Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2010 z dne 9. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2010 z dne 9. 7. 2010

Kazalo

Št. 478-353/2010 Ob-4436/10 , Stran 1786
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica. 2. Opis predmeta javne dražbe: nepremičnina parc. št. 458/1, k.o. Rožna dolina, v izmeri 385 m2. 3. Vrsta pravnega posla: z najuspešnejšim dražiteljem posamezne nepremičnine bo sklenjena prodajna pogodba. 4. Izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja Izklicna cena za nepremičnino parc. št. 458/1, k.o. Rožna dolina, v izmeri 385 m2 je 42.350,00 EUR, najnižji znesek njenega višanja pa 400,00 EUR. K vrednostim, ki bodo dosežene po končani javni dražbi, bo potrebno kupcu obračunati še 20% DDV. 5. Način in rok plačila kupnine: kupnina se plača v roku 8 dni po prejetju računa, ki ga bo prodajalec izstavil kupcu takoj po sklenitvi pogodbe. Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. Prodajna pogodba je avtomatično razdrta, če kupec kupnine ne plača v navedenim roku. Mestna občina Nova Gorica ima v tem primeru pravico obdržati varščino, ki jo je uspeli dražitelj (kupec) plačal v postopku javne dražbe. 6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo potekala v prostorih Mestne občine Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, v stekleni dvorani in sicer v torek, dne 17. 8. 2010, s pričetkom ob 13. uri. 7. Višina varščine: dražitelji morajo pred začetkom javne dražbe plačati varščino v višini 10% izklicne cene. Varščino je potrebno plačati na TTR Mestne občine Nova Gorica, št. 01284-0100014022, sklic na št. 28-75833-7221002-2008. Plačilo varščine pred začetkom javne dražbe je pogoj za sodelovanje na javni dražbi. Uspelemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela v kupnino, dražiteljem, ki ne bodo uspeli na javni dražbi se plačana varščina vrne brez obresti v roku 15 dni po zaključeni javni dražbi. Dražiteljem, ki bodo vplačali varščino in ne bodo pristopili k javni dražbi, Mestna občina Nova Gorica varščino obdrži. Kolikor dražitelj, ki je uspel na javni dražbi, ne sklene prodajne pogodbe v roku 15 dni, odstopi od nakupa ali ne plača kupnine, organizator javne dražbe obdrži vplačano varščino. 8. Splošni pogoji: na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin. Organizatorju javne dražbe je potrebno pred pričetkom javne dražbe predložiti: dokazilo o plačilu varščine, pravna oseba mora predložiti izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni, šteto do dneva javne dražbe, samostojni podjetnik mora predložiti izpis iz registra samostojnih podjetnikov, fizična oseba veljaven osebni dokument in pooblaščenci pravnih oseb pooblastilo za licitiranje. Vse listine je potrebno predložiti v izvirniku razen dokazila o plačilu varščine, ki je lahko fotokopija. Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz te točke, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni iz postopka. 9. Posebni pogoji: vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overitve, takse, vpis v zemljiško knjigo in drugo), plača kupec. Navedeni pogoj bo tudi sestavni del pogodbe. Zemljišče bo prodano po načelu videno–kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane. 10. Posebno določilo: organizator javne dražbe lahko postopek prodaje ustavi do sklenitve pravnega posla. Ob ustavitvi prodaje se vsem dražiteljem povrne vplačana varščina brez obresti. 11. Ogled nepremičnine in informacije: po predhodnem dogovoru je možen ogled zemljišča, ki je predmet javne dražbe. Vse informacije v zvezi z javno dražbo lahko dobite v stavbi Mestne občine Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, Nova Gorica (soba I/21), ali na tel. 05/33-50-146.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti