanciranja Pri sofinanciranju upravičenih stroškov se upošteva naslednja shema državnih pomoči: Odločba komisije za nadzor nad državnimi pomočmi za Program tehnološkega razvoja, št. N 472/2006 – Slovenija št. K (2006) 5658, z dne 17. 11. 2006. Upravičeni stroški se sofinancirajo 100% (intenzivnost sofinanciranja, ki skladno s pravili državnih pomoči velja le v primeru temeljnih raziskav). Sofinanciranje se lahko izvede le za upravičene stroške, ki niso financirani iz drugih javnih finančnih sredstev evropskega, državnega ali lokalnega proračuna. Vrste upravičenih stroškov: – plača mladega raziskovalca, – mentorski dodatek in – materialni in nematerialni stroški, ki vključujejo: »materialne stroške« – stroške materiala, – stroške storitev soizvajalcev in drugih zunanjih izvajalcev, – potne stroške službenih poti mladega raziskovalca, »investicijsko vzdrževanje« – stroški amortizacije instrumentov, strojev, naprav in opreme. DDV ni upravičen strošek (razen v primeru potnih stroškov mladega raziskovalca, če so računi izstavljeni na fizično osebo, tj. na mladega raziskovalca). Malico, prevoz na delo, regres, zakonsko določene davke in prispevke delodajalca iz naslova plače mladega raziskovalca in iz naslova mentorskega dodatka, morebitne druge prejemke, ki pripadajo mlademu raziskovalcu iz naslova delovnega razmerja ter šolnino za podiplomski študij mladega raziskovalca in plačo mladega raziskovalca v času izvajanja Programa podiplomskega študija v tujini oziroma sorazmerni del plače, ki odpade na izvajanje Programa podiplomskega študija v tujini, krije predlagatelj iz lastnih sredstev (če se v ta namen ne pridobijo sredstva iz drugih virov). Plača mladega raziskovalca: Upravičen strošek je I. bruto mesečna plača mladega raziskovalca. Upravičen strošek je tudi nadomestilo plače (npr. letni dopust, praznik, krajša bolniška odsotnost), če ga izvajalec ne refundira iz drugih virov. Mentorski dodatek: Upravičen strošek je I. bruto mentorski dodatek razvojnega/raziskovalnega mentorja pri predlagatelju. Materialni in nematerialni stroški, povezani z raziskovalnim delom mladega raziskovalca: Upravičeni so naslednji stroški, povezani z izvedbo programa raziskovalnega dela: »materialni stroški« – Stroški materiala, ki se uporablja pri raziskovalnem delu mladega raziskovalca (npr. potrošni material pri izvedbi meritev ali eksperimentov, analizi rezultatov, dokumentiranju in predstavitvi rezultatov, stroški literature, povezane z raziskovalnim delom ipd.). Uveljavljajo se lahko le tisti računi/izdajnice, na katerih skupna vrednost upravičenih stroškov presega 25 EUR. – Stroški storitev soizvajalcev in drugih zunanjih izvajalcev, tj. stroški, ki nastajajo pri raziskovalnem delu mladega raziskovalca v zunanji raziskovalni skupini pri soizvajalcu, vključno s stroški mentorstva ter stroški drugih ponudnikov storitev, angažiranih s strani predlagatelja, ki so neposredno povezani z izvajanjem programa raziskovalnega dela, kot so stroški izvedbe eksperimentov, meritev in testiranj v drugih zunanjih raziskovalnih skupinah in laboratorijih na fakultetah, inštitutih ter drugih podjetjih, tako v okviru Slovenije kot tudi v tujini, stroški kratkotrajnega najema specifične raziskovalne opreme, stroški specifičnih izobraževanj in usposabljanj doma in v tujini, preko katerih lahko mladi raziskovalec pridobi specifično zanje, potrebno za njegovo raziskovalno delo ipd. – Potni stroški službenih poti mladega raziskovalca (prevoz, dnevnica, nočitev, kotizacija), ki jih odobri mlademu raziskovalcu predlagatelj in so neposredno povezane z raziskovalnim delom mladega raziskovalca. »investicijsko vzdrževanje« – Stroški amortizacije instrumentov, strojev, naprav in opreme (npr. merilni instrumenti, informacijsko telekomunikacijska oprema, programska oprema, pohištvo; v nadaljevanju oprema), ki se uporabljajo pri raziskovalnem delu mladega raziskovalca pri predlagatelju. Upošteva se zgolj amortizacija, in sicer v obsegu, ki odpade na raziskovalno delo mladega raziskovalca. Amortizacija se lahko uveljavlja za opremo, ki ni bila kupljena iz javnih sredstev evropskega, državnega ali lokalnega proračuna, prejemnik pa mora imeti tako organizirano računovodstvo, da to lahko v vsakem trenutku dokaže. Amortizacija mora biti obračunana v skladu z veljavnimi slovenskimi računovodskimi standardi. Zgoraj navedeni stroški in izdatki so upravičeni, če: – so neposredno povezani s programom raziskovalnega dela, so potrebni za njegovo izvajanje in so v skladu s cilji programa, – so dejansko nastali: za dela, ki so bila opravljena; za blago, ki je bilo dobavljeno; oziroma za storitve, ki so bile izvedene, – so pripoznani v skladu s skrbnostjo dobrega gospodarstvenika; nastanejo in so plačani v obdobju upravičenosti, – temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih listinah in – so izkazani v skladu z veljavnimi pravili Skupnosti in nacionalnimi predpisi. Obdobje upravičenosti, tj. obdobje, v katerem lahko nastajajo upravičeni stroški in izdatki, traja od 1. 2. 2011 (oziroma od dneva zaposlitve mladega raziskovalca pri predlagatelju, če bo zaposlitev izvedena po 1. 2. 2011) do: – 22. 8. 2014 za mlade raziskovalce, ki pridobijo status mladega raziskovalca v 1. letniku tretje stopnje bolonjskega študijskega programa, – 22. 8. 2013 za mlade raziskovalce, ki pridobijo status mladega raziskovalca v 2. letniku tretje stopnje bolonjskega študijskega programa ali v 3. letniku dosedanjega študijskega programa, – 22. 8. 2012 za mlade raziskovalce, ki pridobijo status mladega raziskovalca v 3. letniku tretje stopnje bolonjskega študijskega programa ali v 4. letniku dosedanjega študijskega programa. Obdobje upravičenosti natančneje določa pogodba o sofinanciranju (Priloga 2 MR-10: Vzorec pogodbe o sofinanciranju mladega raziskovalca, ki je sestavni del razpisne dokumentacije). V času izvajanja programa dela v tujini so do sofinanciranja upravičeni le stroški povezani z izvedbo programa raziskovalnega dela. V primeru, da mladi raziskovalec za čas bivanja v tujini pridobi dodatna javna sredstva iz evropskega, državnega ali lokalnega proračuna, je upravičen do sofinanciranja le tistih upravičenih stroškov, povezanih z izvedbo programa raziskovalnega dela, ki niso bili plačani iz tovrstnih sredstev. Vsi upravičeni stroški, razen plače mladega raziskovalca in mentorskega dodatka, ki nastanejo v obdobju posameznega zahtevka, izstavljenega agenciji in se ne uveljavljajo v tem zahtevku, se lahko uveljavljajo v kateremkoli od naslednjih zahtevkov, pri čemer velja omejitev, da je prerazporeditve sredstev mogoče izvajati le v obdobju, ki ga agencija določi v pogodbi o sofinanciranju mladega raziskovalca (Priloga 2 MR-10: Vzorec pogodbe o sofinanciranju mladega raziskovalca, ki je sestavni del razpisne dokumentacije). Dokazila za izkazovanje upravičenosti stroškov in izdatkov ter metode za izračun upravičenih stroškov in izdatkov so opredeljene v Prilogi 6.1 k vzorcu pogodbe o sofinanciranju mladega raziskovalca, ki je sestavni del razpisne dokumentacije in v sklepu agencije o višini sofinanciranja za mlade raziskovalce iz gospodarstva ter se lahko spreminjajo skladno s spremembami v Navodilu organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2007–2013, ki ga izda Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, ki na področju kohezijske politike nastopa v vlogi organa upravljanja in drugimi navodili, ki jih izdajajo agenciji nadrejeni organi, vključeni v izvajanje kohezijske politike. 