Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2010 z dne 24. 9. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2010 z dne 24. 9. 2010

Kazalo

4113. Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Zreče, stran 11010.

Na podlagi 62. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98, 127/06 – ZJZP), 149. člena Zakona o varstvu okolja /ZVO-1/ (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB1, 49/06 – ZMetD, 66/06 Odl. US: U-I-51/06-10, 112/06 Odl. US: U-I-40/06-10, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09), 3. člena Zakona o prekrških /ZP-1/ (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB4, 17/08 (21/08 – popr.), 76/08 – ZIKS-1C, 108/09, 109/09 Odl. US: U-I-56/08-15), Pravilnika o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 109/07, 33/08) in 16. člena Statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 95/08 – uradno prečiščeno besedilo, 55/09 in 57/10) je Občinski svet Občine Zreče na 28. redni seji dne 14. septembra 2010 sprejel
O D L O K
o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Zreče
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina odloka)
(1) Ta odlok določa način opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (v nadaljevanju: javna služba) na območju Občine Zreče (v nadaljevanju: občina).
(2) S tem odlokom se določa način opravljanja javne službe, ki obsega:
1. organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja javne službe po vrstah in številu izvajalcev,
2. vrsto in obseg storitev javne službe ter njihovo prostorsko razporeditev,
3. pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
4. pravice in obveznosti uporabnikov,
5. vire financiranja javne službe in način njihovega oblikovanja,
6. vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javne službe, ki so lastnina občine ter del javne lastnine, ki je javno dobro in varstvo, ki ga uživa,
7. nadzor nad izvajanjem javne službe,
8. kazenske določbe.
2. člen
(uporaba predpisov)
Za vprašanja v zvezi z opravljanjem javne službe iz prvega člena tega odloka, ki niso posebej urejena s tem odlokom se uporabljajo republiški predpisi s področja varstva okolja.
3. člen
(opredelitev izrazov)
Posamezni izrazi uporabljeni v tem odloku imajo enak pomen kot je določeno v zakonu o varstvu okolja in v podzakonskih predpisih, ki so izdani na njegovi podlagi.
II. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE
4. člen
(oblika zagotavljanja javne službe)
(1) Javna služba iz prvega odstavka 1. člena tega odloka se opravlja v režijskem obratu občine (v nadaljevanju: izvajalec javne službe).
(2) Opravljanje javne službe se izvaja na celotnem območju občine.
III. VRSTE IN OBSEG STORITEV JAVNE SLUŽBE
5. člen
(vrsta in obseg storitev javne službe)
(1) Storitve javne službe se nanašajo na komunalno odpadno vodo, ki nastaja v stavbah zaradi sobivanja in opravljanja dejavnosti, in padavinsko odpadno vodo, ki se odvaja v javno kanalizacijo z javnih površin in streh.
(2) Odvajanje in čiščenje industrijske odpadne vode ter padavinske odpadne vode iz površin, ki niso javne, se ne šteje za storitev javne službe, ne glede na to, če se takšna odpadna voda odvaja v javno kanalizacijo in čisti v komunalni ali skupni čistilni napravi. Pogoje za omogočanje uporabe javne infrastrukture za odvajanje in čiščenje industrijske odpadne ter padavinske odpadne vode iz površin, ki niso javne, določi občinski svet s posebnim aktom.
(3) Storitve javne službe v naselju ali delu naselja, ki je opremljeno z javno kanalizacijo, so:
– vzdrževanje in čiščenje objektov javne kanalizacije,
– odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo s streh in javnih površin,
– prevzem blata iz malih čistilnih naprav ter obstoječih greznic pri uporabniku storitev ter njegovo obdelavo najmanj enkrat na štiri leta,
– prevzem blata in gošč iz premičnih suhih stranišč,
– prve meritve in obratovalni monitoring za male komunalne čistilne naprave.
(4) Storitve javne službe za stavbe v naselju ali njegovem delu, ki ni opremljeno z javno kanalizacijo, in za stavbo ali funkcionalno zaokroženo skupino stavb zunaj naselja, so:
– redno praznjenje nepretočnih greznic in odvoz ter obdelavo njihove vsebine v komunalni čistilni napravi,
– prevzem blata iz nepretočnih greznic in malih komunalnih čistilnih naprav pri uporabniku storitev in njegovo obdelavo najmanj enkrat na štiri leta,
– prve meritve in obratovalni monitoring oziroma izdelava ocene obratovanja male komunalne čistilne naprave za male komunalne čistilne naprave iz prejšnje alineje v skladu s predpisom, ki določa emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav,
– izdajo potrdil in strokovnih ocen v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav.
(5) Prevzeto komunalno odpadno vodo in blato mora izvajalec javne službe obdelati na komunalni ali skupni čistilni napravi, ki je opremljena za obdelavo blata. Za obdelano blato iz komunalnih in skupnih čistilnih naprav mora izvajalec javne službe zagotoviti predelavo in odstranjevanje v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki. Če namerava izvajalec javne službe uporabiti blato iz čistilnih naprav za rastlinsko hranilo, mora ravnati kot povzročitelj obremenitve v skladu s predpisi, ki urejajo vnos rastlinskih hranil v tla.
6. člen
(program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode)
(1) Javna služba se mora izvajati v skladu s programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode, ki ga pripravi izvajalec javne službe v tekočem letu za naslednje leto do 31. oktobra v tekočem letu.
(2) Program iz prejšnjega odstavka tega člena mora vsebovati podatke o:
– naseljih in številu prebivalcev, katerim se zagotavljajo storitve javne službe,
– dolžino kanalskih vodov sekundarnega in primarnega omrežja, ki ga upravljata,
– komunalnih ali skupnih čistilnih naprav, ki jih upravljata,
– komunalnih ter skupnih čistilnih napravah ter malih komunalnih čistilnih napravah, za katere se zagotavlja prevzem blata,
– nepretočnih greznicah, za katere se zagotavlja praznjenje,
– obstoječih greznicah, za katere se zagotavlja praznjenje,
– napravah, ki odvajajo industrijsko odpadno vodo v javno kanalizacijo,
– celotni količini komunalne odpadne vode, ki nastaja na območju izvajanja javne službe,
– celotni količini industrijske odpadne vode, ki nastaja na območju izvajanja javne službe,
– dolžini kanalskih vodov za odvajanje padavinske vode,
– tipu vozil in opreme za praznjenje nepretočnih greznic, obstoječih greznic in prevzem blata iz malih komunalnih čistilnih naprav in obstoječih greznic,
– opremljenosti komunalnih čistilnih naprav za obdelavo blata,
– obdelavi, predelavi in odstranjevanju blata,
– pogostosti (terminski plan) praznjenja nepretočnih greznic, obstoječih greznic in prevzem blaga iz malih komunalnih čistilnih naprav, ki mora biti določena na podlagi podatkov iz četrte, pete in šeste alineje tega odstavka,
– vzdrževanju in čiščenju kanalskih vodov,
– rednem obveščanju in drugih načinih seznanjanja uporabnikov storitev javne službe o praznjenju in prevzemanju blata,
– številu stavb, priključenih na javno kanalizacijo,
– številu prebivalcev, za katere se izvaja odvajanje komunalne odpadne vode v javno kanalizacijo,
– številu prebivalcev, za katere se izvajajo storitve prevzema blata iz malih komunalnih čistilnih naprav,
– številu prebivalcev, za katere se izvajajo storitve praznjenja nepretočnih greznic oziroma obstoječih greznic,
– dolžini mešanega kanalizacijskega sistema,
– dolžini ločenega kanalizacijskega sistema,
– ukrepih za zmanjšanje količin padavinske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo, namenjeno odvajanju komunalne odpadne vode, zlasti tiste padavinske vode, ki se odvaja s streh, in
– predvidenih stroških programa.
(2) Podatki iz četrte, pete in šeste alineje prejšnjega odstavka so: obremenitev in prostornina nepretočnih greznic, obremenitev obstoječih greznic in obremenitev malih komunalnih čistilnih naprav in prostornina njihovega usedalnika blata, tehnologija čiščenja malih komunalnih čistilnih naprav in lokacija prevzemnega mesta komunalne odpadne vode ali blata pri uporabniku.
7. člen
(načrt ravnanja z blatom)
(1) Izvajalec javne službe mora izdelati načrt ravnanja z blatom. V načrt ravnanja z blatom mora izvajalec javne službe vključiti tudi ravnanje z blatom malih komunalnih čistilnih naprav, če ga v okviru storitev javne službe prevzema od upravljavcev malih komunalnih čistilnih naprav ali od upravljavcev komunalnih čistilnih naprav, ki sami ne zagotavljajo ravnanja z blatom.
(2) Načrt ravnanja z blatom iz prejšnjega odstavka tega člena mora biti izdelan v skladu z operativnim programom, ki ureja ravnanje z blatom komunalnih čistilnih naprav.
8. člen
(načrt ravnanja z odpadki iz peskolovov ter lovilcev olj in maščob)
(1) Izvajalec javne službe mora v okviru storitev javne službe vzdrževati in čistiti kanalizacijsko omrežje za odvajanje padavinske vode.
(2) Za odpadke iz peskolovov ter lovilcev olj in maščob mora izvajalec javne službe kot povzročitelj odpadkov izdelati načrt ravnanja z odpadki iz peskolovov ter lovilcev olj in maščob in ravnati s temi odpadki skladno z načrtom.
IV. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE IN UPORABO STORITEV JAVNE SLUŽBE
1. Opremljenost z javno kanalizacijo zaradi izvajanja storitev javne službe
9. člen
(odvajanje komunalne odpadne vode, ki nastaja v stavbah)
(1) Komunalna odpadna voda, ki nastaja v stavbi, se mora odvajati v javno kanalizacijo ali neposredno v malo komunalno čistilno napravo ali v kanalizacijo iz 10. člena tega odloka.
(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se komunalna odpadna voda lahko odvaja v nepretočno greznico, če upravljavec nepretočne greznice zagotavlja njeno praznjenje z uporabo storitev javne službe, izvajalec javne službe pa čiščenje komunalne odpadne vode in blata v komunalni čistilni napravi.
(3) Odvajanje komunalne odpadne vode v greznice ni dovoljeno, razen če gre za obstoječo greznico in še ni pretekel rok za prilagoditev odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, določen v predpisih, ki urejajo emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav.
(4) Komunalna odpadna voda, ki nastaja v stavbi v naselju ali delu naselja, opremljenem z javno kanalizacijo, se mora neposredno odvajati v javno kanalizacijo.
(5) V javno kanalizacijo se mora neposredno odvajati tudi komunalna odpadna voda, ki nastaja v stavbi zunaj območja naselja ali dela naselja, ki je opremljeno z javno kanalizacijo, če je letna obremenitev zaradi nastajanja komunalne odpadne vode, preračunana na 1 m dolžine kanalskega voda, ki ga je treba zagotoviti za priključitev na javno kanalizacijo, večja od 0,02 PE, odvajanje odpadnih vod pa je možno brez naprav za prečrpavanje.
10. člen
(odvajanje komunalne odpadne vode na območju, kjer ni predpisano odvajanje komunalne odpadne vode v javno kanalizacijo)
Če je več stavb na geografsko zaokroženem območju, na katerem ni predpisano odvajanje komunalne odpadne vode v javno kanalizacijo in je skupna obremenitev zaradi odvajanja te odpadne vode manjša od 50 PE, se lahko komunalna odpadna voda, ki nastaja v teh stavbah:
– odvaja v kanalizacijo, ki nima statusa javne kanalizacije in čisti v mali komunalni čistilni napravi, ki je namenjena skupnemu čiščenju in je v lasti in upravljanju lastnikov stavb, ali
– se komunalna odpadna voda zbira v nepretočni greznici in je njeno praznjenje zagotovljeno v okviru storitev javne službe.
11. člen
(odvajanje komunalne odpadne vode v primarno omrežje naselja)
(1) Komunalno odpadno vodo iz posameznega dela naselja, ki se odvaja v javno kanalizacijo, je treba odvajati v primarno omrežje naselja, če je:
– letna obremenitev odvedene komunalne odpadne vode preračunana na 1 m dolžine kanalskega voda, ki ga je treba zagotoviti za odvajanje odpadne vode iz posameznega dela naselja v primarno omrežje naselja, večja od 0,1 PE, ali
– dolžina kanalskega voda, ki ga je treba zagotoviti zaradi čiščenja komunalne odpadne vode v komunalni ali skupni čistilni napravi posameznega dela naselja, večja od dolžine kanalskega voda, ki ga je treba zagotoviti za odvajanje komunalne odpadne vode iz posameznega dela naselja v primarno omrežje naselja.
(2) Če se komunalna odpadna voda iz posameznega dela naselja, ki se odvaja v javno kanalizacijo, ne odvaja v primarno omrežje naselja, se mora čistiti v komunalni ali skupni komunalni napravi, ki je namenjena čiščenju odpadne vode tega območja.
12. člen
(priključitev javne kanalizacije na čistilno napravo)
Javna kanalizacija mora biti priključena na čistilno napravo.
2. Odvajanje in čiščenje odpadne komunalne in padavinske vode v naselju ali delu naselja, ki je opremljeno z javno kanalizacijo
2.1 Priključitev na javno kanalizacijo
13. člen
(priključitev na javno kanalizacijo)
(1) Uporabnik, ki je lastnik stavbe v kateri nastajajo odpadne vode, se mora priključiti na javno kanalizacijo povsod, kjer je zgrajena.
(2) Priključitev na javno kanalizacijo mora biti omogočena za vsak objekt na območju, na katerem je izgrajena kanalizacija.
(3) Izvajalec javne službe mora obvestiti bodočega uporabnika, da je priključitev njegove stavbe na javno kanalizacijo obvezna in mu posredovati pogoje za priključitev. Priključitev na javno kanalizacijo se mora opraviti v roku šestih mesecev od prejema obvestila o obvezni priključitvi pod nadzorom izvajalca javne službe.
14. člen
(priključek na kanalizacijo)
(1) Stroški izgradnje priključka na kanalizacijo bremenijo uporabnika.
(2) Izgradnjo priključka na kanalizacijo lahko uporabnik naroči pri izvajalcu javne službe, ki mu za izgradnjo lahko zaračuna dejanske stroške izgradnje v skladu z veljavnim cenikom izvajalca javne službe.
(3) Uporabnik lahko zgradi kanalizacijski priključek tudi v lastni režiji po predhodnem soglasju izvajalca javne službe.
(4) Če uporabnik ne poveri gradnje kanalizacijskega priključka izvajalcu javne službe, mora njegovo gradnjo nadzorovati pooblaščeni predstavnik izvajalca javne službe. Stroške nadzora zaračuna izvajalec javne službe uporabniku na podlagi veljavnega cenika izvajalca javne službe.
(5) Uporabnik je dolžan zgraditi priključek za kanalizacijo v skladu z določbami tehničnega pravilnika.
(6) Izvajalec javne službe izda na podlagi prijave uporabnika, po končani montaži in preizkusu vodotesnosti, uporabniku potrdilo, da je kanalizacijski priključek zgrajen v skladu z določbami tehničnega pravilnika v roku 30 dni po prejemu prijave uporabnika.
(7) Izvajalec javne službe zavrne izdajo potrdila iz prejšnjega odstavka tega člena z odločbo, če kanalizacijski priključek ni zgrajen v skladu z določbami tehničnega pravilnika in naloži uporabniku odpravo pomanjkljivosti.
15. člen
(prijava gradnje priključka na kanalizacijo)
(1) Uporabnik mora najmanj 30 dni pred začetkom gradnje priključka na kanalizacijo prijaviti izvajalcu javne službe začetek gradnje priključka na kanalizacijo ter si na podlagi pisne vloge pridobiti tehnične smernice za gradnjo kanalizacijskega priključka na podlagi določb tehničnega pravilnika.
(2) K pisni vlogi iz prvega odstavka tega člena mora uporabnik priložiti:
1. pravnomočno gradbeno dovoljenje za objekt, ki se priključuje na javno kanalizacijo, ali dokazilo, da je bil objekt zgrajen pred letom 1967,
2. potrjen izris iz katastrskega načrta za objekt, ki se priključuje na javno kanalizacijo,
3. grafični prikaz, iz katerega je razvidna lega in tlorisna velikost objekta (situacija) ter predvideni priključki na javno infrastrukturo,
4. dokazilo o ustanovljeni služnosti na zemljiščih, preko katerih naj bi potekal kanalizacijski priključek, v primeru, če investitor poveri gradnjo priključka na kanalizacijo izvajalcu javne službe.
16. člen
(priključitev spojnega kanala na javno kanalizacijo)
(1) Neposredno priključitev spojnega kanala na javno kanalizacijo izvede na stroške uporabnika izvajalec javne službe na podlagi izdanega potrdila iz prvega odstavka 14. člena tega odloka, pod neposrednim nadzorstvom predstavnika izvajalca javne službe.
(2) Priključitev spojnega kanala na javno kanalizacijo ni dovoljena, če:
– je javna kanalizacija v takem stanju, da ne zagotavlja kvalitetnega odvajanja odpadnih vod,
– odpadne vode vsebujejo snovi, ki jih ni mogoče mehansko in biološko očistiti, oziroma so te odpadne vode po kvaliteti v nasprotju z veljavnimi predpisi,
– izvajalec javne službe ni izdal potrdila iz šestega odstavka 14. člena tega odloka.
(3) Pred priključitvijo objekta na javno kanalizacijo oziroma pred povečanjem obstoječe priključne moči mora bodoči uporabnik plačati pristojbino v skladu z merili, določenimi v tehničnem pravilniku in cenikom storitev. O plačilu pristojbine skleneta bodoči uporabnik in izvajalec javne službe posebno pogodbo.
2.2 Odklop priključka z javne kanalizacije
17. člen
(odklop priključka z javne kanalizacije)
(1) Odklop priključka z javne kanalizacije je dovoljen na predlog uporabnika le v primeru rušenja priključnega objekta.
(2) Kanalizacijski priključek se odklopi na stroške uporabnika tako, da se zamaši na mestu priključitve na javno kanalizacijo.
(3) Odjavo priključka mora podati lastnik objekta, ki objekt ruši v pisni obliki, najkasneje 30 dni pred predvidenim odklopom priključka.
(4) Izvajalec javne službe ima pravico odklopiti priključek na javno kanalizacijo, če uporabnik ne spoštuje določil republiških predpisov, tega odloka in tehničnega pravilnika.
(5) Pred odklopom priključka na javno kanalizacijo iz prejšnjega odstavka tega člena mora dati izvajalec javne službe uporabniku primeren rok za odpravo pomanjkljivosti, ki pa ne sme biti krajši od 30 dni in ne daljši od 90 dni.
2.3 Prevzem blata komunalnih čistilnih naprav ter obdelava blata
18. člen
(prevzem blata malih čistilnih naprav ter obdelava blata)
(1) Izvajalec javne službe mora zagotoviti prevzem blata komunalnih čistilnih naprav in ga obdelati na centralni čistilni napravi.
(2) Za obdelano blato komunalnih čistilnih naprav mora izvajalec javne službe zagotoviti predelavo in odstranjevanje blata po predpisih o ravnanju z odpadki.
2.4 Prevzem in obdelava gošč iz premičnih suhih stranišč
19. člen
(prevzem in obdelava gošč iz premičnih suhih stranišč)
(1) Izvajalec javne službe je dolžan zagotoviti prevzem in obdelavo gošč iz premičnih suhih stranišč.
(2) Stroške prevzema in obdelave gošč zaračuna izvajalec javne službe lastniku premičnega suhega stranišča oziroma uporabniku, ki preda gošč v obdelavo na podlagi cenika izvajalca javne službe.
3. Odvajanje in čiščenje odpadne komunalne in padavinske vode v naselju ali delu naselja, ki ni opremljeno z javno kanalizacijo
20. člen
(praznjenje nepretočnih greznic)
(1) Izvajalec javne službe mora zagotoviti redno praznjenje nepretočnih greznic v naselju ali delu naselja, ki ni opremljeno z javno kanalizacijo.
(2) Izvajalec javne službe ali uporabnik sam mora odpadno komunalno in padavinsko vodo iz nepretočne greznice odvažati v čiščenje na centralno čistilno napravo.
(3) Stroške praznjenja nepretočnih greznic iz prvega odstavka tega člena in čiščenja odpadne komunalne in padavinske vode iz drugega odstavka tega člena zaračuna izvajalec javne službe uporabniku na podlagi cenika izvajalca javne službe.
21. člen
(prevzem blata iz obstoječih greznic)
(1) Izvajalec javne službe mora zagotoviti prevzem blata iz obstoječih greznic.
(2) Prevzem blata iz obstoječih greznic mora izvajalec javne službe zagotoviti enkrat na štiri leta.
(3) Stroške prevzema blata iz obstoječih greznic zaračuna izvajalec javne službe uporabniku na podlagi cenika izvajalca javne službe.
22. člen
(prevzem blata iz malih čistilnih naprav)
(1) Izvajalec javne službe mora zagotoviti prevzem blata iz malih čistilnih naprav.
(2) Prevzem blata iz pretočnih greznic mora izvajalec javne službe zagotoviti enkrat na štiri leta.
4. Monitoring za male čistilne naprave
23. člen
(monitoring za male čistilne naprave)
(1) Izvajalec javne službe mora zagotoviti redni monitoring za male čistilne naprave za vsako malo komunalno čistilno napravo na območju izvajanja javne službe, ne glede na to ali malo komunalno čistilno napravo upravlja izvajalec javne službe ali upravljavec stavbe ali več stavb, iz katerih se odvaja odpadna komunalna voda v lastno malo komunalno čistilno napravo.
(2) Izvajalec javne službe mora zagotoviti redni monitoring v skladu z veljavnim predpisom, ki ureja področje emisije snovi pri odvajanju odpadnih vod iz malih komunalnih čistilnih naprav.
5. Prekinitev odvajanja odpadne komunalne in padavinske vode
24. člen
(trajna prekinitev odvajanja odpadne komunalne in padavinske vode)
(1) Izvajalec javne službe lahko na stroške uporabnika brez odjave in brez odgovornosti za morebitno škodo, ki nastane ob tem, prekine odvajanje odpadne komunalne in padavinske vode s prekinitvijo dobave vode iz javnega vodovoda, če:
– z odvodom odpadne vode povzroča nevarnost za vodni vir ali javni vodovod,
– stanje interne kanalizacije in kanalizacijskega priključka ogroža zdravje uporabnikov,
– odpadne vode uporabnika ogrožajo zdravje občanov in varno obratovanje javne kanalizacije,
– kvaliteta odpadne vode na izpustu v kanalizacijo ne ustreza zahtevam veljavne zakonodaje,
– če niso izpolnjeni pogoji za priključitev na javno kanalizacijo določeni s tem odlokom in tehničnim pravilnikom,
– če uporabnik ne izpolnjuje pogojev določenih s tem odlokom in tehničnim pravilnikom,
– če uporabnik ne poravna računov za kanalščino tudi po prejemu opomina, vendar s tem ne sme biti prizadet drug uporabnik,
– če uporabnik pisno zahteva odklop kanalizacijskega priključka zaradi rušenja objekta.
(2) Uporabnik mora v primeru prekinitve odvajanja odpadne komunalne in padavinske vode iz prvega odstavka tega člena prekiniti črpanje vode iz lastnih virov ali virov, pridobljenih na podlagi koncesije.
(3) Odvajanje komunalne in padavinske vode iz prvega odstavka tega člena se prekine za določen čas do odprave vzroka za prekinitev.
(4) Stroške prekinitve odvajanja komunalne odpadne in padavinske vode in stroške ponovne priključitve na javno kanalizacijo ter vse morebitne stroške, ki so nastali kot posledica vzroka prekinitve mora pred ponovno priključitvijo na javno kanalizacijo poravnati uporabnik. Uporabnik je dolžan poravnati tudi stroške za škodo na objektih in napravah javne kanalizacije, če je nastala škoda na teh objektih in napravah zaradi njegovega ravnanja.
(5) Stroški prekinitve odvajanja komunalne odpadne in padavinske vode in stroški ponovne priključitve na javno kanalizacijo se določijo s cenikom storitve izvajalca javne službe. Stroške za škodo iz prejšnjega odstavka tega člena ugotovi izvajalec javne službe.
25. člen
(začasna prekinitev odvajanja odpadne komunalne in padavinske vode)
(1) Izvajalec javne službe lahko začasno prekine odvajanje odpadne komunalne in padavinske vode zaradi izvedbe planiranih vzdrževalnih del na objektih in napravah javne kanalizacije, za čas odprave nepredvidljivih okvar na objektih in napravah javne kanalizacije.
(2) O prekinitvi odvajanja odpadne komunalne in padavinske vode iz prejšnjega odstavka tega člena mora izvajalec javne službe uporabnike obvestiti preko sredstev javnega obveščanja in na drug krajevno običajen način vsaj 8 dni pred prekinitvijo.
(3) V primeru nepredvidljivih prekinitev, ki trajajo do ene ure obveščanje iz prejšnjega odstavka tega člena ni obvezno.
26. člen
(prekinitev odvajanja odpadne komunalne in padavinske vode v primeru višje sile)
(1) V primeru višje sile, kot so potres, požar, poplave, vdori in izlitja škodljivih snovi v javno kanalizacijo, onesnaženja vodnih virov in podobno ima izvajalec javne službe pravico brez povračila škode prekiniti odvajanje odpadne komunalne in padavinske vode.
(2) Izvajalec javne službe mora v primerih iz prejšnjega odstavka postopati skladno s sprejetimi načrti za take primere.
(3) Izvajalec javne službe mora, o prekinitvi odvajanja odpadne komunalne in padavinske vode iz prejšnjega odstavka tega člena, uporabnike obvestiti preko sredstev javnega obveščanja in na drug krajevno običajen način.
5. Evidence
27. člen
(evidence)
Izvajalec javne službe mora voditi evidence v skladu s predpisi, ki veljajo za področje izvajanja javne službe.
6. Javna obvestila in naznanila
28. člen
(javna obvestila in naznanila)
(1) Izvajalec mora najmanj enkrat letno obvestiti lastnike greznic in upravljavce malih komunalnih čistilnih naprav z naznanilom v sredstvih javnega obveščanja ali na krajevno običajen način o:
– komunalni ali skupni čistilni napravi, na kateri se obdelujeta komunalna odpadna voda in blato,
– rokih in času praznjenja nepretočnih greznic, obstoječih greznic in prevzemanje blata malih komunalnih čistilnih naprav,
– načinu predvidene obdelave prevzetega blata ter nadaljnje uporabe, predelave ali odstranjevanja obdelanega blata in
– drugih pogojih za praznjenje nepretočnih greznic, obstoječih greznic in prevzem blata malih čistilnih naprav.
(2) V zvezi z opravljanjem javne službe mora izvajalec javne službe upravljavce površin, na katerih se odvaja padavinska voda v javno kanalizacijo, redno obveščati in na druge načine seznanjati, da morajo:
– na svojih površinah redno čistiti in vzdrževati utrjene površine in peskolove ter lovilce olj na njih in
– čistiti in vzdrževati svoje kanalske vode, namenjene za odvajanje padavinske vode.
V. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV STORITEV JAVNE SLUŽBE TER PREPOVEDI
29. člen
(pravice uporabnikov storitev javne službe)
Uporabniki imajo pravico do trajnega, nemotenega in kvalitetnega zagotavljanja storitev izvajalca javne službe, ki je enako dostopna vsem uporabnikom na območju občine.
30. člen
(obveznosti uporabnikov storitev javne službe)
(1) Uporabniki imajo naslednje obveznosti:
– zgraditi objekt in naprave interne kanalizacije, skladno s tehnično dokumentacijo in izdanim soglasjem izvajalca javne službe,
– omogočiti izvajalcu javne službe pregled interne kanalizacije in sestavo odpadne vode v vsakem času, tudi izven obratovalnega časa,
– redno vzdrževati interno kanalizacijo, z vsemi objekti in napravami, priključek, interne čistilne naprave in voditi dnevnik obratovanja posamezne interne čistilne naprave,
– redno kontrolirati sestavo odpadne vode in rezultate na zahtevo posredovati izvajalcu javne službe,
– pravočasno opozarjati na ugotovljene pomanjkljivosti na javni kanalizaciji,
– obveščati izvajalca javne službe o vseh spremembah pogojev za priključitev,
– redno plačevati odvajanje in čiščenje odpadne vode na podlagi izdanih računov,
– odvajati odpadno vodo, ki ne prekoračuje mejnih koncentracij, določenih s predpisi,
– dolžnost prijaviti izvajalcu javne službe vsako spremembo količine in kvalitete odpadne vode takoj ko ugotovijo spremembo,
– dolžnost spremeniti priključek v primeru spremembe pogojev odvajanja odpadne in padavinske vode,
– uporabniki, ki odvajajo v javno kanalizacijo industrijsko odpadno vodo, morajo najmanj štirikrat letno oziroma ob vseh spremembah, predložiti izvajalcu javne službe analizo odpadne vode, izdelavo v skladu s predpisi,
– če naprava za predčiščenje ne dosega predpisanih učinkov, morajo izvajalca pismeno obvestiti o spremembah načina obratovanja čistilne naprave ali o uvedbi dodatnih tehnoloških postopkov, ki bodo zagotovili doseganje zahtevanih učinkov predčiščenja,
– pisno obveščati izvajalca javne službe o spremembi naslova, lastništva stavbe in spremembah na stavbi, ki imajo vpliv na odvajanje in čiščenje odpadne vode in obračun stroškov,
– dovoliti oziroma omogočiti izvajalcu javne službe dostop do obračunskega vodomera oziroma do merilnega mesta,
– dovoliti opravljanje del na svoji lastnini, kadar gre za kontrolo kanalizacijskega priključka in interne kanalizacije ali ugotavljanja količin in lastnosti odpadne vode,
– upoštevati ukrepe in objave v primeru motenj pri odvajanju in čiščenju odpadne vode.
(2) Uporabniki ne smejo prekiniti odvoda odpadne in padavinske vode drugemu uporabniku, ali ga z nestrokovnim delom onemogočiti.
31. člen
(prepovedi)
(1) Uporabnik ne sme v javno kanalizacijo odvajati ali izliti odpadno vodo, ki bi lahko:
– povzročila požar ali nevarnost eksplozije,
– povzročila korozijo ali kako drugače poškodovala kanal, naprave, opremo in ogrožale zdravje ljudi,
– povzročale ovire v kanalih ali kako drugače motile delovanje sistema zaradi odlaganja usedlin in lepljivih snovi,
– stalno ali občasno povzročala hidravlične preobremenitve in tako škodljivo vplivala na delovanje javne kanalizacije,
– povzročala, da v kanalih nastajajo škodljivi plini,
– povzročala ogrevanje odpadne vode preko predpisane temperature,
– zavirala tehnološke postopke na čistilni napravi,
– povzročala onesnaženje z radioaktivnimi snovmi,
– vsebovala drugo snov, ki šteje za nevarno in škodljivo snov in katere koncentracija je nad s predpisi dovoljenimi mejnimi vrednostmi.
(2) V primeru, da nastane na objektih in napravah javne kanalizacije škoda zaradi nepravilnega ravnanja uporabnika, je ta dolžan izvajalcu javne službe poravnati stroške za odpravo škode.
32. člen
(obveznosti izvajalcev del)
(1) Izvajalci del, kateri izvajajo vzdrževalna in druga dela na cestah, ulicah in trgih ter s svojimi deli posegajo v in na območje kanalizacijskega omrežja oziroma drugih naprav in objektov, ki so potrebni za odvodnjavanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda, si morajo predhodno pridobiti soglasje izvajalca javne službe.
(2) Izvajalci del morajo pri vzdrževanju in rekonstrukciji cest, ulic in trgov vzpostaviti kanalizacijsko omrežje in naprave v prvotno stanje.
(3) Upravljavci drugih objektov in naprav (vodovod, elektro omrežje, toplovod, plinovod, telefonsko omrežje itd.) morajo pri opravljanju del na svojih objektih in napravah zagotoviti, da ostane kanalizacijsko omrežje in naprave nepoškodovane.
VI. VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE IN NAČIN NJENEGA OBLIKOVANJA
33. člen
(viri financiranja storitev)
Izvajalec javne službe pridobiva sredstva za izvajanje javne službe:
– iz plačil uporabnikov storitev javne službe,
– iz proračuna občine,
– iz dotacij, donacij in subvencij,
– iz drugih virov določenih z zakonom ali odlokom občine.
34. člen
(viri financiranja infrastrukture)
Sredstva za razvoj infrastrukture se pridobivajo:
– iz plačil uporabnikov storitev javne službe,
– iz proračuna občine,
– iz dotacij, donacij in subvencij,
– iz drugih virov določenih z zakonom ali odlokom občine.
VII. VRSTA IN OBSEG OBJEKTOV IN NAPRAV, POTREBNIH ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
35. člen
(infrastruktura lokalnega pomena)
(1) Objekti in naprave, potrebne za izvajanje javne službe, ki so lastnina občine so:
1. magistralno omrežje in naprave:
– kanalski vodi za odvodnjavanje odpadne in padavinske vode med naselji,
– črpališča za prečrpavanje odpadnih in padavinskih voda na magistralnem kanalizacijskem omrežju,
– centralne čistilne naprave.
2. primarno omrežje in naprave:
– kanalski vodi za odvajanje odpadne in padavinske vode za več sosesk, manjših naselij in med posameznimi sekundarnimi omrežji,
– črpališča za prečrpavanje odpadnih in padavinskih voda na primarnem kanalizacijskem omrežju,
– naprave za čiščenje odpadnih voda za več sosesk ali manjših naselij.
3. sekundarno omrežje in naprave:
– kanalizacija mešanega in ločenega sistema za neposredno priključevanje uporabnikov na posameznem območju,
– črpališča za prečrpavanje odpadnih in padavinskih voda na sekundarnem kanalizacijskem omrežju,
– naprave za čiščenje odpadnih voda na posameznem območju.
(2) Objekte za odvajanje in čiščenje odpadne komunalne in padavinske vode lahko pod enakimi, z zakonom, tem odlokom in drugimi občinskimi predpisi uporablja vsakdo.
(3) Uporaba objektov in naprav iz prvega odstavka tega člena je obvezna na vseh območjih, kjer so vzpostavljeni javni sistemi odvajanja in čiščenja odpadne komunalne in padavinske vode.
(4) Občina je solastnik nepremičnine, čistilne naprave s črpališčem, biološkim čistilnim bazenom in funkcionalnim zemljiščem, ki je namenjeno za izvajanje javne službe.
(5) Infrastruktura lokalnega pomena je javno dobro in izven pravnega prometa. Na njej ni mogoče dobiti lastninske pravice s priposestvovanjem ali drugih stvarnih pravic.
36. člen
(objekti in naprave v lasti drugih pravnih oseb)
Razmerja glede lastništva objektov in naprav med občino in družbo se podrobneje uredijo s pogodbo.
37. člen
(objekti in naprave v lasti uporabnika)
(1) Objekti in naprave, potrebne za izvajanje javne službe, ki so v lasti uporabnika so:
– priključni kanal od hišne kanalizacije do vključno prvega priključnega jaška na javno kanalizacijo,
– začasne naprave in objekti za prečiščenje odpadnih voda (lokalne čistilne naprave, greznice, gnojnične jame, gnojišča), za čas priključitve na javno kanalizacijo,
– interna kanalizacija s pripadajočimi objekti in napravami v objektu.
(2) Objekte in naprave iz prvega odstavka tega člena vzdržuje uporabnik na lastne stroške.
(3) Uporabnik je dolžan z objekti in napravami iz prvega odstavka tega člena gospodariti tako, da je omogočeno nemoteno odvajanje odpadne in padavinske vode ter da voda pred iztekom v javno kanalizacijo izpolnjuje zahtevane pogoje.
VIII. CENE STORITEV JAVNE SLUŽBE
38. člen
(oblikovanje cen)
Cene storitev javne službe se oblikujejo v skladu z določili veljavnega predpisa o oblikovanju cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja.
IX. NADZOR NAD IZVAJANJEM JAVNE SLUŽBE
39. člen
(nadzorni organ)
(1) Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka izvaja pristojni občinski inšpekcijski organ.
(2) Pri izvajanju nadzora lahko pristojni občinski inšpekcijski organ izdaja odločbe ter odreja druge ukrepe, katerih namen je zagotoviti izvrševanje določb tega odloka.
X. NALOGE IZVAJALCA JAVNE SLUŽBE
40. člen
(naloge izvajalca javne službe)
(1) Izvajalec javne službe izdaja smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve (v nadaljevanju: smernice), mnenja k dopolnjenim predlogom prostorskega akta (v nadaljevanju: mnenje), projektne pogoje k projektom za pridobitev gradbenega dovoljenja (v nadaljevanju: pogoje) in soglasja k projektnim rešitvam (v nadaljevanju: soglasja) na podlagi predložene dokumentacije, in sicer:
1. za smernice in mnenja:
– dokumentacijo, ki jo določajo predpisi o urejanju prostora;
2. za pogoje in soglasja:
– dokumentacijo, ki jo določajo predpisi o graditvi objektov;
– projekt za gradbeno dovoljenje z načrtom zunanje ureditve;
3. za soglasje za priključitev obstoječe stavbe na javno kanalizacijo;
4. za soglasje za ukinitev priključka:
– situacijo z vrisano stavbo in kanalizacijskim priključkom v merilu 1:1000 ali 1:500;
5. za soglasje k spremembam na priključku:
– projekte in opis, ki se nanašajo na spremembe na priključku.
(2) Za projektne pogoje, ki jih določi na zahtevo investitorja oziroma projektanta iz prvega odstavka tega člena, izvajalec javne službe zaračuna materialne stroške v višini, ki jo določi občinski svet.
XI. PREDPISI, SPREJETI NA PODLAGI TEGA ODLOKA
41. člen
(tehnični pravilnik)
(1) Izvajalec javne službe mora občinskemu svetu predložiti v sprejem tehnični pravilnik v roku 6 mesecev po sklenitvi koncesijske pogodbe v skladu z določili tega odloka in drugih veljavnih predpisov.
(2) Tehnični pravilnik in njegove spremembe in dopolnitve se objavijo v Medobčinskem uradnem vestniku in začnejo veljati petnajsti dan po objavi.
42. člen
(cenik storitev)
(1) Izvajalec javne službe mora sprejeti cenik storitev navedenih v tem odloku in ga predložiti v potrditev občinskemu svetu.
(2) Cenik storitev in njegove spremembe in dopolnitve se objavijo v uradnem glasilu občine in začnejo veljati petnajsti dan po objavi.
XII. KAZENSKE DOLOČBE
43. člen
(prekrški)
(1) Z globo 800 € se kaznujeta za prekršek pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik, če:
– se ne priključi na javno kanalizacijo (prvi odstavek 13. člena),
– uporabnik zgradi priključek brez predhodnega soglasja izvajalca javne službe (14. člena),
– pred gradnjo priključka na kanalizacijo ne prijavi gradnje priključka na kanalizacijo izvajalcu javne službe,
– priključi spojni kanal na javno kanalizacijo kadar to ni dovoljeno (drugi odstavek 16. člena),
– ne odklopi priključka v skladu z določili tega odloka (17. člen),
– ravna v nasprotju z določilom prvega odstavka 30. člena,
– ravna v nasprotju z določilom prvega odstavka 31. člena,
– prekine odvod odpadne in padavinske vode drugemu uporabniku,
– ne pridobi predhodnega soglasja izvajalca javne službe pred izvedbo del s katerimi posegajo v in na območje kanalizacijskega omrežja oziroma drugih naprav in objektov, ki so potrebni za odvodnjavanje in čiščenje odpadnih komunalnih in padavinskih voda (prvi odstavek 32. člena).
(2) Z globo 450 € se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.
(3) Z globo 250 € se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje fizična oseba.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
44. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Zreče (Uradni list RS, št. 85/99, 52/05).
45. člen
(veljavnost odloka)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3541-0015/2010
Zreče, dne 14. septembra 2010
Župan
Občine Zreče
mag. Boris Podvršnik l.r.

AAA Zlata odličnost