Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2010 z dne 9. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2010 z dne 9. 7. 2010, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

2950. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Latviji
2951. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Kraljevini Švedski
2952. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Hrvaški

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2953. Uredba o državnem prostorskem načrtu za razširitev kompresorske postaje Kidričevo
3041. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ
3042. Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna
3043. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ureditvi trga s svežim sadjem in zelenjavo

MINISTRSTVA

2954. Pravilnik o potrdilu o uničenju motornega vozila in o izjavi o lokaciji vozila
2955. Odločba o nujnih ukrepih za preprečevanje vnosa in širjenja paradižnikovega molja Tuta absoluta Povolny
2956. Odločba o soglasju k spremembi Akta o ustanovitvi ustanove Fundacija mag. Alenke Gabrič, ustanova za štipendiranje
2957. Odredba o seznamu standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti proizvoda z zahtevami Pravilnika o osebni varovalni opremi
3044. Pravilnik o spremembi Pravilnika o višini plačila in povračila stroškov v zvezi z delom v izpitnih komisijah

USTAVNO SODIŠČE

2958. Odločba o ugotovitvi, da prvi odstavek 10. člena Zakona o romski skupnosti v Republiki Sloveniji ni v neskladju z Ustavo
2959. Odločba o razveljavitvi sodbe Višjega sodišča v Ljubljani in sodbe Okrajnega sodišča v Ljubljani
2960. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Ustavnega sodišča

BANKA SLOVENIJE

2961. Navodilo o spremembi Navodila za izvajanje Sklepa o pošiljanju podatkov o uporabi sodobnih plačilnih instrumentov

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2962. Stališče 13 – Okvir poštene predstavitve in primerjalne informacije v slovenskem pravnem redu
3045. Višina povračil stroškov prehrane med delom in službenih potovanj

OBČINE

Ajdovščina

2963. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina

Bloke

2964. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Bloke
2965. Poslovnik Občinskega sveta Občine Bloke
2966. Odlok o plakatiranju v Občini Bloke
2967. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo
2968. Pravilnik o spremembi Pravilnika o plačilu avtorskih honorarjev, nadomestilo za delo odgovornega urednika in uredniškega odbora občinskega glasila Bloški korak
2969. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Bloke

Braslovče

2970. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje PA 17 – Parižlje Jug

Brežice

2971. Odlok o ureditvi cestnega prometa v Občini Brežice
2972. Odlok o spremembi Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Brežice
2973. Odlok o spremembi Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Brežice
2974. Odlok o spremembi Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Brežice
2975. Sklep o določitvi subvencioniranja cene storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode in zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov za leto 2010

Celje

2976. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje kompleksa I. gimnazije v Celju
2977. Odlok o delnem povračilu stroškov za organizacijo volilne kampanje za volitve v mestni svet in za volitve župana Mestne občine Celje
2978. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov Mestne občine Celje
2979. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnih vrtcev Mestne občine Celje
2980. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Celje
2981. Sklep o ukinitvi statusa zemljišč v splošni rabi v k. o. Bukovžlak
2982. Cenik daljinskega ogrevanja stanovanjskih prostorov

Črenšovci

2983. Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Črenšovci

Črna na Koroškem

2984. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo
2985. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Črna na Koroškem
2986. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Črna na Koroškem

Dobrepolje

2987. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje »opremljanja z vodovodnim sistemom Hočevje«
2988. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Dobrepolje

Hrpelje-Kozina

2989. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov

Idrija

2990. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Idrija

Kamnik

2991. Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu za območje K-6 Utok

Kranj

2992. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture

Litija

2993. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje vodovoda Čateška in Gabrska Gora

Ljubljana

2994. Odlok o štipendiranju
2995. Odlok o turističnem vodenju v Mestni občini Ljubljana

Ljubno

2996. Odlok o razglasitvi Šteknerjeve hiše za kulturni spomenik lokalnega pomena na območju Občine Ljubno

Mozirje

2997. Odlok o spremembi Odloka o določitvi gospodarskih javnih služb v Občini Mozirje
2998. Odlok o spremembi Odloka o oglaševanju, obveščanju in usmerjevalnem sistemu v Občini Mozirje
2999. Odlok o spremembi Odloka o priznanjih Občine Mozirje
3000. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Mozirje za leto 2010

Pivka

3001. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Pivka
3002. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za turizem Pivka«
3003. Odlok Občine Pivka o merilih in postopku za določitev nevzdrževanih objektov in vzdrževalnih del na njih
3004. Odlok o ugotovitvi javnega interesa za javno-zasebno partnerstvo ter določitvi osnovnih pogojev izvedbe Projekta posodobitve, upravljanja in vzdrževanja omrežja javne razsvetljave na območju Občine Pivka
3005. Odlok o dopolnitvah Odloka o občinskih cestah v Občini Pivka

Podčetrtek

3006. Statut Občine Podčetrtek
3007. Poslovnik Občinskega sveta Občine Podčetrtek
3008. Odlok o izvajanju socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu v Občini Podčetrtek
3009. Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje javne službe Pomoč družini na domu v Občini Podčetrtek

Puconci

3010. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Puconci za leto 2009

Radeče

3011. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev Občine Laško za Občino Radeče

Ravne na Koroškem

3012. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. Navrški vrh
3013. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. Ravne

Rečica ob Savinji

3014. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Rečica ob Savinji
3015. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana Občine Rečica ob Savinji
3016. Odlok o plakatiranju na javnih mestih v Občini Rečica ob Savinji
3017. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Rečica ob Savinji za leto 2010
3018. Odlok o spremembah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Rečica ob Savinji
3019. Pravilnik o določitvi kriterijev za znižanje plačila vrtca

Rogašovci

3020. Odlok o podrobnem prostorskem načrtu za kamnolom v Sotini
3021. Odlok o plakatiranju v času volilne kampanje na območju Občine Rogašovci
3022. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Rogašovci

Slovenj Gradec

3023. Odlok o zaključnem računu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2009
3024. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2010

Slovenska Bistrica

3025. Odlok o zaključem računu proračuna Občine Slovenska Bistrica za leto 2009
3026. Odlok o delnem povračilu stroškov organizatorjem volilne kampanje oziroma kandidatom za lokalne volitve 2010 v Občini Slovenska Bistrica
3027. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Slovenska Bistrica
3028. Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva v Občini Slovenska Bistrica
3029. Sklep o javni razgrnitvi občinskega podrobnega prostorskega načrta

Sveti Tomaž

3030. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Škocjan

3031. Sklep o cenah komunalnih storitev na območju Občine Škocjan

Vojnik

3032. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Arclin »Stanovanjska soseska Arclin«
3033. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi

Zagorje ob Savi

3036. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda »Osnovna šola Ivana Kavčiča«
3037. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda »Osnovna šola Ivana Skvarče«
3038. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda »Osnovna šola Toneta Okrogarja«
3039. Odlok o dopolnitvi Odloka o sprejetju lokacijskega načrta obvozne ceste in regulacija Kotredežice v Zagorju

Zavrč

3034. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Zavrč

Zreče

3035. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Zreče za leto 2010

Žalec

3040. Sklep o ponovni javni razgrnitvi z javnim naznanilom

POPRAVKI

3046. Popravek Sklepa o postopku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za vzhodni del območja obrtne cone Krmelj

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o medijih

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti