Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2010 z dne 9. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2010 z dne 9. 7. 2010

Kazalo

2977. Odlok o delnem povračilu stroškov za organizacijo volilne kampanje za volitve v mestni svet in za volitve župana Mestne občine Celje, stran 8083.

Na podlagi 16., 19. in 28. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 41/07, 103/07, 105/08 - Odl. US) in 17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01, 70/06 in 43/08) je Mestni svet Mestne občine Celje na 34. seji dne 29. 6. 2010 sprejel
O D L O K
o delnem povračilu stroškov za organizacijo volilne kampanje za volitve v mestni svet in za volitve župana Mestne občine Celje
1. člen
Odlok določa kriterije za delno povračilo stroškov volilne kampanje za volitve v mestni svet in za volitve župana Mestne občine Celje.
Stroški volilne kampanje za volitve v mestni svet in za volitve župana ne smejo preseči zneska, ki ga določa zakon.
2. člen
Organizator volilne kampanje mora najkasneje 45 dni pred glasovanjem na volitvah odpreti poseben transakcijski račun z oznako »za volilno kampanjo« in pri tem navesti tudi volitve, za katere organizira kampanjo. Ta račun je organizator volilne kampanje dolžan zapreti najkasneje v štirih mesecih po dnevu glasovanja.
Organizator volilne kampanje mora najkasneje 15 dni po zaprtju transakcijskega računa predložiti mestnemu svetu in računskemu sodišču poročilo o vseh zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo.
3. člen
Organizatorji volilne kampanje, katerih listam so pripadli mandati za člane mestnega sveta, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 0,33 € za dobljeni glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz revizijskega poročila računskega sodišča.
4. člen
Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje so upravičeni tudi organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za župane, za katere je glasovalo najmanj 10% od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, in sicer 0,12 € za vsak dobljeni glas.
Če pride na volitvah za župana do drugega kroga glasovanja, sta kandidata, ki kandidirata v drugem krogu, upravičena do povračila stroškov le na osnovi dobljenih glasov v tem krogu.
5. člen
Organizatorju volilne kampanje za volitve v mestni svet ali za volitve župana se na njegovo zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje iz občinskega proračuna najkasneje v 30 dneh po predložitvi dokončnega poročila računskega sodišča mestnemu svetu.
Znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz revizijskega poročila računskega sodišča.
6. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o delnem povračilu stroškov za organizacijo volilne kampanje za volitve v mestni svet in za volitve župana Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 65/98).
7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 041-3/2010
Celje, dne 29. junija 2010
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

AAA Zlata odličnost