9. Skupna okvirna višina razpisanih sredstev Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, 1. razvojne prioritete: Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti; prednostne usmeritve 1.1: Strokovnjaki in raziskovalci za konkurenčnost podjetij. Skupna okvirna višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje raziskovalnega dela mladih raziskovalcev iz generacije 2010 do pridobitve doktorata znanosti znaša največ do 20.423.529,00 EUR, in sicer: – 17.359.999,65 EUR – namenska sredstva EU – Evropski socialni sklad (ESS), – 3.063.529,35 EUR – slovenska udeležba. Delež prispevka EU v celotnih javnih izdatkih znaša 85,00%. Delež sredstev slovenske udeležbe je 15,00%. Sredstva bremenijo proračunski postavki ministrstva: – 6942 Raziskovalci za gospodarstvo – ESS-07-13-EU; – 6983 Raziskovalci za gospodarstvo – ESS-07-13-slovenska udeležba. 10. Okvirna višina razpisanih sredstev za javni razpis se lahko poveča za nerazporejena sredstva v okviru istih proračunskih postavk. Okvirna višina sredstev za enega mladega raziskovalca Mesečna višina sofinanciranja I. bruto plače mladega raziskovalca, mesečna višina sofinanciranja I. bruto mentorskega dodatka in trimesečna višina sofinanciranja materialnih in nematerialnih stroškov se določa v skladu s sklepom agencije o višini sofinanciranja za mlade raziskovalce iz gospodarstva. Mesečna višina sofinanciranja I. bruto plače mladega raziskovalca je odvisna od stanja podiplomskega študija, medtem ko je trimesečna višina sofinanciranja materialnih in nematerialnih stroškov odvisna od cenovne kategorije raziskovalnih ved, v katere sodi program raziskovalnega dela. Cenovna kategorija se določi v postopku izbora vlog v skladu s sklepom agencije o načinu določitve cenovne kategorije raziskovalnega dela mladega raziskovalca iz gospodarstva. Predlagatelju se glede na sklep agencije o višini sofinanciranja za mlade raziskovalce iz gospodarstva, veljaven ob objavi tega javnega razpisa, za mladega raziskovalca, ki status mladega raziskovalca pridobi v 1. letniku bolonjskega študijskega programa za pridobitev doktorata znanosti in katerega program dela pretežno sodi v naravoslovno matematične vede in/ali tehniške vede in/ali medicinske vede in/ali biotehniške vede, odobri sofinanciranje upravičenih stroškov v skupni ocenjeni vrednosti 155.000,00 EUR. Več o določitvi višine sofinanciranja si lahko preberete na spletnem naslovu www.tia.si. Delež odobrenih sredstev, ki se lahko zahteva v posameznem zahtevku za izplačilo je enak seštevku treh mesečnih višin sofinanciranja I. bruto plače mladega raziskovalca, treh mesečnih višin sofinanciranja I. bruto mentorskega dodatka in trimesečne višine sofinanciranja materialnih in nematerialnih stroškov kot izhaja iz sklepa agencije o višini sofinanciranja za mlade raziskovalce iz gospodarstva, veljavnega v obdobju, na katerega se nanaša zahtevek za izplačilo. Trimesečna višina sofinanciranja materialnih in nematerialnih stroškov se v posameznem trimesečju lahko poveča za neizkoriščena sredstva v preteklem trimesečju, pri čemer velja omejitev, da je prerazporeditve sredstev mogoče izvajati le v obdobju, ki ga agencija določi v pogodbi o sofinanciranju mladega raziskovalca iz gospodarstva (Priloga 2 MR-10: Vzorec pogodbe o sofinanciranju mladega raziskovalca, ki je sestavni del razpisne dokumentacije). 11. Posledice v primeru ugotovitve dvojnega financiranja programa raziskovalnega dela Za upravičene stroške, povezane z izvajanjem programa raziskovalnega dela, ki se bodo uveljavljali za sofinanciranje iz finančnih sredstev tega javnega razpisa, ni dovoljeno pridobiti še sredstev iz drugih javnih virov, tj. dodatnega financiranja iz javnih finančnih sredstev evropskega, državnega ali lokalnega proračuna. V primeru ugotovitve dvojnega sofinanciranja istih upravičenih stroškov iz različnih javnih virov mora predlagatelj vrniti vsa sredstva, izplačana s strani agencije za izvedbo programa dela, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev do dneva vračila, pogodba o sofinanciranju mladega raziskovalca iz gospodarstva pa se razveljavi. 12. Zagotavljanje enakih možnosti in trajnostni razvoj V javnem razpisu je zagotovljena enakost med spoloma in preprečena vsakršna diskriminacija med osebami, ki kandidirajo za pridobitev statusa mladega raziskovalca, v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti in 16. členom Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006. Predlagatelj mora zagotoviti varstvo okolja in s tem spodbujati trajnostni razvoj v skladu s 17. členom Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006. Stopnja prispevka programa raziskovalnega dela k varovanju okolja bo predmet ocenjevanja. 13. Informiranje in obveščanje javnosti Predlagatelj bo moral upoštevati zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, kakor to narekujeta 8. in 9. člen Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006. Navodila so podrobno opredeljena v Prilogi 7 k vzorcu pogodbe o sofinanciranju mladega raziskovalca, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Navodila v prilogi so povzeta po Navodilih organa upravljanja za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007–2013, ki jih je izdala Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, ki na področju kohezijske politike nastopa v vlogi organa upravljanja. Skladno s spremembo navodil, ki jih izda organ upravljanja, se spremeni tudi vsebina Priloge 7 k vzorcu pogodbe o sofinanciranju mladega raziskovalca. 14. Hranjenje in dostopnost dokumentacije Predlagatelj mora hraniti vso dokumentacijo, povezano z izvajanjem programa dela, v skladu z veljavno zakonodajo oziroma še najmanj 10 let po izpolnitvi pogodbenih obveznosti za potrebe bodočih preverjanj. Pred iztekom tega datuma, lahko agencija ta rok podaljša. Predlagatelj mora zagotoviti dostop do celotne dokumentacije v zvezi z izvajanjem programa dela vsem organom, ki so vključeni v spremljanje izvajanja, upravljanja, nadzora in revizije javnega razpisa, tudi po izpolnitvi pogodbenih obveznosti oziroma po poteku pogodbe o sofinanciranju mladega raziskovalca iz gospodarstva. 15. Omejitve glede sprememb na projektu v skladu 57. členom Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006: ni relevantno. 16. Obveznosti glede spremljanja podatkov o udeležencih: predlagatelj mora spremljati podatke o udeležencih v skladu z razčlenitvijo, podano v prilogi 23 Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006. 17. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti: varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, vključno s 37. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006. Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informacije javnega značaja razen tistih, ki jih predlagatelji posebej označijo kot poslovno skrivnost. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Vse osebe, ki bodo sodelovale pri odpiranju in ocenjevanju vlog, bodo morale predhodno podpisati izjavo o zaupnosti. 18. Dopolnilno financiranje: ni relevantno. 19. Način prijave in rok za oddajo vlog Obdobje za oddajo vloge je od objave tega javnega razpisa v Uradnem listu RS do vključno petka, 29. 10. 2010. Popolna vloga, v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije, mora biti v enem izvodu, ne glede na vrsto prenosa te pošiljke, najkasneje na zadnji dan zgoraj navedenega obdobja za oddajo vlog oddana v Glavno pisarno Javne agencije za tehnološki razvoj RS, Dunajska cesta 22, 1511 Ljubljana, do 12. ure. Vloge morajo predlagatelji dostaviti v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – Vloga MR-2010« ter polnim naslovom predlagatelja na zadnji strani. Predlagatelj, ki predlaga več kandidatov, mora za vsakega kandidata pripraviti samostojno vlogo in jo dostaviti v ločeni ovojnici. 20. Odpiranje vlog Odpiranje vlog se bo pričelo 2. 11. 2010, ob 9. uri, v veliki sejni sobi agencije. Odpiranje vlog zaradi pričakovanega večjega števila vlog ne bo javno. Postopek odpiranja vlog vključuje: – preverjanje pravočasnosti vlog, – preverjanje ali je ovojnica zaprta in ali je pravilno označena, – odpiranje vlog (strokovna komisija bo odpirala le pravočasne vloge, ki bodo prispele v zaprti in pravilno označeni ovojnici, in sicer po vrstnem redu njihovega prispetja), – preverjanje formalne popolnosti vlog. Odpiranje vlog vodi strokovna komisija, ki jo z odločbo imenuje direktor agencije. Strokovna komisija lahko sprejema odločitve, kolikor je prisotnih več kot polovica članov, odloča pa z večino glasov navzočih članov. Za operativno izvedbo posameznega dejanja v postopku strokovna komisija imenuje enega ali več članov komisije. Po končanem postopku odpiranja vlog strokovna komisija pregleda in obravnava podatke zbrane v postopku in izdela seznam nepravočasnih vlog, seznam vlog, ki so prispele v odprti ovojnici, seznam vlog, ki niso pravilno označene, seznam popolnih vlog ter seznam formalno nepopolnih vlog, ki jih morajo predlagatelji dopolniti. Nepravočasne vloge, vloge, ki bodo prispele v odprti ovojnici in vloge, pri katerih ovojnica ne bo pravilno označena, bodo vrnjene pošiljateljem. V primeru ugotovitve formalne nepopolnosti vloge, bo strokovna komisija v roku 8 dni po končanem odpiranju vlog pozvala predlagatelje k dopolnitvi vlog. Formalno nepopolne vloge, ki jih predlagatelji v roku, določenem s strani agencije ne bodo dopolnili, bodo zavržene. Rok za dopolnitev ne sme biti daljši od 15 dni. 21. Preverjanje pogojev in ocenjevanje vlog pred izdajo sklepov V postopek preverjanja pogojev in ocenjevanja vlog se uvrstijo le pravočasne formalno popolne vloge, ki so prispele v zaprti in pravilno označeni ovojnici. Preverjanje pogojev in ocenjevanje vlog pred izdajo sklepov vključuje: – preverjanje skladnosti s predmetom in namenom javnega razpisa, – preverjanje izpolnjevanja osnovnih pogojev kandidiranja iz točke 4.1 tega javnega razpisa, – preverjanje izpolnjevanja dodatnih pogojev kandidiranja iz točke 4.2 tega javnega razpisa, – ocenjevanje vlog po merilih iz točke 7 tega javnega razpisa, – določitev cenovne kategorije raziskovalnega dela mladega raziskovalca v skladu s sklepom agencije o načinu določitve cenovne kategorije raziskovalnega dela mladega raziskovalca iz gospodarstva. Preverjanje pogojev in ocenjevanje vlog vodi strokovna komisija, ki jo z odločbo imenuje direktor agencije. Strokovna komisija lahko sprejema odločitve, kolikor je prisotnih več kot polovica članov, odloča pa z večino glasov navzočih članov. Za preverjanje izpolnjevanja osnovnih pogojev kandidiranja iz točke 4.1 tega javnega razpisa strokovna komisija imenuje enega ali več članov komisije. Pri preverjanju izpolnjevanja osnovnih pogojev kandidiranja iz točke 4.1 tega javnega razpisa se pri posamezni vlogi pridobi le eno mnenje glede izpolnjevanja oziroma neizpolnjevanja posameznega pogoja. Za preverjanje skladnosti s predmetom in namenom javnega razpisa, preverjanje izpolnjevanja dodatnih pogojev kandidiranja iz točke 4.2 tega javnega razpisa, ocenjevanje vlog in določitev cenovne kategorije raziskovalnega dela mladega raziskovalca, strokovna komisija za posamezne skupine sorodnih raziskovalnih področij imenuje ocenjevalce – člane komisije s primerno strokovno izobrazbo. Kolikor ni na voljo člana komisije s primerno strokovno izobrazbo ali ne more sprejeti vlog v ocenjevanje ali jih ne more sprejeti v ocenjevanje v predvidenem obsegu, komisija angažira zunanje ocenjevalce. Zunanji ocenjevalci se izberejo iz baze recenzentov agencije na podlagi naslednjih kriterijev: primerna strokovna izobrazba, neodvisnost od vseh strank, ki se potegujejo za korist izida postopka izbora; izmed recenzentov, ki ustrezajo prvima dvema kriterijema imajo prednost recenzenti z nižjo zaporedno številko iz baze recenzentov agencije. Kolikor izbrani recenzent ne more sprejeti vlog v ocenjevanje ali jih ne more sprejeti v predvidenem obsegu, se izbere drugega oziroma dodatnega recenzenta, ki ima med recenzenti, ki ustrezajo prvemu in drugemu merilu naslednjo najnižjo zaporedno številko iz baze recenzentov agencije. Enako se ravna v primeru, ko je potrebno izbrati tretjega ocenjevalca. Pri dodeljevanju vlog ocenjevalcem strokovna komisija upošteva primarno področje raziskovalnega dela, ki ga predlagatelj navede v vlogi na Obrazcu 4 MR-10: Osnovni podatki o programu dela in sodelujočih, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Za vsako vlogo se pridobita dve neodvisni mnenji glede skladnosti s predmetom in namenom javnega razpisa ter glede izpolnjevanja dodatnih pogojev kandidiranja iz točke 4.2 tega javnega razpisa. Kolikor se mnenji razlikujeta se angažira še tretjega ocenjevalca. Za vsako vlogo se pridobita tudi dve neodvisni oceni. Ocena vloge se izdela v skladu z merili iz 7. točke tega javnega razpisa. Merila so natančneje predstavljena v Prilogi 1 MR-10: Merila za izbiro vlog, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. V primeru, da eden izmed ocenjevalcev vlogo oceni tako, da ocena vloge dosega ali presega prag 60 točk, medtem ko drugi ocenjevalec vlogo oceni z manj kot 60 točkami se angažira še tretjega ocenjevalca. Za vsako vlogo se pridobita tudi dve neodvisni mnenji glede cenovne kategorijo raziskovalnega dela mladega raziskovalca. Kolikor se mnenji razlikujeta se angažira še tretjega ocenjevalca. Za operativno vodenje postopka preverjanja in ocenjevanja vlog, strokovna komisija imenuje enega ali več članov komisije, ki se z ocenjevalci dogovorijo za proste termine, sprejemajo in izobražujejo ocenjevalce, zbirajo rezultate ipd. Po končanem postopku preverjanja pogojev in ocenjevanja vlog strokovna komisija najprej pregleda in obravnava podatke, zbrane pri preverjanju izpolnjevanja osnovnih pogojev kandidiranja iz točke 4.1 tega javnega razpisa in izdela seznam vlog, ki se zavrnejo zaradi neizpolnjevanja enega ali več osnovnih pogojev. Strokovna komisija v nadaljevanju obravnava le vloge, ki izpolnjujejo vse osnovne pogoje kandidiranja iz točke 4.1 tega javnega razpisa. V nadaljevanju strokovna komisija pregleda in obravnava podatke zbrane pri preverjanju skladnosti s predmetom in namenom javnega razpisa ter pri preverjanju izpolnjevanja dodatnih pogojev kandidiranja iz točke 4.2 tega javnega razpisa in izdela seznam vlog, ki se zavrnejo zaradi neskladnosti s predmetom in namenom javnega razpisa in/ali neizpolnjevanja enega ali obeh dodatnih pogojev. Strokovna komisija odloči, da je vloga skladna s predmetom in namenom javnega razpisa in da izpolnjuje oba dodatna pogoja kandidiranja iz točke 4.2 tega javnega razpisa, če sta tako menila oba ocenjevalca. V primeru, da se zaradi razlik v mnenjih prvega in drugega ocenjevalca angažira še tretji ocenjevalec, strokovna komisija odloči, da je vloga skladna s predmetom in namenom javnega razpisa in da izpolnjuje posamezen dodatni pogoj iz točke 4.2 tega javnega razpisa, če sta tako menila dva od treh ocenjevalcev. Strokovna komisija v nadaljevanju obravnava le vloge, ki so skladne s predmetom in namenom javnega razpisa in ki izpolnjujejo oba dodatna pogoja kandidiranja iz točke 4.2 tega javnega razpisa. Na podlagi rezultatov ocenjevanja vlog strokovna komisija izračuna končno oceno vlog. Končna ocena vloge se izračuna kot povprečje dveh ocen, ki dosegata ali presegata prag 60 točk oziroma kot povprečje dveh ocen, ki sta pod pragom. Strokovna komisija na podlagi končnih ocen vlog izdela seznam vlog, ki se zavrnejo, ker ne dosegajo praga 60 točk in seznam vlog, ki prag 60 točk dosegajo ali presegajo. Pri slednjih strokovna komisija odloči še o cenovni kategoriji raziskovalnega dela mladega raziskovalca in v skladu s sklepom agencije o višini sofinanciranja za mlade raziskovalce iz gospodarstva izračuna višino sofinanciranja za posamezno vlogo. O končni cenovni kategoriji raziskovalnega dela mladega raziskovalca, strokovna komisija odloči na podlagi dveh mnenj ocenjevalcev, ki sta bili skladni. V primeru, da so mnenje o cenovni kategoriji podali trije ocenjevalci, pa pri tem nista bili dobljeni dve skladni mnenji, strokovna komisija kot končno določi srednjo izmed treh cenovnih kategorij. Pri izdelavi seznama vlog, katerih končna ocena prag 60 točk dosega ali presega, se vloge razvrščajo v seznam po padajočem vrstnem redu glede na končno oceno, tj. od vloge z najvišjo končno oceno do vloge z najnižjo končno oceno. Med enako ocenjenimi vlogami imajo prednost vloge z višjo oceno ustreznosti programa dela, nato vloge z višjo oceno ustreznosti kandidata, nato vloge z višjo oceno ustreznosti predlagatelja, nato vloge z višjo oceno raziskovalno-razvojne aktivnosti in inovativnosti raziskovalnih skupin in nato vloge z višjo oceno ustreznosti mentorjev. Ko so izčrpane vse navedene možnosti in še vedno ni mogoče določiti, katera izmed enako ocenjenih vlog ima prednost, se prednost dodeli vlogi, ki je prva prispela na agencijo. Na podlagi izračunane višine sofinanciranja posamezne vloge strokovna komisija izračuna skupno višino sofinanciranja vseh vlog, katerih končna ocena dosega ali presega prag 60 točk. Kolikor skupna višina sofinanciranja presega višino razpisanih sredstev iz 9. točke tega javnega razpisa strokovna komisija prag ustrezno dvigne. Ko je znana končna višina praga strokovna komisija izdela seznam vlog, ki se predlagajo za sofinanciranje in seznam vlog, ki se zavrnejo zaradi pomanjkanja sredstev. 22. Obveščanje o izboru Strokovna komisija svojo odločitev o izbranih in neizbranih na javnem razpisu posreduje direktorju agencije. Na podlagi predloga strokovne komisije direktor agencije s sklepom o izbranih in neizbranih na javnem razpisu odloči o izbranih na javnem razpisu in dodelitvi sredstev ter o neizbranih na javnem razpisu. Predlagatelji in kandidati za mlade raziskovalce bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v roku 60 dni od datuma odpiranja vlog. Rezultati razpisa bodo v obliki sklepa o izbranih na javnem razpisu javno objavljeni na spletnem naslovu agencije (http://www.tia.si/MR10,631,0,1,1.html). Na podlagi sklepa o izbranih in neizbranih na javnem razpisu se predlagateljem pošljejo posamični sklepi o izbiri oziroma negativni sklepi. Kopija sklepa o izbiri oziroma negativnega sklepa se v vednost pošlje tudi kandidatu za mladega raziskovalca. Ob posredovanju sklepa o izbiri agencija predlagatelja pozove k predložitvi dokumentacije iz 24. točke tega javnega razpisa. Pozitivni sklepi o izbiri so pogojne narave, kar pomeni, da učinkujejo le, kolikor predlagatelj pravočasno izpolni pogoje za podpis pogodbe o sofinanciranju iz 24. točke tega javnega razpisa. 23. Pritožbeni postopek Morebitne pritožbe zoper sklep predlagatelji vložijo na agencijo najkasneje v roku 8 dni od prejema sklepa. Za odločanje o pritožbi je pristojno ministrstvo. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi predlagatelji. Predlagatelj – pritožnik mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. 24. Pogoji za sklenitev pogodbe o sofinanciranju Pogoje za sklenitev pogodbe o sofinanciranju mladega raziskovalca iz gospodarstva morajo izpolniti le tisti predlagatelji, katerim agencija izda pozitivni sklep o izbiri. Ti pogoji se preverjajo pred sklenitvijo pogodbe o sofinanciranju mladega raziskovalca iz gospodarstva med agencijo in predlagateljem. V primeru, da predlagatelj teh pogojev ne izpolni v roku, predpisanem s strani agencije ali v tem roku ne dostavi na agencijo utemeljene prošnje za podaljšanje roka, pozitivni sklep o izbiri ne prične učinkovati. Predlagatelj s tem izgubi vse pravice, ki izhajajo iz sklepa o izbiri, medtem ko agenciji prenehajo vse obveznosti do predlagatelja. Pred podpisom pogodbe o sofinanciranju mladega raziskovalca iz gospodarstva je potrebno dostaviti na agencijo naslednje dokumente: – kopijo pogodbe o sodelovanju, ki jo sklenejo podpisniki dogovora o sodelovanju (le v primeru, če je bil v vlogi priložen sklenjen dogovor o sodelovanju (Obrazec 2 MR-10: Dogovor o sodelovanju, ki je sestavni del razpisne dokumentacije), – kopijo pogodbe o zaposlitvi mladega raziskovalca in kopije morebitnih drugih pravnih aktov, ki spreminjajo obstoječo pogodbo o zaposlitvi (npr. kopija aneksa k obstoječi pogodbi o zaposlitvi, s katero predlagatelj in mladi raziskovalec uredita medsebojne pravice in obveznosti za čas trajanja statusa mladega raziskovalca). Kandidat za mladega raziskovalca formalno pridobi status mladega raziskovalca, ko predlagatelj in agencija skleneta pogodbo o sofinanciranju mladega raziskovalca iz gospodarstva. V primeru, da ne pride do sklenitve pogodbe o sofinanciranju mladega raziskovalca iz gospodarstva, se šteje, da kandidat še nikoli ni imel statusa mladega raziskovalca iz gospodarstva. Preverjanje pogojev pred podpisom pogodbe o sofinanciranju mladega raziskovalca iz gospodarstva vodi strokovna komisija, ki jo z odločbo imenuje direktor agencije. Strokovna komisija lahko sprejema odločitve, kolikor je prisotnih več kot polovica članov, odloča pa z večino glasov navzočih članov. Za operativno izvedbo posameznega dejanja v postopku strokovna komisija imenuje enega ali več članov komisije. Strokovna komisija pregleda in obravnava podatke zbrane v postopku preverjanja pogojev in izdela seznam predlagateljev, katerim se lahko pošlje v podpis pogodba o sofinanciranju mladega raziskovalca iz gospodarstva. Strokovna komisija izdela tudi seznam predlagateljev, ki zaradi neizpolnjenih ali nepravočasno izpolnjenih pogojev ali morebitnega odstopa od kandidature ali odstopa od podpisa pogodbe, izgubijo vse pravice, ki izhajajo iz sklepa o izbiri. V primeru, da eden ali več sklepov o izbiri ne prične učinkovati, agencija odobri sofinanciranje naslednje oziroma naslednjih vlog iz seznama vlog, ki se zavrnejo zaradi pomanjkanja sredstev. 25. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija (besedilo javnega razpisa, navodila, obrazci in priloge) je z dnem objave javnega razpisa v Uradnem listu RS na voljo na spletnem naslovu agencije: http://www.tia.si/MR10,631,0,1,1.html. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani po predhodni najavi na tel. 05/90-89-500 dvignejo tudi v Glavni in splošni pisarni agencije pri Anji Jagar od dneva objave v Uradnem listu RS, do roka za oddajo vlog. Dodatne informacije in obveščanje Vprašanja v zvezi z razpisom se posredujejo: – preko obrazca na spletni strani agencije, http://www.tia.si/MR10,631,0,1,1.html ali – v elektronski obliki na naslov: infoMR10@tia.si. Odgovore bo agencija javno objavila na spletni strani agencije, http://www.tia.si/MR10,631,0,1,1.html. Na spletni strani agencije, http://www.tia.si/MR10,631,0,1,1.html bodo objavljeni tudi datumi in lokacije informativnih dnevov ter vsa druga pomembna obvestila.

AAA Zlata odličnost