Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2010 z dne 17. 9. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2010 z dne 17. 9. 2010

Kazalo

Št. 384/2010 Ob-5759/10 , Stran 2397
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, Ljubljana. 1. Predmet razpisa, razpisna področja in cilji razpisa Predmet razpisa je sofinanciranje kulturnih projektov: – nevladnih in zasebnih kulturnih organizacij, katerih programi niso bili izbrani na javnem razpisu JPR-PROG-2010–2013 oziroma prijavljeni projekti niso vključeni v sklop večletnih kulturnih projektov, ki so bili izbrani na javnem razpisu, oznaka JPR-VP-2010–2013, – javnih zavodov, ki v letu 2010 niso neposredno pozvani k predložitvi programa dela in finančnega načrta za leto 2011 s strani Ministrstva, – ter posameznic in posameznikov, ki delujejo na področjih umetnosti. Razpis se nanaša na naslednja področja ustvarjanja in posredovanja javnih kulturnih dobrin v domačem in mednarodnem kulturnem prostoru: uprizoritvena umetnost, glasbena umetnost, likovna umetnost, intermedijska umetnost. Ministrstvo bo kulturne projekte na področju umetnosti v letu 2011 v okviru projektnega razpisa, oznaka JPR-UM-2011, podpiralo v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji: podpiranje vrhunskih, kakovostnih, izvirnih, prepoznavnih, konkurenčnih, po izrazu raznolikih in prodornih projektov s področja umetnosti v domačem in mednarodnem kulturnem prostoru, spodbujanje partnerstev, povečanje dostopnosti kulturnih dobrin in vrhunske ustvarjalnosti na celotnem območju Slovenije, spodbujanje programskega in poslovnega sodelovanja med javnim in nevladnim sektorjem ter obeh z mednarodnimi partnerji, podpiranje uvrstitev projektov na priznane mednarodno uveljavljene in profilirane festivale in prireditve na referenčnih prizoriščih v tujini, neposredno podpiranje ustvarjalcev in poustvarjalcev, postopno vzpostavljanje mreže kulturnih središč v posameznih regijah, spodbujanje mobilnosti vrhunskih umetnikov in njihovih del. V razpisu uporabljeni in zapisani izrazi v slovnični obliki za moški spol, se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol. 2. Pomen izrazov in upravičenost stroškov Nevladne in zasebne kulturne organizacije s statusom pravne osebe so: društva, ustanove in druge nevladne organizacije ter zavodi in gospodarske organizacije, ki delujejo na razpisnih področjih. Javni zavodi so pravne osebe, registrirane za opravljanje javne službe s področja kulture. Posamezniki so avtorji in avtorice, ki delujejo na razpisnih področjih. Samozaposleni na področju kulture so fizične osebe, ki so vpisane v razvid Ministrstva in ki delujejo na razpisnih področjih. Odgovorna oseba prijavitelja projekta je odgovorni nosilec projekta v vlogi organizatorja, producenta, izvajalca ali založnika, ki poslovno in vsebinsko predstavlja in zastopa kulturno organizacijo, oziroma posameznik v vlogi avtorja. Posamezno področje razpisa se deli na ločena podpodročja, ki so vsebinsko opredeljena (na primer: glasbena umetnost: koncertno gostovanje v Sloveniji itd.; uprizoritvena umetnost: produkcija v Sloveniji itd.; likovna umetnost: organizacija razstavnih projektov itd.). Projekt je posamična kulturna aktivnost, ki je po vsebini, zasnovi in obsegu zaključena celota in bo izveden v letu 2011, njegovo vsebino in celotni obseg je mogoče razbrati iz prijaviteljevega v celoti izpolnjenega prijavnega obrazca, vsebinske utemeljitve in obveznih prilog. Neposredna podpora ustvarjalcem in ustvarjalkam (posameznikom in posameznicam) v obliki delovnih štipendij je namenjena zagotavljanju spodbudnih pogojev za ustvarjalno in raziskovalno delo samozaposlenih v kulturi in mobilnosti samozaposlenih umetnikov in umetnic na razpisnih področjih ter posledično vzpostavitvi kvalitetne umetniške produkcije in razvoju celotnega področja. Kot obliko neposredne podpore omogoča projektni razpis dodelitev delovnih štipendij, ki so namenjene izključno samozaposlenim fizičnim osebam. Za delovno štipendijo lahko zaprosi tudi posameznik, ki izkazano deluje v skupini, vendar lahko na istem razpisu kandidira le en član skupine in le na enem razpisnem področju. Partnerstvo je enakovreden odnos dveh ali več subjektov (nevladne in zasebne kulturne organizacije s statusom pravne osebe, registrirane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji, javni zavodi), ki združijo sredstva za uresničitev skupnega projekta. Partnerstvo pomeni, da so vsi partnerji odgovorni za realizacijo projekta. Realizacija projekta pa zadeva tako vsebino projekta kot tudi vire (finančni, človeški viri in znanje, tehnični, prostorski). Partnerstvo je odnos: dveh ali več subjektov, pri čemer je sporazumni prijavitelj projekta eden, vendar vsi partnerji nosijo enako odgovornost do partnerskega projekta. Vsem partnerjem partnerski projekt prinaša enakovredne reference. Za vse partnerje veljajo enaka pravila kot če gre za samostojen projekt enega prijavitelja, to je, da prispevajo tudi dodatni finančni vložek, ki ni vezan na njihov siceršnji vložek v prostoru, tehniki, kadrih ali storitvah. Partnerstvo ureja pogodba, v kateri so jasno opredeljene odgovornosti in dolžnosti posameznega partnerja ter natančno razmejene vse obveznosti (finančne, vsebinske, izvedbene). Podpisana pogodba med partnerji je obvezna priloga k prijavi partnerskega projekta. Soorganizatorstvo je odnos prijavitelja (nevladne in zasebne kulturne organizacije s statusom pravne osebe, javni zavodi, posamezniki, samozaposleni na področju kulture), nosilca projekta, in drugih soorganizatorjev (nevladne in zasebne kulturne organizacije s statusom pravne osebe, javni zavodi, posamezniki, samozaposleni na področju kulture), ki s svojimi deleži (prostor, kadri, storitve, tehnična podpora) pristopijo k realizaciji projekta. Vložek soorganizatorjev je finančno ovrednoten, pravice, odgovornosti in dolžnosti za izvedbo projekta nosi prijavitelj. Partnerski projekt je posamična umetniška aktivnost, ki je po vsebini, zasnovi in obsegu zaključena celota in lahko združuje prvine različnih umetniških praks ter bo izvedena v letu 2011. Partnerski projekt nastane kot rezultat partnerstva. Zaprošeni znesek financiranja posameznega projekta ne sme presegati 70% predvidenih stroškov, izjeme so projekti z naslednjih podpodročij: naročila izvirnih glasbenih del in koreografij (do 100%, glej razpisno dokumentacijo!) ter delovne štipendije, kjer je ta nominalno določena z 12.500,00 € bruto, mednarodna gostovanja (največ 50% celotne vrednosti projekta oziroma vseh stroškov) ter rezidenčne udeležbe, kjer je možna višina dodeljenih sredstev največ 50% predvidenih stroškov oziroma največ 4.000,00 € bruto na posamično udeležbo. Na področjih likovne umetnosti in intermedijske umetnosti Ministrstvo kot upravičene stroške na podpodročjih: Organizacija razstavnih projektov v Sloveniji, oziroma Produkcija in postprodukcija v Sloveniji, priznava naslednje najnižje bruto obsege avtorskih honorarjev (razstavnin): najmanj 300 € za osebno razstavo iz tekoče produkcije, najmanj 1.100 € za pregledno razstavo in najmanj 2.100 € za retrospektivno razstavo. Skladno s prednostnimi kriteriji razpisa bodo višje podprti projekti, ki predvidevajo stimulativno vrednotenje avtorskega dela. Finančna uravnoteženost pomeni, da se skupne vrednosti predvidenih odhodkov (stroškov) in prihodkov celotnega projekta, prikazanih v finančni zgradbi, ujemajo. 3. Osnovna razpisna področja: opredelitev področij in podpodročij razpisa je lahko dodatno navedena v prijavnih obrazcih št. 3, ki so sestavni del razpisne dokumentacije 3.1. Uprizoritvena umetnost: Projektni razpis obsega naslednja podpodročja: – Produkcija v Sloveniji; – Partnerski projekti (koprodukcija) v Sloveniji; – Postprodukcija v Sloveniji; – Mednarodno sodelovanje; – Rezidenčne udeležbe. 3.2. Glasbena umetnost: Projektni razpis obsega naslednja podpodročja: – Produkcija in postprodukcija glasbeno-scenskih, folklornih in baletnih predstav v Sloveniji; – Partnerski projekti (koprodukcija) glasbeno-scenskih, folklornih in baletnih predstav v Sloveniji; – Koncertno gostovanje v Sloveniji; – Mednarodno koncertno gostovanje v Sloveniji; – Glasbeno založništvo – izdaja nosilca zvoka; – Glasbeno založništvo – izdaja notnega gradiva; – Naročila izvirnega glasbenega dela oziroma koreografije; – Sodelovanje v mednarodnem kulturnem prostoru; – Rezidenčne udeležbe; – Delovne štipendije. 3.3. Likovna umetnost: Projektni razpis obsega naslednja podpodročja: – Organizacija razstavnih projektov v Sloveniji; – Partnerski projekti (Organizacija razstavnih projektov v Sloveniji); – Delovne štipendije; – Mednarodna gostovanja; – Rezidenčne udeležbe. 3.4. Intermedijska umetnost: Projektni razpis obsega naslednja podpodročja: – Produkcija in postprodukcija v Sloveniji; – Partnerski projekti (koprodukcije) v Sloveniji; – Delovne štipendije; – Gostovanja na referenčnih prizoriščih v mednarodnem prostoru; – Rezidenčne udeležbe v mednarodnem prostoru. 4. Splošni in posebni pogoji za sodelovanje na razpisu: na razpis se lahko prijavijo le prijavitelji projektov (upravičene osebe), ki izpolnjujejo naslednje 4.1. splošne pogoje: – da kot javni zavodi v letu 2010 niso neposredno pozvani k predložitvi programa dela in finančnega načrta za leto 2011 s strani Ministrstva (obvezno dokazilo: originalna izjava prijavitelja) ali da kot prijavitelji projekta javnih kulturnih programov niso bili izbrani na javnem razpisu JPR-PROG-2010–2013 oziroma njihovi prijavljeni projekti niso vključeni v sklop večletnih kulturnih projektov, ki so bili izbrani na javnem razpisu z oznako JPR-VP-2010–2013; – da so pravne osebe ali samostojni podjetniki, registrirani za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji (obvezno dokazilo: originalna izjava prijavitelja – podpisan obrazec 2; v primeru, da Ministrstvo naknadno zahteva originalno potrdilo, mora prijavitelj dopolniti vlogo v zahtevanem roku); – ali so samozaposleni na področju kulture, vpisani v razvid Ministrstva, ali posamezniki oziroma posameznice, ki delujejo na razpisanih področjih (obvezno dokazilo: seznam del na razpisnem področju!) in imajo stalno prebivališče v RS; – da prijavljajo projekte, ki bodo v celoti realizirani v letu 2011 (obvezno dokazilo: originalna izjava prijavitelja – podpisan obrazec 2); – da so v primeru, da so bili pogodbena stranka Ministrstva v letih 2009 in 2010, izpolnjevali vse pogodbene obveznosti (obvezno dokazilo: originalna izjava prijavitelja – podpisan obrazec 2); – da predlagajo projekte, katerih zaprošeni znesek financiranja ne presega najvišje možne višine zaprošenih sredstev, ki so opredeljena na posameznih področjih, ter upošteva najnižje zneske avtorskih honorarjev, opredeljene v 2. točki razpisa za področji intermedijske in likovne umetnosti (Obvezno dokazilo – podpisan obrazec 2 in navedba razstavnine v finančni konstrukciji); – da ne prijavljajo projektov, ki so bili v letu 2010 oziroma za leto 2011 že izbrani na katerem od javnih letnih in/ali štiriletnih projektnih razpisov Ministrstva (obvezno dokazilo: originalna izjava prijavitelja – podpisan obrazec 2); – da ne prijavljajo projektov, izbranih na razpisih Filmskega sklada RS, Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, Javne agencije za knjigo RS in drugih ministrstev (obvezno dokazilo: originalna izjava prijavitelja – podpisan obrazec 2); – da dovoljujejo objavo osebnih podatkov z namenom vodenja razpisa in objave rezultatov razpisa na spletni strani Ministrstva, skladno z Zakonom o dostopnosti informacij javnega značaja in Zakona o varstvu osebnih podatkov (originalna izjava prijavitelja – podpisan obrazec 2); – da se prijavitelj z istim projektom na ta razpis prijavi samo enkrat (nadaljevanje in variacije projektov iz preteklih let niso predmet tega razpisa); – da za isti projekt na razpis poda vlogo le en prijavitelj; – da se v primeru ustvarjanja v umetniški skupini, za delovno štipendijo na isti razpis prijavi le en posameznik in samo na eno razpisno področje. 4.2. posebne pogoje na posameznih podpodročjih razpisa: 4.2.1. Uprizoritvena umetnost 4.2.1.1. Podpodročje Produkcija v Sloveniji Na razpisu lahko kandidirajo prijavitelji: – ki so kadarkoli v obdobju 2008–2010: realizirali vsaj tri produkcije s področja uprizoritvene umetnosti; ali realizirali vsaj eno produkcijo s področja uprizoritvene umetnosti in kot soustvarjalci sodelovali vsaj še pri treh drugih produkcijah s področja uprizoritvene umetnosti (realizacija produkcije, četudi je prijavitelj v njej sodeloval, se ne šteje tudi kot prijaviteljevo sodelovanje kot soustvarjalec pri produkciji); ali ki so kot posamezniki, ki niso vpisani v razvid samozaposlenih v kulturi pri Ministrstvu, kot soustvarjalci sodelovali v vsaj štirih produkcijah s področja uprizoritvene umetnosti; – ki zaprošajo za največ 70% celotne vrednosti projekta in za največ 15.000,00 €; – ki prijavljajo največ dva projekta na podpodročju Produkcija v Sloveniji; – ki v primeru, da je prijavitelj posameznik, ki ni vpisan v razvid samozaposlenih v kulturi pri Ministrstvu, zaproša izključno za sofinanciranje svoje avtorske storitve (avtorski honorar). 4.2.1.2. Podpodročje Partnerski projekti (koprodukcija) v Sloveniji Na razpisu lahko kandidirajo prijavitelji: – ki so kadarkoli v obdobju 2008–2010 kot producenti realizirali vsaj tri produkcije s področja uprizoritvene umetnosti; – ki projekt realizirajo v obliki partnerstva (koprodukcija – najmanj 2 koproducenta, partnerja); – ki zaprošajo za največ 70% celotne vrednosti projekta in za največ 30.000,00 €; – ki prijavljajo največ dva projekta na podpodročju Partnerski projekti (koprodukcija) v Sloveniji. Definicija partnerstva je podana v točki 2 razpisnega besedila. Partnerstvo ni soorganizatorstvo, lahko pa ga vsebuje. Partnerski projekt je po obsegu in kvaliteti nadstandardni projekt več partnerjev – koproducentov (najmanj 2). S koproducenti izbranega, sofinanciranega projekta bo med ministrstvom in koproducenti projekta na področju uprizoritvene umetnosti lahko sklenjena večpartitna pogodba. 4.2.1.3. Podpodročje Postprodukcija v Sloveniji Na razpisu lahko kandidirajo prijavitelji: – ki so kadarkoli v obdobju 2008–2010: realizirali vsaj tri produkcije s področja uprizoritvene umetnosti; ali ki so realizirali vsaj eno produkcijo s področja uprizoritvene umetnosti in kot soustvarjalci sodelovali vsaj še pri treh drugih produkcijah s področja uprizoritvene umetnosti (realizacija produkcije, četudi je prijavitelj v njej sodeloval, se ne šteje tudi kot prijaviteljevo sodelovanje kot soustvarjalec pri produkciji); ali ki so kot posamezniki, ki niso vpisani v razvid samozaposlenih v kulturi pri Ministrstvu, kot soustvarjalci sodelovali v vsaj štirih produkcijah s področja uprizoritvene umetnosti; – ki zaprošajo za največ 70% celotne vrednosti projekta in za največ 6.000,00 €; – ki prijavljajo največ dva projekta na podpodročju Postprodukcija v Sloveniji; – ki v primeru, da je prijavitelj posameznik, ki ni vpisan v razvid samozaposlenih v kulturi pri Ministrstvu, zaproša izključno za sofinanciranje svoje avtorske storitve (avtorski honorar). 4.2.1.4. Podpodročje Mednarodno sodelovanje Na razpisu lahko kandidirajo prijavitelji: – ki so kadarkoli v obdobju 2008–2010 izvedli vsaj tri projekte s področja uprizoritvene umetnosti; – ki zaprošajo za največ 50% celotne vrednosti projekta in za največ 6.000,00 €; – ki prijavljajo največ dva projekta na podpodročju Mednarodno sodelovanje; – ki v primeru, da je prijavitelj posameznik, ki ni vpisan v razvid samozaposlenih v kulturi pri Ministrstvu, zaproša izključno za sofinanciranje svoje avtorske storitve (avtorski honorar). 4.2.1.5. Podpodročje Rezidenčne udeležbe Na razpisu lahko kandidirajo prijavitelji: – ki so vpisani v razvid samozaposlenih na področju kulture pri Ministrstvu in delujejo na področju uprizoritvene umetnosti; – ki so v obdobju do objave razpisa izvedli vsaj deset projektov s področja uprizoritvene umetnosti (med projekte sodijo realizacije produkcij s področja uprizoritvene umetnosti in/ali sodelovanja prijavitelja kot soustvarjalca v produkcijah s področja uprizoritvene umetnosti); – ki zaprošajo za največ 50% vseh stroškov rezidenčne udeležbe in za največ 4.000,00 €. 4.2.2. Glasbena umetnost 4.2.2.1. Podpodročje Produkcija in postprodukcija glasbeno-scenskih, folklornih in baletnih predstav v Sloveniji – Na razpisu lahko kandidirajo prijavitelji projekta, ki so v obdobju 2008–2010 realizirali vsaj eno glasbeno-scensko, folklorno ali baletno produkcijo ali postprodukcijo na letni ravni; – Prijavitelj lahko prijavi glasbeno-scensko, folklorno in baletno produkcijo s postprodukcijo katere premiera in ponovitve bodo realizirane v letu 2011; – Prijavitelj lahko prijavi največ dva projekta na podpodročju Produkcija in postprodukcija glasbeno-scenskih, folklornih in baletnih predstav v Sloveniji; – Najvišja zaprošena vsota za glasbeno-scensko, folklorno in baletno produkcijo in postprodukcijo ne sme presegati 15.000 € in 70% predvidenih stroškov; 4.2.2.2. Podpodročje Partnerski projekti (Produkcija in postprodukcija glasbeno-scenskih, folklornih in baletnih predstav v Sloveniji) – Na razpisu lahko kandidirajo prijavitelji (nosilci) partnerskega projekta, ki so v obdobju 2008–2010 realizirali vsaj eno glasbeno-scensko, folklorno ali baletno produkcijo ali postprodukcijo na letni ravni; – Prijavitelj lahko prijavi glasbeno-scensko, folklorno in baletno produkcijo s postprodukcijo katere premiera in ponovitve bodo realizirane v letu 2011; – Prijavitelj lahko prijavi največ dva projekta na podpodročju Partnerski projekti (Produkcija in postprodukcija glasbeno-scenskih, folklornih in baletnih predstav v Sloveniji); – Najvišja zaprošena vsota za glasbeno-scensko, folklorno in baletno produkcijo in postprodukcijo ne sme presegati 30.000 € in 70% predvidenih stroškov. Definicija partnerstva je podana v točki 2 razpisnega besedila. Partnerstvo ni soorganizatorstvo, lahko pa ga vsebuje. Partnerski projekt je po obsegu in kvaliteti nadstandardni projekt več partnerjev (najmanj 2). 4.2.2.3. Podpodročje Koncertno gostovanje v Sloveniji – Prijavitelj lahko prijavi koncertno gostovanje katerega prostorska in terminska določitev je omejena na singularno enoto (1 prizorišče, 1 dan). Koncertno gostovanje lahko vključuje več glasbenih izvajalcev oziroma izvajalskih skupin; – Prijavitelj lahko prijavi koncertno gostovanje, katerega realizacija bo izvedena v letu 2011; – Prijavitelj lahko prijavi koncertno gostovanje slovenskih glasbenih izvajalcev oziroma slovenskih izvajalskih skupin. Člani slovenskih izvajalskih skupin so lahko tudi tuji državljani; – Prijavitelj lahko na podpodročju kandidira z največ tremi prijavljenimi koncertnimi gostovanji; – Najvišja zaprošena vsota za organizacijo posameznega koncertnega gostovanja ne sme presegati 10.000 € in 70% predvidenih stroškov. 4.2.2.4. Podpodročje Mednarodno koncertno gostovanje v Sloveniji – Prijavitelj lahko prijavi koncertno gostovanje katere prostorska in terminska določitev je omejena na singularno enoto (1 prizorišče, 1 dan). Koncertno gostovanje lahko vključuje več glasbenih izvajalcev oziroma izvajalskih skupin; – Prijavitelj lahko prijavi koncertno gostovanje, katerega realizacija bo izvedena v letu 2011; – Prijavitelj lahko prijavi koncertno gostovanje mednarodnih glasbenih izvajalcev oziroma mednarodnih izvajalskih skupin. Člani mednarodnih izvajalskih skupin so lahko tudi slovenski državljani; – Prijavitelj lahko na podpodročju kandidira z največ tremi prijavljenimi mednarodnimi koncertnimi gostovanji v Sloveniji; – Najvišja zaprošena vsota za realizacijo koncertnega gostovanja v mednarodnem kulturnem prostoru ne sme presegati 20.000 € in 50% predvidenih stroškov. 4.2.2.5. Podpodročje Glasbeno založništvo – izdaja nosilca zvoka – Posamezna izdaja na nosilcu zvoka (CD, DVD, FLAC ...) mora obsegati najmanj 45 minut posnetega materiala; – Posamezna izdaja fizičnega nosilca zvoka (CD, DVD …) mora iziti v najmanj 300 izvodih; – Posamezna izdaja na fizičnem nosilcu zvoka mora biti uvrščena v založniški program prijavitelja oziroma drugega založnika za leto 2011; – Posamezna izdaja, dostopna v obliki pretočnih zvočnih vsebin na zahtevo (on demand) (FLAC), mora biti dostopna na ustreznem spletnem mestu, ki omogoča pretočnost vsebin; – Na področju pretočnih glasbenih vsebin na zahtevo (on demand) se pod posamezno izdajo šteje zaključena in zaokrožena celota, ki lahko vključuje več skladb; – Prijavitelj lahko na podpodročje prijavi največ deset izdaj nosilca zvoka oziroma dvajset izdaj nosilca zvoka, če vsaj deset izdaj nosilca zvoka vključuje arhiviranje slovenske glasbene dediščine; – Najvišja zaprošena vsota za izdajo na fizičnem nosilcu zvoka ne sme presegati 4.200 € in 70% vseh predvidenih stroškov; – Najvišja zaprošena vsota za izdajo v obliki pretočnih zvočnih vsebin na zahtevo (on demand) ne sme presegati 3.000 € in 70% vseh predvidenih stroškov. 4.2.2.6. Podpodročje Glasbeno založništvo – izdaja notnega gradiva – Posamezna notna izdaja mora obsegati najmanj pet strani; – Posamezna izdaja mora iziti v najmanj 300 izvodih; – Posamezna izdaja mora biti uvrščena v založniški program prijavitelja oziroma drugega založnika za leto 2011; – Najvišja zaprošena vsota za notno izdajo ne sme presegati 8.500 € in 70% vseh predvidenih stroškov. 4.2.2.7. Podpodročje Naročila izvirnega glasbenega dela oziroma koreografije – Vsako naročeno izvirno slovensko glasbeno delo oziroma koreografija mora biti v letu 2011 najmanj enkrat javno predstavljeno ali arhivirano; – Prijavitelj lahko na podpodročje prijavi največ dve (2) naročili izvirnega glasbenega dela oziroma koreografije istega avtorja; – Zaprošena sredstva morajo biti usklajena s tarifami sofinanciranja avtorskih honorarjev na področju glasbene, glasbeno-scenske, plesne in baletne ustvarjalnosti. 4.2.2.8. Podpodročje Sodelovanje v mednarodnem kulturnem prostoru – Na razpisu lahko kandidirajo prijavitelji projekta, ki so kadarkoli v obdobju 2008-2010 realizirali vsaj tri koncertna gostovanja v mednarodnem kulturnem prostoru; – Podpodročje zajema koncertna gostovanja, turneje, izmenjave, tekmovanja, srečanja in udeležbe slovenskih izvajalcev v mednarodnem kulturnem prostoru; – Prijavitelj lahko prijavi koncertno gostovanje posamičnega izvajalca ali izvajalske skupine; – Prijavitelj lahko prijavi gostovanje, katerega realizacija bo izvedena v letu 2011; – Prijavitelj lahko prijavi gostovanje slovenskih glasbenih izvajalcev oziroma slovenskih izvajalskih skupin. Člani slovenskih izvajalskih skupin so lahko tudi tuji državljani; – Prijavitelj lahko na podpodročju kandidira z največ tremi prijavljenimi sodelovanji v mednarodnem kulturnem prostoru; – Najvišja zaprošena vsota za realizacijo koncertnega gostovanja v mednarodnem kulturnem prostoru ne sme presegati 25.000 € in 50% predvidenih stroškov. 4.2.2.9. Podpodročje Rezidenčne udeležbe Na razpisu lahko sodelujejo prijavitelji: – ki so vpisani v razvid samozaposlenih na področju kulture pri Ministrstvu in delujejo na področju glasbene umetnosti; – katerih vsaj dvajset del je bilo javno predstavljenih ali arhiviranih ali so izvedli vsaj dvajset koncertov na uveljavljenih koncertnih prizoriščih v domačem ali mednarodnem kulturnem prostoru; – zaprošajo za sofinanciranje največ 50% predvidenih stroškov celotne rezidenčne udeležbe in največ 4.000 €. 4.2.2.10. Podpodročje Delovne štipendije Na razpisu lahko kandidirajo prijavitelji: – ki so vpisani v razvid samozaposlenih na področju kulture pri Ministrstvu za kulturo RS in delujejo na področju glasbene umetnosti; – katerih vsaj dvajset del je bilo javno predstavljenih ali arhiviranih; – ki za leto 2009 in 2010 niso prejemniki štipendije iz naslova knjižničnega nadomestila, ki presega bruto 6.315,56 € letno; – ki v letu 2009 in 2010 niso prejeli delovne štipendije Ministrstva za kulturo RS. 4.2.3. Likovna umetnost: 4.2.3.1 Podpodročje Organizacija razstavnih projektov v Sloveniji Pogoje za sodelovanje na razpisu izpolnjujejo prijavitelji projekta: – ki so kadarkoli v obdobju med 2008 do 2010 organizirali vsaj tri razstave v *referenčnih prostorih (obrazložitev pojma na prijavnem obrazcu 3), ali bili na njih aktivno udeleženi. Ustrezanje pogoju izkazuje v celoti izpolnjen obrazec 3; – ki prijavljajo največ en projekt na podpodročje Organizacija razstavnih projektov v Sloveniji; – ki zagotavljajo strokovno izvedbo projekta (Obvezna priloga: podpisana izjava kustosa ali izjava organizatorja, da redno ali pogodbeno zaposluje kustosa; za fizične osebe je obvezna izjava *referenčne galerije (obrazložitev pojma na prijavnem obrazcu 3) ali kustosa; – ki prijavljajo projekte, pri katerih zaprošena vsota na posamezen projekt znaša največ 70% njegove celotne vrednosti in ne presega vsote 10.000 €. 4.2.3.2. Podpodročje Partnerski projekti (Organizacija razstavnih projektov v Sloveniji) Na razpisu lahko kandidirajo prijavitelji: – ki so kadarkoli v obdobju 2008–2010 kot organizatorji realizirali vsaj tri razstavne projekte v *referenčnih prostorih (obrazložitev pojma na prijavnem obrazcu 3) s področja likovne umetnosti; – ki projekt realizirajo v obliki partnerstva (najmanj 2 organizatorja – partnerja); – ki zaprošajo za največ 70% celotne vrednosti projekta in za največ 20.000,00 €; – ki prijavljajo največ en projekt na podpodročju Partnerski projekti (Organizacija razstavnih projektov v Sloveniji). Definicija partnerstva je podana v točki 2 razpisnega besedila. Partnerstvo ni soorganizatorstvo, lahko pa ga vsebuje. Partnerski projekt je po obsegu in kvaliteti nadstandardni projekt več partnerjev – koproducentov (najmanj 2). 4.2.3.3. Podpodročje Delovne štipendije Na razpisu lahko kandidirajo avtorji: – ki so se s svojim opusom uveljavili na likovnem področju (Ustrezanje pogoju izkazuje življenjepis (CV) in v celoti izpolnjen obrazec 3); – ki so imeli kadarkoli v obdobju 2008–2010, vsaj pet osebnih razstav doma in/ali v tujini ali bili vključeni v isto število selekcioniranih razstavnih projektov (mlajši od 35 let vsaj 3); ali sedem strokovnih člankov ali tri samostojne publikacije doma in/ali v tujini (v primeru, da je prijavitelj kustos in/ali kritik in publicist). Ustrezanje pogoju izkazuje v celoti izpolnjen obrazec 3; – ki so vpisani v razvid samozaposlenih na področju kulture pri Ministrstvu za kulturo RS in delujejo izrazito na področju likovne umetnosti; – ki za leto 2009 in 2010 niso prejemniki štipendije iz naslova knjižničnega nadomestila, ki presega bruto 6.315,56 € letno; – ki v letih 2008, 2009 in 2010 niso prejeli delovne štipendije Ministrstva za kulturo in v zadnjih dveh letih niso kandidirali za projekt delovne štipendije na katerem od drugih področij umetnosti, razen na likovnem. 4.2.3.4. Podpodročje Mednarodna gostovanja Na razpisu lahko kandidirajo prijavitelji: – ki so imeli kadarkoli v obdobju 2008 – 2010 vsaj dve realizaciji projektov v okviru *referenčnega tujega prizorišča (obrazložitev pojma na prijavnem obrazcu 3). Sem ne sodijo razstave v prostorih veleposlaništev in drugih predstavništev Republike Slovenije v tujini. (Ustrezanje pogoju izkazuje v celoti izpolnjen obrazec 3); – ki izkazujejo originalno vabilo tujega organizatorja ali producenta v okviru referenčnega tujega prizorišča, ta pa objektivno in zavezujoče izkazuje del sofinanciranja konkretnega gostovanja, predstavitve. Sem ne sodijo razstave v prostorih veleposlaništev in drugih predstavništev Republike Slovenije v tujini (Obvezna priloga: uradno vabilo tujega organizatorja z obvezno finančno ovrednotenim deležem sofinanciranja); – ki zagotavljajo strokovno izvedbo projekta (Obvezna priloga: Izjava organizatorja o sodelovanju kustosa ali podpisana izjava sodelujočega kustosa iz Slovenije); – prijavljajo največ en projekt na podpodročje Mednarodna gostovanja; – zaprošajo za največ 50% celotnih predvidenih stroškov na projekt in za največ 13.000 €. 