Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2010 z dne 24. 9. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2010 z dne 24. 9. 2010

Kazalo

Ob-5843/10 , Stran 2499
1. Predmet prodaje je nepremičnina parc. št. 392 – travnik, v izmeri 1.044,00 m2, stanovanjska stavba, v izmeri 213,00 m2 in dvorišče, v izmeri 1.841,00 m2, vpisana v vl. št. 934, k.o. Osp, ki v naravi predstavlja nekdanji objekt JLA, in sicer objekt nekdanje obmejne stražarnice Osp 3, Črni Kal. Nepremičnina se prodaja kot celota. Urejanje dostopne poti je v postopku. 2. Izhodiščna cena je 184.800,00 EUR in je določena v skladu s Poročilom o ocenjevanju vrednosti lastninskih pravic na posesti – Objekt nekdanje obmejne stražarnice, Osp 3, 6275 Črni Kal in v skladu z novelacijo cenitve z dne 31. 3. 2010, ki ju je izdelal Vir 3 inženiring d.o.o., podjetje za vrednotenje, inženiring in računalništvo, Stari trg 30, Ljubljana, zanj inž.gradb. Jorg Bleiweis Trsteniški, cenilec nepremičnin Agencije RS za privatizacijo podjetij, cenilec za potrebe bank in drugih finančnih organizacij C.E.E.P.N., in zapriseženi sodni izvedenec ter cenilec gradbene stroke. 3. Ponudba mora biti predložena v pisni obliki, priporočeno ali osebno vročiti na naslov: Center šolskih in obšolskih dejavnosti, Frankopanska 9, Ljubljana, s pripisom »za nakup Objekt nekdanje obmejne stražarnice – Osp 3, Črni Kal«. 4. Rok za zbiranje ponudb je 30 dni od objave. 5. Pred potekom roka za zbiranje ponudb je potrebno plačati kavcije v višini 10% vrednosti izklicne cene na transakcijski račun proračuna RS: 01100-6300109972, sklic na št.: 18 33111-7141998-20100000. Uspelemu ponudniku se kavcija všteje v kupnino, ostalim se vrne brezobrestno v roku 15 dni po preteku roka za zbiranje ponudb. 6. Ponudba mora vsebovati naslov kupca, navedbo nepremičnine in ponujeni znesek. Ponudbi je potrebno priložiti: – potrdilo o državljanstvu za fizično osebo oziroma izpisek iz sodnega registra, – potrdilo o plačani varščini, – potrdilo, da ima ponudnik poravnane vse davke in prispevke v skladu s predpisi države, katere državljan je, oziroma kjer ima sedež, ter da je ponudnik, ki je državljan druge države oziroma, ki ima sedež v drugi državi, poravnal v RS tiste davke, ki bi jih moral poravnati, – davčno številko in številko računa (naziv banke in št. računa) za primer vračila kavcije. 7. Ponudba mora biti veljavna najmanj 30 dni po preteku roka za oddajo ponudb. 8. Vlada RS ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika lahko postopek ustavi do sklenitve pravnega posla. 9. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika, obveščeni v roku 15 dni po poteku roka za zbiranje ponudb. 10. Merilo za izbiro je višina ponujena kupnine. V primeru, da prispe več enakih ponudb, bo prodajalec postopal po pravilih javne dražbe (Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Uradni list RS, št. 84/07, 94/08 in 55/09). 11. Prodajna pogodba bo predložena v podpis v 15 dneh po odpiranju pisnih ponudb. Rok za plačilo kupnine je 8 dni od prejema podpisane pogodbe. Plačilo kupnine je bistvena sestavina kupoprodajne pogodbe. 12. Izročitev in prenos nepremičnine se opravi po popolnem plačilu kupnine in stroškov. 13. Davek na promet z nepremičninami, stroške overovitve pogodbe in zemljiškoknjižnega dovolila in eventuelne druge stroške v zvezi s pogodbo in stroške v zvezi s prenosom lastninske pravice, plača kupec. 14. Vse druge informacije lahko zainteresirani ponudniki dobijo na naslovu: Center šolskih in obšolskih dejavnosti, Frankopanska 9, Ljubljana, tel. 01/234-86-22. Ogled nepremičnin je mogoč po dogovoru.

AAA Zlata odličnost