Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2010 z dne 17. 9. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2010 z dne 17. 9. 2010

Kazalo

Ob-5686/10 , Stran 2430
I. Predmet prodaje: 1. Nezazidano stavbno zemljišče v Negovi, v velikosti 923 m2, na parc. št. 1211/8, k.o. Negova, za izhodiščno ceno 5.076,50 EUR. Novi lastnik zgoraj navedenega zemljišča se zavezuje, da bo v roku treh let po sklenitvi prodajne pogodbe na predmetnem zemljišču zgradil stanovanjsko hišo. V nasprotnem primeru bo zemljišče prodal Krajevni skupnosti Negova, po enaki ceni, kot jo je kupil na podlagi tega javnega zbiranja ponudb brez obresti in je zavezanec tudi za plačilo DDV. Izhodiščna cena predstavlja ceno zemljišča, ne vključuje pa davka na promet nepremičnin ali DDV, komunalnega prispevka, stroškov izvedbe in navezave komunalnih naprav in ostale infrastrukture, plačila priključitve na vodovodno omrežje, kanalizacijo, električno in telefonsko omrežje ter izdelave tehnične dokumentacije. II. Pogoji razpisa: 1. Na javnem zbiranju ponudb za prodajo nepremičnin lahko sodelujejo fizične in pravne osebe pod naslednjimi pogoji: – da v ponudbi navedejo nepremičnino z izhodiščno ceno ali ceno nad izhodiščno ceno, – da predložijo potrdilo o državljanstvu oziroma izpisek iz sodnega registra za pravne osebe, – da plačajo varščino v višini 10% od izhodiščne cene na Podračun pri UJP, št. 01229-6450794315, sklic na št. 720000, – izbrani ponudnik mora v 15 dneh po prejemu sklepa o izbiri skleniti pogodbo in plačati kupnino v 30 dneh po podpisu pogodbe v enkratnem znesku. 2. Če se bo za posamezno nepremičnino prijavilo več ponudnikov, ki bodo izpolnjevali razpisne pogoje, bo imel prednost tisti, ki za nepremičnino ponudi višjo ceno. 3. Ponudniki morajo oddati pisne ponudbe v zaprti ovojnici najkasneje do 5. 10. 2010, na naslov: Krajevna skupnost Negova, Negova 37, 9245 Spodnji Ivanjci, z oznako: »Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin – ponudba za odkup – Ne odpiraj«. 4. Ponudbi je treba priložiti: – potrdilo o državljanstvu za fizične osebe oziroma izpisek iz sodnega registra za pravne osebe, – potrdilo o plačilu varščine v višini 10% od izhodiščne cene. Varščina bo izbranemu ponudniku vračunana v kupnino, drugim pa bo brez obresti vrnjena v 15 dneh po izdaji sklepa o izbiri ponudnika. Če izbrani ponudnik ne sklene kupoprodajne pogodbe oziroma ne plača kupnine v navedenem roku, se domneva, da je odstopil od nakupa, plačana varščina se mu ne vrne in zapade v korist Krajevne skupnosti Negova. 5. Davek na promet nepremičnin oziroma DDV, stroške overitve pogodbe in stroške izvedbe pogodbe v zemljiški knjigi nosi kupec. 6. Javno odpiranje ponudb bo naslednji dan po poteku roka za oddajo ponudbe, ob 12. uri, v prostorih Krajevne skupnosti Negova. Upoštevane bodo le pravilno opremljene ponudbe, ki bodo pravočasno prispele na naslov Krajevne skupnosti Negova, Negova 37, 9245 Spodnji Ivanjci. Pred pričetkom odpiranja ponudb morajo navzoči predstavniki ponudnikov predložiti pismena pooblastila za zastopanje ponudnika. 7. Najugodnejši ponudnik bo izbran s sklepom v roku 15 dni po poteku roka za oddajo ponudb. 8. Vse nepremičnine so naprodaj po načelu »videno – kupljeno«. 9. Ta razpis ne zavezuje prodajalca, da z najboljšim ali katerimkoli ponudnikom sklene pogodbo o prodaji. 10. Plačilo kupnine v roku, ki je določen v četrti alineji točke II/1, je bistvena sestavina predmetnega javnega zbiranja ponudb za prodajo nepremičnin. Vse podrobnejše informacije v zvezi s predmetom prodaje lahko dobijo ponudniki na tel. 02/560-90-60 ali 041/466-114 – kontaktna oseba je Marijana Habjanič. Ogled je mogoč po predhodnem dogovoru.