4.2.3.5. Rezidenčne udeležbe Na razpisu lahko kandidirajo avtorji, ki poleg splošnih izpolnjujejo še naslednje posebne pogoje: – ki so se s svojim opusom uveljavili na likovnem področju (Ustrezanje pogoju izkazuje življenjepis (CV) in v celoti izpolnjen obrazec 3); – so vpisani v razvid samozaposlenih na področju kulture pri Ministrstvu za kulturo; – so imeli kadarkoli v obdobju 2008–2010 vsaj tri, mlajši od 35 let vsaj 2 predstavitvi v okviru referenčnega tujega programa, razstave, ali pet strokovnih člankov in predavanj, ali tri samostojne publikacije v tujini v primeru, da je predlagatelj kurator ali likovni kritik (Ustrezanje pogoju izkazuje v celoti izpolnjen obrazec 3); – zaprošajo za sofinanciranje največ 50% predvidenih stroškov celotne rezidenčne udeležbe in največ 4.000 €. 4.2.4. Intermedijska umetnost 4.2.4.1. Podpodročje Produkcija in postprodukcija v Sloveniji Na razpisu lahko sodelujejo prijavitelji, ki poleg splošnih izpolnjujejo še naslednje posebne pogoje: – katerih osnovno področje ustvarjanja je bilo v obdobju 2009–2010 vezano na področje intermedijske umetnosti in so kadarkoli v obdobju 2009–2010 na referenčnih prizoriščih izvedli vsaj 3 samostojne projekte (produkcije ali postprodukcije); – katerih najvišja zaprošena vsota za projekt znaša največ 70% celotne vrednosti projekta in ne presega 10.000 €; – ki na podpodročje prijavljajo največ dva projekta ali en partnerski projekt (koprodukcijo), fizične osebe pa največ en projekt; – ki, v primeru, da je prijavitelj posameznik, ki ni vpisan v razvid samozaposlenih v kulturi pri Ministrstvu, zaproša izključno za sofinanciranje svojega avtorskega honorarja. 4.2.4.2. Podpodročje Partnerski projekti (koprodukcije) v Sloveniji Na razpisu lahko sodelujejo prijavitelji, ki poleg splošnih izpolnjujejo še posebne pogoje, navedene pod 4.2.4.1. Prijava projekta v obliki partnerstva (koprodukcije) je na področju intermedijske umetnosti možna le na podpodročju Produkcija in postprodukcija v Sloveniji. V primeru partnerskega projekta (koprodukcije) lahko prijavitelj zaprosi na največ 20.000 €. Podpodročje Partnerski projekti ni namenjeno fizičnim osebam in samozaposlenim v kulturi. Definicija partnerstva je podana v točki 2 razpisnega besedila. Partnerstvo ni soorganizatorstvo, lahko pa ga vsebuje. Partnerski projekt je po obsegu in kvaliteti nadstandardni projekt več partnerjev – koproducentov (najmanj 2). 4.2.4.3. Podpodročje Delovne štipendije Na razpisu lahko sodelujejo avtorji, ki poleg splošnih izpolnjujejo še naslednje posebne pogoje: – ki so v letu 2010 izvedli vsaj tri samostojne projekte s področja intermedijske umetnosti ali da kot mladi podiplomski avtorji intermedijskega področja izkazujejo odmevno študijsko produkcijo, nagrade in/ali ustrezna strokovna priporočila na področju intermedijske umetnosti; – ki izkazujejo ustrezno utemeljeno motivacijsko pismo in delovni načrt na intermedijskem področju v letu 2011; – ki so vpisani v razvid samozaposlenih na področju kulture pri Ministrstvu za kulturo RS in delujejo izrazito na področju intermedijske umetnosti; – v letu 2011 niso prejemniki kake druge štipendije iz državnega proračuna, delovne štipendije ali knjižničnega nadomestila, ki presega bruto 6.315,56 € letno. 4.2.4.4. Podpodročje Gostovanja na referenčnih prizoriščih v mednarodnem prostoru Na razpisu lahko sodelujejo prijavitelji, ki poleg splošnih izpolnjujejo še naslednje posebne pogoje: – katerih osnovno področje ustvarjanja je bilo v obdobju 2009–2010 vezano na področje intermedijske umetnosti in so imeli kadarkoli v obdobju 2009–2010 vsaj dva realizirana projekta v okviru referenčnega tujega prizorišča; – ki izkazujejo originalno vabilo tujega organizatorja ali producenta v okviru referenčnega tujega prizorišča, ta pa objektivno in zavezujoče prevzema tudi vsaj polovico celotne vrednosti konkretnega gostovanja v tujini; – ki zagotavljajo strokovno izvedbo projekta (obvezna priloga: Izjava tujega organizatorja ali producenta in podpisana izjava sodelujočega kustosa); – ki na podpodročje prijavljajo največ en projekt, na področje pa največ dva projekta; – zaprošajo za največ 50% celotnih predvidenih stroškov na projekt in za največ 10.000 €. 4.2.4.5. Podpodročje Rezidenčne udeležbe v mednarodnem prostoru Na razpisu lahko sodelujejo avtorji, ki poleg splošnih izpolnjujejo še naslednje posebne pogoje: – katerih osnovno področje ustvarjanja je bilo v obdobju 2009–2010 vezano na področje intermedijske umetnosti in so kadarkoli v obdobju 2009–2010 izvedli vsaj 3 samostojne projekte na referenčnih prizoriščih doma in/ali v tujini; – izkazujejo originalno vabilo tujega organizatorja ali producenta v okviru referenčne tuje rezidence, ta pa objektivno in zavezujoče prevzema tudi del sofinanciranja rezidenčne udeležbe v mednarodnem prostoru, ki ne sme biti manjši od 50% celotne prijavljene vrednosti rezidence; – so vpisani v razvid samozaposlenih na področju kulture pri Ministrstvu za kulturo RS; – zaprošeni znesek financiranja rezidenčne udeležbe ne presega 50% predvidenih stroškov in največ 4.000 €. 4.3. Izpolnjevanje razpisnih pogojev Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija za odpiranje vlog, ki jo izmed zaposlenih na ministrstvu imenuje ministrica, za področja, ki so predmet razpisa. Prijavitelji formalno nepopolnih vlog bodo pisno pozvani na dopolnitev. Prijavitelj mora vlogo dopolniti v petih dneh po prejemu poziva za dopolnitev, sicer se bo štela kot nepopolna. Vloge, ki ne bodo pravočasne, popolne ali jih ne bodo vložile upravičene osebe, bodo izločene iz nadaljnjega postopka in zavržene s sklepom. Ministrstvo lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev in po že izdani dokončni Odločbi o izboru projekta spremeni odločitev in s prijaviteljem projekta ne sklene pogodbe. Prav tako lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti razveže že sklenjeno pogodbo, v primeru že izplačanih sredstev pa zahteva povračilo sredstev. Opozorilo: V primeru: – če se prijavitelj z istim projektom (oziroma štipendijo ali rezidenčno udeležbo) prijavi na ta razpis več kot enkrat, – če prijavitelj prijavi več projektov od dovoljenih v okviru posebnih pogojev na posameznem področju in podpodročju, ali – če isti projekt na razpis prijavi več prijaviteljev, – če za delovno štipendijo na istem razpisu, ne glede na področja, kandidira več kot en član umetniške skupine, se vse vloge prijavitelja, zavržejo iz razloga neizpolnjevanja splošnih pogojev (kot neupravičene osebe). Dokumentacija, ki je priložena vlogi, se ne vrača! 5. Razpisni kriteriji 5.1. Splošni razpisni kriteriji za vsa razpisana področja, razen za rezidenčne udeležbe in delovne štipendije: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 1  Prijavitelj s statusom društva v javnem interesu prejme dodatno točko. 5.2.1. Razpisni kriteriji za rezidenčne udeležbe: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 5.3.1. Razpisni kriteriji za delovne štipendije: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 5.4. Posebni razpisni kriteriji po razpisnih področjih: 5.4.1. Uprizoritvena umetnost Podpodročji Produkcija v Sloveniji ter Partnerski projekti (koprodukcija) v Sloveniji: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Podpodročje Postprodukcija v Sloveniji: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Podpodročje Mednarodna gostovanja: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 5.4.2. Glasbena umetnost Podpodročje Produkcija in postprodukcija glasbeno-scenskih, folklornih in baletnih predstav v Sloveniji Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Podpodročje Partnerski projekti (Produkcija in postprodukcija glasbeno-scenskih, folklornih in baletnih predstav v Sloveniji) Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Podpodročje Koncertno gostovanje v Sloveniji Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Podpodročje Mednarodno koncertno gostovanje v Sloveniji Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Podpodročje Sodelovanje v mednarodnem kulturnem prostoru Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Podpodročje Glasbeno založništvo – izdaja nosilca zvoka Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Podpodročje Glasbeno založništvo – izdaja notnega gradiva Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Podpodročje Naročila izvirnega glasbenega dela oziroma koreografije Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 5.4.3. Likovna umetnost Podpodročje Organizacija razstavnih projektov v Sloveniji in partnerski projekti: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Podpodročje Mednarodna gostovanja: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 5.4.4. Intermedijska umetnost Podpodročje Produkcija in postprodukcija v Sloveniji ter Partnerski projekti (koprodukcije) v Sloveniji: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Podpodročje Gostovanje v mednarodnem prostoru: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 6. Uporaba kriterijev 6.1. Izbrani bodo tisti projekti, ki bodo v postopku izbire ocenjeni oziroma ovrednoteni višje. Povzetek načina ocenjevanja: splošni in prednostni razpisni kriteriji za posamezna razpisna področja in podpodročja so ovrednoteni s točkami, pri čemer je pri posameznem kriteriju in prednostnem kriteriju navedena najvišja možna višina doseženih točk. Najvišje možno število prejetih točk za projekt je 100 točk, financirani pa so lahko projekti, ki prejmejo najmanj 81 točk. Višina odobrenih sredstev za projekt je odvisna od skupne višine prejetih točk za posamezen projekt (od 81 do 100 točk), obsega in realne finančne zahtevnosti projekta ter okvira sredstev, ki so namenjena razpisu. 6.2. Uporaba kriterijev za delovne štipendije in rezidenčne udeležbe Za posamezno delovno štipendijo in rezidenčno udeležbo je najvišje število prejetih točk 100 točk. Izbrani bodo tisti kandidati, ki bodo v postopku izbire prejeli najmanj 90 točk in ki bodo v postopku izbire in vrednotenja ocenjeni višje. 7. Predvidena vrednost: predvidena vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet projektnega razpisa, oznaka JPR-UM-2011 je: 830.000,00 €; Predvidene razpisne vrednosti po razpisnih področjih so naslednje: 7.1. Uprizoritvena umetnost: predvidoma 145.000,00 €, 7.2. Glasbena umetnost: predvidoma 290.000,00 €, od tega predvidoma za 5 delovnih štipendij po 12.500 € bruto, skupaj 62.500 € bruto, 7.3. Likovna umetnost: predvidoma 245.000,00 €, od tega predvidoma za 10 delovnih štipendij po 12.500 € bruto, skupaj 125.000 € bruto, 7.4. Intermedijska umetnost: predvidoma 150.000,00 €, od tega predvidoma za 5 delovnih štipendij po 12.500 € bruto, skupaj 62.500 € bruto. 8. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2011 oziroma v plačilnih rokih, kot jih bo določal Zakon o izvrševanju proračuna RS. 9. Razpisni rok: razpis se prične 17. 9. 2010 in se zaključi 18. 10. 2010. 10. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija obsega: – besedilo razpisa, – prijavni obrazec 1 (identifikacijski obrazec); – prijavni obrazec 2 (originalne izjave o realizaciji in izpolnjevanju pogojev); – prijavni obrazec 3 (obrazci po področjih in podpodročjih z opredelitvami področij in podpodročij razpisa ter navedbo obveznih prilog). Prijavitelj mora ob prijavi posameznega projekta na razpis priložiti naslednjo dokumentacijo: – v celoti izpolnjen prijavni obrazec 1 (identifikacijski obrazec); – v celoti izpolnjen prijavni obrazec 2 (obrazec vključuje originalne izjave o realizaciji in izpolnjevanju pogojev); – v celoti izpolnjen prijavni obrazec 3 (obrazci po področjih in podpodročjih z opredelitvami področij in podpodročij razpisa ter navedbo obveznih prilog); – zahtevana obvezna dokazila, navedena pod točko 4.1. in – obvezne priloge k prijavnemu obrazcu 3 za posamezna razpisna področja oziroma podpodročja; – elektronsko verzijo celotne prijavne dokumentacije (CD, DVD ali USB pomnilnik) – velja samo za intermedijsko področje. Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji v razpisnem roku dvignejo v vložišču Ministrstva med uradnimi urami (vsak ponedeljek in petek, od 9. do 12. ure, ter v sredo, od 9. do 12. ure in od 14. do 16. ure). Razpisno dokumentacijo si lahko prijavitelji natisnejo tudi s spletne strani Ministrstva za kulturo www.mk.gov.si, kjer najdejo tudi vse druge podatke, povezane z izvedbo javnega razpisa. Ministrstvo je dolžno na pisno zahtevo v času razpisnega roka zainteresiranim prijaviteljem razpisno dokumentacijo tudi poslati. 11. Oddaja in dostava vlog 11.1. Vloga mora biti izpolnjena na predpisanih razpisnih obrazcih za posamezno področje oziroma podpodročje ter mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Če je to z razpisom na posameznem področju dovoljeno in prijavitelj prijavlja več projektov na posamezno področje ali podpodročje, mora vsak projekt poslati v ločeni kuverti in za vsak projekt predložiti popolno razpisno dokumentacijo. Tiskani vlogi za intermedijsko področje mora prijavitelj v kuverti priložiti tudi elektronsko verzijo vloge na CD, DVD ali USB kompatibilnem mediju. Vloga mora biti v poslovnem času Ministrstva za kulturo predložena glavni pisarni na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zaprti kuverti z izpisom na prednji strani: Ne odpiraj – Prijava na projektni razpis z oznako JPR-UM-2011 in z obvezno navedbo osnovnega razpisnega področja in podpodročja (npr. Uprizoritvena umetnost, podpodročje Produkcija v Sloveniji). Na hrbtni strani ovitka mora biti navedba prijavitelja: uradni naziv in naslov (sedež). 12. Izločitev vlog Za prepozno se šteje vloga (oziroma dopolnitev ali sprememba), ki ni bila oddana priporočeno na pošto do vključno 18. 10. 2010 oziroma do tega dne ni bila v poslovnem času Ministrstva za kulturo predložena glavni pisarni Ministrstva za kulturo. Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije. Za nepopolno šteje tudi vloga, ki je na razpis prispela kot formalno nepopolna in je prijavitelj ne dopolni v zahtevanem pet dnevnem roku. Za neupravičeno osebo se šteje tisti prijavitelj, katerega vloga ne izpolnjuje pogojev določenih v besedilu razpisa. Izpolnjevanje pogojev se ugotavlja na podlagi obveznih dokazil in vloge prijavitelja. Dopolnjevanje in spreminjanje vlog je možno le v razpisnem roku z oznako, na katero vlogo se dopolnitev nanaša. Prijavitelji, ki bodo podali formalno nepopolne vloge, bodo pisno pozvani k dopolnitvi vlog. Vloge morajo dopolniti v roku petih dni od vročitve poziva k dopolnitvi formalno nepopolne vloge, obvezno z oznako na katero vlogo ali del vloge se dopolnitev nanaša. Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa. Ministrstvo bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločilo vse vloge prijaviteljev: – ki jih ni vložila upravičena oseba, – prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog, – vloge, ki so nepopolne. 13. Pristojni uslužbenci za dajanje informacij in pojasnil: Uprizoritvena umetnost: mag. Mojca Jan-Zoran, mojca.jan-zoran@gov.si Glasbena umetnost: Biserka Močnik, biserka.mocnik@gov.si Likovna umetnost: Judita Krivec Dragan, judita.krivec-dragan@gov.si Intermedijska umetnost: dr. Matjaž Šekoranja, matjaz.sekoranja@gov.si. Uradne ure za posredovanje informacij po telefonu in elektronskih medijih Ministrstva so vsak ponedeljek, sredo in petek, od 9. do 11. ure. Ministrstvo priporoča, da se prijavitelji z vprašanji glede razpisa obrnejo na pristojne uslužbence Ministrstva v času od 27. 9. 2010 do 8. 10. 2010, oziroma se udeležijo javnih inštrukcij, ki bodo 29. 9. ob: – 10. uri za področje glasbene umetnosti, – 11. uri za področje uprizoritvene umetnosti, – 12. uri za področje likovne umetnosti in – 13. uri za področje intermedijske umetnosti v prostorih Ministrstva na Maistrovi 10, sejna soba v pritličju. 14. Vpogled v razpisno dokumentacijo: zainteresirane osebe se lahko seznanijo z razpisno dokumentacijo oziroma vpogledajo vanjo na vložišču Ministrstva (Maistrova 10, 1000 Ljubljana) ali na spletnih straneh Ministrstva www.mk.gov.si, kot je navedeno pod točko 10. 15. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: ministrstvo bo prijavitelje o izidih razpisa obvestilo najkasneje v dveh mesecih po zaključku odpiranja vlog, ki se bo pričelo 25. 10. 2010, ob 14. uri. Ministrstvo bo izbralo predloge za sofinanciranje kulturnih projektov po postopku, kot ga določa Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa, in največ do vrednosti, določenih z državnim proračunom.