Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2010 z dne 24. 9. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2010 z dne 24. 9. 2010

Kazalo

4106. Odlok o rebalansu proračuna Občine Sodražica za leto 2010, stran 10989.

Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 110/02, 109/08 in 49/09) ter 89. člena Statuta Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 44/99, 80/00 in 12/06) je Občinski svet Občine Sodražica na 20. redni seji dne 16. 9. 2010 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Sodražica za leto 2010
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Sodražica za leto 2010 (Uradni list RS, št. 8/09) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
------------------------------------------------------------
A.  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV          v EUR
------------------------------------------------------------
I.  SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)     2.223.680
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)           1.504.400
70  DAVČNI PRIHODKI               1.430.558
   700 Davki na dohodek in dobiček       1.336.547
   703 Davki na premoženje             55.533
   704 Domači davki na blago in storitve      38.477
71  NEDAVČNI PRIHODKI                73.842
   710 Udeležba na dobičku in dohodki od      35.020
   premoženja
   711 Takse in pristojbine             2.000
   712 Globe in druge denarne kazni         2.200
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev    1.800
   714 Drugi nedavčni prihodki           32.822
72  KAPITALSKI PRIHODKI               18.900
   722 Prihodki od prodaje zemljišč in       18.900
   neopredmetenih sredstev
74  TRANSFERNI PRIHODKI              700.380
   740 Transferni prihodki iz drugih       141.535
   javnofinančnih institucij
   741 Prejeta sredstva iz državnega       558.845
   proračuna iz sredstev proračuna Evropske
   unije
------------------------------------------------------------
A.  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
------------------------------------------------------------
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)       2.269.475
40  TEKOČI ODHODKI                 541.273
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim     135.598
   401 Prispevki delodajalcev za socialno     21.905
   varnost
   402 Izdatki za blago in storitve        377.853
   403 Plačila domačih obresti           3.300
   409 Rezerve                   2.617
41  TEKOČI TRANSFERI                701.234
   411 Transferi posameznikom in         505.491
   gospodinjstvom
   412 Transferi nepridobitnim organizacijam    82.150
   in ustanovam
   413 Drugi tekoči domači transferi       113.593
42  INVESTICIJSKI ODHODKI             987.090
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev     987.090
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI             39.877
   431 Investicijski transferi pravnim in     20.677
   fizičnim osebam, ki niso proračunski
   uporabniki
   432 Investicijski transferi proračunskim    19.200
   uporabnikom
------------------------------------------------------------
B.  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
------------------------------------------------------------
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA       0
   KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA       0
   KAPITALSKIH DELEŽEV
   750 Prejeta vračila danih posojil          0
------------------------------------------------------------
C.  RAČUN FINANCIRANJA
------------------------------------------------------------
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)                0
50  ZADOLŽEVANJE                     0
   500 Domače zadolževanje               0
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)            13.830
55  ODPLAČILA DOLGA                 13.830
   550 Odplačila domačega dolga          13.830
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. 2009 66.144
------------------------------------------------------------
Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen po klasifikaciji po področjih proračunske porabe, in posebni del, sestavljen po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov ter načrt razvojnih programov, so priloge k temu odloku.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za proračunsko leto 2010.
Št. 450-12/10
Sodražica, dne 16. septembra 2010
Župan
Občine Sodražica
Milavec Blaž l.r.

AAA Zlata odličnost