Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2010 z dne 9. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2010 z dne 9. 7. 2010

Kazalo

3021. Odlok o plakatiranju v času volilne kampanje na območju Občine Rogašovci, stran 8170.

Na podlagi 8. in 9. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (ZVRK) (Uradni list RS, št. 41/07), 17. člena Statuta Občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 66/99, 76/02, 29/03, 88/05 in 79/06) in 85. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 72/99, 29/03) je Občinski svet Občine Rogašovci na 30. redni seji dne 24. 6. 2010 sprejel
O D L O K
o plakatiranju v času volilne kampanje na območju Občine Rogašovci
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom je določeno plakatiranje in postavljanje manjših prostostoječih panojev, ki se uporabljajo v času volilne kampanje na območju Občine Rogašovci za volitve poslancev državnega zbora, predsednika republike, člane občinskih svetov in župana ter za referendume.
Volilno kampanjo lahko organizirajo samo kandidati, predlagatelji kandidatov ali list kandidatov oziroma politične stranke ali drugi organizatorji volilne kampanje (v nadaljevanju: organizatorji volilne kampanje).
II. MESTA PLAKATIRANJA
2. člen
Lepljenje plakatov z volilno propagandnimi sporočili je dovoljeno na vseh za to primernih mestih na javnih površinah v vaških središčih, kjer so urejena oglasna mesta in na zemljiščih, stavbah in drugih objektih v lasti občine. Za dodatna plakatna mesta na zasebnih površinah in objektih pa je potrebno predhodno pridobiti soglasje lastnika oziroma upravljavca.
Odstranitev plakatov in manjših prostostoječih panojev z volilne kampanje izvede organizator volilne kampanje na lastne stroške.
Plakatiranje v času volilne kampanje je brezplačno. Občina zagotovi vsem organizatorjem volilne kampanje enakopravnost pri lepljenju in nameščanju plakatov na vseh za to primernih mestih na javnih površinah v vaških središčih, kjer so urejena oglasna mesta, katerih število in skupna površina morata posameznemu organizatorju volilne kampanje omogočati vsaj osnovno informiranje volivcev v občini o listi kandidatov oziroma kandidatu. Na vsakem obstoječem plakatnem mestu se lahko nalepi en plakat enega organizatorja posamezne volilne kampanje, v velikosti max. 50 x 70 cm. Občina nima posebnih plakatnih mest, ki bi jih lahko dodatno dala na razpolago.
Lepljenje plakatov in nameščanje prostostoječih panojev z volilno propagandnimi sporočili je dovoljeno tudi izven določenih lokacij iz prvega odstavka tega člena, pod pogojem pridobitve soglasja lastnika oziroma upravljavca stavb, drugih objektov ali zemljišč.
3. člen
Za lepljenje plakatov na vseh ta to primernih mestih na javnih površinah v vaških središčih, kjer so urejena oglasna mesta, veljajo določila Zakona o volilni kampanji.
4. člen
Vsi plakati in manjši, prostostoječi panoji z volilno propagandnimi sporočili, ki so nameščeni ali postavljeni v nasprotju z določili 2. člena tega odloka, se odstranijo na stroške organizatorja volilne kampanje, ki jih je namestil oziroma postavil.
Prelepljanje ali uničevanje plakatov oziroma manjših, prostostoječih panojev z volilno propagandnimi sporočili drugih organizatorjev volilne kampanje je prepovedano.
V času volilnega molka ni dovoljeno dodatno plakatiranje in postavljanje panojev.
Organizatorji volilne kampanje morajo najkasneje v 15 dneh po dnevu glasovanja odstraniti vse svoje plakate in objekte z volilno propagandnimi sporočili, sicer to opravi pooblaščena organizacija na njihove stroške.
III. NADZOR
5. člen
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravlja Medobčinska inšpekcija in redarstvo.
IV. KAZENSKE DOLOČBE
6. člen
Z globo 400 EUR se kaznuje za prekršek organizator volilne kampanje, ki:
- opravlja plakatiranje v nasprotju s tem odlokom
- preleplja ali uničuje plakate drugega organizatorja volilne kampanje
- plakatira v času volilnega molka
- ne odstrani plakatov in drugih volilnih oglaševalskih vsebin najkasneje v 15 dneh po dnevu glasovanja.
Z globo 150 EUR se kaznuje odgovorna oseba organizatorja volilne kampanje, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
Z globo 50 EUR se kaznuje za prekršek posameznik, ki trga ali kakorkoli drugače uničuje plakate, ki so bili nalepljeni v skladu z določbami tega odloka oziroma lepi in namešča nove plakate v času volilnega molka.
V. KONČNA DOLOČBA
7. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, veljati pa začne z dnem sprejetja.
Št. 007-22/2010-3
Rogašovci, dne 24. junija 2010
Župan
Občine Rogašovci
Edvard Mihalič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti