Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2010 z dne 17. 9. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2010 z dne 17. 9. 2010

Kazalo

Št. 478-0060/2007-09 Ob-5728/10 , Stran 2425
1. Naročnik: Občina Radlje ob Dravi, Mariborska cesta 7, 2360 Radlje ob Dravi. 2. Vrsta pravnega posla in predmet prodaje Prodaja stvarnega premoženja, in sicer nezazidana stavbna zemljišča na Hmelini v Radljah ob Dravi, namenjena za individualno stanovanjsko gradnjo. Parcele so komunalno neurejene. Parc. št. 161/13, travnik, v izmeri 625 m2, 161/14, travnik, v izmeri 631 m2, 161/20, travnik, v izmeri 630 m2, 161/21, travnik, v izmeri 624 m2, 161/22, travnik, v izmeri 585 m2, 161/26, travnik, v izmeri 418 m2 in porušen objekt, v izmeri 238 m2, 161/27, travnik, v izmeri 367 m2 in porušen objekt, v izmeri 314 m2, 161/7, travnik, v izmeri 633 m2, vse pripisane k ZKV 566, k.o. Radlje ob Dravi. Parcele se prodajajo v kompletu; skupna površina nepremičnin znaša 5.065 m2. 3. Izhodiščna cena: izhodiščna cena prodaje nezazidanih stavbnih zemljišč znaša 106.400,00 EUR. Predpisane davčne dajatve niso vštete v izklicno ceno in jih plača kupec. 4. Informacije in ogled Ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogovoru, na tel. 02/88-79-635. Podrobnejše informacije v zvezi s pogoji javnega zbiranja ponudb daje višja svetovalka za splošne in pravne zadeve Nadja Volmajer – Bezjak. 5. Pogoji prodaje Nepremičnine bodo prodane najugodnejšemu ponudniku, ki bo ponudil najvišjo kupnino. Kupec mora skleniti prodajno pogodbo v 15 dneh po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika. Kupec je dolžan plačati 20% kupnine v 30 dneh od prejema računa, neplačani del kupnine pa ustrezno zavarovati. Preostanek kupnine je kupec dolžan poravnati najkasneje v roku 3 mesecev od sklenitve pogodbe. Plačana varščina se kupcu všteje v kupnino. Izhodiščna cena ne vsebuje davščin; vse dajatve plača kupec. Plačilo celotne kupnine v roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Če izbrani ponudnik v roku ne sklene pogodbe in je krivda na njegovi strani oziroma odstopi od pogodbe ali kupnine ne plača v dogovorjenem roku, ima prodajalec pravico odstopiti od pogodbe in zadržati varščino oziroma unovčiti zavarovanje za neplačan del kupnine. Nepremičnina preide v last in posest kupca po plačilu prvega obroka kupnine in vseh stroškov ter zavarovanju neplačanega dela kupnine. Zemljiškoknjižno dovolilo prodajalec izstavi po plačilu prvega obroka kupnine. 6. Pogoji udeležbe Ponudbe lahko predložijo fizične in pravne osebe, ki resnost ponudbe izkažejo s plačilom varščine v višini 10% od izhodiščne cene, in sicer 10.640,00 EUR na transakcijski račun naročnika, št. 01301-0100010958, odprt pri Banki Slovenije, z navedbo »plačilo varščine za javno zbiranje ponudb – Hmelina«. Pisna ponudba mora vsebovati: naziv kupca in njegov točen naslov ter ponujeni znesek kupnine. Ponudniki morajo ponudbi priložiti: – potrdilo o plačani varščini in številko transakcijskega računa za morebitno vračilo varščine, – kopijo osebnega dokumenta in davčna številka – fizične osebe; oziroma izpis iz sodnega registra in ID za DDV – pravne osebe, – potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (tuj državljan mora predložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor tega potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke), ki ne sme biti starejše od 30 dni – za pravne osebe, – potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih dražitelj ni imel blokade transakcijskega računa (tuja pravna oseba mora predložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor tega potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokade transakcijskega računa) – za pravne osebe, – pisno izjavo, da ponudnik sprejema razpisne pogoje. Ponudnik je vezan na dano ponudbo do 31. 12. 2010. V primeru, da bo več ponudnikov podalo enako ponudbo, bo prodajalec nadaljeval postopek s pogajanji, pri čemer bo k pogajanjem povabil vse najugodnejše ponudnike. 7. Postopek Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele na naslov naročnika: Občina Radlje ob Dravi, Mariborska c. 7, 2360 Radlje ob Dravi, v zaprtih kuvertah, najkasneje do 4. 10. 2010, do 12. ure, s pripisom »Javno zbiranje ponudb Hmelina – ne odpiraj!«. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bodo upoštevane le ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse pogoje. Ponudbe pod izhodiščno ceno ne bodo upoštevane. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v 8 dneh po izbiri. Neizbranemu ponudniku bo varščina vrnjena na njegov transakcijski račun v 15 dneh po izbiri najugodnejšega ponudnika. Prodajalec ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji nepremičnine z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko že začeti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla ustavi, vse brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, dolžan pa je vrniti varščino brez obresti.