Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2010 z dne 17. 9. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2010 z dne 17. 9. 2010

Kazalo

3953. Javni poziv za zbiranje kandidatur za namestnika predsednika Komisije za preprečevanje korupcije, stran 10671.

Na podlagi osme alinee prvega odstavka 107. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04 in 68/06), 9. člena in petega odstavka 22. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/10) objavljam
J A V N I P O Z I V
za zbiranje kandidatur za namestnika predsednika Komisije za preprečevanje korupcije
Na podlagi Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije objavljam poziv za zbiranje kandidatur za namestnika predsednika Komisije za preprečevanje korupcije, ki bo nadomestil namestnika predsednika Komisije za preprečevanje korupcije, ki mu funkcija preneha na podlagi ukaza predsednika republike in zahteve po predčasni razrešitvi.
Namestnika predsednika Komisije za preprečevanje korupcije izmed kandidatov, ki mu jih je posredovala izbirna komisija, imenuje predsednik republike. Namestnik predsednika Komisije za preprečevanje korupcije mora biti državljan Republike Slovenije, imeti mora najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih druge stopnje, ali raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, ustreza izobrazbi druge stopnje, in najmanj deset let delovnih izkušenj pri opravljanju nalog, za katere je zahtevana ta izobrazba, ter ne sme biti pravnomočno obsojen na kazen zapora.
Namestnik predsednika Komisije za preprečevanje korupcije mora biti oseba, za katero je na podlagi dosedanjega dela, ravnanja ali vedenja možno utemeljeno sklepati, da bo funkcijo v Komisiji za preprečevanje korupcije opravljal zakonito in v skladu s pravili stroke. Na svojo funkcijo je lahko imenovan dvakrat zapored.
Kandidature za namestnika predsednika Komisije za preprečevanje korupcije je treba poslati na naslov: Urad predsednika Republike Slovenije, Erjavčeva 17, 1000 Ljubljana v roku 14 dni po objavi tega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 003-03-10/09-222
Ljubljana, dne 13. septembra 2010
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije