Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2010 z dne 24. 9. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2010 z dne 24. 9. 2010

Kazalo

Ob-5928/10 , Stran 2502
Na podlagi sklepa izvršne direktorice delniške družbe SLOSYS d.d., Cesta v Gorice 8, 1000 Ljubljana, objavljamo sledeče vabilo k dajanju ponudb za nakup delnic družbe NLB d.d., Ljubljana. 1. Predmet dajanja ponudb je nakup 1.222 delnic družbe NLB d.d. Posamezen ponudnik lahko poda ponudbo za nakup delnic v celotni količini ali delno, s tem da se minimalna ponudba ne sme nanašati na manj kot 200 delnic. 2. Ponudba mora vsebovati naslednje elemente: a) opis ponudnika: naziv oziroma firma in naslov ponudnika, davčna številka, številka transakcijskega računa, zakoniti zastopnik; b) število delnic družbe, katerih nakup ponuja; c) ponujeno ceno za delnico: izražena mora biti s točno določenim zneskom v EUR; d) način in rok plačila: nakazilo na TRR, največ 8 dni od dneva sklenitve kupo-prodajne pogodbe; e) rok veljavnosti ponudbe: vključno do 30. 10. 2010. Pogoj za obravnavo ponudbe je vsebovanje vseh zgoraj navedenih elementov. Ponudba mora biti brezpogojna. 3. Pri dajanju ponudb lahko sodelujejo domače ali tuje pravne in fizične osebe. Pravne osebe morajo ponudbi priložiti izpis iz sodnega (ali drugega ustreznega) registra, ki ni starejši od 30 dni. 4. Prodajalec ne odgovarja za pravne in stvarne napake na predmetu prodaje. 5. Ponudbe je potrebno poslati v zaprti pisemski ovojnici in nasloviti na naslov: SLOSYS d.d., Cesta v Gorice 8, 1000 Ljubljana, s pripisom: »Ponudba za nakup delnic NLB d.d.« tako, da ponudba prispe na sedež družbe najpozneje do 11. 10. 2010, do 12. ure. Odpiranje ponudb ne bo javno. Ponudbe, ki bodo prispele po razpisnem roku in ponudbe, ki bodo v skladu z 2. točko tega vabila nepopolne, bodo zavržene. 7. Na podlagi tega razpisa prodajalec ni zavezan k sklenitvi kupo-prodajne pogodbe z najboljšim ali katerimkoli drugim ponudnikom. 8. V primeru sprejetja ponudbe se izbrani ponudnik zavezuje, da bo najkasneje v roku desetih delovnih dni od dneva prejema izjave o sprejemu ponudbe s prodajalcem sklenil kupo-prodajno pogodbo.

AAA Zlata odličnost